štvrtok 20. januára 2022

Novinka: Centrálny register účtov

Vláda SR schválila návrh zákona o centrálnom registri účtov s účinnosťou od 1. mája 2022. Povinnosť vybudovať centrálny register účtov nám vyplýva z európskych smerníc o predchádzaní využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a na tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií. Európska únia plánuje prepojenie centrálnych registrov členských krajín.

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov, ktorý oprávneným orgánom verejnej moci umožní rýchly elektronický prístup k týmto informáciám. Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí sú prioritnými oblasťami ministerstva vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Náklady na zriadenie registra majú byť tiež financované z tohto plánu. Správcom registra bude ministerstvo financií, do prevádzky ho má uviesť 1. januára 2023. Podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra upraví všeobecne záväzný predpis, ktorý rezort financií plánuje vydať v lete 2022.

Zriadením centrálneho registra sa má dosiahnuť rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Využitie dát z registra bude predpokladom zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov. Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich správnosť a úplnosť. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky pol milióna eur.

Zmení sa zároveň definícia neobvyklej obchodnej operácie v zákone č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. Okruh politicky exponovaných osôb sa rozšíri o súrodencov ľudí zastávajúcich významnú verejnú funkciu. Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod a tiež sa určí okruh údajov, ktoré budú musieť povinné osoby uchovávať pre prípadné spätné rekonštrukcie trestných činov. V zákone č. 483/2001 o bankách sa v súvislosti s prevádzkou centrálneho registra účtov upravuje prelamovanie bankového tajomstva a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu proti podvodom (OLAF). Finančnej správe pribudne povinnosť poskytovať OLAF všetky informácie o bankových účtoch vyžiadané na účely finančného vyšetrovania. Spôsob výmeny týchto informácií bude upravený novelou zákona č. 35/2019 o finančnej správe. V zákone č. 566/2001 o cenných papieroch sa v súvislosti s prevádzkou registra upravuje poskytovanie údajov o majiteľoch cenných papierov.