piatok 8. októbra 2021

COVID-19: Vplyv na deti

Podľa najnovších dát UNICEFu bolo celosvetovo aspoň 1 zo 7 detí priamo zasiahnuté lockdownom a viac ako 1,6 miliarde detí bol obmedzený prístup k vzdelaniu. Narušenie každodennej rutiny, vzdelávania, voľnočasových aktivít ako aj obavy o príjem rodiny a zdravie spôsobuje, že mnohí mladí ľudia pociťujú strach, obavy a úzkosť súvisiacu s ich budúcnosťou. 

Napríklad on-line prieskum v Číne na začiatku roka 2020 ukázal, že viac ako tretina respondentov cítila strach alebo úzkosť. Správa o situácii detí vo svete 2021: Na čo myslím – propagácia, ochrana a starostlivosť o psychické zdravie detí predpokladá, že viac ako 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10 – 19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou. Takmer 46.000 dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy, ktorá je jednou z piatich najčastejších príčin úmrtí v rámci tejto vekovej kategórii. Náklady na liečbu psychických ochorení celosvetovo tvoria však iba približne 2 % vládnych rozpočtov na zdravotníctvo. V Európe trpí duševnými poruchami 9 miliónov mladistvých vo veku 10 – 19 rokov.  Výskyt duševných porúch u chlapcov a dievčat v Európe vo veku 10 – 19 je 16,3 %, pričom inde vo svete je to 13,2 %. V tomto vekovom rozmedzí vyhasnú v Európe približne 3 ľudské životy denne v dôsledku samovraždy. V roku 2019 tvorili depresia a úzkosť u mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov 55 % všetkých duševných porúch.

Diagnostikované psychické ochorenia: ADHD, úzkosť, autizmus, bipolárna porucha osobnosti, poruchy v správaní, depresie, poruchy v jedení, mentálna zaostalosť a schizofrénia môžu vážne poškodiť zdravie detí a mladých ľudí, ich vzdelanie, smerovanie ich životov v budúcnosti aj schopnosti byť ekonomicky činnými. A kým dopad na životy detí je nevyčísliteľný, nová analýza Londýnskej ekonomickej školy v jej správe uvádza, že výpadky príjmov do ekonomík v dôsledku psychických ochorení vedúcich k pracovnej neschopnosti alebo smrti mladých ľudí sa odhadujú vo výške takmer 390 miliárd USD ročne. Ochranné faktory, akými sú láskyplní rodičia či osoby poskytujúce starostlivosť, bezpečné prostredie v škole a pozitívne vzťahy s rovesníkmi, redukujú vznik psychických ochorení. Správa však varuje, že významné prekážky ako stigmy a nedostatok finančných prostriedkov zabraňujú mnohým deťom dosiahnuť dobré psychické zdravie alebo dostať sa k pomoci, ktorú potrebujú. Aktuálna situácia vyžaduje: 
  • Bezodkladné investície do zlepšenia psychického zdravia detí a mladých ľudí vo všetkých sektoroch, nielen v zdravotníctve, podporovať celostný prístup v prevencii psychických ochorení, propagácii a starostlivosti. 
  • Integráciu a rozšírenie intervencií založených na dôkazoch v zdravotníctve, vzdelávaní a sektore sociálnej ochrany – zahŕňajúc programy pre rodičov zdôrazňujúce citlivú výchovu detí a podporujúce psychické zdravie rodičov a opatrovateľov; a tiež zabezpečiť podporu psychického zdravia na školách prostredníctvom kvalitných služieb a pozitívnych vzťahov.
  • Prelomenie ticha obklopujúceho psychické ochorenia riešením problémov stigmatizácie a propagáciou lepšieho porozumenia psychickému zdraviu, prikladaním zodpovedúcej dôležitosti skúsenostiam detí a mladých ľudí.
Odhady príčin úmrtí medzi dospievajúcimi ľuďmi vychádzajú z údajov WHO – Odhady svetového zdravia 2019. Odhady týkajúce sa diagnostikovaných psychických ochorení vychádzajú z údajov Inštitútu pre meranie a hodnotenie zdravia /IHME/ – Globálna štúdia o záťaži chorôb 2019. Výsledky prieskumu o pocitoch depresie a nezáujmu o dianie okolo seba sú časťou širšej štúdie uskutočnenej spoločne UNICEFom a Gallupom. Projekt Meniace sa detstvo telefonicky oslovil približne 20.000 ľudí v 21 krajinách.