štvrtok 25. novembra 2021

EU: Nová poľnohospodárska politika

Európsky parlament schválil novú poľnohospodársku politiku únie, ktorá by po roku 2022 mala byť ekologickejšia, spravodlivejšia, flexibilnejšia aj transparentnejšia. Platnosť pôvodných pravidiel uplynula 31. decembra 2020, do konca roku 2022 platia prechodné pravidlá. Nové pravidlá musí ešte formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Uplatňovať sa začnú 1. januára 2023.

Počas rokovaní o reformnom legislatívnom balíku europoslanci zdôraznili, že posilnenie biodiverzity a dodržiavanie environmentálnych a klimatických predpisov a záväzkov EÚ bude kľúčové pre realizáciu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá nadobudne účinnosť v roku 2023. Európska komisia posúdi súlad tzv. národných strategických plánov s týmito záväzkami, farmári budú musieť dodržiavať postupy šetrné ku klíme aj k životnému prostrediu a členské štáty zabezpečia, aby sa aspoň 35% rozpočtu na rozvoj vidieka a minimálne 25% priamych platieb vyčlenilo na environmentálne a klimatické opatrenia. Najmenej 10 % priamych platieb sa použije na podporu malých a stredných podnikov a mladí farmári dostanú z rozpočtu SPP aspoň 3 %. Vyjednalo sa tiež zriadenie poľnohospodárskej krízovej rezervy s ročným rozpočtom vo výške 450 miliónov eur (v bežných cenách) ako stáleho mechanizmu na pomoc farmárom v časoch cenovej alebo trhovej nestability.

Poslanci presadili posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi inšpekcie práce a poľnohospodárskymi platobnými agentúrami s cieľom zlepšiť monitorovanie dodržiavania pracovných predpisov EÚ v poľnohospodárskych sektoroch a sankcionovať ich porušenie. Členským štátom tiež zaistili možnosť využívať osobitný nástroj na získavanie údajov (Arachne), ktorý by im mal pomôcť získavať informácie o rizikách projektov, poberateľoch prostriedkov či dodávateľoch. Arachne bude okrem iného vykonávať krížovú kontrolu informácií vo verejných databázach, a tak členským štátom pomáhať pri odhaľovaní podvodov.