streda 19. januára 2022

EU: Enviromentálne vzdelávanie

Cieľom návrhu odporúčania Rady Európskej komisie o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti je pomôcť vybaviť študentov teoretickými aj praktickými schopnosťami v otázkach udržateľnosti, zmeny klímy a životného prostredia. Nový európsky rámec kompetencií v oblasti udržateľnosti, ktorý zároveň uverejnilo Spoločné výskumné centrum, mapuje kompetencie potrebné na zelenú transformáciu vrátane kritického myslenia, iniciatívnosti, rešpektovania prírody a chápania vplyvu našich každodenných činností a rozhodnutí na životné prostredie a klímu vo svete.

Na otázku v prieskume Eurobarometra, ktorá z priorít by mala byť v nasledujúcich rokoch pre EÚ hlavnou, bola prvou odpoveďou mladých ľudí ochrana životného prostredia a boj so zmenou klímy (67 %) a hneď po nej skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy (56 %). To je jasný dôkaz o tom, že treba konať. V návrhu sa členské štáty vyzývajú:
  • Poskytnúť vzdelávaným bez rozdielu veku prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave v oblasti zmeny klímy, biodiverzity a udržateľnosti;
  • Urobiť zo štúdia zameraného na environmentálnu udržateľnosť prioritnú oblasť politík a programov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť túto oblasť a prispieť tak k zelenej transformácii;
  • Podnecovať a podporovať celoinštitucionálny prístup k udržateľnosti, ktoré zahŕňajú výučbu a štúdium, vypracovanie vízie, plánovanie a riadenie, aktívnu účasť študentov a zamestnancov, správu budov a zdrojov, ako aj partnerstvá s miestnymi a širšími komunitami;
  • Mobilizovať vnútroštátne finančné prostriedky a fondy EÚ na investície do udržateľnej a zelenej infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov s cieľom zvýšiť odolnosť a pripravenosť vzdelávania a odbornej prípravy na zelenú transformáciu.
Aj v programe Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sa kladie veľký dôraz na zelenú transformáciu vo vzdelávaní a odbornej príprave. V pracovnom programe na rok 2022 sa uprednostnia projekty zamerané na rozvoj ekologických kompetencií a zručností, učebné plány orientované na budúcnosť a plánované prístupy k udržateľnosti zo strany poskytovateľov vzdelávania. Finančné prostriedky na identifikáciu, rozvoj a testovanie inovatívnych prístupov k vzdelávaniu v oblasti environmentálnej udržateľnosti bude možné získať v rámci špecifickej výzvy na veľké projekty. Komisia zároveň poskytne pedagógom príležitosti na odbornú prípravu a priestor na výmenu praktických skúseností cez School Education Gateway a eTwinning. Nový portál pre európsky vzdelávací priestor umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ vrátane konkrétnych informácií o ekologickom vzdelávaní.