utorok 18. mája 2021

EU: Usmernenia pre akvakultúru

Každý štvrtý produkt z morských plodov spotrebovaný v Európe pochádza z akvakultúry. Väčšina týchto produktov sa však do Európskej únie (EÚ) dováža (približne 60 % celkovej ponuky). Z akvakultúry EÚ pochádza celkovo len 10 % morských plodov spotrebovaných v EÚ. Produkcia akvakultúry v EÚ sa od roku 2007 zvýšila len o 6 %. V roku 2018 objem predaja predstavoval 1,2 milióna ton a dosiahol sa obrat vo výške 4,1 miliardy EUR. Príspevok EÚ k svetovej produkcii akvakultúry predstavoval v roku 2018 menej ako 2 % celosvetovej produkcie (FAO 2020). 

Európska komisia prijala nové strategické usmernenia pre udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru v EÚ. Poskytujú víziu pre rozvoj tohto odvetvia spôsobom, ktorý priamo prispieva k Európskej zelenej dohode, a najmä k stratégii „z farmy na stôl“.  Stanovujú sa v nich štyri vzájomne súvisiace ciele pre ďalší rozvoj akvakultúry v EÚ:
  • Posilňovanie odolnosti a konkurencieschopnosti.
  • Zapojenie tohto odvetvia do zelenej transformácie.
  • Zabezpečenie spoločenskej akceptácie a informovanie spotrebiteľov.
  • Rozširovanie poznatkov a miery inovácie.
Ďalším zámerom je docieliť výrazné zvýšenie podielu ekologickej akvakultúry na úrovni EÚ. Ako sa uvádza v nedávno uverejnenom akčnom pláne ekologického poľnohospodárstva, ekologická akvakultúra je stále pomerne novým odvetvím, ale má významný potenciál pre rast. 

Vzhľadom na výzvy a príležitosti odvetvia akvakultúry v EÚ sa v usmerneniach navrhujú konkrétne opatrenia týkajúce sa viacerých oblastí vrátane prístupu k priestoru a vode, zdravia ľudí a zvierat, environmentálneho správania, zmeny klímy, dobrých životných podmienok zvierat, regulačného a správneho rámca a poskytovania informácií o akvakultúre EÚ. Komisia navrhuje vypracovať podrobné usmerňujúce dokumenty týkajúce sa osvedčených postupov v najdôležitejších oblastiach. Takisto plánuje zriadiť osobitný mechanizmus pomoci v oblasti akvakultúry, ktorý bude poskytovať podporu pri vypracúvaní týchto usmerňujúcich dokumentov, ako aj pri vykonávaní v nich opísaných osvedčených postupov. Členské štáty EÚ nabáda, aby do (prebiehajúceho) preskúmania svojich národných strategických plánov pre toto odvetvie zahrnuli zvýšenie objemu ekologickej produkcie akvakultúry a aby podporovali tento typ produkcie akvakultúry časťou finančných prostriedkov dostupných v rámci Európskeho námorného, rybárskeho a akvakultúrneho fondu (ENRAF).