utorok 18. januára 2022

EU: Podpora kultúrnych a kreatívnych sektorov v roku 2022

Pracovný program Kreatívnej Európy na rok 2022 bude disponovať rozpočtom približne 385 miliónov eur, čo je o takmer 100 miliónov eur viac ako v roku 2021. Celkový rozpočet programu Kreatívna Európa v období rokov 2021 až 2027 predstavuje približne 2,4 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to nárast o 63 %. Zvýšený rozpočet odráža záväzok Európskej únie pomôcť odvetviu zotaviť sa a posilniť jeho odolnosť v nasledujúcich rokoch.

Program má tri podprogramy:
  • Podprogram KULTÚRA bude zahŕňať nové výzvy a iniciatívy v oblasti hudby, kultúrneho dedičstva, scénického umenia a literatúry. Okrem toho spustí projekt mobility, ktorý umelcom, tvorcom alebo pracovníkom v oblasti kultúry ponúkne príležitosť vycestovať do zahraničia za účelom profesijného rozvoja alebo medzinárodnej spolupráce a nájsť si nové publikum, spoluprodukovať, spoluvytvárať alebo prezentovať svoju prácu.
  • Podprogram MEDIA sa zameriava na audiovizuálne odvetvie. V roku 2022 zavádza niekoľko noviniek. Bude financovať podporu vývoja inovačných videohier a formátov, ako je virtuálna realita. Nová akcia „MEDIA 360 degrees“ sa zameria na popredné priemyselné fóra, ktoré spolupracujú s podnikmi v celom audiovizuálnom hodnotovom reťazci. Pre sľubné začínajúce podniky sa spustí trhový portál Media Market Gateway, aby sa tak ďalej podporili inovácie. Spolupráca medzi filmovými festivalmi sa posilní prostredníctvom sietí.
  • MEDZISEKTOROVÝ podprogram zvýši financovanie laboratória kreatívnej inovácie na spoločné inovačné projekty. Tieto zahŕňajú niekoľko kreatívnych sektorov, čo prispeje aj k Novému európskemu Bauhausu. Rovnako rozšíri aj podporu spravodajských médií prostredníctvom dodatočných opatrení na ochranu ich slobody.
Kreatívna Európa sa bude zaoberať aj kľúčovými otázkami, ktoré ovplyvňujú kultúrne a kreatívne sektory. Projekty financované podprogramom MEDIA budú potrebné na zavádzanie stratégií ekologizácie a rozmanitosti vrátane rodovej rovnosti. Kreatívna Európa preto významne prispeje k politickým prioritám Európskej komisie v oblasti udržateľnosti a inklúzie. Program bude zahŕňať iniciatívy, ktoré sa týkajú ďalších priorít EÚ, ako napríklad príspevok k stratégii EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života alebo Európskemu roku mládeže. Kultúrne a kreatívne sektory by mali takisto využívať CulturEU, nedávno spusteného on-line sprievodcu všetkými finančnými prostriedkami EÚ, ktoré majú k dispozícii. Interaktívna webová stránka zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa po štrukturálne fondy a nástroj InvestEU.