streda 19. februára 2020

Radíme: Ako sa ubrániť ransomvérovým útokom v zdravotníctve

Na konferencii ICT v zdravotníctve 2020 v Prahe odznelo, že ransomvérovým útokom na zdravotnícke zariadenia je možné sa úspešne ubrániť, avšak iba za cenu zásadnej zmeny prístupu ku kybernetickej bezpečnosti a ochrane citlivých dát. Na dosiahnutie efektívnej kybernetickej ochrany je potrebné zaistiť rad podmienok, z ktorých päť je úplne kľúčových. 

„Celkové náklady na likvidáciu ransomvérového útoku v benešovskej nemocnici sa podľa posledných informácií vyšplhali na 60 miliónov korún. A ak hajtmanstvo stredočeského kraja tvrdí, že zabezpečenie nemocnice bolo na štandardnej úrovni porovnateľné s ostatnými nemocnicami, potom je potrebné aktuálne zabezpečenie českých zdravotníckych zariadení radikálne zlepšiť“, uviedol na konferencii Aleš Hok. 

Acronis hovorí o 5 základných podmienkach, ako sa podobným útokom ubrániť: 
§Dobre skryté zálohy – zaistiť, že sú zálohy absolútne nedobytné, buď striedavým vypínaním úložísk, využívaním pások alebo striktným dodržiavaním pravidla 3 – 2 – 1 (ukladaním záloh offsite). 
§Aktívna ochrana proti ramsomvéru – s cieľom zabrániť šifrovaniu dát v samom zárodku či infikovaniu záloh, z ktorých sa potom nedajú obnoviť systémy, ako sa to stalo v nemocnici v Benešove. 
§Firewall – členiť sieť na menšie segmenty a používať firewall aj medzi jednotlivými segmentmi siete. 
§Centrálny monitoring – centrálne a nezávisle sledovať služby ochrany na zariadeniach a dostávať upozornenia o situáciách typu, že stroje fungujú, ale nefungujú na nich sledované služby antivírusu, zálohovania a pod. 
§Zabezpečenie koncových bodov – odtiaľ spravidla prichádza nákaza, dnes najčastejšie prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá musí byť zabezpečená proti spamu a phishingu už na úrovni poštového servera. 

Popri týchto základných podmienkach existuje rad ďalších opatrení. Napríklad Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vydal na svojich stránkach v súvislosti s poslednými útokmi 47 odporúčaní. S rastúcim objemom dôverných dát v zdravotníctve sa zdravotnícke zariadenia stávajú obľúbenejším terčom pre hekerov. Tí právom predpokladajú väčšiu ochotu na spoluprácu, teda vyššiu pravdepodobnosť uhradenia výkupného.

EU: Vyše 100 miliónov eur pre LIFE

Európska komisia vyčlenila 101,2 milióna EUR na najnovšie projekty v rámci programu LIFE. Financie sú určené na podporu 10 rozsiahlych projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch: na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Českej republike a Španielsku. 

Integrované projekty členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy Európskej únie (EÚ) v šiestich oblastiach: príroda, voda, vzduch, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy. Investícia do programu LIFE má zmobilizovať viac ako 6,5 miliárd EUR z doplnkových fondov, keďže členské štáty môžu využívať aj iné zdroje financovania EÚ vrátane poľnohospodárskych, regionálnych a štrukturálnych fondov, programu Horizont 2020, ako aj vnútroštátnych fondov a investícií zo súkromného sektora. 

Rozsiahle projekty podporia Európsku ekologickú dohodu a ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy a druhy, na ktorých sme všetci závislí, posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu, zlepšiť ovzdušie a kvalitu vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy v Európe.

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancoval vyše 5.400 projektov v celej EÚ a tretích krajinách. Rozpočet na roky 2014 - 2020 je stanovený na 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Pokiaľ ide o budúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Trend: Vzťahy v práci

Zoznámenie sa s partnerom na pracovisku nie je ničím mimoriadnym. Podľa informácií zo štúdie Viedenskej univerzity publikovanej v roku 2018 až 10 % partnerských vzťahov vznikne v práci. A to aj napriek stúpajúcemu trendu zoznamovania sa on-line. 

Keďže pracovné činnosti nám často zaberajú oveľa viac času než je čas voľný, nie je žiadnym prekvapením, že svoju lásku často nachádzame medzi kolegami. „Pokiaľ pracujeme v jednom tíme, môžeme so zápalom preberať spoločné témy, veci a ľudí z práce a máme jeden pre druhého porozumenie, pretože máme dokonalú znalosť toho, v čom druhý pracuje, poznáme jeho realitu“, hovorí psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Alena Večeřová Procházková. Napriek tomu, že práca je podľa Stanfordskej štúdie štvrtým najčastejším miestom, kde ľudia stretnú svojho životného partnera, aj tu platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. „Ak ide napríklad o vzťah nadriadeného a podriadeného pracovníka alebo pracovníčky, zabezpečíme presun jedného z nich na iné oddelenie, na zaistenie objektívneho prístupu pri riadení zamestnancov”, dodáva Ján Komoš. 

Byť so svojím partnerom doma i v práci je poväčšine príjemné, no pri zle nastavenej komunikácii to môže časom spôsobiť zbytočné napätie. „Medzi riziká vzťahov, ktoré vznikli na pracovisku patria predovšetkým zovšednenie, žiarlivosť a rivalita“, upozorňuje MUDr. Alena Večeřová Procházková. Pre také páry je dôležité vedieť oddeliť pracovné záležitosti od osobných a nenechávať unikať tlak z pracovných povinností do vlastnej domácnosti. Vzťah nadviazaný na pracovisku je vo svojej podstate rovnaký ako každý iný, a tak sa okrem burácania svadobných zvonov môže stať, že si partneri po čase prestanú rozumieť a rozhodnú sa rozísť. Fakt, že pracujú doslova vedľa seba, môže rozchod skomplikovať, no ako väčšina nepríjemne vyzerajúcich situácií aj táto sa dá vyriešiť. Vyhovenie žiadosti o presun na inú zmenu, či oddelenie nie je samozrejmosťou, je však aj v záujme zamestnávateľa, aby atmosféra na pracovisku nebola pod bodom mrazu.

utorok 18. februára 2020

Upozorňujeme: Internetový obchod huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 aj začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu huglo.sk. 

Podľa spotrebiteľov po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar z internetového obchodu huglo.sk doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše po uskutočnení nákupu a realizácii platby nie je možné s predávajúcim komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií však zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Výzva: Podpora nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Novinkou je, že o finančný príspevok môžu požiadať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia. Záujemcovia budú môcť podávať žiadosti od 17. apríla do 17. júla 2020. 

Do druhého kola výzvy boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola. Celkovo tak majú záujemcovia k dispozícii 650 tisíc eur. O príspevok môžu žiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ale aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjaciu stanicu (2 nabíjacie body) až maximálne osem nabíjacích staníc (16 nabíjacích bodov). V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2.500 až do 20.000 eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2.500 a maximálna 10.000 eur v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW. Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, ako aj na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s ministerstvom administruje. 

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Už vďaka historicky prvej výzve, ktorú MH SR vyhlásilo v júli 2019, pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Cieľom rezortu je podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo diaľníc a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch.

Prieskum: Najčastejšie dôvody neplatenia

Dočasný výpadok vo financiách je najčastejším dôvodom, ktorý bráni koncovým zákazníkom (B2C), aby splácali faktúry. Uviedlo ho 57 % respondentov. Hneď za ním nasleduje zábudlivosť. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 neplatenie takto odôvodňuje 47 % opýtaných. 

Na ďalších priečkach sa umiestnili osobná platobná neschopnosť (45 %) a úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (36 %). Medzi respondentmi v západnej Európe prevláda ako najčastejší dôvod dočasný výpadok vo financiách (53 %), nasledovaný zábudlivosťou (51 %). Východoeurópske krajiny majú rovnaké poradie dôvodov, avšak percento je iné. Dočasný výpadok vo financiách označilo 60 % a zábudlivosť 45 % respondentov. 

Na Slovensku vznikla zaujímavá situácia, kedy dočasný výpadok vo financiách považuje za hlavný dôvod zlej platobnej disciplíny 59 % opýtaných. Na druhom mieste skončila osobná platobná neschopnosť (51 %) a zábudlivosť je až na treťom mieste – rovnako ako úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (48 %). „Dočasný výpadok vo financiách je niečo, čo sa môže prihodiť každému a časom sa človeku z toho problému isto podarí dostať. No ak si zoberieme ako dôvod zábudlivosť alebo úmyselné nezaplatenie, tie už svedčia o zlej platobnej morálke Slovákov. Práve na Slovensku dosiahli tieto dôvody pomerne vysoké percentá“, dodal Michal Šoltes.

pondelok 17. februára 2020

Pôžičky: Realita pre viac ako polovicu mladých Slovákov

Mladí Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie a obstaranie automobilu, každý desiaty mladý dlžník si požičal na nákup elektroniky. Z prieskumu vypracovaného agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) tiež vyplýva, že štvrtina mladých Slovákov vo veku 18 až 22 rokov má dve alebo tri pôžičky. 

Nejakú finančnú pôžičku má v súčasnosti 51 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Viac sa zadlžujú muži (57 %) než ženy (45 %). Mladí Slováci si najčastejšie berú úver vo veku 27 až 30 rokov (78 %) a ľudia bez maturity i vysokoškolsky vzdelaní si požičiavajú v podobnej miere. „Vysoký podiel pôžičiek medzi ľuďmi mladšími než 30 rokov, ktorí žijú v manželskom alebo partnerskom vzťahu a majú jedno či viac detí, jasne súvisí s pôžičkami na vlastné bývanie. Znepokojivé je zistenie, že 15 % mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov rieši pôžičkou náklady na voľnočasové aktivity. Alarmujúci je tiež celkový počet úverov významnej časti mladých ľudí", hovorí Jaroslava Palendalová. 

Nadpolovičná väčšina (52 %) mladých dlžníkov má len jeden úver a spravidla ide o hypotéku na vlastný dom či byt. Plných 16 % najmladších dlžníkov (vo veku 18 až 22 rokov) má dokonca štyri pôžičky. Viacnásobne sa zadlžujú predovšetkým študenti, dve alebo tri pôžičky má 31 % študentov, štyri pôžičky celých 20 %. „Závery nášho aktuálneho prieskumu medzi mladými ľuďmi bohužiaľ ukazujú, že väčší počet rôznych pôžičiek majú najčastejšie ľudia s nízkymi príjmami, ktorí sa v prípade nečakaných výdavkov ľahko dostanú do situácie, keď nebudú schopní splácať všetky svoje záväzky", dodáva Palendalová. 

Absolútna väčšina (84 %) zadlžených respondentov získala pôžičku (spravidla hypotéku) od banky. Každý siedmy (14 %) mladý dlžník si požičal peniaze od rodičov a 10 % účastníkov prieskumu sa obrátilo na poskytovateľa spotrebiteľských úverov.

EU: Parlament schválil obchodnú a investičnú dohodu s Vietnamom

Európsky parlament (EP) odobril dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamom. Zákonodarcovia si od dohody sľubujú sprísnenie noriem a pravidiel v juhovýchodnej Ázii, ktoré by sa tak priblížili k štandardom v EÚ. Dohodu zároveň považujú za ďalší krok na ceste k voľnému obchodu s celým regiónom.

Dohoda o voľnom obchode by mala v priebehu desiatich rokov odstrániť temer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle únie: stroje, automobily a chemické produkty. Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh. Firmy z EÚ sa budú môcť uchádzať aj o zákazky v rámci verejného obstarávania vyhlasovaného vietnamskou vládou či niektorými mestami vrátane Hanoja. Dohoda tiež poskytuje vo Vietname ochranu stošesťdesiatim deviatim jedinečným európskych výrobkom, medzi ktoré patrí aj slovenské tokajské víno.

Je to tiež nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržania pokroku, ktorý Vietnam dosiahol v sociálnych otázkach vrátane pracovných práv zamestnancov. Pre Vietnam predstavuje aj záväzok vo vzťahu k uplatňovaniu Parížskej dohody. Na základe tlaku EP sa Vietnam zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce: do roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania. Platnosť dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť. 

Parlament tiež odobril uzatvorenie dohody o ochrane investícií. Dohoda počíta s vytvorením systému riešenia sporov medzi podnikmi a štátom, ktorý bude založený na nezávislých sudcoch. Poslanci následne prijali k investičnej dohode samostatné nelegislatívne uznesenie. 

Po súhlase Európskeho parlamentu musí dohodu o voľnom obchode formálne uzatvoriť Rada (ministrov) EÚ. Pred jej vstupom do platnosti sa obe strany musia vzájomne informovať o ukončení ratifikačného procesu. Dohoda o ochrane investícií si okrem súhlasu EP vyžaduje aj ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny predstavuje ročne pri tovaroch 47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur. Vývoz EÚ do Vietnamu rastie každoročne o 5% - 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018 približne 27 miliárd eur. EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia a odevné a potravinárske výrobky. Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia, chemické látky a poľnohospodárske produkty.

Trend: Internet a digitálne zručnosti

Na Slovensku aktuálne disponuje s pripojením k internetu 82 % domácností. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat priemerný Slovák za rok 2019 využil internet aspoň raz za týždeň.

Prirodzene, zvyšujú sa aj naše digitálne zručnosti. Kým pred desiatimi rokmi mala základné počítačové zručnosti ani nie polovica Slovákov, vlani to boli už viac ako dve tretiny ľudí. V rámci jednotlivých krajov sa znalosti a pokrytie internetom postupne doťahujú na západ. „Východ Slovenska má podstatne väčšie pokrytie internetom, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Zvyšujú sa aj požiadavky zamestnávateľov na digitálne zručnosti zamestnancov, a tak aspoň základnú počítačovú gramotnosť má na východe krajiny každý druhý človek", uviedla analytička Lenka Buchláková. Na východnom Slovensku má internet 83 % domácností. Ešte v roku 2012 to bolo necelých 60 %. Východ sa v tomto smere doťahuje na západ, keďže na západnom Slovensku má internet 84 % domácností. Počet Slovákov, ktorí využívajú služby internetbankingu, vzrástol za posledných desať rokov viac ako trojnásobne. Podľa Eurostatu využívalo za rok 2019 internetové služby v oblasti bankovníctva 55 % Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov. Aktívnych používateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. 

S vyššou frekvenciou využívania internetu sa množia aj bezpečnostné hrozby. V roku 2019 približne jeden z troch občanov EÚ vo veku 16 až 74 rokov eviduje incidenty súvisiace s bezpečnosťou pri používaní internetu. Najčastejším bezpečnostným incidentom nahláseným v roku 2019 bol phishing. Až štvrtina Európanov uviedla, že dostali podvodné správy emailom. Presmerovanie na falošné webové stránky vyžadujúce osobné informácie (pharming) bolo druhým najčastejšie hláseným bezpečnostným incidentom (12 % ľudí). Podiel ľudí, ktorí mali problémy s bezpečnosťou pri používaní internetu, sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie líšili. Najvyššie miery boli zaznamenané v Dánsku (50 %), nasleduje Francúzsko (46 %), Švédsko (45 %), Malta a Holandsko (obidve 42 %), Fínsko (41 %) a Nemecko (40 %). Naopak, najnižšie podiely boli zaznamenané v Litve (7 %), Poľsku (9 %), Lotyšsku (10 %), Bulharsku (13 %) a Grécku (13 %). Na Slovensku bezpečnostnú hrozbu na internete zaznamenalo približne 20 % ľudí.

piatok 14. februára 2020

Sv. Valentín: Lokálne a ekologicky

Po predvianočnej nákupnej horúčke a novoročným výpredajom spotrebitelia roztočili nové kolo nákupov darčekov ku sv. Valentínovi. Túžba zaobstarať originálny predmet zákazníkmi privádza k malým miestnym predajcom, ktorí ponúkajú originálny tovar a tí, ktorí sa vydali nakupovať na poslednú chvíľu, zvolia aj digitálne darčeky dostupné z ktoréhokoľvek kúta sveta. 

Podľa celosvetového prieskumu si tento rok 40 % zákazníkov zaobstará valentínsky darček cez smartfón. Veľa z nich plánuje vyhnúť sa globálnym značkám a uprednostniť originalitu či jedinečnosť. Dve tretiny nakupujúcich uvádza, že radšej podporia miestne firmy. „Sviatok sv. Valentína predstavuje ideálnu príležitosť podporiť malé a stredne veľké on-line obchody, kde možno nakúpiť originálne darčeky. Vzhľadom na to, že malé firmy zvyčajne investujú zisk do rozvoja vlastného podniku, zamestnávajú miestnych ľudí a odoberajú tovar od dodávateľov vo svojom regióne, podporuje nákup u nich miestnu ekonomiku“, uviedol Marcin Głogowski. 

A čo digitálne produkty? Spotrebitelia stále viac ustupujú od nákupu filmov, hier alebo kníh v kamenných obchodoch a naopak vytrvalo narastá počet odberateľov streamovacích služieb. V Českej republike v súčasnosti platené hudobné alebo filmové služby využíva 63 % opýtaných, zatiaľ čo 59 % považuje platené TV služby za hlavnú typ príjmu televízneho vysielania. Digitálne produkty sú k dispozícii pár sekúnd po kúpe a predstavujú preto dobrý spôsob, ako zaobstarať darček na poslednú chvíľu, ale aj ohľaduplný variant k životnému prostrediu, pretože nevyžadujú prepravu ani plastový obal.

EU: Opatrenia proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami

Podľa odhadov sa v rámci Európskej únii (EÚ) každý mesiac cezhranične predá približne 46.000 psov, väčšina z nich bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v únii, napríklad cestovanie domáceho zvieraťa s jeho dovolenkujúcim majiteľom.

Európsky parlament vyzval na prijatie opatrení proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, ktoré by mali ochrániť samotné zvieratá, ich vlastníkov, ale aj zdravie verejnosti. Poslanci v nelegislatívnom schválenom uznesení požadujú akčný plán EÚ zameraný na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami, ktorý by mal zabrániť ich utrpeniu a šíreniu chorôb. Schválený text tiež upozorňuje, že nelegálny obchod so zvieratami predstavuje pre medzinárodný organizovaný zločin významný zdroj príjmov.

Navrhované opatrenia:
• zavedenie povinného systému registrácie mačiek a psov v celej EÚ,
• úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských zariadení - takzvaných chovateľských staníc,
• efektívnejšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov a prísnejšie sankcie za ich porušovanie,
• podporu adopcií domácich zvierat ako alternatívy ich kúpy.

Upozorňujeme: Oscarové filmy zadarmo

Podvodné webové stránky zhromažďujú údaje používateľov a vyzývajú ich na realizáciu rôznych úkonov, aby mohli získať prístup k želanému filmu. Môžete sa tak stretnúť s pofidérnym prieskumom, výzvou na zdieľanie osobných údajov, s inštaláciou advéru alebo dokonca so žiadosťou o poskytnutie údajov o svojej kreditnej karte! 

Samozrejme používateľ sa k želanému obsahu nedostane. Aby kyberzločinci čo najviac podporili propagáciu pishingových webstránok, zriaďujú účty aj na Twitteri, ktoré distribuujú odkazy ponúkajúce filmový obsah. V kombinácii s distribúciou škodlivých súborov cez ďalšie kanály im to prináša uspokojivé výsledky. Škodlivé súbory šírené na internete pod zámienkou, že ide o kópie nominovaných filmov, naznačujú mieru záujmu o filmové nominácie. Experti spoločnosti porovnávali škodlivú aktivitu skrývajúcu sa pod názvom nominovaného filmu počas prvých štyroch týždňov od jeho premiéry. Najobľúbenejším filmom sa medzi kyberzločincami stal Joker. Po zločincovi z Gothamu bolo pomenovaných 304 škodlivých súborov. Na druhom mieste sa ocitol film 1917 s 215 škodlivými súbormi a prvú trojku uzatvára snímka The Irishman so 179 škodlivými súbormi. Prekvapením je, že víťazný film Parazit sa nespájal so žiadnou škodlivou aktivitou. 

Spoločnosť Kaspersky sa tiež zaoberala otázkou, či došlo k výraznému nárastu škodlivých súborov hneď po zverejnení filmu. Ukázalo sa, že väčšina škodlivých súborov sa objavila počas tretieho alebo štvrtého týždňa po uvedení filmu v kine, niektoré sa však začali šíriť ešte pred ich premiérou. Odborníci ďalej analyzovali, či dostupnosť filmu na streamovacej platforme ovplyvňuje pravdepodobnosť, že používatelia vyhľadajú jeho nelegálnu kópiu na webe, pričom porovnávali škodlivú aktivitu po počiatočnom limitovanom uvedení filmu v kine a po jeho reálnom uvedení na platforme Netflix. 

Ako sa nestať obeťou falošných súborov? 
- Venujte pozornosť oficiálnym dátumom vydania filmov v kinách, v streamovacích službách, v televízii, na DVD alebo prostredníctvom iných zdrojov. 
- Neklikajte na podozrivé odkazy, napríklad na tie, ktoré sľubujú skoré zobrazenie nového filmu – zistite si radšej dátumy uvedenia filmu v kine. 
- Všímajte si príponu sťahovaného súboru. Aj keď sa chystáte stiahnuť videosúbor zo zdroja, ktorý považujete za dôveryhodný a legitímny, mal by mať príponu .avi, .mkv alebo .mp4, určite však nie .exe. 
- Skontrolujte pravosť webovej stránky. Nenavštevujte tie, ktoré vám umožňujú pozrieť si film bez toho, aby ste si napríklad overili, či začína ich URL link reťazcom „https“. Pred začatím sťahovania skontrolujte, či je webová lokalita pravá, prekontrolujte formát URL adresy alebo názov spoločnosti, prečítajte si o nej recenzie a skontrolujete údaje o registrácii domény. 
- Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

štvrtok 13. februára 2020

EU: Systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie

Európsky parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, akými sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však mali byť pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie. 

Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí, uvádza schválený text. Konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto zodpovedná osoba však zároveň musí mať možnosť tieto rozhodnutia zmeniť. Parlament tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík pre umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s nimi súvisiace riziká v celej únii.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá Európskej únie (EÚ) vzťahujúce sa napríklad na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami. Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné bremeno. Na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto súvislosti vyzval komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska. Uznesenie bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii. Exekutíva EÚ by 19. februára mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.

Trend: Čo prinesie zálohovanie plastových fliaš?


Od roku 2022 bude aj na Slovensku povinné zálohovanie plastových nápojových obalov a plechoviek. Pridáme sa tak ku krajinám ako Švédsko, Nemecko alebo Dánsko. Podobné programy na recykláciu nápojových obalov tiež plánujú v najbližších troch rokoch zaviesť krajiny ako Škótsko, Portugalsko, Anglicko alebo Wales. Mnohé z týchto programov zaväzujú maloobchodníkov k spätnému výkupu fliaš na recykláciu.

Spätný výkup obalov je jedným zo spôsobov, ako je možné dosiahnuť vysokú mieru návratnosti fliaš. Osem najlepších svetových programov na recykláciu nápojových obalov využíva systém vracania nápojových obalov do obchodov a dosahuje až 93 % úspešnosť. Programy na recykláciu nápojových obalov, ktoré nezapájajú maloobchodníkov, vykazujú len 77 % úspešnosť a v niektorých krajinách dokonca len 48 % úspešnosť.

S cieľom zjednodušiť proces výkupu nápojových obalov pre maloobchodníkov aj zákazníkov tieto programy často využívajú malé výkupné automaty (RVM), ktoré analyzujú a triedia nápojové obaly, ktoré sú potom zozbierané na recykláciu. Tieto automaty rátajú počet vrátených obalov, vytrieďujú nečitateľné obaly a zákazníkovi vracajú zálohu – a všetko to zvládajú omnoho rýchlejšie ako ľudia.

Telefonovanie: Za volantom príliš nebezpečné

Počet dopravných nehôd na Slovensku síce medziročne klesol, ale pribudli smrteľné. Najčastejšou príčinou bolo vlani porušenie povinností vodiča, napríklad aj telefonovanie za volantom. Slováci na cestách podľa týchto štatistík zbytočne riskujú a hazardujú so svojím zdravím a životom ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Podľa oficiálnej štatistiky Prezídia Policajného zboru SR bolo na Slovensku v roku 2019 zaznamenaných 13.715 dopravných nehôd. Je to síce pokles v porovnaní s rokom 2018 o 187 nehôd, stúpol však počet usmrtených osôb a o život na cestách prišlo v minulom roku 245 ľudí. V súvislosti s nehodami na slovenských cestách utrpelo 1.034 osôb ťažké zranenia a 5.507 ľudí ľahké zranenia. 

Najčastejšou príčinou dopravnej nehody, a to až takmer v polovici nehôd, bolo porušenie povinnosti vodiča, kam patrí napríklad aj telefonovanie za volantom. Druhou príčinou a to v 12 percentách, bola nedovolená rýchlosť jazdy a na treťom mieste je nesprávna jazda cez križovatku. Najviac dopravných nehôd sa stalo v Košickom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Najčastejšie k nehodám na slovenských cestách došlo vo štvrtok a v piatok a najmenej v utorok.

streda 12. februára 2020

Novinka: Venture to Future Fund

Európska investičná banka (EIB), Ministerstvo financií SR (MF SR) a Slovak Investment Holding (SIH) zainvestovali 40 miliónov eur do nového slovenského fondu na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov. Venture to Future Fund bude od marca 2020 poskytovať slovenským podnikom kapitálové a kvázi-kapitálové financovanie.

Inovatívne a technologické slovenské podniky sa môžu tešiť na nové kapitálové investície. Ich poskytovateľom bude Venture to Future Fund (VFF) pod licencovanou správcovskou spoločnosťou Slovak Asset Management patriacej do investičnej skupiny Slovak Investment Holding. Financie fondu pochádzajú zo štátnych finančných aktív, z recyklovaných fondov z predchádzajúceho eurofondového obdobia, z vlastných zdrojov správcu a z investície EIB. VFF bude pomáhať malým a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy.

Európska investičná banka do VFF prispela kapitálovým vkladom v hodnote 10 miliónov eur. Okrem toho EIB aktívne participovala aj na zakladaní a štruktúrovaní tohto fondu, vďaka čomu VFF odráža najlepšie európske trhové štandardy. „VFF je prvým fondom svojho druhu. V strednej a východnej Európe doposiaľ žiadny iný fond v správe verejného investora nezískal od EIB kapitálovú investíciu. Naša podpora bola možná práve vďaka trhovému nastaveniu tohto fondu, ale aj na základe úspešnej investičnej spolupráce medzi EIB a SIH pri viacerých predošlých projektoch“, uviedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova.

Upozorňujeme: Nebezpečná kolobežka

Spoločnosť Elektrosped sťahuje z predaja elektrickú kolobežku Xiaomi MI M365 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Uvedený produkt SOI vyhodnotila ako nebezpečný pre samotného používateľa aj ostatných účastníkov cestnej premávky, keďže disponuje zastaranou verziou firmwaru. 

Elektrosped žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený produkt zakúpili, aby si overili, či disponuje najnovšou verziou firmwaru cez inštaláciu aplikácie m365 tools. Ak elektrická kolobežka Xiaomi MI M365 pracuje so staršou verziou firmwaru než 1.5.1., spoločnosť žiada všetkých zákazníkov, aby si neodkladne stiahli aktuálnu verziu. 

V prípade potreby pomoci s overením a samotnou inštaláciou firmwaru sa môžu zákazníci obrátiť na zamestnancov siete elektropredajní, ktorých adresy nájdu na datart.sk a hej.sk.

On-line: Až 4 z 5 rodičov sa obávajú o bezpečnosť svojich detí

Ochrana súkromia a bezpečnosti detí v on-line priestore sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón, tablet či iné zariadenie s pripojením k internetu. Aj z tohto dôvodu nie je prekvapením, že až 84 % rodičov má obavu o on-line bezpečnosť svojich detí. 

Na jednej strane si rodičia (64 %) uvedomujú, že ich deti trávia príliš veľa času v on-line prostredí, na strane druhej, prináša toto prostredie potenciálne riziká, ktorým sú deti ponechané napospas. Z pohľadu rodičov sú najväčšími hrozbami pre deti najmä škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).

Prieskum totiž poukázal aj na jedno veľmi znepokojivé zistenie, a to, že v priebehu celého ich detstva sa rodičia s deťmi o téme on-line bezpečnosti rozprávajú v priemere len neuveriteľných 46 minút. Pričom viac než polovica opýtaných rodičov (58 %) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu (inak povedané menej ako 30 minút) počas celého ich detstva. Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať. 

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť odporúča:
· Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať on-line, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo.
· Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci.
· Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne.
- Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, ktoré pomáha chrániť vaše dieťa v on-line svete.

utorok 11. februára 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné detské mlieko aj henna

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Nemecku a v Rakúsku nové nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa nachádzajú na trhu  Európskej únie. 

Prvým je detské mlieko Baby Pflegelotion - Baby body lotion značky dm alverde (výrobná dávka: všetky výrobné dávky s dátumom best before date: 10/2021, čiarový kód: 4 010355219015) vyrobené v Nemecku. Analýzou bolo zistené, že vo výrobnej dávke 201348 s uvedeným dátumom 10/2021 bol zistený výskyt kvasiniek (260 KTJ/g). Pri ďalšom testovaní výrobkov spoločnosťou bol zistený nárast kvasiniek (> 30 000 KTJ/g) vo výrobkoch počas skladovania. Výrobca vydal pre spotrebiteľov prostredníctvom tlače, webovej stránky aj Facebooku výzvu na vrátenie výrobkov. Taktiež bol zablokovaný on-line predaj daného výrobku.

Nebezpečná pre zdravie je tiež Henna Cone Mehndy - farba na pokožku značky Malki Mumtaz (výrobná dávka: 051, Mfg. Date: 04-2017 Exp. Date: 03-2020, čiarový kód : 4011643677258) z Pakistanu. Vo výrobku bola analýzou zistená prítomnosť látky phenol (3,4 +/- 0,7 g/100 g a 2,8 +/- 0,6 g/100 g). Látka bola uvedená aj v zozname zložiek, čo znamená, že jej prítomnosť nie je možné chápať ako neúmyselnú prítomnosť malého stopového množstva zakázanej látky. 

On-line: Súkromie na internete

Používatelia dobrovoľne odovzdávajú rôznym aplikáciám, on-line zoznamkám či sociálnym sieťam obrovské množstvo informácií. V tomto roku by mal objem zdieľaných údajov on-line dosiahnuť podľa odhadov veľkosť až 44 zettabajtov. Existuje v čoraz viac prepojenom svete, kde je zdieľanie informácií on-line bežnou praxou, ešte miesto pre súkromie? 

Podľa nedávnej správy spoločnosti Kaspersky sa viac než polovica používateľov internetu (56 %) domnieva, že udržať si svoje súkromie stopercentne v bezpečí je v dnešnom modernom svete nemožné. Pre 9 z 10 (89 %) spotrebiteľov, ktorí sú on-line niekoľkokrát denne, sa internet stal centrom diania vo všetkom, čo robia – od nakupovania a pozerania filmov až po napredovanie v kariére, socializáciu či vykonávanie bankových operácií. Naše konanie v on-line priestore dokonca určuje obsah, ktorý sa nám zobrazuje, pričom cielené reklamy vyvolávajú dojem, že niektoré z našich bezpečných zón boli napadnuté. Je teda internet bezpečná, či vojnová zóna? Prieskum spoločnosti ukazuje, že jeden z troch (32,3 %) ľudí nevie, ako môže v plnej miere chrániť svoje súkromie v on-line prostredí, zatiaľ čo niektorí ľudia sa domnievajú, že nemajú dostatok síl postaviť sa proti narúšaniu tohto súkromia. Je znepokojujúce, že viac ako 1 z 10 (13 %) ľudí stratil záujem o to, ako by sa dalo toto súkromie zlepšiť. 

On-line svet môže byť pritom pri správnom používaní bezpečný. Viacerí používatelia, možno len nevedome, zvyšujú riziko tým, že so svojimi osobnými údajmi nenarábajú bezpečne. A práve to môže oslabiť všetky ostatné opatrenia zavedené na zaistenie bezpečnosti. Vnímanie súkromia je síce pre každého človeka odlišné, so zneužívaním osobných údajov alebo ich nesprávnym použitím sú však spojené veľmi vážne následky. Napriek tomu by jeden z piatich respondentov (18 %) s radosťou obetoval svoje súkromie a zdieľal svoje osobné údaje, ak by to preňho znamenalo získanie niečoho zadarmo. Zdieľanie informácií na sociálnych sieťach môže byť tiež zostupnou špirálou, pričom mnohí ľudia narábajú s dátami a osobnými údajmi bezohľadne len preto, aby dosiahli krátkodobé zisky a sociálne „lajky“ – pričom v niektorých prípadoch by to mohlo mať katastrofálne dlhodobé dôsledky. Údajný vodca skupiny, ktorá v roku 2016 v Paríži okradla Kim Kardashian, tvrdí, že to boli práve sociálne médiá, ktoré jeho a jeho komplicov informovali o trase jej cesty a umožnili im tak pred touto lúpežou posúdiť hodnotu šperkov a pripraviť lúpež. Aj keď to môže znieť ako extrémny príklad, pre zamestnávateľov (či potenciálnych zamestnávateľov) je čím ďalej, tým bežnejšie sledovať sociálne účty svojich zamestnancov či potenciálnych uchádzačov o zamestnanie ako sú LinkedIN, Instagram, Facebook a Twitter a zisťovať tak, či sú seriózni, alebo sú pre reputáciu spoločnosti potenciálnou hrozbou. Veľmi obľúbenými sa tiež stali krádeže hesiel. V roku 2019 došlo k 72-percentnému nárastu počtu používateľov (spolu dva milióny) zasiahnutých malvérom, ktorého primárnym cieľom bol zber digitálnych dát spotrebiteľov. Zlodeji hesiel prenikajú do prehliadačov a kradnú uložené heslá, čo vedie k tomu, že k súkromným údajom používateľov sa dá dostať prostredníctvom online účtov bez súhlasu ich majiteľov a dochádza tak doslova ku kybernetickým prepadom. 

Koncept on-line súkromia môže byť komplexný, ale cez finančné až po emocionálne následky môže mať zneužitie on-line údajov ďalekosiahle ako aj dlhodobé následky. Používatelia si musia uvedomiť, že hrozba zneužitia osobných údajov v on-line svete je skutočne reálna. Prieskum Kaspersky odhalil, že k osobným údajom viac ako štvrtiny (26 %) ľudí mal prístup niekto bez ich súhlasu, pričom v skupine 16 až 24 ročných bolo toto číslo ešte vyššie, až 31 %. U 24 % z týchto ľudí boli odcudzené údaje aj zneužité. A takmer polovici respondentov (46 %) sa stalo, že niekto sa bez ich povolenia dostal k ich súkromným informáciám zneužitím ich online účtov. 

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu používateľom pomôcť udržať svoj on-line svet v bezpečí: 
1. Dobre si premyslite zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach. Položte si otázky: Mohlo by mať zverejnenie vašich názorov alebo informácií širšie dôsledky? Mohol by vám zverejnený obsah spôsobiť ujmu alebo byť v budúcnosti použitý proti vám? 
2. Nezdieľajte heslá k svojim on-line účtom s rodinou či priateľmi. Môže to vyzerať ako dobrý nápad, alebo pohodlný spôsob zdieľania účtov so svojimi blízkymi, zvyšuje sa však aj pravdepodobnosť toho, že podvodníci tieto heslá odhalia. Nechajte si ich radšej pre seba, nikdy neviete ako to s niektorými vzťahmi môže dopadnúť. 
3. Berte svoje on-line súkromie vážne a nezdieľajte ani nepovoľujte prístup k svojim informáciám tretím stranám, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, aby ste minimalizovali možnosť, že sa tieto údaje dostanú do nesprávnych rúk. 
4. Kombinácia bezpečnostných produktov a praktické kroky môžu minimalizovať hrozby a udržiavať vaše on-line dáta bezpečí. Spoľahlivé bezpečnostné riešenia na komplexnú ochranu pred mnohými hrozbami vrátne použitia aplikácie na bezpečné uloženie vašich cenných digitálnych údajov môže pomôcť s udržaním vašich osobných dát pod kontrolou. Vhodnou ochranou môže byt aj nástroj, ktorý pomáha zabezpečiť účty na sociálnych sieťach.

Aktuálne: Vplyv koronavírusu na ekonomiku

Epidémia koronavírusu 2019-nCoV sa prejaví nielen na vývoji čínskej, ale aj globálnej ekonomiky. Je to z dôvodu vysokej integrácie čínskeho hospodárstva do dodávateľských reťazcov všade vo svete. Reálny efekt sa ukáže až časom, no už teraz je podľa expertov z Euler Hermes možno povedať, že vplyv rozšírenia nového typu vírusu na čínske hospodárstvo a zvyšok sveta nie je zanedbateľný. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. januára rozhodla, že epidémia koronavírusu predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Vypuknutie choroby bolo zaznamenané v Číne v decembri 2019 a od polovice januára 2020 je predmetom intenzívnej pozornosti verejnosti. V tejto fáze sa podarilo dôležitými ochrannými opatreniami, ktoré prijali čínske orgány, obmedziť epidémiu najmä na domácej úrovni (asi 98,5% potvrdených prípadov zostalo v Číne). No ekonomické dopady sa šíria a budú sa šíriť ďalej. „Vysoký stupeň integrácie čínskeho hospodárstva do globálnych dodávateľských reťazcov znamená, že táto epidémia bude mať pravdepodobne širší dosah aj mimo krajiny“, uviedol Peter Mucina. Textilný, počítačový a elektrotechnický sektor sú podľa neho obzvlášť vystavené novej situácii v najľudnatejšej krajine sveta, keďže pridaná hodnota Číny v týchto odvetviach predstavuje 19 % a na svetovej výrobe má 17 %-ný podiel. Najviac závislé od Číny sú krajiny ako Taiwan (5 % miestnej výroby využíva čínske vstupy), Južná Kórea (4 %), Holandsko (3 %), Maďarsko (3 %) a Indonézia (3 %). 

Akciové trhy na epidémiu reagovali silno, pripomínajú odborníci z Euler Hermes. Indexy MSCI World, APAC a index Číny klesli o 1,8 %, 4,7 % a o 8,5 % od 20. januára. Sektorové zložky indexu MSCI World sa rozkývali najmä pri leteckých spoločnostiach, výrobcoch textilu a luxusného tovaru, ďalej klesajú aj hotely, reštaurácie a voľno časové aktivity. „Konečný ekonomický dopad bude závisieť od závažnosti a trvania epidémie, ktoré je v tejto fáze ťažké predvídať. Bezprecedentné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, ktoré prijali čínske orgány, môžu spôsobiť, že vplyv na hospodárstvo môže byť väčší, ako sme pôvodne predpokladali. Na strane dopytu aj na strane ponuky je tlak. Epidémia a faktor strachu, ktorý s ňou súvisí, budú mať vplyv na výdavky spotrebiteľov a predĺžené čínske novoročné sviatky oneskoria výrobu“, poznamenáva Peter Mucina. 

Len na porovnanie, v roku 2003 viedla epidémia SARS k poklesu HDP Číny v druhom štvrťroku o 2 percentuálne body (na + 9,1 % z + 11,1 % v Q1). Experti Euler Hermes sa domnievajú, že vplyv prebiehajúcej epidémie by mohol byť ešte väčší, vzhľadom na to, že čínske hospodárstvo je teraz viac závislé od súkromnej spotreby (50 % rastu HDP v roku 2019 oproti 28 % v roku 2003).

pondelok 10. februára 2020

Radíme: Ako sa dostať k uloženým dátam

Zálohujete poctivo? Fajn. Máte desiatky gigabajtov, ak nie terabajtov uložených dát (pracovné súbory, multimédiá, prezentácie …). Napriek tomu, že dnešné smartfóny a notebooky poskytujú dostatočnú úložnú kapacitu, stále zostáva množstvo vecí uložených bezpečne v dátových úložiskách. Ako k nim získate prístup aj mimo prácie či domova? 

DDNS (Dynamic Domain Name Service) - Ak máte vaše sieťové úložisko pripojené k internetu (čo väčšinou máte, pretože ho v rámci komfortu pripájate do sieťového smerovača), je možné k nemu pristúpiť nielen z domácej či firemnej siete, ale po krátkom nastavení k nemu viete získať aj vzdialený prístup. Ako? Dátové úložisko pripojené do siete je „ukryté“ za verejnou alebo neverejnou IP adresou, tá môže byť statická alebo dynamická. Aby ste si však s touto technikalitou nemuseli robiť starosti, prichádza na rad služba DDNS (Dynamic Domain Name Service), ktorá zvolenú internetovú adresu, napr. synology.mojafirma.sk dynamicky mapuje na IP adresu vášho NAS servera. Vám teda stačí zadať do webového prehliadača názov stránky, ktorý si ľahko zapamätáte a služba sa už postará o zvyšok. Službu DDNS viete nastaviť aj na vašich vlastných doménach a subdoménach. 

QuickConnect: Túto službu nájdete priamo v ovládacom paneli NAS zariadenia. Stačí ju povoliť, vytvoriť konto a vybrať si názov vášho zariadenia (napr. mojafirma-NAS). Teraz máte odkiaľkoľvek vo svete prístup k vášmu NAS zariadeniu, stačí zadať do prehliadača adresu quickconnect.to/mojafirma-NAS. Na diaľku tak máte nielen plnohodnotný prístup k celému ovládaniu NAS zariadenia, ale aj službám File Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Surveillance Station, Photo Station, Note Stations, CMS a Cloud Station. A práve vďaka službe File Station viete poľahky pristupovať cez rozhranie webového prehliadača ku všetkým súborom na vašom NAS na diaľku. Viete ich sťahovať, mazať, nahrávať na diaľku súbory a iné. 

Mobilné aplikácie: A samozrejme netreba zabudnúť ani na mobilné appky, veď komu by sa chcelo zadávať dnes webovú adresu do mobilného prehliadača, napr.: 
- DS File (pre Android, iOS, Windows Phone) – priamy prístup k vašim súborom na diaľku. Nahrávanie, sťahovanie a celkový súborový manažment vášho kompletného NAS-ka máte doslova pod palcom. 
- DS cam (dostupné pre Android, iOS) – máte v práci či doma pripojené kamery, ktoré sa starajú o vašu bezpečnosť? Všetky kamerové záznamy, živý prenos či dokonca ovládanie kamier viete realizovať na diaľku práve s touto appkou. 
- DS note (dostupné pre Android, iOS) – váš on-line zápisník, ktorý viete zdieľať a tak ľahko kolaborovať s vašimi kolegami na dôležitých úlohách. 
- Drive (dostupné pre Android, iOS) – môžete prehľadávať a spravovať všetky typy dokumentov na diaľku. V rámci tejto appky viete vyhľadávať, zdieľať, presúvať, dokonca priamo pracovať v dokumentoch.

EU: Nové investície nielen v Európe

Európska investičná banka (EIB) schválila nové investície s cieľom zlepšiť čistú energiu, udržateľnú dopravu, vysokorýchlostnú komunikáciu a sociálne bývanie, ako aj zdravotnú a vzdelávaciu infraštruktúru. Rada EIB súhlasila s podporou financovania vo výške 4,9 miliardy EUR, čo zahŕňa aj 1,7 miliardy EUR pre podnikové inovácie, priemyselnú energetickú účinnosť a podnikateľské investície prostredníctvom priameho financovania a úverov s miestnymi finančnými partnermi.

EIB schválila podporu investícií súkromného sektora vo výške 1,7 miliardy EUR pre projekty na zníženie priemyselnej spotreby energie, vývoj zdravotníckych pomôcok a urýchlenie digitalizácie poštových služieb. Nové cielené úvery podporia akcie spoločností v Bulharsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku v oblasti zmeny klímy, zlepšia prístup k financiám spoločností v oblasti energetiky, cestovného ruchu a vzdelávania v Srbsku, pomôžu poľnohospodárskym firmám v Rumunsku rozšíriť a podporiť investície obehového hospodárstva v Španielsku.

Financie vo výške 1 miliardy EUR sa použijú na investície do čistej energie v celej Európe a strednej Ázii. Zahŕňajú podporu 18 nových fotovoltaických projektov v strednom Španielsku, projekty obnoviteľnej energie v Rakúsku a Taliansku, ako aj novú prenosovú infraštruktúru v Holandsku na distribúciu elektriny vyrobenej veternými elektrárňami v Severnom mori. EIB bude tiež podporovať nový investičný program zameraný na zníženie spotreby energie v systémoch diaľkového vykurovania v Uzbekistane.

Investície vo výške 983 miliónov EUR pôjdu na udržateľné dopravné projekty: modernizáciu mestských a regionálnych železničných spojení v Dánsku, Nemecku, Taliansku a Poľsku a rozšírenie kapacity námornej a železničnej nákladnej dopravy na trasách v celej Európe.

Dva nové projekty rozšíria dostupnosť sociálneho a dostupného bývania v Paríži a Berlíne, prispejú k väčšemu sociálnemu mixu a podporia výstavbu nového bývania pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami. Podporu získa aj výskum a vývoj na univerzitách v Santiagu de Compostela a Vigo v severnom Španielsku, základné školy a športové zariadenia v Maďarsku či regionálne lekárske stredisko v Estónsku. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) podporí päť projektov schválených radou EIB, ktorých celková výška financovania je dnes 445 miliónov EUR. To prinesie približne 1,4 miliardy EUR pre nové investície do dopravy, energetiky, poľnohospodárstva a malých podnikov.

Radíme: Bezpečný internet pre deti

Deti na internete už od útleho detstva trávia veľa času hraním hier, sledovaním videí, chatovaním či vyhľadávaním informácií pre školské úlohy. Je potrebné s nimi hovoriť o rizikách mobilných technológií a chrániť ich pred hrozbami on-line sveta, akými sú napríklad kyberšikana či závislosť od internetu. 

Alarmujúci je fakt, že vek detí, ktoré na internete surfujú denne viac než hodinu, sa každým rokom znižuje. Netreba však zabúdať aj na pozitívne aspekty vplyvu on-line sveta na život detí a to dobré z neho podporiť. Napríklad aj vďaka aktivitám na internete dokážu deti lepšie rozvíjať logické a strategické myslenie a naučiť sa nové veci, ako napríklad cudzie jazyky. Orange sa pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet, ktorý si pripomíname 8. februára a jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje od roku 2004 sieť INSAFE, rozhodol aj tento rok pripomenúť nástrahy, ktoré nás v on-line priestore čakajú a tiež to, ako sa chrániť a používať digitálne technológie bezpečne a zodpovedne. 

Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. K dispozícii na nej sú aj rady, ako riešiť vzniknuté problémy. Zverejňuje tiež informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou a s ňou spolupracujúcich špecialistov, ktorí od roku 2006 poučili viac ako 35.000 žiakov o on-line hrozbách a závislosti od internetu. „Snažíme sa o to, aby sa z našich detí vyrástli moderní ľudia a tak potrebujú používať počítať a využívať internet. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetko to pozitívne, čo ich naučíme, môže priniesť riziká, ktoré nie sú schopní odhadnúť. Deti si dokážu ubližovať a používajú na to technológiu. Rovnako nevedia odhadnúť čas, ktorý majú tráviť na mobile alebo pri počítači, a tak sa môžu stať závislými. Rozvinul sa aj fenomén virtuálnych priateľov, ktorých môžu stretnúť na internete. Prevencia je jednoznačne v tom, že deti potrebujú vedieť čo to je, ako to vyzerá a kde sa s tým môžu stretnúť“, uzavrela Mária Tóthová Šimčáková. Minulý rok sa podieľala aj na vydaní edukatívnej brožúry Naučme sa s deťmi využívať technológie bezpečne a zodpovedne, určenej všetkým rodičom, deťom a aj ich učiteľom.

Rodičia majú dnes možnosť zakúpiť predplatenú kartu, s ktorou sa im deti dokážu dovolať, aj keď sa im minie kredit. Bezpečnostná aplikácia s rodičovskou kontrolou umožní nastaviť technológie pre deti tak, aby napríklad zablokovali prístup k nevhodnému obsahu na internete. Rodičia získajú kompletný prehľad o tom, na čo dieťa využíva mobil, aké aplikácie a súbory si doň sťahuje, koľko času trávi na internete a aké stránky navštevuje. Užitočnou funkciou je aj nastavenie časového limitu na hranie hier či zistenie polohy dieťaťa napríklad počas cesty zo školy domov vďaka GPS. 

piatok 7. februára 2020

Bankrot: V januári najviac v Prešovskom kraji

V januári 2020 zbankrotovalo 1.160 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) to v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.141 osobnými bankrotmi predstavuje nárast iba o necelé dve percentá. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2019 zbankrotovalo 2.703 dlžníkov, ich v januári 2020 bolo takmer o 60 % menej.

„Predpokladáme, že počet osobných bankrotov v roku 2020 neprekoná historické hodnoty z minulého roka, keď zbankrotovalo až 16.167 obyvateľov Slovenska, ale naďalej bude vysoký. Prvý mesiac tohto roka náš predpoklad potvrdzuje. Kým v minulom roku v jednom mesiaci priemerne zbankrotovalo 1347 dlžníkov, v januári 2020 ich zbankrotovalo takmer o 14 % menej", povedala Jana Marková, hlavná analytička. V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – 271, najmenej v Bratislavskom kraji - 50. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2020 ich pripadalo na mužov 652 (56,21 %) a na ženy 508 (43,79 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,66 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,78 %.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo už takmer 40.000 obyvateľov Slovenskej republiky. Zároveň v januári 2020 súdy zrušili 898 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 814 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 84 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Trend: Digitálne inovácie v automobilovom biznise

Produktové a digitálne inovácie pomáhajú predajcom automobilov zvyšovať tržby. Napríklad autobazáre môžu na základe analýzy dát presúvať vozidlá medzi pobočkami tak, aby boli k dispozícii na mieste s najvyšším dopytom. Inteligentné aplikácie tiež pomáhajú určiť najvýhodnejšiu výkupnú cenu ojazdených automobilov. 

Automobilový svet prechádza v posledných rokoch búrlivým rozvojom. Automobilky masívne investujú do vývoja elektromobilov, pohrávajú sa s myšlienkou autonómneho riadenia a s väčším či menším úspechom sa rozvíjajú rôzne projekty zdieľanej mobility. „V dnešnom digitálnom svete uspejú len firmy, ktoré vedia pracovať s dostupnými dátami a pružne reagujú na významné trhové signály. Na trendy transformujúce svet automobilov musia odpovedať nielen výrobcovia vozidiel, ale tiež všetci ostatní hráči na trhu, od dílerov automobilov, cez firmy budujúce infraštruktúru, až po predajcov ojazdených áut“, uviedol Stanislav Gálik. České dátové aplikácie sa dnes využívajú nielen v rámci skupiny AURES Holdings, ale tiež u významných díleroch áut a sietí autobazárov v zahraničí, vo Veľkej Británii, v Kazachstane a Juhoafrickej republike. S ich pomocou môžu napríklad dynamicky oceňovať svoje vozidlá, alebo riadiť skladové zásoby s využitím umelej inteligencie. 

V minulom roku sa AuresLab zameral na vývoj digitálnych nástrojov, ktoré zrýchľujú celý predajný aj výkupný proces a vedú k ešte väčšej transparentnosti a individualizácii. „Chceme, aby zákazníci mali detailný prehľad o tom, čo sa v rámci predajného či výkupného procesu deje. Pozitívnym prínosom digitalizácie je tiež väčšia ohľaduplnosť k prírode. Našim cieľom je bezpapierová administratíva v 90 percentách procesov“ doplnil Stanislav Gálik. Významnou novinkou minulého roka bola aplikácia, ktorá v reálnom čase porovnáva ceny vozidiel na medzinárodných trhoch. Vďaka porovnaniu predajných cien v jednotlivých európskych krajinách získali zákazníci autocentier AAA AUTO výkupnú cenu na celoeurópskom trhu. Ostatné autobazáre zatiaľ oceňujú vozidlá len pre svoju krajinu.

EU: Slováci elektronickým službám verejnej správy nedôverujú

Takmer pätina (19 %) Slovákov pre obavy o bezpečnosť obmedzuje, alebo úplne odmieta komunikovať s verejnou správou a využívať jej služby cez internet. Podľa údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat, voči elektronických službám štátu a komunikácii s verejnou správou majú Slováci najväčšiu nedôveru v celej Európskej únii (EÚ), kde toto číslo dosahuje v priemere iba 8 %. 

Výrazne častejšie, ako je v EÚ bežné, obmedzujeme, alebo sa úplne vyhýbame aj zverejňovaniu osobných údajov na sociálnych sieťach. Týka sa to až 36 % obyvateľov Slovenska, zatiaľ čo priemer EÚ je 25 %. Na druhej strane, v porovnaní s obyvateľmi iných krajín únie sa o niečo menej obávame nakupovať cez internet, alebo využívať verejné bezdrôtové wi-fi siete. Dôvod, prečo Slováci považujú využívanie služieb eGovernmentu spomedzi sledovaných aktivít za jednu z najrizikovejších, hoci inde v EÚ vzbudzuje naopak najmenšie obavy, je podľa konzultanta Flowmon Networks Romana Čupku všeobecne zlá povesť elektronických služieb verejnej správy na Slovensku: „V pamäti ľudí rezonuje aj medializácia informácií o možnosti heknutia elektronických občianskych preukazov.“ 

Problém s bezpečnosťou pri používaní internetu mala v predošlých 12 mesiacoch v štatistickom zisťovaní Eurostatu vyše tretina obyvateľov EÚ a minimálne jeden problém súvisiaci s bezpečnostnými incidentmi priznala zhruba každá desiata (12 %) zo 160 tisíc oslovených firiem. Na Slovensku potvrdilo problémy v súvislosti s IT bezpečnosťou až 15 % podnikov, čiže zhruba o desatinu viac ako je priemer EÚ. Eurostat uvádza, že až 90 % firiem na Slovensku a 93 % v EÚ s viac ako desiatimi zamestnancami má zavedené aspoň jedno bezpečnostné opatrenie. Podľa R. Čupku však ide zvyčajne o bežný antivírus či firewall, a tie nie sú voči aktuálnym hrozbám dostatočné. Dokazujú to aj čísla Eurostatu, podľa ktorých narušenia IT bezpečnosti spôsobovali vlani v európskych firmách najčastejšie problémy s dostupnosťou služieb. Môže ísť nielen o webové služby poskytované zákazníkom, ale aj o služby využívané zamestnancami pri každodennej práci. „Výpadky služieb spôsobujú zvyčajne takzvané DDoS útoky, alebo napadnutia ransomvérom, prípadne nesprávne konfigurácie v infraštruktúre a aplikáciách, ktorým sa firmy nevedia efektívne vyhnúť bez pokročilých nástrojov schopných vidieť do dátovej prevádzky a odhaľovať obdobné udalosti“, vysvetľuje R. Čupka. Problémy s výpadkami nahlásilo pre Eurostat za predošlých 12 mesiacov 9 % firiem v EÚ.

štvrtok 6. februára 2020

Výzva: Podpora slovenských poľnohospodárov


Slovenskí poľnohospodári sa môžu zapojiť do ďalších dvoch nových výziev prostredníctvom štátnej pomoci. Prvou je poskytnutie podpory na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat a druhou podpora platby poistného v poľnohospodárskej výrobe.
 
Agrorezort sa vracia k niekdajšej podpore zvozu a likvidácie uhynutých častí zvierat. V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých zvierat a na poistné v roku 2020 môžu predkladať oprávnení žiadatelia v termíne od 5. februára do 4. marca 2020. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila s rovnakým termínom predkladania žiadostí od 5. februára do 4. marca 2020 aj výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na opatrenie dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ide o pomoc, ktorú štát poskytol poľnohospodárom aj vlani. Každoročné preplatenie časti ročného poistného je pre nich mimoriadne dôležité práve v čase, kedy sa následky klimatických zmien podieľajú aj na nižších úrodách poľnohospodárskych plodín.

EU: Podpora pre digitálne prevody

Európska investičná banka (EIB) a Azimo, európska služba pre prevod peňazí oznámili dohodu o rizikovom dlhu vo výške 20 miliónov EUR. Ide o podporu z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), finančného piliera investičného plánu pre Európu.

Pôžička pomôže spoločnosti Azimo urýchliť jej rozšírenie, vrátane rozvoja vlastnej automatizovanej platobnej platformy. V súčasnosti má sídlo v Krakove približne 130 zo 160 zamestnancov spoločnosti a financovanie EIB umožní spoločnosti rýchlejšie rozvíjať technický tím. Azimo bolo založené v roku 2012 a ponúka služby digitálneho cezhraničného prevodu peňazí. Doteraz vybudovalo sieť 20.000 miestnych bánk vo vyše 200 krajinách a teritóriách. V roku 2019 spoločnosť previedla viac ako 1 miliardu USD do celého sveta a jej služby využilo viac ako dva milióny zákazníkov. 

V poslednom desaťročí došlo na globálnom trhu prevodu peňazí k bezprecedentným zmenám. Zatiaľčo väčšina podnikania sa stále deje prostredníctvom tradičných poskytovateľov a retailových bánk, digitálni hráči - ktorí používajú nové technológie na zvýšenie rýchlosti a zníženie nákladov - narušujú priemysel a získavajú podiel na trhu. Tieto zníženia nákladov presadzuje OSN v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ 10.c): majú významný vplyv v rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde prichádzajúce prevody od zahraničných pracovníkov často predstavujú vysoký podiel na celkovom HDP.

Podľa Svetovej banky dosiahol v roku 2018 objem globálnych remitencií 642 miliárd USD a predpokladá sa, že do roku 2021 dosiahne vyše 700 miliárd USD. 

On-line: Absolventi v praxi

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl uplatnenie.sk sú dostupné prvé informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Po zadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa zobrazí kariérne uplatnenie absolventov strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. 

Ide o súborné údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a informačného systému Sociálnej poisťovne. Ambíciou rezortu práce je dodať do systému aj informácie od zdravotných poisťovní. Ďalšie údaje na portáli pribudnú v septembri tohto roka a opakovane v septembri v ďalších rokoch. Tento rok na jeseň sa tak zhodnotí pracovné uplatnenie absolventom z roku 2018 po dvoch rokoch. 

Problémom podľa rezortu práce zostava, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systém je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača. Rovnaké uplatnenie bolo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

streda 5. februára 2020

Novinka: Trojpilierová dôchodková kalkulačka

Na slovenskom internete pribudla trojpilierová dôchodková kalkulačka. Ponúka komplexný pohľad na budúci dôchodok Slovákov kombinujúc príjmy zo všetkých troch dôchodkových pilierov.

Dobrým príkladom fungujúceho systému odhadu výšky budúceho dôchodku je Švédsko, na Slovensku však doteraz chýbal používateľsky jednoduchý nástroj. Prieskum agentúry FOCUS realizovaný v júni 2019 potvrdzuje, že až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú dôchodok vo výške 900 eur. Zároveň väčšina z nich ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší dôchodok. Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný príjem pre zachovanie životného štandardu je pritom pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ. Vyžaduje si to však záujem a ochotu prijať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. „Každý občan si zaslúži mať informáciu o tom aký príjem po odpracovaní 40 rokov môže na dôchodku očakávať. V prípade, že s takýmto výhľadom nie je spokojný, môže sa prostredníctvom individuálneho sporenia lepšie pripraviť na v priemere 20 rokov trvajúci dôchodkový vek. Potrebuje však dostať všetky dostupné relevantné informácie, pretože nasporiť si dostatočnú sumu na dôchodok si vyžaduje čas a budúcnosť sa odložiť nedá“, hodnotí Marcel Haniš. 

Dochodkovakalkulacka.sk je výsledkom spolupráce DDS Tatra banky a výskumného tímu Univerzity Mateja Bela. Jej kľúčovým benefitom je prehľadnosť a jednoduchosť odhadu celkového dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov. A to aj napriek tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný vývoj inflácie, trhu práce, atď.„Kalkulačka DDS Tatra banky využíva len malú časť výstupov mikrosimulačného modelu. Samotný model má štyri veľké moduly – demografický, statusový, makroekonomický a modul politík, čo umožňuje sledovať vývoj celého dôchodkového systému Slovenska. Navyše čoskoro pribudne aj oblasť daní a odvodov, čím sa model stane komplexným nástrojom aj na testovanie politík“, dopĺňa doc. Judr. Ing. Ján Šebo, Phd. z Univerzity Matej Bela.

OverSi: Najčastejšie výpisy z obchodného a živnostenského registra

Štátny portál OverSi za rok a pol svojej prevádzky prepojil viac ako 27.568 používateľov. Úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675.055 výpisov. Ďalšie státisíce potvrdení si úrady stiahli priamou integráciou systémov medzi sebou.

Najväčší záujem je stále o výpis z obchodného a živnostenského registra. Prostredníctvom OverSi a DCOM si za rok a pol takto úrady stiahli viac ako 431 tisíc výpisov s úsporou 6,2 milióna EUR v prospech občanov a podnikateľov. Pre výpis z listu vlastníctva či katastrálnej mapy nemuselo ísť osobne na kataster 204.771 občanov. Treťou najvyužívanejšou službou je výpis z registra trestov. Na pracovisko prokuratúry alebo IOM (Integrované obslužné miesto dostupné na Slovenskej pošte) tak nemuselo chodiť 15.397 žiadateľov. 

V súčasnosti už občania a podnikatelia nepredkladajú úradom výpis z obchodného a živnostenského registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov. Rodičom školákov prinieslo výrazné uľahčenie zrušenie predkladania papierového potvrdenia o návšteve školy. Úrady si status žiaka/ študenta overia priamo v OverSi. Súkromné subjekty tak môžu urobiť prostredníctvom stránky potvrdenieonavsteveskoly.sk a poskytnúť tak žiakom zľavu na cestovnom či študentský účet v banke. Stránku spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s rezortom školstva pred tromi mesiacmi a je napojená priamo na RIS (rezortný informačný systém). Prvýkrát v minulom roku nepredkladali papierový výpis štatutári nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov či neziskových organizácií týchto organizácii za účelom registrácie na 2%.

Medzi najnovšie služby portálu OverSi patria potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu. K dispozícii sú od 1. decembra 2019 a za dva mesiace sa vydalo viac ako 3.000. To znamená, že viac ako 3000 ľudí nemuselo priniesť papierové potvrdenie, ale úradníci si ich vedeli získať sami elektronicky. Pre nový parlament je pripravený materiál vo forme druhej novely zákona proti byrokracii, ktorá zruší dokladovanie ďalších ôsmich potvrdení. Prínos bude predstavovať najmä pre podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach už nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.

Výzva: Podpora pre projekty mimovládnych organizácií

Prostredníctvom zverejnenej výzvy Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií. Prerozdelí im takmer 100.000 eur, a to vo výške od 500 a maximálne do 50.000 eur na jeden projekt. O dotáciu môžu mimovládne organizácie požiadať do 31. marca 2020. 

O poskytnutie dotácie sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie alebo záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky. Každý žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť iba jednu žiadosť. Rezort obrany chce týmto spôsobom podporiť projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, branno-športové, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré podporujú výchovu občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR a prezentáciu Ozbrojených síl SR. Rovnako môže byť zámerom projektov aj podpora kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, či podpora vrcholového a výkonnostného športu a starostlivosť o športové talenty. 

O dotáciu sa môžu uchádzať tiež mimovládne organizácie s projektami, ktoré budú nápomocné pri procese personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR, ochrane a rozvoji historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Dotáciu je možné poskytnúť aj na úhradu nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane členského príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené na https://mosr.sk/20263-sk/ziadosti-o-dotacie/ v časti Žiadosti o dotácie podľa a) až d).

utorok 4. februára 2020

EU: Kybernetická bezpečnosť 5G sietí

Európska komisia (EK) posudzovala spoločný súbor zmierňujúcich opatrení dohodnutých členskými štátmi Európskej únie (EÚ) na riešenie bezpečnostných rizík súvisiacich s rozšírením 5G, piatej generácie mobilných sietí na základe požiadavky Európskej rady na zosúladený prístup k bezpečnosti 5G a nasledujúce odporúčanie EK z marca 2019. 

Členské štáty identifikovali riziká a slabé miesta na vnútroštátnej úrovni a uverejnili spoločné hodnotenie rizík EÚ. Prostredníctvom súboru nástrojov sa zaväzujú napredovať spoločným spôsobom na základe objektívneho posúdenia identifikovaných rizík a primeraných zmierňujúcich opatrení. Svojim oznámením Európska komisia prijala príslušné opatrenia v rámci svojich právomocí a žiada, aby sa do 30. apríla 2020 prijali kľúčové opatrenia. Zatiaľčo účastníci trhu sú do veľkej miery zodpovední za bezpečné zavádzanie 5G a členské štáty sú zodpovedné za národnú bezpečnosť, bezpečnosť sietí 5G je záležitosťou strategického významu pre celý jednotný trh a technologickú suverenitu EÚ. Dôsledne koordinovaná implementácia súboru nástrojov je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby podniky a občania EÚ mohli bezpečne využívať všetky výhody novej technológie. 

5G bude hrať kľúčovú úlohu v budúcom rozvoji európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Bude hlavným činiteľom umožňujúcim digitálne služby v kľúčových oblastiach života občanov a dôležitým základom pre digitálne a ekologické transformácie. S celosvetovými príjmami 5G odhadovanými na 225 miliárd EUR v roku 2025 je 5G pre Európu kľúčovým prínosom pre konkurencieschopnosť na svetovom trhu a jej kybernetická bezpečnosť je kľúčová pre zabezpečenie strategickej autonómie EU. Ide o miliardy prepojených objektov a systémov, a to aj v kritických odvetviach, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo a zdravotníctvo, ako aj o priemyselné kontrolné systémy, ktoré prenášajú citlivé informácie a podporujú bezpečnostné systémy. Zároveň vďaka menej centralizovanej architektúre, inteligentnému počítačovému výkonu na hrane, potrebe ďalších antén a zvýšenej závislosti od softvéru, siete 5G ponúkajú viac potenciálnych vstupných bodov pre útočníkov. Hrozby kybernetickej bezpečnosti sú pritom na vzostupe a sú stále sofistikovanejšie. Veľa kritických služieb tak bude závisieť od 5G, preto má zabezpečenie bezpečnosti sietí pre celú EÚ najvyšší strategický význam.

Aj nový prieskum Eurobarometra ukázal, že povedomie o počítačovej trestnej činnosti sa zvyšuje, pričom 52 % respondentov uvádza, že tieto sú pomerne dobre alebo veľmi dobre informovaní o počítačovej trestnej činnosti, a to z 46% v roku 2017.