pondelok 22. novembra 2021

EU: Zmena štátnej pomoci

Európska komisia prijala šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, ktorou sa existujúce opatrenia obmedzene predlžujú do konca júna 2022. Vytyčuje cestu postupného odstránenia krízových opatrení, pričom sa má zabrániť kaskádovému efektu, pomôcť obnove novými nástrojmi určenými na naštartovanie a prilákanie súkromných investícií.

S cieľom prispieť k zelenej transformácii majú pripravované usmernenia týkajúce sa pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky podporiť úsilie priemyslu o dekarbonizáciu, obehovosť a biodiverzitu, ako aj čistú mobilitu alebo mobilitu s nulovými emisiami a energetickú efektívnosť budov. Okrem toho chce komisia poskytnúť usmernenia a zabezpečiť právnu istotu, aby sa v rámci aktualizácie nariadení a usmernení o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody umožnila spolupráca pri vyvíjaní udržateľnejších výrobkov a výrobných procesov.

S cieľom prispieť k digitálnej transformácii sa pripravované usmernenia o štátnej pomoci na zavádzanie širokopásmových sietí zameriavajú na podporu rozvoja digitálnej infraštruktúry tým, že sa uľahčí zavádzanie a využívanie širokopásmových sietí, ktoré uspokoja rýchlo sa vyvíjajúce potrebám používateľov. Komisia tiež posilnila kontrolu nad potenciálne problematickými akvizíciami v digitálnom sektore prostredníctvom svojho nového usmernenia o uplatňovaní článku 22 nariadenia o koncentráciách. V usmernení sa vyzývajú členské štáty, aby potenciálne problematické transakcie postúpili na preskúmanie komisiou, a to aj v prípade, že nespĺňajú vnútroštátne limity na oznamovanie; komisia tak môže preskúmať akvizície inovačných spoločností s konkurenčným potenciálom nad rámec toho, čo by naznačoval ich obrat, najmä v digitálnom sektore. Vzhľadom na výnimočnú situáciu, pokiaľ ide o polovodiče, ich relevantnosť a závislosť od dodávok od obmedzeného počtu spoločností v náročnom geopolitickom kontexte, môže komisia zvážiť schválenie podpory na vyplnenie potenciálnych medzier vo financovaní, najmä s cieľom zriadiť vôbec prvé zariadenia svojho druhu v ekosystéme polovodičov v EÚ. Takáto pomoc na základe článku 107 ods. 3 ZFEÚ bude môcť byť schválená len na základe silných záruk hospodárskej súťaže a zabezpečí sa ňou, aby sa jej prínosy vo veľkom rozsahu a bez diskriminácie spoločne využívali v celom európskom hospodárstve.

Komisia bude naďalej podporovať prebiehajúcu snahu členských štátov koncipovať celoeurópske dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI), ktorými sa spoločne odstránia zlyhania trhu tým, že umožnia prelomové inovácie a investície do infraštruktúry, pokiaľ ide o kľúčové priority týkajúce sa súbežnej zelenej a digitálnej transformácie, ako je vodík, cloud computing, zdravotníctvo a mikroelektronika. Pripravované oznámenie o štátnej pomoci IPCEI má posilniť otvorenosť IPCEI, uľahčiť účasť MSP a objasniť kritériá na združovanie finančných prostriedkov jednotlivých štátov a finančných prostriedkov EÚ. S cieľom prispieť k odolnosti prostredníctvom otvorených a konkurencieschopných trhov bude európska kontrola koncentrácií naďalej umožňovať spoločnostiam dosiahnuť rast a zároveň zabezpečí, aby trhy zostali konkurencieschopné a dodávateľské reťazce diverzifikované. Okrem toho antitrustová politika umožňuje podnikom v EÚ spojiť svoje sily, aby dosiahli pokrok v oblasti výskumu a vývoja, aby navrhovali, vyrábali a predávali výrobky alebo spoločne nakupovali výrobky alebo služby, ktoré potrebujú na svoju činnosť.