štvrtok 7. októbra 2021

SR: V septembri 20 nových konkurzov

V treťom štvrťroku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 74 konkurzov na majetok dlžníkov a povolené boli tri reštrukturalizácie. Zároveň k 30. septembru dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi využívali už iba dva subjekty. Podľa analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 počet konkurzov narástol o 12,12 percenta a počet reštrukturalizácií klesol o 70 percent. V medziročnom porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 131,25 percenta (z 32 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (zo 6 na 3).

„Nárast počtu vyhlásených konkurzov ovplyvnilo postupné zastavenie rôznych druhov podporných opatrení zo strany štátu na zmiernenie dopadov pandemickej situácie. Niektorí dlžníci, na pokraji existencie už pred pandémiou, nemohli ďalej fungovať. Navyše sa opätovne vrátila pre dlžníkov povinnosť podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu, ak sú predlžení“, vysvetlila analytička Jana Marková. V septembri tohto roku bolo vyhlásených 20 konkurzov na majetok právnických osôb, z toho 17 na majetok spoločností s ručením obmedzeným, jeden na majetok akciovej spoločnosti a jeden na v.o.s. Do konkurzu sa dostal aj jeden štátny podnik. Viac ako 55 percent dlžníkov, ktorí sa v septembri dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s podielom 25 percent predstavujú spoločnosti, v ktorých pracovalo od 10 do 99 zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, bol Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii (50 - 99 pracovníkov). Najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (6) a v stavebníctve (4). Najviac konkurzov súdy v septembri 2021 vyhlásili v Bratislavskom kraji (7). Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Trnavskom kraji a iba jeden konkurz bol vyhlásený na spoločnosť so sídlom v Trenčianskom kraji.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo na Slovensku vyhlásených 248 konkurzov, čo je o 29,17 percenta viac než v predchádzajúcom období so 192 konkurzmi. V období od októbra 2020 do septembra 2021 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami menej o 12 percent. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4.486 konkurzov a bolo povolených 878 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov. Od júna do konca septembra súdy rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom, z tohto v jednom prípade išlo o predĺženie tejto formy pomoci na ďalšie obdobie. Zároveň bola dočasná ochrana súdom ukončená jednému podnikateľskému subjektu, dvom sa skončila uplynutím jej doby a jednému bola zrušená po predĺžení lehoty. Do 30. septembra 2021 tak dočasnú ochranu využívali dva podnikateľské subjekty.