utorok 31. mája 2022

Aktuálne: Svetový deň bez tabaku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla tento rok v rámci Svetového dňa bez tabaku upriamiť pozornosť najmä na vážne riziká spojené s ohrozením životného prostredia. Nejde pritom len o ohromujúci objem odpadu z ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov tak spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy.

Tabakový priemysel má škodlivý vplyv vzhľadom na odlesňovanie, negatívne ovplyvňuje zmenu klímy a produkuje enormné a neustále narastajúce množstvo odpadu. Pestovanie, výroba a používanie tabaku znečisťuje vodu, pôdu, pláže a ulice miest chemikáliami, toxickým odpadom, cigaretovými ohorkami vrátane mikroplastov a tiež odpadom z elektronických cigariet. Tabakový dym sa zároveň podieľa na znečisťovaní ovzdušia, keďže obsahuje tri druhy skleníkových plynov. WHO zároveň uvádza, že pre pestovanie tabaku sa každý rok zničí približne 3,5 milióna hektárov pôdy. Pestovanie tabaku prispieva k odlesňovaniu, a to najmä v rozvojovom svete. Odlesňovanie za účelom tabakových plantáží poškodzuje a znehodnocuje pôdu, oslabuje výnosy z pôdy, respektíve schopnosť pôdy podporovať rast akýchkoľvek iných plodín alebo vegetácie. Tabakový dym prispieva k vyššej úrovni znečistenia ovzdušia a obsahuje tri druhy skleníkových plynov. Pestovanie a užívanie tabaku vzhľadom na uvedené skutočnosti jednoznačne zvyšuje tlak na obmedzené zdroje našej planéty a krehké ekosystémy.

Tabak podľa WHO každoročne zabíja viac než 8 miliónov ľudí a zároveň ničí naše životné prostredie, čím ďalej poškodzuje ľudské zdravie, a to prostredníctvom pestovania, výroby, distribúcie a spotreby tabakových produktov, ako aj prostredníctvom vyprodukovaného odpadu. Každá vyfajčená cigareta alebo použitý tabakový výrobok mrhajú vzácnymi zdrojmi, od ktorých závisí nielen ľudská existencia. Užívanie tabakových a súvisiacich výrobkov je spojené tiež so značnou sociálnou a ekonomickou záťažou. Fajčenie zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, rakoviny, cukrovky, hypertenzie a ďalších. Fajčenie tabaku vo vnútorných priestoroch je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v interiéroch, pretože uvoľňuje do prostredia toxické látky. Tým stúpa aj riziko, že dymu budú vystavení aj nefajčiari - vrátane detí, mládeže a chronicky chorých osôb. Pasívne fajčenie je podľa WHO okrem kardiovaskulárnych a respiračných ochorení každoročne zodpovedné za predčasné úmrtie u 1,2 milióna ľudí na celom svete.

Odhadované celkové globálne ekonomické náklady na fajčenie z výdavkov na zdravotnú starostlivosť a straty produktivity predstavujú 1,8 % svetového ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Približne 40 % týchto ekonomických nákladov znášajú rozvojové krajiny (zdroj: BMJ Tobacco Control, 2018).

EU: Miliarda EUR na posilnenie obrany

V rámci pracovného programu Európskeho obranného fondu (EDF) sa na rok 2022 vyčlenia finančné prostriedky v celkovej výške 924 miliónov EUR na spoločné a lepšie investovanie do strategických obranných spôsobilostí. Okrem toho sa v pracovnom programe na rok 2022 zavádza súbor nových nástrojov na podporu inovácií v oblasti obrany, všetky v rámci jedného nového zastrešenia s názvom Inovačný program EÚ v oblasti obrany (EUDIS). Systém EUDIS bude úzko spolupracovať s inovačným centrom Európskej obrannej agentúry (EDA).

Pracovný program EDF na rok 2022 sa zaoberá celkovo 33 témami štruktúrovanými v rámci 8 výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa majú otvoriť začiatkom júna, s cieľom začať niekoľko veľkých symbolických projektov. Zameriava sa na príslušné obranné technológie a spôsobilosti v súlade s prioritami EÚ v oblasti spôsobilostí, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty a ktoré sú ďalej rozpracované v Strategickom kompase. Pracovný program EDF na rok 2022 okrem toho zabezpečuje kontinuitu financovania niektorých dôležitých projektov, ktoré sa začali v rámci dvoch predchádzajúcich programov EDF. Tento rok s rozpočtom viac ako 120 miliónov EUR na každú z nich sa pozornosť zameria na dve kritické oblasti s cieľom podporiť rozvoj spôsobilostí:
 • Vesmír, kde sa poskytnú finančné prostriedky na rozvoj spôsobilostí včasného varovania proti raketám vo vesmíre a inovačných vesmírnych spôsobilostí pozorovania Zeme s využitím multisenzorov na účely spravodajstva, sledovania a prieskumu. Okrem toho sa naplánujú finančné prostriedky na výskum pohotového vesmírneho systému schopného rýchlo umiestniť malé satelity na rôzne typy obežných dráh.
 • Námorný boj, v rámci ktorého sa poskytnú finančné prostriedky na: i) činnosti súvisiace s vývojom triedy plavidiel osobitne vhodnej pre malé a stredné námorníctva; ii) rozvoj európskej spôsobilosti spolupráce v oblasti námorného dohľadu, ktorá nám umožní čeliť menším, rýchlejším a rozmanitejším novým vyvíjajúcim sa hrozbám.
Okrem toho sa 70 miliónov EUR pridelí na úsilie v oblasti výskumu a vývoja v každej z týchto dvoch kategórií:
 • Kybernetická s cieľom zlepšiť európske spôsobilosti, pokiaľ ide o kybernetickú situačnú informovanosť, kybernetickú bezpečnosť a odolnosť, a vytvoriť súbor nástrojov pre kybernetickú a informačnú vojnu v oblasti obrany.
 • Informačná nadradenosť v prípade projektov prispievajúcich k rozvoju európskeho systému velenia a riadenia a veliteľskej stanice špeciálnej prevádzky, ktorú možno nasadiť. V oblasti výskumu sa úsilie o financovanie zameria na interoperabilitu a výmenu údajov medzi civilnými a vojenskými kontrolnými centrami v kontexte jednotného európskeho neba.
Špičkové obranné spôsobilosti a podporné technológie sa riešia aj prostredníctvom rôznych kategórií činností. Patrí medzi ne vývoj stredne veľkých taktických nákladných lietadiel, ktoré prispievajú k vojenskej mobilite, vzdušnej elektronickej vojne, činnostiam kooperačného boja pozemných síl, technológií a udržateľných komponentov pre podmorské aplikácie vrátane tímov a rojov plavidiel s posádkou a bez nej. Inovačný program EÚ v oblasti obrany bude spájať príslušné iniciatívy EÚ na podporu inovácií a podnikania v oblasti obrany.  Komisia v pracovnom programe EDF na rok 2022 spúšťa súbor činností na podporu inovatívnych podnikateľov, startupov a MSP a na ich začlenenie do ekosystému obranného priemyslu:
 • Kapitálový nástroj v oblasti obrany: Komisia plánuje investovať 20 miliónov EUR ročne do kapitálového nástroja v celkovej výške 100 miliónov EUR. Cieľom tejto investície je vytvoriť počas trvania fondu investičnú kapacitu v celkovej výške 500 miliónov EUR v prospech obranného priemyslu, a to aj zapojením Európskeho investičného fondu (EIF) a súkromných investorov.
 • Technologické výzvy: cieľom tejto výzvy je potvrdiť fungovanie technológií na odhaľovanie skrytých hrozieb a umožniť ich dozretie.
 • Rámcová dohoda o partnerstve pre chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby (CBRN): v novom pracovnom programe sa otvára výzva na vytvorenie štvorročného partnerstva pre rozvoj obranných zdravotníckych protiopatrení proti CBRN hrozbám.
Tieto nové opatrenia doplnia súčasnú podporu prelomových technológií a MSP prostredníctvom opakovaných cielených výziev na predkladanie návrhov zameraných na podporu inovácií. Cieľom Európskej komisie je do roku 2027 vygenerovať celkové investície až do výšky 2 miliárd EUR do inovácií v oblasti obrany, ktoré aktivuje EDF v rámci inovačného programu EÚ v oblasti obrany. Program pomôže pri vykonávaní akčného plánu EÚ týkajúceho sa synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.

dTest: Paradajkové konzervy

Takmer tretina konzerv s krájanými paradajkami, ktoré dala otestovať spotrebiteľská organizácia dTest, obsahovala rizikové látky. V štyroch z jedenástich výrobkov laboratórne testy odhalili problémy s mykotoxínmi a v niekoľkých ďalších sa našli aj pesticídy. Nezávislé laboratóriá testovali krájané lúpané paradajky v bežnej aj bio kvalite zakúpené v českých supermarketoch, väčšina z nich je však dostupná aj na Slovensku.

Testy sa najskôr zamerali na prítomnosť jedovatých produktov metabolizmu plesní rodu Alternaria a odhalili prítomnosť kyseliny tenuazonovej a mykotoxínu alternariol. Kyselina tenuazonová sa objavila vo všetkých testovaných vzorkách od koncentrácie 19 µg/kg pri značke NaturFarm až po viac ako dvadsaťnásobných 490 µg/kg pri Happy Frucht. Bezpečná denná dávka kyseliny tenuazonovej je pritom 1,5 µg na kilogram telesnej hmotnosti, čo pri priemernom 70 kg stravníkovi predstavuje 105 µg. „V takom prípade by pri značke Happy Frucht na naplnenie dennej bezpečnej hladiny stačila len polovica jedného balenia,“ uviedla Hana Hoffmannová. Pri výrobkoch Lidl/Freshona Chopped Tomatoes in Tomato Juice a dmBio Tomaten Stücke Natur by bezpečnú dávku naplnili necelé dve konzervy. Druhú menovanú zdraviu škodlivú látku – mykotoxín alternariol – laboratóriá odhalili vo výrobkoch Lidl/Freshona Chopped Tomatoes in Tomato Juice a Happy Frucht Gewürfelte Tomaten. „Bohužiaľ nejde o malé čísla. Bezpečná hodnota príjmu alternariolu je 0,18 µg na kilogram telesnej hmotnosti, čo by pri značke Lidl/Freshona v prípade rovnakého dospelého človeka naplnilo 60 g výrobku, pri Happy Frucht dokonca iba 17 g,“ tvrdí H. Hoffmanová.

Medzi nežiadúce účinky alternáriových mykotoxínov patrí narušenie hormonálneho systému a genotoxicita (poškodzovanie molekúl DNA) a skúma sa aj ich potenciálna karcinogenita. Všetky negatívne vplyvy na ľudský organizmus však ešte nie sú kompletne preskúmané. „Pre alternáriové mykotoxíny zatiaľ neexistujú záväzné legislatívne limity, preto sme nami zistené nálezy porovnávali s bezpečnými hodnotami ich príjmu, ktoré sú stanovené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín EFSA,“ vysvetľuje H. Hoffmannová. Zmienené jedovaté látky v napadnutom materiáli zostávajú aj po zániku samotnej plesne a sú odolné voči vysokým teplotám. Dokážu teda prečkať aj tepelné spracovanie. Štúdie zamerané na príjem týchto mykotoxínov ukázali, že bezpečné dávky prekračujú najmä malé deti, ku ktorým sa alternáriové mykotoxíny dostávajú hlavne z obilných výrobkov. Ostatné vekové skupiny tieto látky konzumujú predovšetkým v paradajkách a vo výrobkoch z nich, preto je prekročenie bezpečného príjmu pravdepodobnejšie pri vegetariánoch a vegánoch.

Laboratórne testy však pod uzáverom paradajkových konzerv odhalili aj ďalšie nepríjemné zistenie vo forme rezíduí pesticídov. Väčšina testovaných výrobkov bola úplne čistá alebo splnila povolené limity, avšak dvojica výrobkov Alnatura Tomaten Stücke Natur a dmBio Tomaten Stücke Natur priniesla rozčarovanie. Laboratórium v nich napriek biocertifikácii zistilo pozostatky pesticídov. Išlo vždy o jednu látku a vo veľmi malom množstve, ale pre bio výrobky platia v tomto ohľade prísnejšie kritériá.

Analýza: Stav Kubernetes 2022

Až 99 % respondentov považuje nasadenie technológie Kubernetes za prínosné. Vývojári tiež využívajú výhody multicloudových stratégií, pričom dve tretiny z nich v súčasnej dobe používajú Kubernetes vo viacerých cloudoch. Na základe prieskumu medzi 776 kvalifikovanými odborníkmi na vývoj softvéru a IT patria medzi hlavné výhody: lepšie využitie zdrojov a nižšie výdavky (59 %), jednoduchšia aktualizácia aplikácií (49 %) a hladšia migrácia do cloudu (42 %). 

Jedným z najzreteľnejších svedectiev, že Kubernetes je súčasťou hlavného prúdu, je rýchly rast počtu nasadzovaných klastrov: 29 % subjektov má viac ako 50 klastrov a takmer polovica (48 %) očakáva, že počet klastrov Kubernetes, ktoré prevádzkujú, vzrastie o viac ako 50 %. Medzi faktory, ktoré prispeli k rastúcej popularite Kubernetes, patria:
 • Zlepšenie vývoja softvéru: 62 % označilo za hlavné dôvody zvýšenie flexibility aplikácií a 54 % vyššiu efektivitu vývojárov;
 • Zavádzanie cloudu: 59 % respondentov za dôležité faktory pri zavádzaní označilo zlepšenie využitia cloudu a 46 % zníženie nákladov na cloud;
 • Efektivita správcov aplikácií: Viac ako tretina opýtaných (37 %) uviedla, že faktorom pri výbere bola potreba zlepšiť efektivitu správy aplikácií.
K hlavným dôvodom, prečo podniky zavádzajú Kubernetes, patrí jednoznačný prínos pre rýchly rozvoj cloudových operácií. Existuje zrýchľujúci trend odklonu od lokálnych a jednocloudových implementácií Kubernetes v prospech hybridných a multicloudových. Respondenti, ktorým Kubernetes slúžia prevažne pri vývoji, uprednostňujú miestne prostredie (62 %) alebo jedného poskytovateľa verejného cloudu (42 %). Na porovnanie, tí, ktorým u Kubernetes ide predovšetkým o produkčné prostredie, dávajú prednosť viacerým poskytovateľom verejného cloudu (52 %), ďalej lokálnemu prostrediu (47 %) alebo jednému poskytovateľovi verejného cloudu (42 %).

Takmer pre všetkých respondentov zostáva hlavným problémom bezpečnosť (99 %) a viac ako polovica (51 %) si uvedomuje, že pre nasadenie a správu Kubernetes im chýbajú interné skúsenosti a odborné znalosti. Splnenie bezpečnostných požiadaviek a dodržanie predpisov je najväčšou výzvou tak na implementáciu Kubernetes (59 % respondentov), ​​ako aj na správu (47 %). Veľa podnikov naráža na problém, ako vyškoliť súčasných zamestnancov na potrebnú úroveň (a udržiavať ju), a tiež ako získať pracovníkov s potrebnými znalosťami: 95 % má problémy s výberom, nasadením a správou Kubernetes; 51 % sa zhoduje, že chýbajú interné skúsenosti a odborné znalosti; 37 % sa domnieva, že je ťažké najať pracovníkov s potrebnými odbornými znalosťami; 34 % zápasí s tempom zmien u Kubernetes/natívne cloudových riešení. Vzhľadom na nedostatok odborných znalostí sa mnoho tímov snaží zaplniť medzery jednoduchšími riešeniami Kubernetes v kombinácii s podporou a službami: 97 % by bolo ochotných platiť za služby a podporu dôležitých nástrojov Kubernetes.


pondelok 30. mája 2022

NFT: Revolúcia v umení

Digitalizácia vstupuje do všetkých sfér nášho života a neobchádza ani umenie. Vďaka technológii blockchain, na ktorej sú založené aj virtuálne meny, je možné zdigitalizovať aj umeleckú tvorbu. Jedno z prvých NFT diel na Slovensku od Vladimíra Havrillu aktuálne sprístupňuje širšej verejnosti prostredníctvom siete svojich pobočiek 365.bank. Ambíciou je založiť prvú zbierku NFT umenia na Slovensku. Už na jeseň tak pribudnú diela od Daniela Fischera. 

NFT sa stalo svetovým trendom v oblasti umenia a v súčasnosti je trendom ako digitálna odpoveď na zberateľské predmety. Vďaka zápisu v blockchaine umožňuje tiež obchodovať s originálom digitálneho diela. Funguje na princípe rovnakej technológie ako kryptomeny, ale na rozdiel od bitcoinu každá jednotka NFT reprezentuje jednu unikátnu digitálnu položku. „Okrem toho, že s NFT umením sa dá v digitalizovanej podobe jednoduchšie obchodovať, majú tieto diela aj nižšie nároky na udržiavanie, transport a skladovanie. Je to tiež efektívny spôsob, ako zaistiť ich trvácnosť pre ďalšie generácie a potvrdiť originalitu takéhoto umenia. S využitím digitálnych plôch ako sú napríklad LED obrazovky či iné nosiče pritom tieto diela nemusia ostať zapísané len na tzv. tokene ich majiteľov – zberateľov, ale môže si ich pozrieť aj široká verejnosť,“ hovorí Kristína Zaťko Jarošová.

Vladimír Havrilla je etablovaným slovenským výtvarníkom s povesťou priekopníka umenia nových médií na Slovensku. Od 70. rokov experimentoval s filmom a od konca 90. rokov 20. storočia sa popri klasickej a konceptuálnej maľbe a soche venuje najmä tvorbe digitálnej sochy, grafiky a 3D filmu. Do formátu NFT preklopil v limitovanom počte štyri svoje grafiky a jeden animovaný film. Výber z nich je súčasťou zbierky ART FOND-u. 


EU: Správa o Schengene

Správa o stave Schengenu za rok 2022 je východiskovým bodom nového výročného schengenského cyklu. Tento proces je súčasťou novej správy schengenského priestoru, ktorou sa posilňuje účasť všetkých zúčastnených strán na monitorovaní fungovania schengenského priestoru a následných potrebných opatreniach. 

V správe sa stanovuje zoznam prioritných opatrení na roky 2022 – 2023, ktoré sa majú riešiť na vnútroštátnej aj európskej úrovni,  napríklad:
 • zavedenie novej IT architektúry a interoperability pre riadenie hraníc,
 • plné využívanie nástrojov cezhraničnej spolupráce,
 • zabezpečenie systematických kontrol všetkých cestujúcich na vonkajších hraniciach,
 • zabezpečenie toho, aby agentúra Frontex v plnej miere dosiahla potenciál svojho mandátu,
 • zrušenie všetkých dlhotrvajúcich kontrol na vnútorných hraniciach a
 • prijatie revidovaného Kódexu schengenských hraníc.
Správa takisto pripomína význam dobudovania schengenského priestoru a vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutia, ktoré umožnia Chorvátsku, ako aj Rumunsku a Bulharsku formálne sa stať súčasťou Schengenu, keďže splnili všetky kritériá. To isté sa bude vzťahovať – po úspešnom ukončení procesu schengenského hodnotenia – aj na Cyprus. Uvádzajú sa tu tiež priority vyplývajúce zo schengenských hodnotení. Schengenské hodnotenia sa v súčasnosti vzťahujú na riadenie vonkajších hraníc, policajnú spoluprácu, oblasť návratu, Schengenský informačný systém, vízovú politiku a ochranu údajov. Ďalšie úsilie je potrebné vynaložiť najmä v oblasti návratu a Schengenského informačného systému. V priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach je však skutočne nevyhnutná pevná policajná spolupráca medzi členskými štátmi spolu s účinným vykonávaním rozsiahlych informačných systémov, najmä Schengenského informačného systému, ako aj účinná politika v oblasti návratu a spoločná vízová politika.

Zároveň so správou Európska komisia konzultuje s inštitúciami  budúcu viacročnú strategickú politiku európskeho integrovaného riadenia hraníc a predkladá správu o vykonávaní povinnosti členských štátov uskutočňovať systematické kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré pribudli v systéme Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) upozornili kontrolné orgány v Taliansku a Litve. Predávať sa však môžu aj v iných krajinách a tiež prostredníctvom internetu!

Detský mejkap značky Miss Carina - Trucchi Bimba z Číny obsahuje nadmerné množstvo ťažkých kovov: chróm VI (6,8 mg/kg), olovo (1,6 mg/kg) a nikel (1,4 mg/kg), môže tak spôsobiť alergické reakcie a neurotoxické účinky.

Dva druhy masiek na vlasy značky Greenini Eco Cosmetics: Hair Mask Keratin Therapy Aloe & Keratin a Hair Mask Power & Strength Henna & Green Tea z Ruska, dva druhy výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením značky elfa/Pharm: After Sun Balm Shea Butter Sun Energy z Ukrajiny a Solncezašitnaja emulsija dlia zagara vodostoikaja Sun Energy z Turecka, sprej na vlasy Coconut Hair Ekstrauvlazhniajushij sprei dlia volos značky Dr. Santé, elfa/Pharm z Ukrajiny a tiež dezodoranty Whoops! Dynamic Orange For Men Parfume Spray a Rosetta Sun Dance for Woman Perfume značky C.r.e.a. z Turecka majú v  zozname zložiek uvedenú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde).

Nebezpečnými môžu byť ďalej čiapky so šampónom na umývanie vlasov Oasis Shampoo Cap; Oasis Shampoo Cap Unperfumed, vlhčené čistiace utierky (parfumované i neparfumované) Oasis Bedbath Maceratable Perfumed; Oasis Bedbath Maceratable Unperfumed, Oasis Bedbath; Oasis Bedbath Unperfurmed, rovnako tak vlhčené utierky na čistenie pokožky Conti Wet Wipes Patient Cleansing Wipeszo Spojeného kráľovstva. V týchto výrobkoch bola zistená ich kontaminácia mikroorganizmom Pseudomonas aeruginosa, pričom jeho prítomnosť môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

V sére na rast rias Lash Growth serum od značky Sophie Rosenburg z Rakúska sa nachádza látka cloprostenol isopropyl ester, nie je preto bezpečný a môže vyvolať svrbenie, opuchnutie, zápal očných viečok alebo alergickú reakciu.

Deň detí: Repasovaný smartfón

Potrebuje už vaše dieťa svoj prvý telefón, alebo sa dožaduje novšieho modelu smartfónu? Deň detí môže byť na obdarovanie skvelou príležitosťou. Napokon v dnešnom svete je digitálna gramotnosť veľmi dôležitá a práve vlastný mobil deťom pomôže sa v nej zdokonaľovať. Ako však vybrať správny model a čo by vlastne mal alebo nemal smartfón pre deti spĺňať? 

Hoci sa v posledných rokoch téme ,,nadmerného používania telefónov u detí“ venuje veľa pozornosti, možnosť byť v kontakte s rodičmi prostredníctvom telefónu je dôležitá aj pre mladších školákov. V akom veku dieťaťu zakúpite prvý telefón je individuálne. Pred nástupom do prvého ročníka, aby malo čas naučiť sa ho bezpečne používať, však znie rozumne a Deň detí na to môže byť vhodnou príležitosťou. Do úvahy prichádza aj telefón po rodičoch či starších súrodencoch, ale s nižšou životnosťou batérie sa bude častejšie vybíjať, čo nie je ideálne. Alternatívou môže byť kúpa plne funkčného repasovaného smartfónu. S funkciou zdieľaniu polohy môžu rodičia sledovať, kde sa ich deti nachádzajú a rodičovská poistka im zas umožní dať pozor na to, aké aplikácie sťahujú. Je tiež dôležité, aby sa deti dostali k nevhodným obrázkom či videám.

Pri starších školákoch sa už nerieši otázka „či“, ale aký model. Synonymom smartfónu je pre väčšinu mladých ľudí iPhone, ktorý je suverénne najobľúbenejšou značkou telefónov tínedžerov: v USA takmer 90 % z nich používa práve „jabĺčko”. V našich končinách je toto číslo o niečo nižšie, väčšina starších školákov by si však kvôli funkciám a kvalitnému fotoaparátu zvolila práve niektorý z najnovších modelov iPhonov. Aj v tomto prípade možno ušetriť a zakúpiť si lacnejší, repasovaný model. Práve tento aspekt môže predstavovať aj začiatok dôležitej debaty o trvalej udržateľnosti medzi tínedžermi a ich rodičmi. Generácii Z sú myšlienky ekológie a nákupu vecí z druhej ruky veľmi blízke a aj takýmto spôsobom im možno priblížiť fakt, že aj elektronika a predovšetkým smartfóny môžu poslúžiť aj niekoľkokrát bez toho, aby sa zbytočne vyhadzovali alebo ležali doma na poličke.

piatok 27. mája 2022

Homer office: Slováci obľubujú

Štvrtina Slovákov (25 %) by zmenila prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu a podľa prieskumu agentúry Focus pre Microsoft (1.071 duševne pracujúcich zamestnancov, prelom rokov 2021/2022) až 81 % respondentov by bolo dokonca ochotných pracovať na diaľku aj pre spoločnosť sídliacu mimo ich mesta, ak by bolo potrebné chodiť do práce osobne iba raz mesačne. 

Viac než dve tretiny zamestnancov, ktorí vykonávajú nemanuálny typ práce, pracovalo počas pandémie z domu (68 %), pričom pred pandémiou to bolo iba 20 %. Viac ako polovica (57 %) zo zamestnancov, ktorí fungovali v práci na diaľku, uprednostňuje po skončení pandémie prácu v kancelárii, ale iba štyri dni v týždni. Zvyšných 43 % zamestnancov, ktorí pracovali z domu, by zasa chceli pracovať z domu až tri dni v týždni.  Rovnako zamestnávatelia aj zamestnanci považujú za najväčšie negatívum práce z domu stratu sociálneho kontaktu. Na absenciu neformálnych stretnutí a rozhovorov v pracovnom kolektíve si sťažovali dve pätiny (39 %) zamestnancov, ktorí pracovali z domu.

Microsoft v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov v samostatnej ankete nadväzujúcej na prieskum zisťoval medzi zamestnancami možnosť pracovnej flexibility. Do ankety medzi zamestnávateľmi sa zapojilo 37 firiem z celého Slovenska. Spomedzi nich až 61 % oslovených skonštatovalo, že hybridný spôsob práce sa im osvedčil a plánujú ho ponechať naďalej. Firmy sa adaptovali na nový spôsob práce počas niekoľkých dní (74 %). Za najväčšie výhody považujú najmä spokojnejších zamestnancov (81 %) a v druhom rade zvýšenie produktivity a efektivity pracovných činností (32 %). Žiadne výhody v tomto novom svete práce nenašlo iba 13 % firiem.

EU: Konfiškácie majetku

Európska komisia navrhla doplniť porušovanie reštriktívnych opatrení Európskej únie do zoznamu trestných činov EÚ. Navrhuje tiež nové posilnené pravidlá vymáhania a konfiškácie majetku, ktoré prispejú aj k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Cieľom predložených návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný. 

Európska komisia navrhuje, aby sa porušenie reštriktívnych opatrení zaradilo do zoznamu trestných činov EÚ. To umožní stanoviť spoločný základný trestnoprávny štandard a sankcie v celej EÚ. Takéto spoločné pravidlá EÚ okrem toho môžu uľahčiť vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch. Porušenie reštriktívnych opatrení spĺňa kritériá stanovené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ, keďže je trestným činom vo väčšine členských štátov. Ide takisto aj o obzvlášť závažný trestný čin, pretože môže naďalej ohrozovať medzinárodný mier a bezpečnosť a má jasný cezhraničný kontext, ktorý si vyžaduje jednotnú reakciu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. Komisia prikladá k návrhu aj informácie, ako by mohla vyzerať budúca smernica o trestných sankciách. Potenciálne trestné činy by mohli zahŕňať: účasť na činnosti alebo činnostiach, ktorých cieľom je priame alebo nepriame obchádzanie reštriktívnych opatrení, a to aj zatajovaním majetku, nezaistenie finančných prostriedkov, ktoré patria označenej osobe/subjektu, resp. sú v držbe alebo pod kontrolou označenej osoby/subjektu, alebo účasť na obchode, ako je dovoz alebo vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy obchodovania.

Hlavným cieľom smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku je zabezpečiť, aby sa trestná činnosť nevyplácala, a to tým, že páchatelia trestnej činnosti prídu o svoje zisky a obmedzia sa ich možnosti na páchanie ďalšej trestnej činnosti. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať aj na porušovanie reštriktívnych opatrení, čím sa zabezpečí účinné vyhľadávanie, zaistenie, správa a konfiškácia príjmov pochádzajúcich z porušovania reštriktívnych opatrení. Návrhom sa modernizujú pravidlá EÚ v oblasti vymáhania majetku, a to okrem iného prostredníctvom:
 • Rozšírenia mandátu úradov pre vyhľadávanie majetku s cieľom rýchlo vyhľadať a identifikovať majetok jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Tieto právomoci sa budú vzťahovať aj na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, a to aj prostredníctvom umožnenia urýchleného zaistenia majetku, ak existuje riziko jeho straty.
 • Rozšírenia možnosti konfiškácie majetku v prípade širšej škály trestných činov vrátane porušenia reštriktívnych opatrení EÚ, v prípade, že návrh komisie na rozšírenie zoznamu takýchto trestných činov EÚ bude prijatý.
 • Zriadenia úradov pre správu majetku vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zaistený majetok nestratil na hodnote, čo umožní predaj zaisteného majetku, ktorý by ľahko mohol strácať na hodnote, alebo údržba ktorého jeho nákladná.

Patch management: Výrazné zaostávanie

Iba 38 % lokálnych IT poskytovateľov v Čechách a na Slovensku podľa aktuálneho prieskumu ZEBRA SYSTEMS využíva u svojich zákazníkov automatizovaný patch management – čo je výrazne menej než inde vo svete. Táto skutočnosť predstavuje pre českých a slovenských IT správcov výzvu a zároveň významnú príležitosť na zníženie prácnosti záplatovania a zvýšenie úrovne zabezpečenia zákazníckych IT infraštruktúr pomocou dostupných moderných MSP nástrojov.

Kľúčové aktuálne výzvy v oblasti záplatovania:
 • Oproti 38 % českých a slovenských IT poskytovateľov, ktorí už automatizovali činnosti patch managementu, v globálnej štúdii spoločnosti N-able tieto činnosti uviedlo 68 % respondentov.
 • Podľa inej globálnej štúdie spoločnosti Acronis automatizovalo patch management dokonca 70 % IT poskytovateľov, avšak tí nevyužívajú ich plnú funkčnosť – napríklad len málo z nich dodržiava maximálne odporúčaných 72 hodín od vydania po inštaláciu záplaty.
 • 46 % lokálnych IT správcov necháva aktualizácie na používateľoch.
 • Útoky na neaktualizované systémy patrili medzi tri najčastejšie incidenty, ktoré v poslednom roku riešili českí a slovenskí IT poskytovatelia.

Wifi 6: Jednoducho lepšie

Potrebujete rýchlejšie Wifi? Najnovší štandard 802.11ax, známy ako WiFi 6, prináša rýchlejšie a spoľahlivejšie internetové pripojenie. Podporujú ho už všetky novinky na trhu: notebooky, počítače, smartfóny, televízory a ďalšie zariadenia s Wifi pripojením. Používaný obsah je totiž stále náročnejší na objem dát, či už ide o sledovanie filmov vo vysokom rozlíšení, sťahovanie hudby a podcastov, alebo konferenčné hovory.

Väčšina domácností a menších pracovísk v súčasnosti používa bezdrôtovú technológiu štandardu 802.11ac, čiže Wifi 5. Vyznačuje sa skutočne dobrými parametrami, ktoré obyčajne splnia nároky väčšiny používateľov. Niektoré domácnosti a pracoviská využívajúce ešte staršiu bezdrôtovú technológiu. Tá síce stále funguje, ale už neposkytne výkon, ktorý sa dnes požaduje. Tiež sa stáva, že technológia štandardu Wifi 5 nedokáže poskytnúť rýchlosť a priepustnosť, akú by ste si želali, a to najmä pri pripojení viacerých zariadení k Wifi, čo je dnes celkom bežné. V takých situáciách môže dôjsť k poklesu výkonu, rušeniu a meškaniam. Tieto problémy sa prejavujú napríklad stratou alebo zamrznutím video alebo audio spojenia, čo rozhodne nie je nič príjemného, či už práve sledujete film alebo máte konferenčný hovor.

Pokiaľ sa rozhodnete k upgradu z WiFi 5 alebo staršej technológie, určite stojí za to hneď prejsť na úplne najnovší štandard, ktorý prinesie vysoký výkon a súčasne ochráni investíciu do budúcnosti. Nový štandard Wifi 6 je o cca 40 % rýchlejší a poskytuje výrazne plynulejšie, konzistentnejšie a spoľahlivejšie pripojenie všetkých zariadení. 


štvrtok 26. mája 2022

Emotet: Najčastejší malvér

Emotet v rebríčku útokov podľa 
HP Wolf Security Threat Insights Report vystúpil o 36 miest a stal sa v tomto štvrťroku najčastejšie detegovaným typom malvéru – na jeho konto pripadá 9 % všetkých zachytených malvérových útokov. Príčinou 879 % nárastu zachytených vzoriek malvéru šíreného prostredníctvom súborov .XLSM (Microsoft Excel) bola z veľkej časti jedna z útočných kampaní cieliacich na japonské organizácie, ktorá prostredníctvom klamlivých emailov prinútila príjemcu infikovať vlastné počítače.

Vďaka izolácii hrozieb, ktoré dokázali obísť detekčné nástroje a prenikli až na koncové zariadenia používateľov, má HP Wolf Security detailný prehľad o najnovších technikách používaných kybernetickými zločincami.
 • V súvislosti s postupným odklonom od používania makier rastie obľuba horšie detegovateľných alternatív infikovaných dokumentov Microsoft Office: Keďže spoločnosť Microsoft začala v dokumentoch svojho kancelárskeho balíka zakazovať makrá, zaznamenala spoločnosť HP v porovnaní s minulým štvrťrokom nárast formátov, ktoré nie sú založené na balíku MS Office, vrátane škodlivých súborov Java Archive (nárast o 476 %) a súborov JavaScript (nárast o 42 %). Proti takýmto útokom sa organizácia horšie bráni, pretože miera detekcie týchto typov súborov je často nízka, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie.
 • Na vzostupe je „vpašovanie“ škodlivého HTML kódu: Priemerná veľkosť škodlivých HTML súborov vzrástla z 3 kB na 12 kB, čo poukazuje na čoraz častejšiu snahu o „vpašovanie“ škodlivého HTML kódu. Ide o techniku, pri ktorej kybernetickí zločinci vkladajú malvér priamo do súborov HTML, aby obišli mailové brány a vyhli sa detekcii, čím by mohli získať prístup k dôležitým finančným informáciám a zmocniť sa ich. Nedávno vedené útočné kampane sa zameriavali na latinskoamerické a africké banky.
 • Útočné kampane prostredníctvom malvéru „dva v jednom“ vedú k viacnásobným infekciám RAT: Zistilo sa, že útok pomocou skriptu Visual Basic bol použitý na inicializáciu útočného reťazca, ktorý spôsobuje viacnásobnú infekciu rovnakého zariadenia, čo útočníkom umožňuje získať trvalý prístup k infikovaným systémom pomocou nástrojov VW0rm, NjRAT a AsyncRAT.
Tieto zistenia vychádzajú  z miliónov koncových zariadení vybavených systémom HP Wolf Security (január až marec 2022).  Ďalšie kľúčové zistenia uvedené v správe:
 • Deväť percent hrozieb nebolo v čase ich izolácie známych ešte z minulosti, pričom 14 % izolovaného mailového malvéru obišlo aspoň jeden skenovací program emailovej brány.
 • V priemere trvalo viac ako 3 dni (79 hodín), než tento malvér rozpoznali podľa hasha ďalšie bezpečnostné nástroje.
 • Štyridsaťpäť percent škodlivého softvéru izolovaného nástrojom HP Wolf Security predstavovali súborové formáty Office.
 • Pri pokusoch o infikovanie organizácií použili útočníci 545 rôznych rodín malvéru, pričom na prvých troch miestach boli Emotet, AgentTesla a Nemucod.
 • Zneužitie Editora rovníc spoločnosti Microsoft (CVE-2017-11882) predstavovalo 18 % všetkých zachytených škodlivých vzoriek.
 • Šesťdesiatdeväť percent zisteného škodlivého softvéru bolo doručených emailom, 18 % pripadá na sťahovanie z webu. Najčastejšími prílohami používanými na doručenie malvéru boli textové dokumenty (29 %), archívy (28 %), spustiteľné súbory (21 %) a tabuľky (20 %).
 • Najčastejšie phishingové návnady sa objavovali v podobe obchodných transakcií, napr. pod titulmi „Objednávka“, „Platba“, „Nákup“, „Žiadosť“ a „Faktúra“.


EU: Ochrana dopravy

Európska komisia prijala pohotovostný plán pre dopravu s cieľom posilniť odolnosť dopravy Európskej únie v čase krízy. Navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie EÚ a jej členských štátov pri zavádzaní núdzových opatrení reakcie na krízu. Okrem iného zdôrazňuje význam zabezpečenia minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, budovania odolnosti voči kybernetickým útokom a testovania odolnosti.

Zdôrazňuje sa aj význam zásad zelených jazdných pruhov, ktoré zabezpečujú, aby pozemná nákladná doprava mohla prekračovať hranice za menej ako 15 minút, a posilňuje úloha siete kontaktných miest vo vnútroštátnych dopravných orgánoch. Obe sa ukázali ako kľúčové počas pandémie COVID-19, ako aj v priebehu súčasnej krízy spôsobenej ruskou agresiou voči Ukrajine.

Konkrétne opatrenia:
 • prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám;
 • zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy;
 • zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí;
 • riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave;
 • zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich;
 • spoločné využívanie dopravných informácií;
 • posilnenie koordinácie dopravnej politiky;
 • posilnenie kybernetickej bezpečnosti;
 • testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy;
 • spolupráca s medzinárodnými partnermi.
Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je význam koordinácie opatrení reakcie na krízu, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, kedy nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach, ako sa to stalo počas prvých dní pandémie. Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli opatrenia reakcie na krízu primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ, ako aj schopné zabezpečiť, aby jednotný trh naďalej fungoval tak, ako by mal. Komisia bude podporovať členské štáty a riadiť proces budovania pripravenosti na krízy v spolupráci s agentúrami EÚ, a to koordináciou siete národných dopravných kontaktných miest a udržiavaním pravidelných diskusií s medzinárodnými partnermi a zainteresovanými stranami. Bude tiež koordinovať sieť kontaktných miest pre koridory solidarity a platformu na vytváranie kontaktov pre koridory solidarity.

UNICEF: Škodlivé životné prostredie

Podľa najnovšej správy Report Card 17: Miesta a priestory, publikovanej Centrom výskumu UNICEF Innocenti, väčšina bohatých krajín vytvára nezdravé, nebezpečné a škodlivé životné podmienky pre deti na celom svete. Porovnáva 39 krajín, členov OECD a Európskej únie, pri vytváraní zdravého prostredia pre deti. Správa uvádza indikátory, akými sú vystavenie škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie, pesticídom, vlhku a olovu, svetlé domáce prostredie, prístup k zeleným plochám a bezpečné cesty, a tiež spôsoby, akými tieto krajiny prispievajú ku klimatickej kríze, spotrebe prírodných zdrojov, vytváranie a skladovaniu elektronického odpadu.

Keby každý obyvateľ planéty spotrebúval prírodné zdroje v rovnakej výške, v akej ich spotrebúvajú obyvatelia členských krajín OECD a EÚ, potrebovali by sme 3,3 planéty vo veľkosti našej Zeme na udržanie takéhoto životného štandardu. Ak by každý konzumoval v rovnakej miere ako obyvatelia Kanady, Luxemburska a Spojených štátov, potrebovali by sme aspoň päť planét vo veľkosti našej Zeme. Kým Španielsko, Írsko a Portugalsko sa nachádzajú na vrchných priečkach tabuľky, všetkým krajinám OECD a EÚ sa nedarí vytvárať zdravé prostredie pre všetky deti v daných kategóriách. Niektoré z najbohatších krajín, vrátane Austrálie, Belgicka, Kanady a Spojených štátov, majú vážny a rozsiahly dopad na životné prostredie na celom svete. Porovnania sú založené na objeme emisií CO2, elektronického odpadu a celkovej spotrebe zdrojov na obyvateľa. Tieto krajiny sú celkovo na nízkych priečkach, čo sa týka vytvárania zdravého prostredia pre deti tam žijúce. Naopak, v najmenej bohatých krajinách OECD a EÚ, v Latinskej Amerike a Európe, je negatívny vplyv na životné prostredie celosvetovo najnižší.

Ďalšie zistenia:
 • Viac ako 20 miliónov detí v tejto skupine krajín majú v krvi zvýšenú hladinu olova. Olovo je jednou z najtoxickejších látok nachádzajúcou sa v prostredí.
 • Fínsko, Island a Nórsko sa radia k top trom krajinám vo vytváraní zdravého prostredia pre deti, avšak súčasne sú na posledných priečkach rebríčka celosvetovo v produkcii emisií, elektronického odpadu a nadspotreby.
 • Na Islande, v Litve, Portugalsku a Veľkej Británii je jedno z piatich detí vystavené riziku vlhkého prostredia s tvorbou plesní. Na Cypre, v Maďarsku a Turecku je takémuto riziku vystavené jedno zo štyroch detí.
 • Mnoho detí dýcha znečistený vzduch vonku aj v domácom prostredí. Mexiko patrí ku krajinám, na ktoré pripadá najvyšší počet stratených rokov života v dôsledku znečisteného ovzdušia – 3,7 roka na tisíc detí. Vo Fínsku a Japonsku je počet rokov najnižší – 0,2 roka.
 • V Belgicku, Česku, Izraeli, Holandsku, Poľsku a Švajčiarsku je viac ako 1 dieťa z 12 vystavené vysokému znečisteniu pesticídmi. Znečistenie pesticídmi sa spája so vznikom rakoviny, vrátane detskej leukémie a môže poškodiť nervový, kardiovaskulárny, tráviaci, reprodukčný, endokrinný, krvný a imunitný systém dieťaťa.
UNICEF vyzýva krajiny, aby prijali nasledujúce kroky na ceste k zlepšeniu životného prostredia detí tam žijúcich:
 • Vlády na národnej, regionálnej a miestnej úrovni musia zavádzať zlepšenia vo vytváraní zdravého prostredia pre deti – znižovaním znečistenia vzduchu, vody a tvorby odpadov, ako aj zabezpečením vysokej úrovne bývania a s tým súvisiacej infraštruktúry,
 • Zlepšiť prostredie pre najzraniteľnejšie deti. Deti v chudobných rodinách sú náchylnejšie na riziká súvisiace s nevyhovujúcim prostredím ako deti v bohatých krajinách. Tento fakt znásobuje už aj tak existujúce znevýhodnenie a nerovnosť.
 • Zabezpečiť, aby boli environmentálne politiky vnímavé k potrebám detí. Vlády a zákonodarcovia by mali zabezpečiť, aby potreby detí boli zabudované do zákonodarného procesu. Dospelí zákonodarcovia na všetkých úrovniach, od rodičov po politikov, musia zohľadňovať ich potreby a brať ich do úvahy pri tvorbe súvisiacich politík, ktoré neproporciálne zasiahnu budúce generácie.
 • Zapojiť do procesu deti, ktoré sú hlavnými nositeľmi budúcnosti. Deti budú čeliť dnešným problémom súvisiacim so životným prostredím najdlhšie, no súčasne majú aj najmenej možností dnes o vývoji udalostí rozhodovať.
 • Vlády aj podnikateľské subjekty musia urobiť efektívne kroky na zabezpečenie záväzkov súvisiacich so znížením skleníkových plynov do roku 2050. Adaptácia na klimatickú zmenu by mala byť tiež rozhodujúcim faktorom pre vlády a svetové spoločenstvo naprieč všetkými sektormi od vzdelávania až po infraštruktúru.

Novinka: Pre deti narodené cisárskym rezom

Až 3 z 10 detí sa v Európskej únii narodia cisárskym rezom. Deti narodené sekciou môžu mať iné zloženie črevnej mikrobioty ako bábätká narodené prirodzenou cestou. Práve pre tieto deti bola vyvinutá špeciálna receptúra dojčenského mlieka. Pôrod cisárskym rezom môže totiž potenciálne viesť k problémom s dojčením. Býva často spojený s neskorším nástupom laktácie, problémovým dojčením alebo jeho predčasným ukončením. 
 
„Na rozdiel od relatívne stabilnej črevnej mikrobioty dospelých, vyvíjajúca sa črevná mikrobiota novorodencov vykazuje vyššiu plasticitu a adaptabilitu. Za najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vytvorenie počiatočnej novorodeneckej črevnej mikrobioty je považovaný spôsob pôrodu. U výhradne dojčených, zdravých novorodencov, porodených vaginálne, dominuje v črevnom trakte populácia bifidobaktérií, ktorá predstavuje až 90 % celkovej črevnej mikrobioty. Pri pôrode cisárskym rezom nedochádza ku kontaktu novorodenca s materskými mikroorganizmami v pôrodných cestách, čím je znemožnený prenos zdraviu prospešných materských mikroorganizmov na novorodenca. Narušená črevná mikrobiota novorodencov po cisárskom reze má za následok nepriaznivý vplyv na vývoj imunitného systému, ako i celkové zdravie dieťatka,“ vysvetľuje MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. 

Pre prípady, kedy nie je možné bábätko dojčiť, vzniklo špeciálne dojčenské mlieko. Obsahuje vitamíny C a D, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Oproti iným dojčenským mliekam obsahuje napríklad bifidobaktérie (Bifidobacterium breve M-16 V) a zmes oligosacharidov GOS/FOS, navyše aj oligosacharid materského mlieka 2´F (2´fukozyllaktóza, nepochádza z materského mlieka).

streda 25. mája 2022

Smart: Ktoré zariadenia sú ohrozené?

Domácnosť plná inteligentných zariadení môže byť podľa jedného z prieskumov  ohrozená vyše 10.000 hekerskými útokmi za jediný týždeň. Existuje však konkrétny produkt, ktorého napadnutia sa obávame najviac? BespokeSoftwareSolutions to zaujalo a pomocou on-line nástroja Ahrefs vznikla zaujímavá analýza (údaje boli zhromaždené od 16.05.2022 do 17.05.2022).

Produktom, z ktorého napadnutia máme najväčšie obavy, sú prirodzene telefóny s celkovým obrovským počtom 716.400 globálnych on-line vyhľadávaní ročne. Keďže sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného života, nie je žiadnym prekvapením, že sa obávame, že budú napadnuté hekermi, pričom sú ohrozené dôležité heslá, finančné aj iné osobné informácie. Prudké nárasty spotreby dát, problémy s výkonom, kontextové okná alebo zmeny na obrazovke sú indikátormi toho, že váš telefón bol napadnutý. Na druhom mieste je počítač s celkovým počtom 31.920 globálnych on-line vyhľadávaní ročne súvisiacich s hekovaním. Ak je váš počítač napadnutý, heker môže ukradnúť osobné údaje alebo vymazať programy, ktoré ste nainštalovali. iPad je tretí v poradí s celkovým počtom 29.160 globálnych on-line vyhľadávaní ročne. Spoločnosť Apple už vykonala zmeny a zaviedla do svojich najnovších aktualizácií viac zabezpečenia, staršie zariadenia sú ale stále zraniteľné.

The smart product we are most concerned about being hacked:

Rank

Product

Most used search term related to hacking

Total no. of annual global online searches related to hacking

1

Phone

How to know if your phone is hacked

716,400

2

Computer

Computer hacked

31,920

3

iPad

iPad hacked

29,160

4

Wi-Fi

Wi-Fi hacked

23,760

5

Alexa

Alexa hacked

16,800

6

Laptop

Is my laptop hacked

14,040

7

Watch

Watch hacked

13,200

8

Camera

How to know if your camera is hacked

12,960

9

TV

TV hacked

10,680

10

Baby monitor

How do I know if my baby monitor is being hacked

9,840


Vždy dodržujte jednoduché odporúčania, ktoré nepochybne zlepšia aj bezpečnosť vašich inteligentných produktov:
 • Zmeňte predvolené heslá za silné a používajte správcu hesiel.
 • Udržujte svoje produkty plne aktualizované.
 • Dávajte si pozor na phishing.
 • Povoľte dvojfaktorové overenie.

EU: Udržateľný rozvoj

Eurostat uverejnil dokument Udržateľný rozvoj v Európskej únii – monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2022, v ktorom sa uvádza štatistický prehľad o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v Európskej únii. Hoci rýchlosť pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov bola rôzna, k odklonu od cieľov udržateľného rozvoja došlo len v niekoľkých špecifických oblastiach.

Zo správy vyplýva, že za posledných päť rokov zaznamenala EÚ významný pokrok pri dosahovaní piatich cieľov udržateľného rozvoja a mierny pokrok pri plnení väčšiny ostatných:
 • EÚ opäť najviac pokročila pri posilňovaní mieru a osobnej bezpečnosti na svojom území, zlepšovaní prístupu k spravodlivosti, ako aj dôvery v inštitúcie (cieľ udržateľného rozvoja č. 16). Podiel obyvateľov EÚ, ktorí nahlasujú kriminalitu, násilie a vandalizmus vo svojom susedstve, klesol z 13,2 % v roku 2015 na 10,9 % v roku 2020. Okrem toho podiel obyvateľov EÚ, ktorí považujú justičný systém vo svojej krajine za dostatočne nezávislý, sa od roku 2016 do roku 2021 zvýšil o 4 percentuálne body (z 50 % na 54 %).
 • Významný pokrok sa dosiahol aj pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v týchto oblastiach: znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (cieľ č. 1), hospodárstvo a trh práce (cieľ č. 8), čistá a cenovo dostupná energia (cieľ č. 7), ako aj inovácie a infraštruktúra (cieľ č. 9). V oblasti chudoby (cieľ udržateľného rozvoja č. 1) sa dostupné údaje čiastočne týkajú predpandemického obdobia, a preto ešte v plnej miere nezachytávajú dosah pandémie.
 • Na priaznivé posúdenie cieľa udržateľného rozvoja č. 7 malo výrazný vplyv pozoruhodné zníženie spotreby energie v roku 2020 (mínus 8 % v porovnaní s rokom 2019) v dôsledku obmedzení verejného života a nižšej hospodárskej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. EÚ bola preto schopná dosiahnuť svoj cieľ v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2020 a na základe doteraz zaznamenaného pokroku sa zdá, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa na rok 2030. Okrem toho energia z obnoviteľných zdrojov sa využívala čoraz viac, pričom jej podiel sa od roku 2005 zdvojnásobil, do roku 2020 predstavovala 22,1 % hrubej konečnej spotreby energie. Dovoz fosílnych palív však stále pokrýva viac ako polovicu dopytu EÚ po energii a nižšia spotreba energie zaznamenaná v roku 2020 bola pravdepodobne len dočasná.
 • Podobne možno konštatovať, že na pokrok pri dosahovaní cieľa udržateľného rozvoja č. 8 týkajúceho sa hospodárstva a trhu práce, v prípade ktorého máme najnovšie dostupné údaje z roku 2021, mal pozitívny vplyv silný hospodársky rast a výkonnosť trhu práce v minulom roku. Napríklad miera zamestnanosti sa v roku 2021 zvýšila na 73,1 %, takže dokonca prekročila svoju úroveň pred pandémiou.
 • Pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v oblasti zdravia a kvality života (cieľ č. 3), života pod vodou (cieľ č. 14), rodovej rovnosti (cieľ č. 5), udržateľných miest a komunít (cieľ č. 11), zníženia nerovností (cieľ č. 10), zodpovednej spotreby a výroby (cieľ č. 12), kvalitného vzdelania (cieľ č. 4), ochrany klímy (cieľ č. 13) a žiadneho hladu (cieľ č. 2) bol mierny.
 • Celkové hodnotenie pokroku EÚ v oblasti partnerstiev (cieľ č. 17) a čistej vody a hygieny (cieľ č. 6) bolo neutrálne, čo znamená, že sa vyznačovali takmer rovnakým podielom udržateľného a neudržateľného rozvoja.
 • Za posledných päť rokov došlo aj k miernemu odklonu od príslušných cieľov udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o život na pevnine (cieľ č. 15), čo naznačuje, že ekosystémy a biodiverzita zostávajú pod tlakom ľudskej činnosti. Hoci sa podiel lesnatej plochy aj chránených suchozemských oblastí v EÚ mierne zvýšil, tlak na biodiverzitu sa naďalej zintenzívňoval. Ukazovateľom biodiverzity je napríklad výskyt bežných vtákov, pretože mnohé z nich potrebujú na rozmnožovanie a hľadanie potravy špecifické biotopy, ktoré sú zároveň často domovom mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Odhaduje sa, že od roku 2000 sa počet bežných vtákov znížil o 10 %. Po mnohých rokoch poklesu sa však zdá, že ich počet sa začal stabilizovať.

Názor: Ceny v IT

Aj keď ceny priemyselných výrobcov v 1. štvrťroku medziročne podľa Štatistického úradu SR rástli o rekordných 39,8 %, ďalší rast cien v IT sektore nemusí byť automatický. Svoju rolu by primárne mohli zohrať napríklad nižšie prevádzkové náklady či digitalizácia.

„Najväčšou nákladovou položkou u výrobcov softvérov sú náklady na mzdy. Z dôvodu rastúcej inflácie očakávam tlak na zvyšovanie cien práce. To sa môže premietnuť do zvýšených cien za IT služby v horizonte do konca roka. Tento rast by som odhadol na 15 až 20 %,“ hovorí Martin Cígler. Rizikoví môžu byť menší dodávatelia softvérov alebo tí, ktorí sa úzko profilujú na vybrané odvetvia. Pre nich môže byť strata klientov z priemyselných odvetví zásadnou stratou aj pre ich biznis, aj keď naň zvyšujúce ceny energií vplývajú sekundárne. Avšak plusom v prospech malých firiem môže byť flexibilita a rýchlejšie prispôsobenie sa novým trhovým podmienkam. Nastaviť úsporný režim v korporátoch je totiž časovo náročné a bez finančnej rezervy ťažké.

Digitalizácia je určite jednou z ciest znižovania nákladov. Nie je to len o zmene papiera za elektronický dokument. Digitalizácia dokáže zlepšiť všetky vnútorné procesy a má vplyv aj na možnosť rastu cien práce. Podľa Cíglera na území bývalého Česko – Slovenska je utilizácia práce ľudí stále trikrát nižšia než v západnej Európe. Ak chceme západné krajiny doháňať v platoch, musíme ich tiež doháňať aj v pracovnom výkone. A tu práve zohrávajú rolu efektívne digitálne nástroje. Správne digitalizovaná firma, v praxi procesne efektívna firma, pomáha vo zvyšovaní výkonu výkonu zamestnancov. Firmy by aj pri optimalizácii nákladov mali myslieť na budúcnosť. V digitalizácii tzv. on-premise riešenia, lokálne prevádzkované na vlastnej IT infraštruktúre nahrádzajú flexibilné a bezpečnejšie cloudové služby a riešenia. Firma si ich môže nastavovať prakticky z mesiaca na mesiac podľa aktuálnych potrieb. Navyše ich v každom momente využíva v tej najväčšej možnej kvalite a funkcionalite.

Street View: 15 rokov

Obľúbená služba Google oslavuje tento mesiac 15 rokov od svojho uvedenia. Prvými publikovanými zábermi v Stredu View boli ulice San Francisca a 4 ďalších amerických miest. Odvtedy sa rozrástla do vyše 100 krajín sveta, vrátane Amazónie či Antarktídy a dostala sa aj do vesmíru. Pred desiatimi rokmi bola spustená aj na Slovensku. Ktoré miesta si pozeráme najčastejšie?

Rebríček krajín, ktoré sú najviac navštevované z pohľadu Street View, vedie Indonézia a najobľúbenejšou globálnou lokalitou sa stal dubajský mrakodrap Burj Khalífa.

Najpopulárnejšie svetové lokality na Street View za posledný rok
 1. Burj Khalifa, Spojené arabské emiráty
 2. Eiffelova veža, Francúzsko
 3. Tádž Mahal, India
 4. Socha slobody, Spojené štáty americké
 5. Socha Krista Spasiteľa, Brazília
 6. Labyrinth at Rhyolite, Spojené štáty americké
 7. Nekropola pri Gíze, Egypt
 8. Biely dom, Spojené štáty americké
 9. Koloseum, Taliansko
 10. Národný monument, Indonézia
Súčasťou služby sa stali aj pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, na Slovensku napríklad Ochtinská aragonitová jaskyňa či Vlkolínec. Z aktuálnych štatistík sa za posledný rok stal najpopulárnejšou Street View destináciou na Slovensku Spišský hrad.

Najvyhľadávanejšie slovenské lokality na Street View za posledný rok
 1. Spišský hrad
 2. Hlavná stanica, Bratislava
 3. Bratislavský hrad
 4. Dóm svätej Alžbety
 5. Danubiana
 6. Oravský hrad
 7. Čachtický hrad
 8. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
 9. Národná zoologická záhrada Bojnice
 10. Hrad Devín
Okrem snímania lokalít kultúrneho či prírodného významu spoločnosť Google tiež pravidelne aktualizuje lokálne snímky, aby poskytovali čo najvernejší obraz reality a čo najlepšie slúžili svojim používateľom. V týchto mesiacoch až do leta jazdia po slovenských cestách Street View autá, pričom zavítajú do mnohých miest na Slovensku.

utorok 24. mája 2022

Aktuálne: Potvrdenie o ukončení tehotenstva

Slovenské matky, ktoré poberajú tehotenské, majú o jednu byrokratickú starosť menej. Sociálna poisťovňa od 23. mája 2022 zrušila povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva, ak bolo ukončené pôrodom. V týchto prípadoch ukončenie tehotenstva už nemusia potvrdzovať ani príslušné zdravotnícke zariadenia.

Povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie tehotenstva zostáva naďalej  pre poistenky:
 • ktorých tehotenstvo bolo ukončené inak ako pôrodom,
 • ktoré sú cudzinkami
 • ktorých dieťa sa narodilo v cudzine, t. j. bezprostredne po pôrode ešte nie je zapísané v matrike na území SR.
V období január až apríl 2022 vyplatila poisťovňa priemerne mesačne takmer 20 tisíc dávok tehotenské vo výške 200 eur (konkrétne: dávku dostalo mesačne 19.559 mamičiek v priemernej výške 199,65 eura).

Slovenskí rodičia už nemusia žiadať ani o vyplatenie Príspevku pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné) a Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa môžu uskutočniť elektronicky alebo osobne aj priamo v pôrodnici.

EU: Zvýšená podpora pre poľnohospodárov

Európska komisia navrhla opatrenie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na vyplatenie jednorazovej sumy poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom zasiahnutým výrazným nárastom vstupných nákladov (energie, hnojivá a krmivo). Po prijatí umožní členským štátom rozhodnúť sa použiť dostupné finančné prostriedky do výšky 5 % svojho rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2022 na priamu podporu príjmov poľnohospodárov a MSP pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. Ide o potenciálny rozpočet vo výške 1,4 miliardy EUR v Európskej únii. 

Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto podporu zamerali na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou a ktorí sa zapájajú do obehového hospodárstva, hospodárenia so živinami, efektívneho využívania zdrojov alebo výrobných metód šetrných k životnému prostrediu a klíme. Vybraní poľnohospodári by mohli dostať podporu v maximálnej výške 15.000 EUR a MSP v maximálnej výške 100.000 EUR. Platby by sa mali uskutočniť do 15. októbra 2023. Aby členské štáty využili túto výnimočnú možnosť, budú musieť predložiť úpravu svojich programov rozvoja vidieka, ktorou sa zavádza toto nové opatrenie. Návrh nadväzuje na podporný balík vo výške 500 miliónov EUR pre poľnohospodárov v EÚ, ktorý bol prijatý 23. marca v rámci oznámenia Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov. V týchto dvoch opatreniach komisia nabáda členské štáty, aby podporovali poľnohospodárov, ktorí uplatňujú udržateľné postupy.

Komisia takisto zintenzívňuje monitorovanie hlavných poľnohospodárskych trhov ovplyvnených vojnou. Členské štáty budú povinné oznámiť svoju mesačnú úroveň zásob obilnín, olejnatých semien, ryže a certifikovaných osív týchto produktov, ktoré majú príslušní výrobcovia, veľkoobchodníci a prevádzkovatelia. Európska komisia spustila aj osobitný prehľad, ktorý obsahuje aktuálne podrobné štatistiky o cenách a produkcii pšenice na mletie, kukurice, jačmeňa, repky olejnej, slnečnicového oleja a sójových bôbov a obchode s týmito komoditami na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. To poskytne účastníkom trhu včasný a presný obraz o dostupnosti základných komodít pre potraviny a krmivá.