streda 19. januára 2022

Novinka: Občianske aj s odtlačkami prstov

op-biometria-ilustr

Vláda SR schválila 12. januára t. r. novelu zákona o občianskych preukazoch, ktoré budú obsahovať v súlade s legislatívou Európskej únie aj biometrické údaje. Od 1. mája 2022 sa tak rovnako ako pri cestovných pasoch majú do elektronického čipu občianskeho preukazu ukladať odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov. Z databázy ministerstva vnútra budú odtlačky prstov vymazané v momente, kedy bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov vytváranie databázy odtlačkov neumožňuje.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné zosnímať odtlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok. Zosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis bude možné aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Novinkou bude možnosť prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje zapísané v elektronickom čipe pomocou pripravovanej aplikácie. V súčasnosti je to možné len na oddelení dokladov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti už nebude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky. 

Podľa ministerstva vnútra sa zároveň upravuje aj zákon č. 647/2007 o cestovných dokladoch, pričom žiadateľ o pas už nebude musieť uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Ďalšou zmenou je, že občania starší ako 15 ale mladší ako 18 rokov pri podávaní žiadosti o pas budú môcť predložiť súhlas rodiča či zákonného zástupca bez notárskeho overenia jeho podpisu. Zmeny sa navrhujú aj v zákone č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné oslobodiť občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov.