piatok 21. mája 2021

EU: Kreatívna Európa 2021-2027

Definitívnu verziu nového programu Kreatívna Európa na roky 2021-2027 s historicky najvyšším rozpočtom na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora schválil Európsky parlament. Program, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví v uvedenom období investovať približne 2,5 miliardy eur v bežných cenách. Kultúre by mal pomôcť pozviechať sa z následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem navýšenia rozpočtu sa europoslancom počas vyjednávaní o konečnej forme programu so zástupcami členských štátov v Rade EÚ podarilo presadiť, aby bol na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov kladený väčší dôraz. Zákonodarcovia tiež zaistili osobitnú podporu pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi pandémiou najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany Európskej únie. Parlament tiež presadil, aby program povinne podporoval ženské talenty a umeleckú a profesionálnu kariéru žien. Ženy sú dodnes nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách, konštatujú v tejto súvislosti poslanci.

Najväčšou súčasťou programu Kreatívna Európa (1,4 miliardy eur) je podprogram MEDIA, ktorý podporuje rozvoj, propagáciu a distribúciu európskych filmov a audiovizuálnych diel v Európe aj mimo nej. Podprogram Kultúra podporuje cezhraničné kultúrne a kreatívne projekty - spoluprácu vo forme sietí, platforiem a inovačných projektov medzi organizáciami a profesionálmi v oblasti hudby či kníh, propagáciu európskej literatúry a architektúry, ako aj kultúrne ocenenia a iniciatívy EÚ. Podpora z medziodvetvovej zložky programu Kreatívna Európa bude po prvýkrát určená aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.

Nariadenie upravujúce fungovanie nového kultúrneho programu EÚ už odobrila aj Rada (ministrov) EÚ. V nadväznosti na schválenie Európskym parlamentom tak môže nová právna úprava vstúpiť o platnosti okamžite po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. S cieľom zaistiť plynulý prechod z predchádzajúceho do súčasného programového obdobia obsahuje nariadenie ustanovenia o retroaktivite, ktoré umožnia novému programu Kreatívna Európa nadobudnúť účinnosť spätne od 1. januára 2021.