streda 28. februára 2018

EU: Testovanie kozmetiky

Európsky trh s kozmetikou je najväčší na svete, sektor kozmetiky zamestnáva približne 2 milióny ľudí. Spotrebiteľ použije priemerne denne 7 rozličných produktov: od mydla a šampónu po mejkap a parfum. Európske pravidlá zabezpečujú, že tieto výrobky neohrozujú naše zdravie  a zároveň zohľadňujú podmienky a práva zvierat. 

V roku 2004 bol v EÚ zavedený zákaz testovania hotových kozmetických produktov na zvieratách, od roku 2009 sa na nich nesmú testovať ani jednotlivé zložky, ktoré sa používajú pri výrobe. Testy sa najčastejšie vykonávali na myšiach, potkanoch, králikoch a ošípaných. Od roku 2009 sa na európsky trh nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktorých zložky boli testované na zvieratách. Výrobky, u ktorých sa testujú závažné účinky na ľudské zdravie, napríklad to, či nie sú rakovinotvorné, sa v EÚ prestali predávať v roku 2013.

V EÚ je síce testovanie kozmetiky na zvieratách zakázané ako aj predaj týchto produktov, 80% krajín celého sveta to však stále povoľuje. Európsky parlament chce presadiť celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách ako aj predaj novo testovaných produktov do roku 2023. Poslanci v uznesení žiadajú od EÚ, aby podporila celosvetový zákaz v rámci OSN a aby sa postarala o to, aby nebol oslabený v súčasných obchodoch rokovaniach alebo pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Uznesenie argumentuje, že tento zákaz nijako neohrozil rozvoj kozmetického odvetvia. Podľa poslancov môže len podporiť alternatívne metódy výskumu, ktoré by mohli mať presah aj mimo odvetvia kozmetiky.

Zákaz sa v Európe rešpektuje, chýbajú však kompletné a spoľahlivé údaje, najmä čo sa týka kozmetiky dovážanej z tretích krajín. Únia by tu mala zaistiť, aby sa na zvieratách testovaná kozmetika vôbec nedostala na náš trh. Poslanci však uznávajú, že niektoré zložky sa okrem kozmetiky používajú aj v liekoch, chemikáliách a jedla, a v zmysle príslušných pravidiel môžu byť testované na zvieratách. Tu by mala EÚ podľa nich podporovať rozvoj alternatívnych metód. 

Energetika: Firmy nie sú pripravené na novú éru

Väčšina firiem zatiaľ nepodniká kroky potrebné na zlepšenie svojej energetickej efektívnosti ani na zníženie uhlíkovej stopy. Sledované firmy pristupuje k manažmentu energií a k ekologickým otázkam takpovediac „po starom“.  
Hoci 81% z 236 oslovených firiem v celosvetovom prieskume Schneider Electric (odborníci na energetickú efektívnosť a environmentálny manažment  z 236 firiem z 11 odvetví) už zlepšilo, alebo plánuje zlepšiť svoju energetickú efektívnosť, iba 30% z nich uvažuje zaviesť technológie umožňujúce riadiť výrobu aj spotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ide o tzv. mikrogridy či riešenia, ktoré optimalizujú dodávku energií podľa aktuálnej spotreby (demand response). Obdobne až 85% podnikov tvrdí, že robia kroky na zníženie emisií približne v takom rozsahu ako ich konkurencia. Ich ekologické projekty sa však sústredia predovšetkým na úsporu energií, vody a redukciu odpadov.

Iba málo firiem zavádza sofistikovanejšie stratégie a pokročilé technológie pre manažment energií a znižovanie emisií. Hlavná prekážka je v riadení. Až 61% respondentov uviedlo, že v oblasti energetickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti nie sú ich firemné oddelenia skoordinované. K ďalším bariéram patrí nedostatočný dátový manažment. Údaje zo systémov na výrobu energie a riadenie spotreby sú roztrúsené po množstve pobočiek či v rôznych lokalitách.

Viac ako polovica firiem však už rozbehla, alebo do dvoch rokov plánuje spustiť projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Plány sú pritom výsledkom širšej tímovej spolupráce a angažuje sa v nich aj najužšie vedenie. V zhruba troch štvrtinách firiem schvaľuje tieto iniciatívy top manažment, generálni, finanční či prevádzkoví riaditelia. Návratnosť investícií je pre nich stále nezanedbateľný faktorom pri rozhodovaní, podniky ale začínajú nazerať na takéto investície z dlhodobejšej perspektívy. Viac ako polovica respondentov pri hodnotení projektov zohľadňuje aj vplyv na životné prostredie.  

On-line: Zriedkavé choroby

V rámci Európskej únie zasahujú zriedkavé choroby do života zhruba 30 miliónov ľudí, z toho môže byť až 300 tisíc Slovákov. Len v oblasti onkológie je takmer 300 rôznych druhov zriedkavých kanceróz, pričom každý rok je niektorý z nich diagnostikovaný viac ako pol miliónu Európanov. 

Žiadna krajina nemá poznatky a kapacitu na liečenie všetkých zriedkavých  chorôb. Práve preto vznikli tzv. Európske referenčné siete (ERN – European Reference Networks), ktoré prinášajú pre pacientov a  lekárov v celej EÚ možnosť prístupu k najlepším odborným znalostiam a včasnej výmene poznatkov bez toho, aby museli cestovať do inej krajiny. Ide  o virtuálne siete, do ktorých sa zapájajú špičkoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z celej Európy. Na preskúmanie diagnózy a liečby pacienta koordinátori ERN zvolávajú „virtuálne“ porady odborníkov z rôznych disciplín s využitím najmodernejších  informačných technológií a nástrojov telemedicíny. Zdravotnícki pracovníci majú možnosť  konzultovať problematiku s partnermi, vyžiadať si  druhý názor. Niekedy  stačia telefonáty alebo videohovory. V iných prípadoch môžu siete využívať vyhradené systémy na výmenu vzoriek tkaniva alebo snímok komplexných ochorení vo vysokom rozlíšení.

Slovensko zatiaľ nie je súčasťou ERN, ale v blízkom čase by sa to mohlo zmeniť. Ministerstvo zdravotníctva SR skoncipovalo zoznam pracovísk pre zriedkavé choroby, ktorý pozostáva z 59 pracovísk, pričom 17 z nich má štatút expertízneho pracoviska. Ďalším krokom by malo byť zapojenie Slovenskej republiky do Európskych referenčných sietí. Riešia napríklad poruchy kostí, rakoviny detí a imunodeficiencie. V nasledujúcich piatich rokoch by ERN mali posilniť svoje kapacity, čo bude prínosné pre tisíce pacientov z EÚ, ktorí trpia na zriedkavé alebo komplexné ochorenie. Výzvy Európskej komisie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si želajú pripojiť sa k existujúcim ERN, sa budú zverejňovať každý rok.

Na stránke zriedkavechoroby.sk nájdete kompletný zoznam ERN, vrátane koordinátorov a zapojených európskych zdravotníckych či iných špecializovaných zariadení, ako aj brožúru o ERN v slovenskom jazyku. 

Aktuálne: Vyšetrovanie úkladnej vraždy

Nielen slovenskú verejnosť zasiahla vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vo Veľkej Mači pri Galante. Vláda SR vyhlásila odmenu 1 milión eur tomu, kto poskytne informácie vedúce k dolapeniu páchateľov vraždy.  

S prosbou o pomoc pri objasnení dvojnásobnej úkladnej vraždy sa obrátila na verejnosť aj polícia. Prezídium Policajného zboru SR zverejnilo osobitné telefónne číslo, na ktorom možno poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by dopomohli k objasneniu alebo by mali súvis s uvedeným skutkom. Okrem čísla 158 tak môžete kontaktovať políciu aj na mobilnom čísle +421 915 967 793.

Vyšetrovaním vraždy sa bude zaoberať špeciálny tím. Jeho členmi budú predstavitelia Generálnej prokuratúry SR, Úradu špeciálnej prokuratúry, Ministerstva vnútra SR, Národnej kriminálnej agentúry, Prezídia Policajného zboru ako aj Slovenskej informačnej služby. 

utorok 27. februára 2018

SkyBat: Spája biológiu netopierov, umelú inteligenciu a robotiku

Vedci zo SAV v spolupráci s kolegami z STU Bratislava a UCM Trnava rozbiehajú výskum, ktorý integruje poznatky z behaviorálnej ekológie netopierov, umelej inteligencie, elektrotechniky a robotiky. 

Myšlienka vznikla na Ústave ekológie lesa SAV, kde vedecký tím pri skúmaní stromových netopierov objavili zaujímavé swarmové správanie, ktorého vlastnosti majú veľký potenciál využitia  v rôznych oblastiach vedy a techniky. Výskum sa orientuje na tri hlavné línie.

Prvou je samotný biologický výskum a jeho podpora pomocou počítačového modelu. SkyBat zahŕňa získané poznatky o správaní netopierov. Využije sa na overovanie hypotéz fungovania niektorých behaviorálnych mechanizmov a po jeho spresnení ho bude možné ďalej parametrizovať a použiť na modelovanie správania ďalších živočíšnych druhov. Bude tak prospešný aj pre ekológiu, pretože umožní včas detekovať zmeny v ekosystémoch a reagovať na ne.

Ďalšia línia súvisí s jedinečnými vlastnosťami pozorovaného swarmového správania - schopnosť skupiny plniť úlohy nad rámec schopností jednotlivcov, hľadanie neznámeho cieľa, presúvanie sa z jednoho bodu do druhého bez hierarchického riadenia pomocou vodcu, ako aj schopnosť skupiny integrovať sa po predchádzajúcej úplnej dezintegrácii na jednotlivcov (tzv. fission-fusion dynamika). Matematická formalizácia dynamiky a implementácia algoritmov správania má potenciál pre aplikácie v oblasti optimalizácie a swarmovej robotiky. Priame využitie je možné napríklad pri záchranných operáciách, pri vyhľadávaní potenciálne nebezpečných oblastí a následnej eliminácii rizika a pod. Výskum v oblasti swarm robotiky je v súčasnosti jednou z najaktuálneších tém a jeho rozvoj kráča ruka v ruke s vývojom autonómnych bezpilotnách prostriedkov, predovšetkým dronov.

Treťou významnou líniou integrovaného výskumu je vývoj pokročilých systémov zberu terénnych dát, lebo vzhľadom na špecifiká biologického druhu a ťažko prístupný terén nie je možné využiť štandartné monitorovacie zariadenia.

Február 1948: Sedem desaťročí po nastolení komunistického režimu v Československu

Takmer 30 rokov po páde komunizmus si ľudia na Slovensku socializmus spájajú najmä s plnou zamestnanosťou a sociálnymi istotami. Mladí by v ňom už ale žiť nechceli.  

Podľa prieskumu si respondenti socializmus spontánne spájajú predovšetkým s prácou a právom či povinnosťou pracovať. Silne rezonovalo sociálne zabezpečenie občanov a ľahší prístup k bývaniu. Podľa prevládajúceho názoru socializmus garantoval sociálne istoty a socialistické školstvo či zdravotníctvo fungovali lepšie ako dnes. Silne rezonoval názor, že medziľudské vzťahy boli za socializmu lepšie, spoločnosť bola súdržnejšia a ľudia si menej závideli. Ako negatívne stránky socialistického zriadenia diskutujúci menovali obmedzené možnosti cestovania, cenzúru, obmedzovanie slobôd či problémy so zásobovaním.

Respondenti taktiež jednoznačne súhlasili s tvrdeniami, že socialistické výrobky boli kvalitnejšie a trvácnejšie, potraviny vďaka nižšiemu obsahu prídavných látok zdravšie ako dnes a ľudia si vzájomne viac pomáhali. Tieto výroky súhlasne prijímali všetky vekové skupiny. V menšej miere sa respondenti stotožnili taktiež s predstavou, že socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu, zdravotná starostlivosť bola oproti dnešku kvalitnejšia a ľudia sa dožívali vyššieho veku. Podľa prevládajúceho presvedčenia diskutujúcich bol socializmus taktiež sociálne spravodlivejší, štátne vlastníctvo podnikov bránilo tomu, aby zisky prúdili do rúk súkromníkov, socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a životné náklady ľudí boli nižšie než v súčasnosti.

Na druhej strane skôr odmietali tvrdenie, že socializmus bol slobodným režimom a ľudské práva sa dodržiavali. S prevažným nesúhlasom sa takisto stretli tvrdenia, že socialistický režim sa lepšie staral o životné prostredie a voľby prebiehali slobodne a demokraticky. Tieto výroky však boli medzi diskutujúcimi prijímané značne rozporuplne a názory sa naprieč vekovými kategóriami líšili. Respondenti mali možnosť si vybrať, či by preferovali život v socializme alebo v súčasnosti. Kým mladšie vekové skupiny (stredoškoláci a mladí ľudia do 35 rokov) sú jednoznačne pre život v súčasnosti, s pribúdajúcim vekom sa názory rôznia. Stredná veková kategória bola v odpovediach na túto otázku rozpolená, medzi najstaršími respondentmi by väčšia časť uprednostnila skôr život v socializme.  

Podľa kvalitatívneho prieskumu, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v januári 2018 realizovala agentúra FOCUS metódou skupinových diskusií, tzv. focus groups. Uskutočnili sa štyri skupinové diskusie so štyrmi odlišnými vekovými skupinami respondentov: 1. stredoškoláci (15 – 19 rokov), 2. mladí (20 – 35 rokov), 3. stredný vek (40 – 55 rokov), 4. starší vek (56 – 70 rokov). Dve diskusie sa uskutočnili 17.1.2018 v Banskej Bystrici a ďalšie dve 18.1.2018 v Ružomberku. Celkovo sa na nich zúčastnilo 31 respondentov. 

Aktuálne: Najviac priplácame za vajcia a maslo

Na Slovensku sme v januári t.r. za potraviny a nealkoholické nápoje zaplatili medziročne viac o 6,8%. Ide tak o najvýraznejšie zdražovanie v rámci celej EÚ, a to už tretí mesiac po sebe.  

Podľa analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD) vypracovanej na základe údajov Eurostatu Slovensko už tretí mesiac po sebe zaznamenáva nelichotivé prvenstvo. Medziročný nárast cien o 6,8% je najvýraznejší v rámci celej EÚ. V januári sa za SR umiestnilo Estónsko (5,6%) nasledované všetkými našimi susedmi z V4, teda Českou republikou (4,5%), Maďarskom (4,5%) a Poľskom (4,1%). V EÚ ako celku sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o 2,2%, v eurozóne o 1,7%. Naopak, zlacňovanie potravín pocítili obyvatelia Grécka (o 1,0%), Írska (o 1,6%) a Cypru (o 4,4%).

Na úvod roka si Slováci podľa analýzy siahli hlbšie do vrecka najmä kvôli vajciam, ktoré boli medziročne drahšie o 49,5%. Za maslo si spotrebitelia priplatili o takmer 37% viac ako pred rokom a drahšie nás vyšiel aj nákup ovocia, a to o vyše 18% v porovnaní s januárom 2017. Naopak, za cukor platia zákazníci v obchodoch približne o 9% menej ako v úvode uplynulého kalendárneho roka. 

SOS: Linka aj aplikácia pre ľudí bez domova

V Bratislave funguje na pomoc ľuďom bez domova SOS linka aj mobilná aplikácia občianskeho združenia Vagus. Môžete cez ne nahlásiť polohu a stav človeka bez domova, ktorý v mrazoch potrebuje pomoc. 

Ak zbadáte človeka v ohrození, ponúknite mu teplý nápoj či prikrývku. Prípadne zavolajte na SOS linku Vagus 0949 655 555 (do odvolania v čase od 9.00 - 22.00 h, v nedeľu od 17.00 - 22.00 h) či cez mobilnú aplikáciu Vagus SOS nahláste polohu človeka bez domova na území Bratislavy. Taktiež je možné v centre Domec darovať spací vak, pánske zimné bundy a topánky. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova môžete podporiť aj finančne.

OZ Vagus pracuje pre mrazivé počasie v hlavnom meste v krízovom režime. Centrum Domec na Mýtnej 33 v Bratislave tak poskytne útočisko ľuďom aj mimo bežných prevádzkových hodín a terénni pracovníci združenia zvyšujú počet výjazdov. V nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave počas uplynulých dní našlo útočisko pred mrazmi vyše 200 ľudí za noc. Nezisková organizácia Depaul Slovensko rozdávala ľuďom bez domova drevo. Priebežne bude aktuálnu situáciu spojenú s mrznúcim počasím monitorovať.

V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných minimálne 2.064 ľudí bez domova. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú 4000 až 5000. 

pondelok 26. februára 2018

EU: Výroba batérií

Európska aliancia pre batérie, zástupcovia európskeho priemyslu, politickí predstavitelia zainteresovaných členských štátov, Európska investičná banka aj Európska komisia sa zúčastnili stretnutia o produkcii batérií v Európskej únii.

Cieľom bolo získať politický záväzok členských štátov na založenie rozsiahlych výrobných kapacít na výrobu batériových článkov v Európe, prediskutovať súčasné aktivity a nájsť a spojiť podporné nástroje na národnej aj európskej úrovni.

„Odhadovaný potenciál tohto trhu v Európe je obrovský, od roku 2025 by mohol dosiahnuť 250 miliárd Eur ročne, keďže náš dopyt po batériových článkoch sa očakáva na úrovni 200 GWh, a 600 GWh globálne. Požadovaný rozsah a rýchlosť produkcie znamenajú, že ani jeden z hráčov to nezvládne dosiahnuť sám. Európska aliancia pre batérie tieto perspektívne partnerstvá v  celom hodnotovom reťazci zastreší”, uviedol Maroš Šefčovič, slovenský eurokomisár a podpredseda EK pre energetickú úniu.

Vývoj a výroba batérií hrajú v modernizácii európskeho hospodárstva a priemyslu strategickú úlohu, rovnako dôležité sú pri budovaní Energetickej únie.

Trend: Siete 5G

V decembri minulého roka bola v talianskom Turíne aktivovaná 5G NR bunka, ktorá dosiahla rýchlosť vyše 20 Gb/s. V našom svete sa postupne udomácňuje 5G. 

Podľa štúdie Ericsson o vylepšenom mobilnom širokopásmovom pripojení budú náklady na gigabajt vďaka prechodu na 5G desaťkrát nižšie než pri súčasnom 4G. Softvér pre 5G rádiovú sieť (k dispozícii vo štvrtom kvartáli 2018) poskytne viacpásmovú podporu na globálne nasadenie a umožní využívať nové frekvenčné spektrum. Operátori môžu jednoducho aktivovať svoje 5G siete a podniknúť prvé kroky s komerčnými 5G funkciami aj novými aplikáciami využívajúcimi najmodernejšie mobilné širokopásmové služby. Zabezpečia sa tak potreby rastúcej dátovej prevádzky a umožní sa tiež prístup k multimediálnemu obsahu, akým je streamovanie 4K/8K videí či virtuálna/rozšírená realita.

Vyvíja sa zároveň technológia pre nasadenie aplikácií v cloude. Riadená ako jedno riešenie zlepší latenciu, bezpečnosť a odolnosť a splní regulačné požiadavky pre použitie 5G.  Pribudne nová kategória produktov pre rádiovú technológiu v mestách Street Macro: vysielače na fasádach budov budú napriek malým rozmerom disponovať dostatočným výkonom na zabezpečenie požadovanej kapacity a pokrytia siete. Nové rádiové produkty umožnia plynulý prechod zo 4G na 5G, vyriešia potrebu zvýšenej kapacity a zjednodušia používanie.

ZáchranáRik: Pomoc prváčikom

Ministerstvo vnútra SR distribuovalo do prvých tried základných škôl na Slovensku súhrn videí na DVD aj brožúrku, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. 

Desať príbehov informuje o témach, akými sú nástrahy internetu, nebezpeční ľudia, nebezpečenstvo drog či týranie zvierat. Podľa rezortu vnútra projekt reflektuje súčasnú dobu a jej negatívne vplyvy na deti. Či už ide o bezpečnosť na internete, stretnutia s cudzími ľuďmi alebo šikanovanie.

Keďže ide o deti na prvom stupni, pomôcky majú charakter hry. Na začiatku každého dielu deti reagujú na každú situáciu nesprávne a následne im moderátor ako dospelá autorita vysvetlí, prečo konali zle. Prioritou výchovno – vzdelávacieho projektu je, aby sa učitelia a ostatní dospelí vedeli prihovoriť deťom a poskytnúť im všetky dostupné informácie. 

Aktuálne: Slováci najčastejšie využívajú vedenie účtu zdarma

Mať nejaký úver, platobnú kartu, účet v banke, sporenie alebo poistenie je samozrejmosťou pre väčšinu Slovákov. Poznať ale výhody, ktoré tieto finančné produkty so sebou prinášajú, už také samozrejmé nie je.  

Až 60% ľudí ich nepozná vôbec alebo ak áno, tak len veľmi povrchne. Ukázal to prieskum, ktorý pre Home Credit urobila agentúra STEM/MARK. Ľudí zaujíma predovšetkým cena, nie pridaná hodnota. Najrozhodujúcejším kritériom pri výbere konkrétneho finančného produktu je totiž práve to, koľko ich to bude stáť (základné kritérium pre deväť z desiatich ľudí). Dôležitú úlohu zohráva aj osobná skúsenosť, ako aj faktor stability a dôvery v poskytovateľa. Na druhej strane, reklama na nejaký finančný produkt na Slovákov až tak nezaberá. Pri výbere zaváži len u necelých 30% ľudí.

Vedenie účtu zdarma, zvýhodnený úrok, bezplatné poistenie, rôzne zľavy, vernostné body či peniaze z nákupu späť alebo asistenčné služby sú konkrétne výhody, ktoré môžu ľudia využívať napríklad v súvislosti s bežným bankovým účtom, pôžičkou alebo platobnou kartou. Avšak takmer 20% ľudí takéto výhody vôbec nepozná a ďalších viac ako 40% ich pozná len čiastočne. Pomerne dobre ich pozná asi tretina a veľmi dobre len 5% opýtaných.

Okrem vedenia účtu zdarma Slováci najčastejšie využívajú zvýhodnený úrok a prvú trojku uzatvára benefit spojený s peniazmi na nákup späť.

piatok 23. februára 2018

e-Bezpečnosť: Až 70% párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá

Pre štvrtinu je bežným štandardom, že majú neobmedzený prístup do mobilu alebo tabletu svojej polovičky a pravidelne kontrolujú každú novú aktivitu.  

V prieskume Kaspersky Lab zameraný na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v off-line ako aj on-line svete. Na druhej strane pre 70% z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70% párov priznalo k  vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k on-line účtom.

Až 26% má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, napríklad textové správy (14%), fotografie (12%) alebo dokonca videá (11%). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií finančného charakteru (11%) alebo pracovných záznamov (11%). Kým trvá vzťah, táto otvorenosť je prirodzená. Problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12% z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili on-line súkromné či intímne informácie o expartnerovi. Rovnako 12% zámerne poškodilo, alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21% sa priznalo k špehovaniu partnera cez on-line účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10% respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o peniaze, ku ktorým sa dostali on-line.

Muži sa ukázali ako pomstychtivejší - 17% zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7% žien. Rovnako aj vypočítavejší - 17% mužov zneužilo informácie od expartnerky vo svoj prospech v porovnaní s 8% žien. Ženy boli oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera. Viac ako muži sa venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach. 

EU: Jednoduchšie obchodovanie s energiami

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci trhu Európskej únie. 

Európska únia dovezie ročne energie za vyše 350 miliárd eur. Veľká časť z týchto peňazí by sa mohla ušetriť, keby mohli členské štáty voľne obchodovať so svojimi prebytkami. Navrhovaná legislatíva to umožní a otvorí priestor na vznik nového trhu s energiami v rámci Európskej únie. Vďaka tomu sa znížia jej ceny pre firmy aj pre domácnosti. Ide o ďalší krok k budovaniu funkčnej Energetickej únie.

Europoslanci tiež navrhujú posilniť ochranu spotrebiteľov pri riešení nedostatku energie v členských štátoch Európskej únie a navrhujú niekoľko opatrení:
- V každej krajine EÚ by mal byť dostupný porovnávací nástroj, ktorý by zobrazoval a stanovoval sadzby od všetkých dodávateľov s nestranným algoritmom, nezávislým od dodávateľov.
- Spotrebitelia by mali mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez toho, aby čelili sankciám a už na prvej strane by mal byť uvedený súhrn kľúčových podmienok.
- Do januára 2022 by prechod k inému dodávateľovi nemal trvať dlhšie než 24 hodín.

Účty by mali zobrazovať skutočné množstvo spotrebovanej energie, dátum splatnosti platby, kontaktné údaje spoločnosti, ako aj pravidlá týkajúce sa sprostredkovania poskytovateľa a riešenia sporov.  

Novinka: Zmeny v elektronických schránkach

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok. 

Aktuálne sú elektronické schránky dostupné v kontrastnejšej verzii, ktorá bola navrhnutá v súvislosti s prispôsobovaním vizuálu schránok pre zrakovo znevýhodnených. Nasadené úpravy dizajnu sú viditeľné najmä v zozname správ (lepšie farebné odlíšenie prečítaných/neprečítaných správ, farebné zvýraznenie stavu správy, plynutia lehôt). Menšími zmenami a úpravami prešli aj niektoré štýly a veľkosti písma.

Zároveň bola v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb sprístupnená funkcia slúžiaca na hromadné preberanie doručeniek. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí notifikácie o doručení prostredníctvom zadania BOK kódu. Doposiaľ bolo prevzatie elektronických rozhodnutí doručovaných do vlastných rúk možné len po jednom, autorizovaním konkrétnej notifikácie o doručení príslušného rozhodnutia. Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz používatelia prevziať  a autorizovať všetky prijaté notifikácie o doručení v schránke jednoduchšie. 

SASS: Úspešný rok kolektívneho investovania

Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) k 31.12.2017 dosiahol 9,06 miliárd Eur.

V rámci celkového majetku pod správou narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu hodnotu 8,31 miliárd Eur, čo znamenalo solídny rast o 14,4% oproti koncu roku 2016. Najvyšší podiel, (40,2%) pripadá na zmiešané fondy. Viac ako 22% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 14,9% realitné fondy, 12,5% akciové fondy a 7,4% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií. Ide o historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, výsledok niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2017. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (581,6 mil. Eur), do realitných fondov (173,2 mil. Eur) do akciových fondov (62,2 mil. EUR). Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-88,8 mil. EUR).

Celkový objem čistých predajov za celý rok 2017 bol 703,5 milióna Eur. Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť tiež SASS podporovaním transparentnosti informovania verejnosti aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2017 sa asociácia významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 648 otvorených podielových fondov. 

štvrtok 22. februára 2018

SR: Návrat odborníkov zo zahraničia

V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových odborníkov. Stále zostáva otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.

Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie vlády SR. Ministerstvo má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom by mala obsahovať nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.

Na podporu návratu odborníkov zo zahraničia je vyčlenených ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10.000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí vyše 10 rokov, môžu dostať až 50.000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb. Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 6 mladých odborníkov a 7 expertov.  

Aktuálne: Menšia byrokracia už tento rok

Vláda SR schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). 

Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.  Účinnosť nadobudne od 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o tom, že tieto výpisy v papierovej forme musia občania a podnikatelia predkladať. Úrady si ich vďaka registrom, ktoré budú mať k dispozícií, budú vedieť skontrolovať v reálnom čase. Ľudia vďaka tomu ušetria 13 miliónov eur len na poplatkoch, čase a cestovných nákladoch.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente. Na začiatku bude úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť úrad vicepremiéra. Plánuje  rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Trend: Atramentové tlačiarne vytláčajú laserové

V Európe pretrvávajú mylné predstavy o technológií laserovej tlače, pritom ale rastú očakávania v oblastiach ochrany životného prostredia, nákladov a výkonnosti, čo prináša nové príležitosti pre atramentové tlačiarne. 

Podľa on-line prieskumu Epson 74% manažérov s rozhodovacími kompetenciami a influencerov v európskych firmách volí atramentové tlačiarne, ak majú dostatok informácií o výhodách tlačovej technológie  (názory vyše 8.000 profesionálov z 21 európskych krajín, vrátane Slovenska). Stále pretrváva veľa mylných predstáv o tom, aká technológia je výkonnejšia, najmä v súvislosti s odpadom a produktivitou. Len 7% respondentov vedelo, že atramentová tlačiareň podává vyšší výkon vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, emise CO2 a spotreba energie.

V európskom regióne 3 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) z odpovedí respondentov vyplýva, že napriek predsudkom by sa veľká väčšina (76% opýtaných) rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň, pokiaľ by boli obmedzovaní reálnymi možnosťami tlače. Väčšina respondentov (74%) sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61% respondentov sa mylne domnievalo, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77% opýtaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšom čase údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači.

Atramentové tlačiarne získavajú čoraz silnejšie postavenie na trhu, podľa analytikov IDC môžeme očakávať, že ich sektor v západnej Európe do roku 2020 porastie rýchlosťou 10,2% (CAGR). V Európe pracovné štandardy súvisia aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem (vrátane environmentálnych a sociálnych atribútov). Výhody atramentových tlačiarní sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročnú súlad s normami pre nefinančné výkazy tak v EÚ ako aj v ostatných častiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie otepľovania pod dva stupne Celsia definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, akými sú ciele udržateľného rozvoja. 

Radíme: Získajte príspevok až 1.750 €

Domácnosti, ktoré plánujú využívať slnečnú energiu na ohrev vody, majú v tomto roku opäť šancu získať finančný príspevok z projektu Zelená domácnostiam financovaného z európskych fondov. 

Jednou z najväčších výhod solárnych kolektorov je podľa Erika Chabrečeka, že dokážu domácnosti ročne ušetriť až 70% nákladov na ohrev teplej vody a na rozdiel od fotovoltických panelov im stačí menšia plocha na streche. Dajú sa inštalovať prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu či na Orave. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie je približne len 15%.

Účinnosť solárnych kolektorov závisí od nasmerovania na svetovú stranu, od ročného obdobia a od sklonu plochy, na ktorú dopadajú slnečné lúče. Počas leta, kedy je slnečné žiarenie pomerne veľké, je možné prakticky úplne zohrievať vodu slnkom. Kolektory  však spoľahlivo pracujú i pri teplotách pod nulou. Stačí, ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v zime. 

streda 21. februára 2018

EU: Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ

Európska komisia uverejnila nové usmernenie určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Prináša tipy, ako sa vyhnúť chybám, osvedčené postupy aj užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje, ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Cieľom je pomôcť pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty financované z európskych prostriedkov, menej byrokracie a viac on-line postupov. Uľahčiť má účasť malých podnikov na verejných súťažiach a umožniť zaviesť nové kritériá pri vyhodnocovaní ponúk so zámerom vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické výrobky.

V rokoch 2014 – 2020 smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného obstarávania.

SR: Technológie pod drobnohľadom ministerstva financií

Centrum pre finančné inovácie, ktoré vo februári vzniklo na ministerstve financií, sa bude detailne venovať problematike FinTech inovácií, identifikácii možných bariér pre ich vznik a pôsobenie na Slovensku.  

Inovácie umožňujú rozvoj existujúcich služieb bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Riešenia založené na technológii blockchain sú fenoménom súčasnosti. Ich využitie môže zmeniť spôsob, akým ľudia vykonávajú každodenné finančné operácie. Ministerstvo financií vytvorilo tím ľudí, ktorí sa tejto téme budú podrobne venovať.

„Mať všetky svoje prostriedky/peniaze pod kontrolou a na dosah niekoľkých klikov nám určite uľahčí život. Samozrejme udržanie vysokej bezpečnosti pri overovaní identity a autorizácii, napríklad vo forme odtlačkov prstov alebo skenov tváre bude prioritou“, uviedol predseda Centra pre finančné inovácie na MF SR Martin Peter. Tieto témy budú predmetom diskusií a výsledkom by malo byť zvýšenie dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu. Koordináciu aktivít skupiny v európskej a medzinárodnej oblasti zastrešuje podpredseda pracovnej skupiny Peter Paluš, vedúci oddelenia finančných politík Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únií v Bruseli.

Centrum pre finančné inovácie je zložené zo zamestnancov sekcie finančného trhu na MF SR a stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Cieľom je zapojenie všetkých relevantných rezortov, účastníkov trhu, záujmových združení a verejnosti. 

Radíme: Šetríme firemné náklady

Šetriť výdavky je bežná prax každej spoločnosti. Zámerom je viesť ju tak, aby bola v dobrej finančnej kondícii, rástla a zabezpečila prosperitu aj pre svojich zamestnancov.  

Ako a kde šetriť náklady a čas? Asseco Solutions odporúča 4 užitočné rady pre každú spoločnosť.  

1. Myslite ekologicky, riešte veci digitálne
Zbytočné tlačenie všetkých tlačív  a dokumentov na papier vie v dlhodobom horizonte urobiť škrt cez váš rozpočet. A to nehovoríme o starostiach so skladovaním nekonečných hromád papierov. Riešenie je pritom jednoduché. Stačí prejsť na „digitálnu éru“. Digitálne dokumenty umožňujú zdieľanie, zálohovanie a zverejňovania dokumentov. Efektívna práca so zmluvami, dohodami a faktúrami tak môže výrazne uľahčiť chod firmy, ušetriť čas a určite sa vám poďakuje aj naša planéta.

2. Zvážte svoje investície
Investície sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania, pretože kto neinovuje, stagnuje. Avšak aj k ním sa musíme postaviť s rozumom a ekonomicky. Firemné autá, tlačiarne či iné nákladné položky si už dnes firma nemusí kupovať, ale prenajať. Spojenie operatívny lízing je často skloňované a z dlhodobého hľadiska vám fokáže ušetriť čas aj peniaze. Odpadajú starosti so servisom či dodávkou spotrebného materiálu, ktoré sú v cene mesačného paušálu.

3. Riaďte procesy efektívne a majte kontrolu nad firmou
Sledovať dianie vo firme je vyčerpávajúce. Pamätať na všetky termíny, sledovať efektívnosť procesov, maximalizáciu ziskov. Pomoc poskytnú podnikové systémy. Sprehľadnia všetky agendy (účtovníctvo, zásielky, jazdy firemnými autami, PHM), pomôžu vo finančnom riadení (sledovanie nákladov, zamestnancov, vozidlá a o.), zvýšiť efektivitu výroby a skladového hospodárstva, uľahčiť mzdovú agendu a personalistiku, zjednodušiť komunikáciu so štátnou správou... Dobrý systém musí mať intuitívne ovládanie, možnosť personalizácie a mal by vedieť spolu s firmou tiež rásť.

4. Šetrite náklady na kancelárie
Zamestnanci sa v spoločnostiach nezaoberajú úsporou elektrickej energie do takej miery ako v ich vlastných domácnostiach. Ak nepomôže napomínanie, prejdite na LED žiarovky s 80 až 90% úsporu energie. Rovnako dokáže niekoľko desiatok až stoviek eur ušetriť aj vypínanie elektronických spotrebičov. Standby mód nestačí. Pri kúpe nových zariadení si všímajte aj ich spotrebu, pretože investícia do drahších spotrebičov sa môže vrátiť späť už v krátkom čase a chránite aj životné prostredie. 

Smartfón: Závislosť naša každodenná

Čoraz viac sme odkázaní na inteligentný telefón, našu predĺženú ruku. Chodí nám do stánku pre magazíny, nakupuje nám oblečenie a nosí košíky v obchode, či posiela pohľadnice k sviatkom. Takto strávi v tesnom kontakte s telefónom telo na telo až 85% Európanov počas aspoň piatich hodín denne. 

Podľa prieskumu Huawei takmer polovica opýtaných (42%) považuje samých seba za skôr závislých, alebo dokonca úplne závislých na telefóne. Prejavuje sa to aj v obetiach, ktoré sme ochotní položiť na oltár moderných komunikačných technológií. Zo skúmaných vecí by sa priemerný Európan nemal problém vzdať sladkostí. V prospech smartfónu tak odpovedalo 68% opýtaných. Najmenší problém so sladkosťami by mali Dáni a najväčší Gréci. Obyvatelia Dánska by rovnako ľahko vedeli prežiť aj bez alkoholu... „Alkohol je tam výrazne drahší a ťažšie dostupný. Vníma sa teda ako luxusná záležitosť a toho sa všeobecne vzdávame ako prvého. Smartfón bude pre Dánov pravdepodobne tak dôležitý ako jedlo alebo vzduch”, objasňuje sociologička Silvia Porubänová. Najťažšie zo všetkých opýtaných európskych krajín by sa vzdával alkoholických nápojov český národ. Odborníčka vysvetľuje, že „ísť na jedno” má aj iný význam, než len načerpať promile: „V Česku je kultúra pitia (nielen piva) skutočne vžitou hodnotou. Je súčasťou každodenných úkonov a konzumácia alkoholu tvorí kulisu individuálnych i spoločenských príbehov.” 

So vzdaním sa TV setu mnohí otáľali viac, než to bolo v prípade sladkostí či nápojov pre dospelých. Európsky priemer (71%) zdvihli Srbi, kde by sa až 76% obyvateľov nebránilo odovzdaniu televízie. Dáni by sa však o to ťažšie vzdávali televízie, o čo ľahšie prišli o pochutiny či alkoholické nápoje. Ich ochota je na 62%, čo je najnižšia hodnota v prieskume.

V rebríčku toho, čo by sme za telefón za žiadnu cenu nevymenili, vedie sex a intimita (76% opýtaných). Temperamentní Gréci a horkokrvní Maďari povedali jasné nie telefónu v 89% prípadov, Dáni tvorili opozíciu s len 57% opýtaných. Ďalšia oblasť, v ktorej sa Európa rozdelila, je chodenie na rande. Dáni a Rakúšania by radšej sedeli doma s telefónom, než sa chystali na schôdzku. S tým ale zásadne nesúhlasia Rumuni, kde by len desatina obyvateľstva vystriedala randenie za ťukanie do mobilu.

Prieskum z januára 2018 zahŕňa viac než 6-tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

utorok 20. februára 2018

Trend: Výroba liečiv bude regulovaná prísnejšie

Biofarmaceutický priemysel prechádza zásadnými zmenami, ktoré prinášajú nové príležitosti. Zástupcovia priemyslu by mali rozmýšľať nekonvenčne a podporovať rýchle a cielené inovácie. 

Bezpečnejšie lieky: Industrializácia biofarmaceutického priemyslu napreduje. Umelá inteligencia, kognitívne technológie, automatizácia a výpočtové technológie zásadne menia aj túto oblasť. Vyššia bezpečnosť liekov a efektívnejšia liečba umožnia poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Hodnota pre pacientov a platiteľov bude čoraz viac ovplyvňovať tvorbu cien, a nielen pokrývať náklady na výskum a vývoj. Aj regulačné orgány sa budú zameriavať hlavne na etiku, bezpečnosť a ochranu, takže očakávajú, že biofarmacutické spoločnosti budú proaktívne.

Orientácia na pacientov: Úlohou biofarmaceutických spoločností bude naďalej zavádzať digitálne technológie a orientácia na pacienta. Na to budú využívať rôzne stratégie vrátane podnikovej kultúry zameranej na pacienta, spolupráce v zdravotníckom ekosystéme a digitálnych partnerstiev. Budú sa viac usilovať pracovať s pacientmi, aby lepšie porozumeli ich potrebám, ktoré ovplyvňujú návrh klinického skúšania, nábor pacientov a odolnosť. Produkty a služby budú lepšie spĺňať potreby pacientov a zlepšovať liečebné postupy, a teda budú zaujímavejšie pre platiteľov, poskytovateľov aj regulačné orgány.

Globálna regulácia: Keďže sa regulácia neustále vyvíja, všetky zastúpené strany budú musieť neustále vyhodnocovať vplyv nových regulácií a proaktívne pristupovať k riadeniu regulačných zmien. Stále častejšie sa rozličné regulačné predpisy uplatňujú na globálnej úrovni a tento trend sa bude naďalej rozširovať. Už samotné spoločnosti tak budú smerovať k samoregulácii a ku kultúre kvality. Cieľom každej zainteresovanej strany sa stane vytvorenie jednoduchších procesov a zosúladenie svojich regulačných skupín, aby urýchlili nastolené zmeny.

Podľa správy Deloitte 2018 Global Life Sciences Outlook: Innovating Life Sciences in the Fourth Industrial Revolution: Embrace, Build, Grow (Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2018: inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, rozvoj, rast).  

EU: Nové celoeurópske výskumné projekty

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov v oblasti obrany financovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekt Ocean2020 na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie. Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:
Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.
Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018. 

On-line: Test ekologickej inteligencie

Naozaj vieme správne triediť odpad? Odpoveď získame v novom vzdelávacom on-line projekte Test ekologickej inteligencie.  

Na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie sú každý týždeň pre účastníkov pripravené zaujímavé témy, vďaka ktorým získajú praktické vedomosti ako prispieť k ochrane životného prostredia. Počas 13 týždňov bude vždy v pondelok zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom a edukačnými materiálmi. Do súťaže je možné zapojiť sa počas celého trvania vzdelávania – jedinou podmienkou je zodpovedanie všetkých otázok  jednotlivých tém v poradí, v akom boli zverejnené.

On-line vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke triedime.sk. Po skončení všetkých 13 epizód vzdelávania bude úspešným účastníkom vygenerovaný certifikát o  absolvovaní. Zapojiť sa môžu všetci – deti, mládež aj dospelí. Po uzavretí posledného kola testu budú vyžrebovaní aj traja výhercovia hlavných cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel. 

Radíme: Zimný smog

Aj na Slovensku už pociťujeme smog, najčastejšie je to práve počas zimného obdobia. Ako sa pred jeho škodlivými účinkami chrániť?

Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu. Mali by sme obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku. Vyhnúť by sme sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách. „Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal", varuje Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. „U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.“

Na výstrahu pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3, výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu informačného/výstražného prahu. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.

pondelok 19. februára 2018

e-Schránka: Rozhodnutia o dôchodkoch

Sociálna poisťovňa informovala poberateľov dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, že rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2018 im zaslala iba do aktivovanej elektronickej schránky. 

Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov boli do elektronických schránok zasielané od 27.12.2017 do 17.1.2018, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Týmto poberateľom dôchodkov tak už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou. Celkovo Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 valorizovala 1.716.599 dôchodkov, z toho 6.305 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok.

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). 

Compliance: 3 oblasti, kde musia firmy zabrať

Compliance je termín zaužívaný v podnikateľskom prostredí ako súbor opatrení, predpisov a postupov zabezpečujúcich súlad interných postupov, smerníc s legislatívnymi požiadavkami zákonodarcu pri súčasnom dodržiavaní vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti a etiky vo vnútri každej spoločnosti. Každý podnikateľ má, alebo je povinný určiť osobu, ktorá je za súlad s legislatívnymi požiadavkami vo vnútri firmy zodpovedná.  

V tomto roku bude nepochybne hlavnou úlohou správne implementovanie zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov (GDPR), ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo – pre niektoré subjekty – ochrany pred kybernetickými incidentmi.

1. Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov je dnes alfou a omegou, keďže veľká časť aj vcelku bežných aktivít firmy sa presunula do on-line prostredia. Dôverné informácie či obchodné tajomstvo sú tak vystavené vyššiemu riziku zneužitia. Navyše, vyššiu bezpečnosť stanovuje aj nová legislatíva: nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vstúpi do platnosti v apríli a koncom mája nás čaká aj účinnosť právnej úpravy ochrany osobných údajov (GDPR) v spojení s nedávno uverejneným novým znením zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.).
Odporúčania pre firmy: S ochranou osobných dát rovnako ako s kybernetickou bezpečnosťou by sa malo začať na webových stránkach, kľúčovým vstupným zdrojom informácií. Povesť firmy dokáže doslova položiť na lopatky tiež nezvládnutá krízová situácia, ktorá sa môže týkať napríklad úniku dát či ich zneužitia. Počiatočné časové a finančné investície do školení zameraných na bezpečnosť siete, monitorovanie on-line činností, do procesných postupov pre prípad úniku dát a pod. majú nevyčísliteľnú hodnotu.

2. Etika v podnikaní je na Slovensku pomerne vágnym pojmom. Slovenské firmy v nej nevidia veľkú pridanú hodnotu, napríklad vo forme konkurencieschopnosti na trhu. „Pozorujeme však trend, že tlak zo strany nových zamestnancov na kvalitu firiem, do ktorých nastupujú, pomaly rastie. Viac sa o túto problematiku zaujímajú, keď si hľadajú novú prácu. Významnú úlohu majú aj tzv. whistlebloweri, o ktorých radi informujú médiá. Ich počiny odhaľujú to, ako firmy nereflektujú na zvýšené reputačné riziko, ak do svojich vnútorných procesov neimplementujú práve spomínanú etiku a kultúru podnikania, alebo nezadefinujú pevne svoju korporátnu kultúru“, hovorí Sylvia Szabó z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.
Odporúčania pre firmy: Compliance programy sú realitou síce pre väčšie spoločnosti, ale časom budú aj pre stredne veľké a stredné firmy. Ak chce akákoľvek spoločnosť eliminovať čo najviac riziko spojené s jej reputáciou, určite by mala postupovať systémom „tone from the top“. Na začiatku totiž stojí úprava celkovej korporátnej komunikácie a v ďalšom kroku aj vo vzťahu k jednotlivým nižším úrovniam, a to cez úpravu internej štruktúry, organizácie, kompetencií či právomocí. Výzvou u nás nepochybne bude aj zavádzanie nulovej tolerancie pre prípady interných podvodov alebo vo vzťahu k tretím stranám. Navyše novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ukladá povinným osobám, aby ich program zameraný proti praktikám legalizácie schválil aj štatutárny orgán.

3. Reputačné riziko - nie nadarmo sa hovorí, že každý zamestnanec je chodiacou reputáciou firmy. S ohľadom na nekontrolovateľnosť pohybu zamestnancov a toho, čo zverejňujú na sociálnych sieťach, právnici upozorňujú, že reputačné a prípadne i regulačné riziko číha na spoločnosti aj tu.
Odporúčania pre firmy: V tomto kontexte naberá už spomínaná etika a dôraz na kultúru spoločnosti ešte väčšiu dôležitosť. Firmy by reálne mali začať klásť dôraz na tieto hodnoty a v praxi ich aj „žiť“. Na začiatku stojí revidovanie existujúcich alebo zavedenie nových eticko-pracovných poriadkov. Firmy by mali konkrétne stanoviť interné pravidlá na používanie sociálnych sietí, či pravidlá na komentovanie a vyjadrovanie sa zamestnancov na rôznych verejných fórach, ak sa dotýkajú danej spoločnosti. 

EU: Ochrana na sociálnych sietiach

Facebook, Twitter a Google+ zverejnili zmeny vykonané na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pre viac ako štvrť miliardy používateľov v EÚ sú už aj v tejto forme prínosom. 

Spotrebitelia v EÚ tak môžu využívať právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode, alebo budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy. Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny sú tiež nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:
- podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
- podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
- podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.
Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018. Komisia očakáva, že on-line platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Pracuje už na návrhu konkrétnych opatrení.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Európska komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení. Komisia predloží v apríli Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie. 

On-line: Spoznaj svojho policajta

Mesto Zvolen rozbieha projekt, od ktorého si sľubuje väčšie prepojenie obyvateľov a svojich strážcov verejného poriadku.  

Obyvatelia budú informovaní, kto má na starosti okolie ich bydliska a budú môcť zodpovedného policajta kontaktovať a prebrať s ním problémy verejného poriadku. Za týmto účelom vznikla na internetovej stránke mestskej polície sekcia Spoznajte svojho policajta, ktorá okrem kontaktu obsahuje aj fotografie tváre policajtov a ich rozdelenie do jednotlivých rajónov. Ktokoľvek môže už dnes kontaktovať svojho strážcu verejného poriadku so svojím podnetom na mailovej adrese tvojpolicajt@zvolen.sk či na mobilnom telefónnom čísle 0905382769.

Rajóny sú rozdelené tak, aby aj jednotliví policajti dostali na starosť práve lokalitu, v ktorej sami žijú. Zámerom je čo najosobnejší kontakt. Samotní policajti by časom mali zorganizovať stretnutia s obyvateľmi, aby sa im predstavili a informovali ich o svojej činnosti. Pochopiteľne policajti musia plniť aj množstvo iných úloh, hliadkovanie v ich lokalite teda z objektívnych príčin musí byť časovo obmedzené. Na hliadkovanie a riešenie problémov priamo vo svojich rajónoch sú vyčlenené najmenej dve hodiny týždenne. Po každej návšteve rajónu budú povinní urobiť úradný záznam o svojich zisteniach, následne budú stanovené lehoty na prípadné vyriešenie problémových situácií. Ich aktivita bude pochopiteľne podliehať kontrole.

piatok 16. februára 2018

e-Schránka: Posunutie dátumu povinnej aktivácie

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019.  

Prechodné obdobie predĺži novela zákona o kybernetickej bezpečnosti schválená Národnou radou SR 30. januára 2018, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je posilnenie bezpečnosti a vylúčenie bezpečnostných rizík spojených s chybnou alebo podvodnou aktiváciou, keďže v súčasnosti sa v zákonom ustanovených evidenciách takýchto právnických osôb neuvádza identifikátor štatutárneho zástupcu, t. j. osoby, ktorá by mala mať oprávnenie do elektronickej schránky pristupovať a disponovať s ňou automaticky zo zákona.

V legislatívnom procese sa už nachádza návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). 

Aktuálne: Vyše 50 miliónov eur pre stredné odborné školy

Financie sú určené na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

MPRV SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Predložených bolo spolu 107 projektov v hodnote  68,8 mil. eur a schválených doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur. Spolu je na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní vyčlenených bezmála 95 miliónov eur, po prvom kole teda ostáva k dispozícii ešte približne 45 miliónov eur.

Najviac podporované aktivity boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Agrorezort v rámci IROP-u podporí vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, rekonštrukcie regionálnych ciest, lepšie sociálne služby, kvalitnú verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. 

e-Dokumenty: Digitalizácia faktúr

Úplne digitalizovaný proces fakturácie je pre európske spoločnosti aj dnes hudbou budúcnosti. Podľa štúdie European Payment Practices z roku 2017 len 18% európskych spoločností disponuje fakturačným procesom, ktorý možno považovať za kompletne digitalizovaný, na Slovensku je to 17%.
     
Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny so stredne vysokou mierou digitalizácie. A pritom vyše polovica slovenských spoločností (55%) je presvedčená, že digitalizovaný proces fakturácie vedie k vyššiemu počtu platieb načas. Celkovo z európskeho hľadiska je to každá druhá spoločnosť, ktorá tvrdí, že digitalizácia fakturačných procesov pomáha pri meškajúcich platbách či výpadkoch úhrad faktúr.

V praxi je však úplne digitalizovaný proces fakturácie pozostávajúci z automatizovaného inkasa pohľadávok prispôsobené potrebám zákazníka, napr. používanie big data analýz, ešte stále väčšinou hudba budúcnosti. Väčšinou sa používa softvér na podporu procesu fakturácie a zamestnanci spravujú sami čiastkové procesy. Vysokú mieru digitalizácie vo fakturácii možno badať v krajinách Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Belgicko. Paradoxne v Nemecku je táto miera nízka. Podľa prieskumu len 3% nemeckých spoločností majú kompletný elektronický fakturačný systém. 

Radíme: Superodpočty na vedu a výskum

Slovenským daňovníkom všetkých právnych foriem podnikania, ktorí realizujú projekt výskumu a vývoja na podporu vlastnej konkurencieschopnosti, legislatíva od roku 2015 umožňuje uplatniť si náklady naň ako daňovo uznané výdavky.  

Tie si môžu uplatniť nielen pri výpočte daňového základu, ale 25% ich hodnoty si za stanovených podmienok môžu odpočítať ešte aj od vypočítaného základu dane ako tzv. superodpočet. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau dosiahol v roku 2015 uplatnený superodpočet len 9,2 milióna eur a v roku 2016 len 16,4 milióna eur. Slovenská vláda počítala s objemom až 24 miliónov eur ročne. Výhodu superodpočtu si v roku 2015 uplatnilo 83 podnikateľských subjektov, o rok neskôr 112 subjektov, pričom 51 z nich už druhýkrát. „Nízka sadzba superodpočtu v kombinácii so zvýšenými nákladmi na administratívu projektu a povinnosťou zverejnenia cieľov projektu ako citlivých informácií spôsobila neatraktívnosť tohto nástroja podpory výskumu a vývoja, a to najmä pre menšie, rastúce firmy z oblasti nových technológií a startupy, na ktoré mal byť prioritne orientovaný", zhodnotila analytička Jana Šnircová.

Ak mal byť superodpočet nástrojom motivácie pre podnikový výskum a vývoj v súlade s koncepciou Priemysel 4.0, očakávala by sa kumulácia superodpočtov najmä v priemyselných odvetviach Slovenska. Zastúpenie subjektov všetkých odborov priemyselnej výroby spolu je však menej ako polovičné, hoci na objeme superodpočtu v roku 2015 dominovali podielom takmer 75%, no v roku 2016 už iba 66%. Naopak, príležitosti sa chopili najmä podniky z oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb. Ich podiel v roku 2016 dosiahol na počte subjektov 14% a na objeme superodpočtu viac ako 22%.

Zákonodarca na nízky záujem reagoval novelou zákona o dani z príjmov, ktorú parlament schválil 7. 12. 2017. Novela od roku 2018 prináša do systému superodpočtu niekoľko zmien. Za najpodstatnejšiu sa považuje štvornásobné navýšenie superodpočtu: z doterajších 25% na 100% vynaložených daňovo uznateľných výdavkov.

štvrtok 15. februára 2018

IT: Digitálna gramotnosť je nevyhnutnosť

Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom odborníkov v technických a prírodovedných smeroch, no napriek tomu prichádza o talenty. Podľa prieskumu Microsoft si dokáže vyše 45% dievčat na slovenských základných školách predstaviť kariéru vo vede a technike, chýba im však podpora najbližšieho okolia, najmä od rodiny a učiteľov. 

Dievčatá strácajú záujem o technické odbory okolo 12. roku a ženy sú vo vede a technológiách stále v menšine. Podľa odhadov na trhu práca na Slovensku už v súčasnosti chýba vyše 13.000 IT špecialistov a v budúcnosti toto číslo ešte vzrastie. Podľa Európskej komisie bude už v roku 2020 až 90% pracovných miest vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností vo všetkých odvetviach hospodárstva, nielen v IT. Rozvoj digitálnych zručností má preto pomôcť mladým ľuďom uspieť a byť konkurencieschopnými na trhu práce, čo zároveň pozitívne ovplyvní aj ekonomiku.    

Úroveň digitálnych zručností a vedomostí obyvateľstva pravidelne testuje IT Fitness Test IT Asociácie Slovenska, ktorý aj v roku 2017 overil schopnosť účastníkov a predovšetkým študentov na základných a stredných školách pracovať s počítačom, skúmal vedomosti o internete, sociálnych sieťach, online bezpečnosti či online marketingu. Úspešnosť Slovákov nad 15 rokov v ňom oproti roku 2015 klesla v priemere až o 3%. Ani štúdium informatických odborov sa neteší takému záujmu, aký si žiada budúcnosť, v ktorej sa rola informačných a komunikačných technológií budú naďalej zvyšovať.  

Trend: Odborníci na bezpečnosť

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, smernica EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj nová metodika pre bezpečnosť IT vo verejnej správe zvýšia dopyt po odborníkoch zameraných na počítačovú bezpečnosť.  

Slovenské technické univerzity v súčasnosti ročne vzdelávajú iba niekoľko absolventov špecializovaných na bezpečnosť IT, preto ich je na pracovnom trhu už dnes málo. V budúcnosti však dopyt po takýchto ľuďoch výrazne porastie. Podľa analýzy Flowmon Networks tak v najbližších rokoch budú na Slovensku chýbať zhruba tri tisícky fundovaných ľudí, ktorí by mali vo firmách aj vo verejnej správe plniť nové role vyplývajúce z prísnejšej legislatívy a požiadaviek na vyššiu bezpečnosť digitálnych technológií a ochranu dát.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal byť účinný od apríla tohto roku, má definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru. Bankám, energetickým podnikom, operátorom, dopravcom aj nemocniciam, klinikám a ďalším organizáciám ukladá povinnosť vytvoriť celú organizačnú štruktúru na riadenie bezpečnosti, ktorá má pozostávať z viacerých rolí. Legislatíva tiež určí pre každú rolu – od štatutárneho orgánu, cez manažéra kybernetickej bezpečnosti, až po administrátora a používateľa – jasné práva, povinnosti a zodpovednosti.  Oblasť informačnej bezpečnosti je pomerne mladá a iba málo organizácií malo doteraz pre takéto role vyčlenených špecializovaných samostatných ľudí.

Prísnejšia legislatíva pre počítačovú bezpečnosť sa nedotkne iba firiem, ale aj verejnej správy. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súčasnosti pripravuje novú metodiku pre systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti v štáte. Usmernenie sa týka ministerstiev, polície, súdov a iných organizácií verejnej správy. Štát chce na národnej aj rezortných úrovniach vytvoriť tímy, ktoré budú monitorovať infraštruktúru, analyzovať bezpečnostné incidenty, robiť penetračné testy a navrhovať ochranu proti kybernetickým hrozbám. Dopyt verejnej správy aj firiem po odborníkoch na bezpečnosť zvýši aj nariadenie GDPR, ktoré u nás začne platiť 25. mája t.r.  

On-line: Zakázané weby

Počet zakázaných webových sídiel na Slovensku sa neustále zvyšuje. Za ich prevádzkovanie môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur. 

Zamestnanci finančnej správy vyzvali na ukončenie nelegálnej činnosti 271 webových sídiel. Tie majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom 95 z nich na základe výzvy tak urobilo. Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred jej zaslaním. V zozname zakázaných webových sídiel je momentálne 139 stránok. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 44 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.

Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí. Viac informácií, ako aj zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je dostupný na portáli finančnej správy v časti Hazardné hry.

Smartfón: Niekoľkokrát za hodinu sleduje takmer polovica Európy

Téma závislosti na telefónoch je v posledných rokoch často skloňovaná. Najmä staršia generácia ťažko znáša prítomnosť telefónov na stoloch počas rodinných stretnutí či chatovanie, kým sa s niekým rozprávate. 

Až 74% Európanov si pred spaním aspoň občas prečíta maily, textové správy, alebo kontroluje sociálne siete. V Českej republike je toto číslo ešte o niečo vyššie (78%) a najviac sa komunikácii priamo z postele venujú Poliaci (82%). Najzdržanlivejší sú v tomto prípade Slovinci so 64%. Po prebudení nasleduje v Európe podobný scenár, a to až v 70% prípadov. Aj preto má počas noci smartfón v posteli, napríklad pod vankúšom, v priemere 11% opýtaných. Kým v Dánsku spí s telefónom až 15%, Rakúšania si doprajú zdravší spánok a len 5% si berie telefón pod perinu. Vedľa postele však odpočíva smartfón 65% Európanov.

Prieskum Huawei tiež potvrdil, že väčšina z nás sa cíti bez smartfónu stratená. Chorváti sú na svoj telefón asi najviac naviazaní, keďže takmer tretina z nich siahne bezdôvodne k telefónu viac než 12-krát za hodinu. Tento zvyk je výrazne menej frekventovaný v susednom Rakúsku (4%) alebo Maďarsku (4%). Viac než dve tretiny Čechov má pri sebe smartfón vyše 13 hodín denne. Aktívne ho využíva dlhšie než tri hodiny približne 65% opýtaných, pričom najaktívnejší sú v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a Turecku.

V rebríčku najfrekentovanejších činností sa na prvom mieste umiestnilo posielanie správ (86%), no v tesnom závese pokračuje čoraz populárnejšie fotografovanie smartfónom (85%). Prvú trojicu uzatvárajú sociálne siete s 81%. Klasické telefonické hovory sú stále v obľube u Poliakov (90%) a Čechov (89%), avšak v ostatných krajinách výrazne zaostávajú a najmenej telefonujú rakúski používatelia (38%).

Prieskum Smart(phone) relationships (vzťahy prostredníctvom smartfónu) z januára 2018 zahŕňa viac než 6 tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

streda 14. februára 2018

Výzva: 30 miliónov eur pre inteligentné inovácie v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Prerozdelí 30 miliónov eur.  

Maximálna výška príspevku na jeden projekt sú dva milióny eur, minimálna výška podpory je stanovená na 100 tisíc eur. Podporu získa zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných na implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. O podporu sa môžu uchádzať projekty v rámci celej SR s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého majetku, ktorým budú zavádzať jeden alebo viaceré prvky inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku. Každý projekt musí preukázať zameranie na niektorú z produktových línií v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, od ktorých vzniku ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň majú ku dňu predloženia žiadosti v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením žiadosti a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle §1 zákona o účtovníctve. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl budú 30. apríla a 31. júla 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Žiadosti, vrátane príloh, je možné predkladať plne elektronicky. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú pomôcť minimalizovať formálne nedostatky. Všetky potrebné informácie sú na www.opvai.sk v časti Výzvy/Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI aj prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk. 

GDPR: Na Slovensku na okraji záujmu

Takmer štyri z desiatich firiem sa ešte nezačali pripravovať na splnenie požiadaviek európskeho nariadenia GDPR – General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Prísnejšia ochrana osobných údajov pritom začne v EÚ platiť už od 25. mája tohto roka.

Upozornil na to prieskum TÜV SÜD Slovakia medzi desiatkami slovenských firiem. Vyše štvrtina (28%) sa dokonca s novou reguláciou ani neoboznámila. Väčšina spoločností na Slovensku neriadi informačnú bezpečnosť dostatočne a môže byť pre ne veľmi náročné splniť všetky nové pravidlá. Zavedenie GDPR môže v závislosti od veľkosti a zamerania firmy, a takisto aj v závislosti od doterajšieho nastavenia informačnej bezpečnosti vo firme trvať 3 až 12 mesiacov. Je teda možné, že časť z nich to nestihne a vystavia sa riziku vysokých pokút. Pokuty sa môžu vyšplhať až do 4% celosvetového obratu firmy alebo do výšky 20 miliónov eur. Lepšiu východiskovú pozíciu majú tie firmy, ktoré majú zavedené medzinárodné normy v oblasti riadenia procesov (ISO 9001) a v oblasti informačnej bezpečnosti (ISO 27001).

GDPR sa podľa odhadov slovenských úradov dotkne vyše pol milióna firiem na Slovensku a vyžiada si zmeny v procesoch a systémoch za vyše 40 miliónov eur. A firmy si to uvedomujú. Podľa prieskumu takmer osem z desiatich firiem očakáva dodatočné finančné náklady spojené so zavedením GDPR. Odborníci upozorňujú, že nejde len o hrozbu vysokých pokút, ale aj o reálne škody, ktoré môže slabá ochrana dát firme spôsobiť. Každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi, by mal vedieť, aké sú jeho povinnosti podľa nariadenia GDPR. Neznalosť a nekonanie môže mať pre firmu až likvidačné následky. Najčastejšie bezpečnostné incidenty vznikajú práve z nedostatočného povedomia o legislatíve a pravidlách.