utorok 23. novembra 2021

EU: Pomoc pre širokopásmové siete

V rámci cielenej verejnej konzultácie vyzvala Európska komisia všetky zainteresované strany, aby sa do 11. februára 2022 vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci pre širokopásmové siete. Cieľom je uľahčiť zavádzanie a využívanie širokopásmových sietí v oblastiach, v ktorých sú nedostatočné služby pripojenia (vzdialené a riedko osídlené regióny Európskej únie). Nové usmernenia pre širokopásmové siete by mali byť prijaté v polovici roka 2022.

Usmernenia umožňujú členským štátom, aby za určitých podmienok podporovali modernú infraštruktúru schopnú poskytovať koncovým používateľom kvalitné a cenovo dostupné služby pripojenia a pomáhali preklenúť digitálnu priepasť tam, kde komerční operátori nemajú motiváciu investovať. Cieľom je zároveň chrániť súkromné investície - verejná intervencia je vylúčená tam, kde investujú súkromní prevádzkovatelia a podporovať spravodlivú hospodársku súťaž cestou súťažných výberových konaní, technologickej neutrality a požiadaviek otvoreného prístupu. Z vyhodnotenia súčasného usmernenia pre širokopásmové siete vyplynulo, že fungujú dobre, sú vo všeobecnosti vhodné na daný účel a významne prispievajú k zavádzaniu širokopásmových sietí. Zároveň však sú potrebné určité cielené úpravy existujúcich pravidiel, aby sa zohľadnil najnovší vývoj na trhu, technologický vývoj a rýchlo sa vyvíjajúce potreby v oblasti pripojiteľnosti, ktoré sa odzrkadľujú v súčasných prioritách EÚ.

Európska komisia navrhuje niekoľko cielených zmien:
· Zavedenie nových minimálnych rýchlostí pre verejnú podporu gigabitových pevných sietí a nové usmernenia, pokiaľ ide o podporu zavádzania mobilných sietí. Cieľom je: i) zohľadniť rastúce potreby koncových používateľov v oblasti pripojiteľnosti a ii) objasniť podmienky, za ktorých sa môže podpora poskytnúť, najmä pokiaľ ide o existenciu zlyhania trhu a o výkonnosť, ktorú musia siete dosiahnuť.
· Zavedenie novej kategórie možnej pomoci vo forme opatrení na strane dopytu podporujúcich využívanie pevných a mobilných sietí (poukazy). Účelom je zabezpečiť právnu istotu objasnením podmienok zlučiteľnosti, ktoré komisia uplatňuje v súvislosti s týmito opatreniami, na základe nedávnej rozhodovacej praxe.
· Bližšie objasnenie určitých pojmov, ktoré sú dôležité pre posúdenie štátnej pomoci vykonávané komisiou. Ide napríklad o mapovanie, verejné konzultácie, ktoré treba vykonať pred poskytnutím pomoci, súťažné výberové konanie, povinnosti týkajúce sa veľkoobchodného prístupu a rozširovanie dotovaných sietí s využitím súkromných prostriedkov.