pondelok 17. januára 2022

Aktuálne: Účtovné uzávierky elektronicky

Neziskovým organizáciam na Slovensku vznikla od 1. januára 2022 zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej forme. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy).

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne) majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej forme aj v prípade dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná závierka sa do registra ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR. Na splnenie danej povinnosti sú na portáli finansnasprava.sk k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu. 

V prípade subjektov verejnej správy (SVS) sa účtovné dokumenty doručujú prostredníctvom systému štátnej pokladnice, teda cez Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu. Ak je účtovná jednotka SVS, je povinná podávať riadnu účtovnú závierku a dokumenty s ňou súvisiace cez príslušný informačný systém Ministerstva financií SR. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade mimoriadnej účtovnej závierky. Overenie, či účtovná jednotka je SVS, sa vykoná na stránke Štatistického úradu SR v časti Databázy - Subjekty verejnej správy. V prípade, že SVS je v konkurze alebo v likvidácii a podáva priebežnú účtovnú závierku, podáva ju cez portál finančnej správy v termíne na podanie daňového priznania.

Viac informácií o ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok je zverejnené na portáli finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody“ a tiež na webovom sídle registra účtovných závierok v časti „Často kladené otázky“. Ukladať účtovné dokumenty nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková organizácia, ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, overenia účtovnej závierky audítorom alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. Finančná správa  upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky.