streda 24. novembra 2021

EU: Zákon o digitálnych trhoch

Európsky parlament prijal návrh zákona o digitálnych trhoch (DMA) v Európskej únii. Nariadenie sa bude vzťahovať na veľké spoločnosti poskytujúce takzvané „služby základnej platformy“, ktoré sú najviac náchylné na nekalé praktiky: on-line sprostredkovateľské služby, sociálne siete, vyhľadávače, operačné systémy, on-line reklamné služby, cloud computing a služby na zdieľanie videí, ktoré spĺňajú príslušné kritériá na označenie “gatekeepers”. Poslanci tiež zahrnuli do rozsahu pôsobnosti webové prehliadače DMA, virtuálnych asistentov a televíziu pripojenú k internetu.

Europoslanci upravili návrh Európskej komisie na zvýšenie kvantitatívnych prahov pre spoločnosť, ktorá spadá do pôsobnosti DMA, na 8 miliárd eur ročného obratu v Európskom hospodárskom priestore a trhovej kapitalizácie 80 miliárd eur. Aby sa mohli kvalifikovať ako “gatekeepers”, musia spoločnosti poskytovať službu základnej platformy aspoň v troch krajinách EÚ a mať aspoň 45 miliónov koncových používateľov mesačne, ako aj viac než 10.000 podnikových používateľov. Tieto prahové hodnoty však nebránia komisii, aby určila iné spoločnosti za “gatekeepers”, ak spĺňajú určité podmienky. “Gatekeepers” sa budú musieť zdržať ukladania nespravodlivých podmienok pre podniky a spotrebiteľov. Poslanci zahrnuli dodatočné požiadavky na používanie údajov na cielenú alebo mikrocielenú reklamu a interoperabilitu služieb, napr. služby medziľudskej komunikácie nezávislé od čísla a služby sociálnych sietí. V texte sa uvádza, že sa „pre svoje vlastné komerčné účely a umiestňovanie reklamy tretích strán vo svojich vlastných službách zdržia kombinovania osobných údajov na účely doručovania cielenej alebo mikrocielenej reklamy“, okrem prípadov s „jasným, výslovným, obnoveným a informovaným súhlasom“ v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Zdôrazňujú, že osobné údaje neplnoletých osôb sa nesmú spracúvať na komerčné účely, akými sú priamy marketing, profilovanie a reklama cielená na základe správania. Poslanci Európskeho parlamentu splnomocnia Európsku komisiu, aby uložila „štrukturálne alebo behaviorálne nápravné opatrenia“, pokiaľ budú pravidlá systematicky nedodržiavané. Schválené znenie predpokladá najmä možnosť, aby obmedzila vykonávať akvizície v oblastiach dôležitých pre DMA s cieľom napraviť ďalšie škody na vnútornom trhu alebo im zabrániť. “Gatekeepers” by boli tiež povinní informovať o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii.

Poslanci navrhujú vytvorenie Európskej skupiny digitálnych regulátorov na vysokej úrovni s cieľom uľahčiť spoluprácu a koordináciu medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pri ich rozhodnutiach o presadzovaní. Objasňujú úlohu vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a zároveň ponechávajú presadzovanie DMA v rukách komisie. DMA by mal zabezpečiť primerané opatrenia, ktoré informátorom umožnia upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenia tohto nariadenia a ochrániť ich pred odvetou. Pri nedodržaní pravidiel môže Európska komisia uložiť pokuty „nie menej ako 4 % a nepresahujúce 20 %“ celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku.

O návrhu zákona DMA sa má hlasovať v pléne v decembri 2021. Schválený text sa potom stane mandátom parlamentu na rokovania s vládami EÚ, ktoré sa majú začať počas francúzskeho predsedníctva v Rade v prvom polroku 2022. Zákon o digitálnych službách (DSA) – o paralelnom návrhu na reguláciu on-line platforiem, ktorý sa okrem iného zaoberá nelegálnym obsahom a algoritmami – sa bude hlasovať na budúcom zasadnutí.