štvrtok 7. októbra 2021

Inovácie: IT, bezpečnosť a vývoj

Firmy sa stále viac odlišujú tempom inovácií. Tie pritom vyžadujú, aby všetky technologické zložky - bezpečnosť, IT a vývoj - boli navzájom zladené. Bezpečnosť sa však stále vníma ako prekážka: 61 % IT tímov a 52 % vývojárov sa domnieva, že bezpečnostná politika ich pri inováciách brzdí. 

Štúdia Zbližovanie vývoja a bezpečnosti (Forrester Consulting, prieskumu medzi 1.475 manažérmi IT a bezpečnosti) zistila, že iba pätina (22 %) vývojárov rozhodne súhlasí s tvrdením, že chápu, ktorými bezpečnostnými politikami sa majú riadiť. Viac ako štvrtina (27 %) opýtaných sa nijako nepodieľa rozhodovaní o bezpečnostných politikách, hoci v mnohých ohľadoch významne ovplyvňujú ich prácu. V podnikoch, kde majú bezpečnostné a vývojové tímy pozitívne vzťahy, dokážu urýchliť cyklus vývoja softvéru o päť pracovných dní oproti tým, kde takéto vzťahy nefungujú. Priority interných tímov nie sú vždy zladené ani s potrebami zákazníkov. IT a bezpečnostné tímy označujú za svoju najvyššiu prioritu prevádzkovú efektivitu (52 %), zatiaľčo pre vývojárov je na prvom mieste zlepšovanie používateľskej skúsenosti (50 %), ktorá je však až na štvrtom mieste pre IT (43 %) a bezpečnostné tímy (40 %). Viac ako polovica (51 %) bezpečnostných tímov uvádza ako svoju druhú najvyššiu prioritu prevenciu narušenia zabezpečenia. Tímy, ktoré nemajú zjednotenej ciele, zaznamenávajú rast vzájomných bariér a zhoršenie spolupráce (60 %), zvýšenie rizika narušenia bezpečnosti (57 %) a pomalšie vydávanie nových aplikácií (40 %).

Existuje však povedomie o tom, že spoločné priority a angažovanosť tímov je cesta vpred. Viac ako polovica (53 %) respondentov očakáva, že do dvoch alebo troch rokov dôjde k zlúčeniu bezpečnostných a vývojových tímov. A 42 % respondentov očakáva, že sa v horizonte dvoch až troch rokov bezpečnosť viac začlení do procesu vývoja. Panuje tiež širšie zhoda na tom, že zosúladenie tímov pomáha v podniku odstraňovať bariéry medzi jednotlivými funkciami (71 %) a tvoriť bezpečnejšie aplikácie (70 %) a uľahčuje zavádzanie nových postupov a technológií (66 %).