pondelok 17. januára 2022

Výzva: Podpora pre potravinárov

Až do 31. marca 2022 je otvorená výzva č. 51 na podporu investícií na spracovanie / uvádzanie na trh ako aj vývoj poľnohospodárskych produktov. Dôležitou podmienkou je, že žiadosť musí byť podaná výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky Pôdohospodárskrj platobnej agentúry PPA.

Nna portáli slovensko.sk je dostupná služba zriadená pre tieto podania (Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; č. 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárska platobná agentúra;). Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. V záujme zníženia administratívnej záťaže pri obstarávaní môžu žiadatelia už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE. Viac informácií o jej použití spolu s videomanuálom nájdu žiadatelia na webstránke apa.sk.

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.