pondelok 22. novembra 2021

Radíme: Nielen pre zákazníkov Slovakia Energy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaznamenal nárast podnetov odberateľov týkajúcich sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa Slovakia Energy. Ide najmä o zle určenú konečnú spotrebu ku dňu ukončenia dodávky, ale aj nedoplatky, preplatky či zaplatené preddavkové platby.

Bývalým zákazníkom tejto spoločnosti úrad radí, aby si skontrolovali, či obdržali faktúru periodickú alebo vyúčtovaciu. Na periodickej faktúre (napríklad zo septembra 2021) sa môžu ešte objaviť aj rozpísané preddavkové platby na ďalšie obdobie. Tieto platby by už pôvodnému dodávateľovi, Slovakia Energy, nemali uhrádzať, ale  počkať si až na vyúčtovaciu faktúru. Vo vyúčtovacej faktúre je potom potrebné skontrolovať, či je odpočet meradla správny či číselný údaj z položky konečný stav meradla súhlasí približne so stavom na meradle. Ak je tento údaj zásadne rozdielny, reklamujte ho podľa vzoru reklamácie priloženej k vyúčtovacej faktúre a zašlite ho priamo dodávateľovi na jeho kontaktné údaje. V prípade, že po ukončení podnikania dodávateľa Slovakia vám ešte odišla z účtu alebo prostredníctvom SIPO zálohová platba, bude zaúčtovaná do konečného vyúčtovania, prípadne vám bude vrátená. Ak ani po konečnom vyúčtovaní nesedí nedoplatok alebo preplatok s úhradami, prípadne, ak nebola vo faktúre započítaná a ani nebola vrátená uhradená zálohová platba, treba to reklamovať priamo u pôvodného dodávateľa na kontaktných údajoch.

V prípade, že do 30 dní od doručenia reklamácie nedostanete odpoveď, respektíve nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na elektronickú kontaktnú adresu úradu spotrebitel@urso.gov.sk. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko odberateľa, presnú adresu odberného miesta, označenie odberného miesta (EIC kód elektriny začínajúci 24Z alebo POD kód v prípade plynu začínajúci SKSPPDIS), vaše kontaktné údaje, opis problému a taktiež čoho sa domáhate, prípadne ako navrhujete riešiť vzniknutý problém. Nezabudnite priložiť k svojmu podnetu aj relevantné dokumenty, príp. fotografie meračov. Tento postup sa odporúča použiť aj pri iných dodávateľov, ktorí ukončia činnosť dodávateľa na trhu s elektrinou a plynom a ktorých odberatelia sa dostanú do tzv. dodávky poslednej inštancie.