piatok 26. novembra 2021

EU: Novinky LIFE

Vyše 290 miliónov eur na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy má prispieť k celkovej investícii vo výške 562 miliónov eur v takmer všetkých členských štátoch Európskej únie. Nové projekty majú pomôcť stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050, nasmerovať biodiverzitu Európy na cestu obnovy do roku 2030 a prispieť k realizácii plánu zelenej obnovy EÚ po pandémii COVID-19. Ide o prvú sériu projektov vybraných v novom programovom období 2021 – 2027, v ktorom sa financovanie zvyšuje takmer o 60 %.

V rámci tohto nového balíka Európska komisia vyčlenila približne 223 miliónov eur na projekty zamerané na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia. Zároveň investuje viac ako 70 miliónov eur do rôznych projektov v oblasti zmiernenia zmeny klímy, prispôsobenia sa zmene klímy a správy a informovania v oblasti klímy.

Podrobnejšie informácie:
  • Na základe 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Celkový rozpočet týchto projektov dosahuje 249 miliónov eur, z čoho príspevok EÚ predstavuje 134 miliónov eur.
  • Prostredníctvom 45 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 162 miliónov eur, z ktorých EÚ poskytne 78 miliónov. 55 miliónov eur sa investuje do 10 projektov na zníženie množstva odpadu, čím sa prispeje k akčnému plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Ďalších 50 miliónov eur sa použije na financovanie 16 projektov v oblasti kvality vody.
  • Vďaka 8 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia sa zvýši informovanosť o environmentálnych otázkach, ako sú strata biodiverzity a znečistenie ovzdušia. Takisto sa v rámci nich poskytnú verejným orgánom nástroje na podporu, monitorovanie a presadzovanie dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Celkový rozpočet vyčlenený na tieto projekty predstavuje 19 miliónov eur, z ktorých príspevok EÚ je takmer 11 miliónov eur.
  • 17 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy dostane finančné prostriedky vo výške približne 66 miliónov eur, z ktorých EÚ poskytne približne 35 miliónov. Medzi financovanými projektmi budú napríklad projekty zamerané na podporu klimaticky neutrálneho poľnohospodárstva, ako aj na zlepšenie rekuperácie tepla pri výrobe železa a ocele.
  • Na 17 projektov v rámci programu LIFE Prispôsobenie sa zmene klímy sa zmobilizuje približne 52 miliónov eur. Z toho takmer 29 miliónov eur sa poskytne z finančných prostriedkov programu LIFE. Projekty zahŕňajú prispôsobenie lesov extrémnym vplyvom počasia a posilnenie kapacít európskej zdravotníckej infraštruktúry v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
  • Vďaka 6 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy sa zlepší správa v oblasti klímy a zvýši informovanosť verejnosti o zmene klímy. Celkový rozpočet na tieto projekty predstavuje 13 miliónov eur, z ktorých EÚ prispeje viac ako 7 miliónmi.