piatok 28. februára 2020

slovensko.sk: Dostupné pre ďalších občanov EÚ

Služby Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk môžu využívať už aj občania Nemecka, Talianska, Estónska, Chorvátska, Luxemburska, Španielska a Belgicka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zabezpečuje prepojenie národných uzlov eIDAS aktuálne pre 7 krajín Európskej únie. 

Občania a osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie, ktoré boli vydané v Taliansku, Estónsku, Chorvátsku, Luxembursku, Španielsku a Belgicku môžu najnovšie realizovať elektronické podania či riešiť rôzne právne úkony na diaľku (Nemecko bolo pripojené ešte v roku 2018). Umožňuje to nariadenie eIDAS, ktorého cieľom je odstrániť cezhraničné bariéry a zabezpečiť rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci celej Európskej únie (EÚ). Občanom spomínaných krajín sa automaticky vytvorí elektronická schránka po prihlásení sa na Ústredný portál verejnej správy a udelení svojho súhlasu. Používatelia majú možnosť prechádzať integrovanými štátnymi portálmi rôznych ministerstiev a úradov, ktoré poskytujú elektronické služby. Nebudú pritom musieť opakovane zadávať svoje identifikačné údaje. 

Služby na portáli slovensko.sk budú môcť čoskoro využívať aj občania žijúci v Českej republike, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Lotyšsku. Informácie k jednotlivým službám sa budú na portáli postupne prekladať do anglického jazyka. Slováci s občianskym preukazom s čipom a držitelia dokladov o pobyte s čipom na Slovensku sa rovnako budú môcť čoskoro prihlasovať na zahraničné portály členských štátov EÚ a využívať ich elektronické služby. Najneskôr do 18.12.2020 to musia umožniť všetky členské štáty EÚ pre cezhraničnú autentifikáciu k službám on-line. Pripájanie krajín bude postupné.

EU: Kvalitnejšia pitná voda

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie prijal návrh na zlepšenie kvality pitnej vody z vodovodu. Tvorcovia novej legislatívy dúfajú, že ľudia tak budú kupovať menej plastových fliaš.

Drvivá väčšina obyvateľov Európskej únie (EÚ) má dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vody podľa výskumu Európskej environmentálnej agentúry, ktorého výsledky boli publikované v roku 2016. Viac ako 98,5% vzoriek odobratých v rokoch 2011 až 2013 spĺňalo európskej štandardy. Tie v EÚ stanovuje smernica o pitnej vode. Obsahuje minimálne požiadavky na kvalitu vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitie, varenie a ostatné) a pravidlá proti kontaminácii. Táto smernica sa teraz dočkala reformy, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov a nabádať ich k tomu, aby balenú vodu nahradili vodou z kohútika. Vyjednávači parlamentu a rady sa na nej predbežne dohodli v decembri minulého roku a 18. februára tohto roku ju odobril výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie.

Nová legislatíva stanovuje vyššie štandardy kvality a minimálne hygienické požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, akými sú napríklad potrubia s cieľom predchádzať kontaminácii. Novinkou bude aj zavedenie mechanizmu na sledovanie zvyškov liečiv, mikroplastov a látok narúšajúcich hormonálny systém, ktorý by sa mal opierať o najnovšie vedecké poznatky. Členské štáty budú povinné zabezpečiť prístup k čistej pitnej vode pre všetkých občanov a zvlášť pre tých, ktorí k nej dnes majú len limitovaný alebo žiaden prístup. Tam, kde to bude možné, by mali na verejných priestranstvách zriadiť vodovodné kohútiky alebo fontánky s pitnou vodou. Okrem toho sa môžu rozhodnúť prijať opatrenia na to, aby sa v reštauráciách ponúkala vodovodná voda buď zadarmo alebo nízky poplatok. Takisto budú musieť zabezpečiť viac transparentnosti a sprístupniť občanom informácie o kvalite pitnej vody.

Keby mali ľudia prístup ku kvalitnejšej pitnej vode, spotreba balenej vody by sa podľa odhadov Európskej komisie mohla znížiť o 17 %. Ľudia by tak nielen ušetrili peniaze, ale znížil by sa aj dopad na životné prostredie - emisie CO2 a plastový odpad. To, že kvalita pitnej vody je pre Európanov veľmi dôležitá, ukazuje aj úspech občianskej iniciatívy Right2Water, pod ktorú sa podpísalo vyše 1,8 milióna občanov a ktorá si vyžiadala túto reformu. Počas verejnej konzultácie sa ukázalo, že ľudia si nie sú istí kvalitou pitnej vody v iných krajinách EÚ, aj keď táto voda spĺňa požiadavky na kvalitu. Signatári tu okrem iného žiadali aj to, aby bola populácia o kvalite vody pravidelne informovaná.

Radíme: Digitálne súkromie

V prepojenom svete používatelia zostávajú neustále on-line, či už používajú mobilné emailové aplikácie, sociálne siete alebo rôzne chatovacie platformy a ich mobilné zariadenia sa zmenili na prenosné skrine osobných údajov. Podľa výročnej správy Vývoj mobilného malvéru dve z najaktívnejšie sa vyvíjajúcich mobilných hrozieb v roku 2019, konkrétne mobilný advér zaznamenal dvojciferný nárast a stalkerware zasa ohrozoval používateľov dvakrát častejšie než v roku 2018. 

Mobilný advér zhromažďuje súkromné informácie, aby používateľom zobrazoval cielené bannerové reklamy. Tento typ útoku má okrem obvyklých nepríjemných bannerov ešte ďalší rozmer – citlivé údaje obete môžu skončiť na serveroch tretích strán bez ich súhlasu či vedomia. V uplynulom roku sa 21 % všetkých mobilných hrozieb, ktoré spoločnosť zaznamenala, týkala práve advéru. 

Stalkerware zase pozostáva z komerčných špehovacích aplikácií zvyčajne inštalovaných na zariadenia používateľov bez ich vedomia alebo súhlasu, ktoré zostávajú aktívne na pozadí. Tieto aplikácie majú prístup k veľkému množstvu osobných údajov, napríklad poloha zariadenia, história prehliadača, textové správy, komunikácia na sociálnych sieťach, fotografie a ďalšie. Nielenže zdieľajú citlivé informácie so špehujúcim, ale vytvárajú tiež priestor pre záškodnícke tretie strany, ktoré dokážu získať prístup k stalkerwarovým serverom a využiť zhromaždené informácie na vlastné účely. Podľa štatistík útoky na osobné údaje používateľov mobilných zariadení sa za posledný rok zvýšili zo 40.386 jedinečných používateľov, ktorí boli zasiahnutí v roku 2018, na 67.500 v roku 2019. 

Odporúčania špecialistov: 
- Venujte pozornosť aplikáciám, ktoré máte nainštalované vo vašom zariadení a vyhnite sa ich sťahovaniu z neznámych zdrojov. 
- Svoje zariadenie vždy aktualizujte. 
- Pravidelne vykonávajte kontrolu systému, aby ste skontrolovali možné vírusy

štvrtok 27. februára 2020

EU: Zlá platobná disciplína

Strata zisku je najčastejším dôsledkom, ktorý uvádzajú spoločnosti bojujúce s problémom neplatenia faktúr, respektíve meškajúcich úhrad. V rámci celej Európy uviedlo túto skutočnosť 43 % respondentov. 

Podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS sa za stratou zisku nachádzajú nasledujúce dôsledky zlej platobnej disciplíny: výpadky v peňažnom toku (36 %), vyššie vstupné náklady (33 %), upustenie od investícií (25 %), nutnosť zvýšiť ceny na kompenzáciu neplatenia (20 %), reštriktívna politika pri prijímaní zamestnancov (20 %), ale aj obavy o vlastnú existenciu (15 %). 

Hrozbu zániku firmy najvypuklejšie cítia v Chorvátsku (26 %), Bulharsku (24 %), ale aj vo Veľkej Británii (23 %) a Francúzsku (22 %). Na Slovensku má obavy o vlastnú existenciu 12 % spoločností. Aj na Slovensku, podobne ako v Európe, je najčastejšie uvádzaným dôsledkom neplatenia strata zisku (50 %). „Nedostatočná platobná disciplína prináša so sebou vážne trhliny v riadnom chode podnikania. Pocíti ich každá firma, ktorá musí následne prijať rôzne opatrenia, aby ju čo najmenej zaťažili výpadky vo financiách", dodal Michal Šoltes.

Trend: Ľudia odchádzajúci za prácu do zahraničia

Sociálna poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku výrazný nárast žiadostí občanov, ktorí vykonávajú činnosť vo viacerých štátoch EÚ a požiadali o určenie uplatniteľnej legislatívy (výsledkom je dokument A1 vystavený príslušnou inštitúciou). Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený, a teda kde má odvádzať poistné. 

Kým v roku 2018 dostala Sociálna poisťovňa 29.216 takýchto žiadostí, minulý rok ich bolo až 41.180, čo predstavuje nárast o 11.964 žiadostí. Tieto údaje potvrdzujú celkový trend rastúcej migrácie pracovnej sily v rámci krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Vzhľadom na rastúci počet žiadostí v tejto oblasti Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že na vybavenie žiadostí má lehotu 60 dní a odporúča im, aby žiadosti podávali v čo možno najväčšom predstihu. Často žiadajú o určenie uplatniteľnej legislatívy iba pár dní pred vycestovaním, v dôsledku čoho sa môže stať, že do termínu vycestovania Sociálna poisťovňa nerozhodne, pod ktoré právne predpisy občan spadá, a tým pádom nebudú disponovať ani dokumentom A1. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie občana potvrdí, že bola podaná žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy. Sociálna poisťovňa pri určení legislatívy musí individuálne preskúmať viacero právnych okolností postavenia poistenca, vrátane zmluvných vzťahov.

Dokument A1 často vyžadujú zahraničné subjekty už pred nástupom na vykonávanie práce v zahraničí, potrebujú ho aj zdravotné poisťovne a tiež zamestnávatelia, aby vedeli, kde majú za zamestnanca odvádzať poistné na sociálne poistenie – či na Slovensku alebo v danej krajine, v ktorej bude občan zárobkovú činnosť vykonávať. Dokument A1 je potrebný aj pre to, aby občanovi mohli byť neskôr posúdené nároky na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.

Snake/EKANS: Ransomvér útočí na priemyselné riadiace systémy

Ransomvéru Snake, známy tiež ako EKANS („Snake“ odzadu) útočí na priemyselné riadiace systémy (ICS), a to nie na jednotlivé stroje, ale na celé siete. Po prvý raz sa objavil v decembri minulého roku, odkedy pri útokoch zastavuje špecifické procesy vzťahujúce sa k ICS operáciám a maže Windows zálohy.

Snake vstupuje do systému prostredníctvom nezabezpečenej RDP konfigurácie a je distribuovaný s využitím spamovej pošty a nakazených príloh. Podľa Acronis sa môže do systému dostať rovnako s využitím botnetov, exploitov, infikovaných inzerátov, napadnutých webov či falošných aktualizácií infikovaných inštalačných súborov. „Priemyselné podniky sú jedným z najohrozenejších odvetví. Útočníci počítajú s tým, že každý deň zastavenej výroby predstavuje ohromné finančné straty a firmy potom pod tlakom výkupné nakoniec zaplatia. Firmy dnes majú v zásade tri možnosti: zaplatiť výkupné, s vypätím všetkých síl obnoviť svoje systémy bez zaplatenia, či preventívne si zabezpečiť také riešenie, ktoré ich ochráni od prvých dvoch situácií. Nie je ťažké uhádnuť, že prevencia je zo všetkých troch možností tá najmenej nákladná – časovo aj finančne“,  uviedol Zdeněk Bínek.

Ransomvérovým útokom čelilo prednedávnom mnoho priemyselných spoločností na celom svete, vrátane výrobných firiem Nissan, Renault, Norsk Hydro, TSMC či ASCO. V Českej republike zažila útok na svoju infraštruktúru koncom minulého roku aj spoločnosť OKD, ktorá musela v dôsledku napadnutia na 4 dny prerušiť ťažbu.

streda 26. februára 2020

Radíme: Bezpečnosť na internete

Internet nie je najbezpečnejším miestom ani pre dospelých, nieto ešte pre deti. Ako rodičia však môžete spraviť veľa preto, aby ste čo najviac ovládali svoj pohyb v on-line priestore a naučili to aj svoje ratolesti. Platí tu jednoduchá zásada – čím skôr, tým lepšie, aby sa nestalo, že sa nakoniec budete musieť poučiť z vlastných chýb. 

V problematike on-line ochrany často tápu aj samotní rodičia. S cieľom znížiť potenciálne riziká a vysvetliť deťom nástrahy, ktoré na ne číhajú pri surfovaní na internete si 81 % rodičov myslí, že učiť deti o on-line bezpečnosti je spoločnou zodpovednosťou rodičov ako aj učiteľov. Avšak až 86 % rodičov si uvedomuje, že by táto zodpovednosť mala byť skôr na pleciach rodičov, nakoľko im deti vo všeobecnosti dôverujú viac. Rodičia však takémuto dôležitému rozhovoru či diskusii s deťmi na tému on-line bezpečnosti dokopy nevenujú ani len hodinu času. Z prieskumu spoločnosti Kaspersky jasne vyplýva, že je pre nich takýto rozhovor zložitý. „Skutočne úprimne fandím a držím palce rodičom, aby dokázali oceniť hodnotu času s dieťaťom a doslova mu ho venovali ako dar. Prosto trávili čas s deťmi hrou a rozprávaním. Prax ukazuje, že to ozaj nie je jednoduché, mnoho rodičov s hanbou prizná, že sa nevládzu, nevedia hrať s deťmi, je to pre nich ako fárať v bani, resp. to ani nedokážu. Radšej budú taxikármi na „krúžkoch“. Rodičia okrem toho nepriamo učia deti pasívnej závislosti na médiách svojou neustálou prítomnosťou v on-line priestore, napr. televíznou kulisou počas rodinného diania. Už bábätká vídam s mobilom a pesničkou v jedálenskej stoličke, pretože inak by sa vraj nenajedli. Osobne si myslím, že obsahovo a časovo neohraničený kyberpriestor na úkor prirodzeného pohybu tela a čítaniu kníh, môže byť jednou z (viacerých) príčin zatiaľ nie úplne objasneného nárastu depresií či úzkostí u detí v čoraz nižšom veku“, uviedla psychologička Eva Kuzmiak Reichelová. 

Ktoré rodičovské výzvy na ochranu detí v on-line svete sú najväčšie? 
- Vysvetliť im on-line hrozby spôsobom, ktorému porozumejú a budú sa s ním vedieť stotožniť (60 %). 
- Primäť deti k tomu, aby tieto hrozby brali vážne (51 %). 
- Vysvetliť, či odradiť ich od toho, aby nepodľahli tlaku rovesníkov (42 %). 

Rady spoločnosti Kaspersky ako chrániť deti pred on-line rizikami: 
- Hovorte s deťmi o možných hrozbách, ktoré na ne môžu číhať na internete. 
- Ak je to možné, umiestnite stolový počítač, ktorý používa vaše dieťa do spoločnej miestnosti. 
- Obmedzte ich prístup na stránky či aplikácie so závadným obsahom. Umožňuje to viacero bezpečnostných riešení a možnosť blokovania on-line obsahu ponúkajú aj niektoré prehliadače či ich špeciálne rozšírenie. 
- Nabádajte deti k tomu, aby s vami hovorili o všetkom, čo robia na internete – aj o tom, čo ich štve a nie je im príjemné. 
- Nastavte si s nimi jasné a pritom kamarátske pravidlá, čo na internete smú a čo nie. Nemali by ste pritom zabudnúť na: registráciu na sociálnych sieťach a podobných stránkach, on-line nakupovanie, sťahovanie hudby, videí a iných programov, používanie chatovacích programov a aplikácií. Pokiaľ majú povolené používať messenger alebo iný on-line chat pripomeňte im, že písať si s cudzími ľuďmi, ktorých nepoznajú môže byť veľmi nebezpečné! 
- Chráňte všetky zariadenia, ktoré deti používajú na surfovanie internetom účinným bezpečnostným riešením. Niektoré z nich dokonca ponúkajú funkciu rodičovskej kontroly, ktoré môžu starostlivosť o bezpečnosť detí výrazne uľahčiť.

EU: Európska dátová stratégia a rozvoj umelej inteligencie

Európska komisia sa v nasledujúcich piatich rokoch zameria na tri základné ciele: technológie v službách človeka, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť. Bude tiež pokračovať v znižovaní rozdielov medzi digitálnymi zručnosťami Európanov a preskúma možnosti, ako zvýšiť kontrolu občanov nad získaním prístupu k ich strojovo generovaným osobným údajom. 

Cieľom európskej dátovej stratégie je zabezpečiť, aby sa Európska únia (EÚ) stala vzorom a lídrom spoločnosti, ktorú posilňujú údaje. Vznikne európsky dátový priestor, jednotný trh s údajmi, pričom bude možné uvoľniť nevyužité údaje, ktoré sa dostanú do voľného obehu v EÚ vo všetkých sektoroch. Európska komisia najprv navrhne vytvoriť správny regulačný rámec týkajúci sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia medzi podnikmi, podnikmi a verejnou správou a v rámci správnych orgánov. Vytvoria sa stimuly na zdieľanie údajov, zavedenie jednoznačných pravidiel prístupu k týmto údajom a ich využívanie v súlade s európskym právom: ochranou osobných údajov, ochranou spotrebiteľa a predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž. Znamená to zároveň dať k širšej dispozícii údaje verejného sektora, a to sprístupnením súborov údajov v celej EÚ a povolením ich opätovného použitia na účely inovácií. Druhým cieľom Európskej komisie je podporiť rozvoj technologických systémov a novej generácie infraštruktúry na využitie príležitosti dátového hospodárstva. Prispeje investíciami do európskych projektov v oblasti európskych dátových priestorov a cloudových infraštruktúr. Napokon naštartuje špecifické činnosti s cieľom vybudovať európske dátové priestory, napríklad v oblasti priemyselnej výroby, zelenej dohody, mobility a zdravia. 

Európska komisia plánuje vytvoriť rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu založenú na excelentnosti a dôvere v tzv. bielej knihe. Jasné pravidlá majú regulovať vysokorizikové systémy umelej inteligencie bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové. Naďalej platia pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré riešia nekalé obchodné praktiky a chránia osobné údaje.

SR: Zvýšenie poplatkov za účet motivuje k zmene banky

Až 70 % Slovákov by uvažovalo nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Medzi ďalšie rozhodujúce faktory, patria, aj keď s výrazným odstupom, napríklad zlé finančné výsledky banky (19 %) či neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (17 %). 

Podľa prieskumu agentúry Focus pre mBank (v novembri 2019 medzi on-line populáciou SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 906) medzi ďalšie dôvody, ktoré môžu klientov slovenských bánk doviesť k úvahám nad zmenou banky patrí aj nepríjemný a neochotný personál (17 %), negatívne informácie o banke (15 %) a chýbajúce produkty či služby (13 %). Odradiť ich však môže aj nedostatočný vernostný program pre klientov banky (12 %), slabá mobilná aplikácia (6 %) a chýbajúce moderné platobné technológie (5 %). Viac ako tretina respondentov (77 %) považuje za najdôležitejší faktor pri výbere banky výšku mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. 

A čo klienti na svojej banke oceňujú najviac? Je to predovšetkým fakt, že neúčtuje klientom žiadne alebo prípadne účtuje len nízke poplatky za vedenie účtu (31 %), má kvalitný internet banking (30 %), má tradíciu a je dôveryhodná (26 %). Nasledujú kvalitné a spoľahlivé služby (23 %), výborná mobilná aplikácia (20 %) a ochotný, milý a príjemný personál (19 %). Respondenti si cenia aj výhodné úroky na hypotéky či úvery (11 %) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (9 %). 

Hoci mnohí Slováci považujú proces zmeny banky za komplikovaný a zdĺhavý (34 %), alebo nemajú radi zmeny (23 %), či sú podľa vlastného názoru príliš pohodlní (18 %), zmenu banky zvažujú práve pre rastúce poplatky.

utorok 25. februára 2020

Súťaž: Naj škola

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pripravuje novú zábavnú súťaž Naj škola. Prihlásiť sa do nej môžu základné školy zo všetkých okresov na Slovensku. Víťazná škola bude odmenená aj finančnou výhrou. 

Súťaž je rozdelená na niekoľko fáz. Prvá, náborová, potrvá do 13. marca. V tomto termíne sa môžu školy registrovať na stránke najskola.sk. Následne prebieha hlasovanie a škola s najväčším počtom hlasov z každého okresu sa dostane do televíznej súťaže. Od septembra sa v 24 častiach proti sebe postaví vždy jedna škola zo západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského regiónu s najväčším počtom hlasov. V januári budúceho roka bude štvrťfinále, semifinále a súťaž vyvrcholí v júni 2021. 

RTVS začne s vysielaním 24 súťažných častí v septembri tohto roka. Diváci novú šou Naj škola uvidia v sobotu predpoludním na televíznej stanici Jednotka. Žiaci budú môcť svoju školu, učiteľov, spolužiakov, pozitíva, aj to, čo im v škole chýba, predstaviť tiež v televíznych dokrútkach.

SR: Aký vzduch dýchame

Výskyt oxidu dusičitého bude na Slovensku monitorovať 200 meracích sond. Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) ich v spolupráci s partnermi z Bystro OZ, Edu Nature a ďalšími enviro odborníkmi rozmiestnila v Bratislave, siedmich krajských mestách a ďalších vybraných lokalitách. Projekt Zvedavé nosy je financovaný European Climate Fundation. Výsledky meraní spracuje švajčiarske laboratórium a mali by byť známe do konca marca t.r.

Medzinárodné porovnanie kľúčových indikátorov životného prostredia Inštitútu environmentálnej politiky z januára 2017 ukázalo, že koncentrácia oxidu dusičitého na Slovensku je najhoršia v Európskej únii. Ide o produkt premávky na cestách a iných procesov spaľovania fosílnych látok a je jednou z látok tvoriacich smog. Spôsobuje respiračné a srdcovocievne choroby. Podľa Centra pre trvalo udržateľné alternatívy umiera predčasne z dôvodu znečisteného ovzdušia okolo 5.000 ľudí ročne. Najhoršia kvalita ovzdušia v relatívnom prepočte na obyvateľa je z krajských miest v Banskej Bystrici a Prešove, nasledujú Košice, Žilina a Nitra.

Pri rozmiestňovaní meracích staníc sa kládol osobitný dôraz na miesta, kde veľká hustota dopravných tokov produkuje viac znečistenia a priamo vplýva na veľký počet zraniteľných ľudí. Preto sa plánuje merať najmä v blízkosti verejných subjektov s vysokým počtom každodenných návštevníkov, akými sú školy, ihriská, nemocnice či napríklad nákupné centrá. „Cieľom projektu je informovať verejnosť o stupni znečistenia ovzdušia v ich bezprostrednom okolí, rozprúdiť spoločenskú diskusiu a následne prijať opatrenia na riešenie tohto problému. Na základe pozitívnej skúsenosti z Belgicka sa spotrebiteľské organizácie strednej a východnej Európy rozhodli vytvoriť nezávislú sieť a skontrolovať kvalitu ovzdušia. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať naprieč všetkými sektormi politiky i hospodárstva, so zameraním najmä na "špinavú" dopravu", priblížila Petra Čakovská. Projekt paralelne realizujú aj spotrebiteľské organizácie v Poľsku a Litve. Národné vlády a mestá môžu na základe výsledkov meraní zaviesť prísnejšie kontroly naftových automobilov, zvýšiť dane súvisiace so znečistením ovzdušia či zaviesť tzv. nízkoemisné zóny.

Trend: Bezhotovostné platby

Viac ako 70 percent slovenských zákazníkov platí v kamenných obchodoch radšej kartou alebo mobilom. Za nákupy v internetových obchodoch platí bezhotovostne aspoň niekedy 66 percent. Pokiaľ by to bolo možné, každý druhý zákazník by najradšej platil výhradne bezhotovostne. 

Podľa prieskumu GfK Czech uskutočneného pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2019 (v januári 2020 na reprezentatívnej vzorke 1.000 respondentov internetovej populácie na Slovensku) bezhotovostné platby uprednostňujú častejšie ľudia s vyšším vzdelaním a príjmom, ktorí žijú v mestách nad 20 tisíc obyvateľov, najviac vo vekovej skupine nad 25 rokov. V kamenných obchodoch platí bezhotovostne 70 percent opýtaných, pritom jednoznačne dominujú platby kartou. Mobil využíva 10 percent respondentov. Výhradne hotovosťou platia len 4 percent zákazníkov. Aj pri on-line nákupoch ubúda používania hotovosti. Polovica opýtaných odpovedala, že platia za objednaný tovar zásadne vopred, a to kartou, mobilom, elektronickou peňaženkou alebo bankovým prevodom. Tretina platí vždy až pri prevzatí tovaru, ale aj vtedy veľa z nich používa platobnú kartu alebo mobil. Platby až pri dodaní sa viac týkajú e-shopov, kde ľudia nakupujú prvýkrát alebo ich považujú za menej dôveryhodné. Hotovosť uprednostňujú častejšie starší ľudia a horšie situovaní zákazníci, ale aj mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej úhrady. 

Účastníci prieskumu, ktorí uprednostňujú bezhotovostné platby, sa zhodujú, že je to pre nich rýchlejšie a jednoduchšie. Oceňujú, že nemusia nosiť peniaze, respektíve príliš veľké čiastky a myslieť na to, či majú dostatok prostriedkov pre momentálnu potrebu. Používanie platobných kariet je podľa nich tiež bezpečnejšie. Naopak skalní zástancovia hotovostných platieb argumentujú, že majú lepšiu kontrolu nad svojimi financiami. Zákazníci, ktorí platby striedajú, dávajú prednosť hotovosti pri menších sumách, napríklad pri nákupe potravín v malom. Hotovosť je podľa nich tiež vhodnejšia pri úhrade účtu v reštauračných zariadeniach. Ako dôvod uvádzajú možnosť dať sprepitné priamo personálu. Bezhotovostné platby potom častejšie volia, pokiaľ ide o vyššie čiastky. 

Podľa prieskumu majú účastníci pomerne malé povedomie o tom, kde sa platí iba bezhotovostne. Menujú zvyčajne e-shopy, samoobslužné pokladne u rôznych obchodníkov alebo čerpacie stanice. Žiadne konkrétne miesto nebolo zmienené viac ako raz. Informovanejší sú ľudia do 40 rokov a obyvatelia hlavného mesta. Tí, ktorí takéto miesta poznajú, z jednej tretiny uvádzajú, že im to úplne vyhovuje, ostatní sú s princípom výhradnej bezhotovostnej platby skôr oboznámení.

pondelok 24. februára 2020

e-Government: Návrhy na zlepšenie


Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá má pomôcť zlepšiť elektronické služby štátu na Slovensku. Aj preto sa Slovensko.Digital v spolupráci s členom, spoločnosťou EEA, rozhodli pripraviť on-line projekt Lepšiesluzby.sk, kde môžete upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, prípadne zaslať podnety vo forme návrhov na ich zlepšenie.

Jednotlivé podnety môžu používatelia zaradiť do kategórii podľa životných situácií v súlade s rozdelením ÚPVS slovensko.sk. Každý podnet je odborne analyzovaný a posunutý zodpovedným úradom ako aj správcov elektronických služieb. Prvé podnety sú už uverejnené v časti Zadané podnety, kde zároveň získať aj prehľad o stave ich riešenia. Prihlásený používateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.

Od spustenia portálu lepsiesluzby.sk v decembri 2019 je zatiaľ nahlásených takmer 30 podnetov. Viaceré z nich už boli úspešne doriešené vďaka spolupráci s pracovníkmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.

On-line: Pomoc obetiam sexuálneho zneužívania

Psychológovia z on-line linky dôvery IPčko.sk spustili novú webovú stránku na pomoc detským a tínedžerským obetiam sexuálneho zneužívania, vydierania a manipulácie (grooming) na internete. Zámerom je tiež motivovať obeť nezostávať s traumatickými skúsenosťami osamote. Prináša užitočné rady a informácie aj pre rodičov a odborníkov.

„V minulom roku nás kontaktovalo až 2.875 mladých ľudí s myšlienkami na samovraždu, z toho 550 bolo v akútnej krízovej situácii. Psychológovia na IPčko.sk však v týchto kontaktoch o myšlienkach na smrť až v 719 prípadoch postrehli aj skúsenosti s on-line groomingom, a teda so sexuálnym vydieraním a násilím na internete", uviedol Marek Madro. Web Stalosato.sk má priniesť jednoduchú, ale cielenú pomoc obetiam „sexuálnych predátorov" na internete. Sprevádza mladého človeka možnosťami, ako zastaviť on-line grooming špecifickú formu sexuálneho zneužívania a manipulácie. Popisuje konkrétne možnosti, ako o týchto nepríjemných skúsenostiach otvoriť rozhovor s rodičom či s blízkym dospelým, ako povedať „predátorovi“ nie, ako sa na internete chrániť. A tiež ako požiadať o pomoc linku dôvery a ďalších odborníkov a ako kontaktovať políciu. 

IPčko.sk pripravuje aj osvetovú kampaň a v najbližších týždňoch predstaví metodický materiál pre učiteľov, psychológov, ako s témou on-line groomingu pracovať v školách. Na príprave webu spolupracovali viacerí odborníci aj z iných organizácií a inštitúcií, ktorí sa téme groomingu a násilia venujú. Za najdôležitejší spôsob ochrany detí a mladých ľudí pred rizikami aj na internete psychológovia naďalej považujú dobrú komunikáciu a kvalitné vzťahy v rodine. Plánujú preto pripraviť návod aj pre rodičov, ako o začínajúcej sexualite hovoriť v rodine.

Radíme: Aj jeden liek môže spôsobiť nežiaduce účinky

Najmä seniori veľmi často sa zbytočne užívajú veľké množstvo liekov, ktoré môže navzájom spôsobovať nežiadúce účinky. Problémom môže byť aj samotné užívanie lieku, pretože starší pacienti majú často problémy jednak s prečítaním informácií o lieku alebo tiež porozumením, ako ich správne užívať. 

„Preto sme pripravili návrhy, ako tieto problémy riešiť. Je to napríklad používanie liekov v nižších dávkach. Pripravili sme aj zoznamy liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou", uviedla profesorka Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto zoznamy sa v zahraničí bežne používajú, teraz sú adaptované na slovenské podmienky. Vznikla tak publikácia Bezpečná farmakoterapia seniorov, ktorá je súčasťou kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Vek nie je len číslo. Dôležitou je tiež téma liekov bez lekárskeho predpisu. „Situácia je alarmujúca, a to nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v nemocniciach. Máme aj údaje z lekárskych predpisov, z ktorých jasne vidíme, že v tejto oblasti je potrebné sa viac angažovať. Vidím tu práve veľké pôsobenie farmaceutov, ktorí pracujú v nemocniciach na pozíciách klinických farmaceutov", upozornila M. Kuželová. Aby lieky starším ľuďom čo najviac pomohli, odporúča pripraviť si nielen celý ich zoznam, ale aj zoznam všetkých výživových doplnkov, ktoré pacient užíva. Za rovnako dôležité považuje aj to, aby pacient vedel, ako ich má užívať. Je dôležité, aby pacienti oznámili lekárovi aj farmaceutovi všetky lieky, výživové doplnky aj rastlinné produkty, pretože môžu reagovať s inými liekmi. 

Lieky by mali ich užívajúci skladovať v originálnych obaloch. V prípade, že sa pacientovi točí hlava, má hnačky, zakopáva alebo má poruchy spánku, je potrebné tento stav konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. Vhodnou pomôckou je dávkovač liekov, aby mal senior prehľadne pripravené lieky na celý deň, prípadne aj na celý týždeň. Za nevhodné sa považuje svojvoľné dávkovanie či zmenu liekovej formy, ako otváranie a vysýpanie kapsúl či drvenie tabliet. Raz ročne je potrebné zvážiť kontrolu všetkých využívaných liekov a výživových doplnkov lekárom alebo lekárnikom. „Práve farmaceuti v lekárňach sú na to, aby mohli pacienti konzultovať liečbu. Farmaceuti môžu prípadne upozorniť lekárov na to, ktoré lieky by mali byť vynechané z terapie. Veľmi dôležité je, aby pacienti náhle neprerušili liečbu", zdôraznila M. Kuželová. Poukázala aj na to, že seniori mávajú slabší zrak a nevedia si prečítať písomnú informáciu pre používateľov, preto by sa do liečby mali zapájať aj členovia rodiny.

piatok 21. februára 2020

Upozorňujeme: Falošné maily aj webstránky

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na falošnú webstránku, ktorá šíri nepravdivé informácie o obchodovaní s kryptomenami. Opäť sa tiež objavili nebezpečbé emaily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Odkazujú zároveň na falošnú, prihlasovaciu webstránku do jej aplikácie.  

Podvodná stránka propagujúca platformu Bitcoin Era má formu známeho slovenského informačného portálu aktuality.sk a odvoláva sa aj na iné relevantné médiá. Existuje v slovenskom aj anglickom jazyku a šíri sa aj prostredníctvom Facebooku. Nepravdivo informuje, že s ňou Slovenská sporiteľňa spustila spoluprácu. Rovnako tak zneužíva meno známeho podnikateľa, ktorý má stáť za realizáciou projektu. Banka upozorňuje, že ide o nepravdivé informácie a podniká všetky dostupné kroky aby zamedzila šíreniu tejto správy. Klientov tiež upozorňuje, aby boli obozretní a nenechali sa oklamať! 

Meno odosielateľa podvodného emailu sa síce tvári, že je od Slovenskej sporiteľne alebo od jej aplikácie, ale ide o falošnú adresu. Predmet správy je Slovenska Sporitelna. Celá správa je v slovenskom jazyku a vyzýva na kliknutie na link a potvrdenie telefónneho čísla, inak bude bankový účet pravdepodobne pozastavený. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách! Takýto e-mail sa odporúča bez otvorenia vymazať. Emailová adresa odosielateľa aj predmet mailu sa však môžu meniť. Podvodné emaily zároveň odkazujú na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o úvodnú stránku aplikácie Slovenskej sporiteľne.

Ako sa brániť:
- Nevypĺňajte žiadne údaje o platobnej karte ani nezadávajte žiadne SMS kódy na odblokovanie účtu a pod. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.
- Neklikajte na linky v emailoch, ktorým nedôverujete, alebo ich nepoznáte. Prihlasujte sa len z oficiálnej stránky banky, resp. priamo cez adresu aplikácie.
- Vždy si skontrolujte, či má stránka v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu. Kliknutím na zámku si zobrazíte bezpečnostný certifikát s informáciami, pre koho je vydaný. Ak sa tam nachádza login.slsp.sk, ste sa na správnej adrese. V prípade, že ikona zámky chýba alebo je certifikát je vydaný pre inú adresu, neprihlasujte sa. Nachádzate sa na falošnej stránke. Nevpisujte a nezadávajte žiadne údaje.
- V prípade pochybností nevpisujte na stránke žiadne svoje údaje, akými sú prihlasovacie meno a heslo.
- V prípade vyplnenia údajov kontaktujte Klientske centrum. Útočníci môžu zneužiť vaše prihlasovacie meno a heslo do Internetbankingu na vykonanie transakcií.
- Ak zistíte na účte podozrivé transakcie, okamžite kontaktujte banku. 


Trend: DDoS útoky opäť rástli

Za posledné tri mesiace roku 2019 vzrástol počet DDoS útokov o 44 percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka. Okolo 28 % útokov sa stalo počas víkendov, pričom podiel útokov v nedeľu stúpol o 2,5 percentuálneho bodu – dosiahol 13 %. Tieto zistenia prináša správa spoločnosti Kaspersky o DDoS útokoch v poslednom štvrťroku 2019.

V poslednom kvartáli 2019 došlo k niekoľkým rozsiahlym DDoS útokom vrátane útokov na finančné inštitúcie v Južnej Afrike, Singapure a v škandinávskych krajinách. Obdobnými kybernetickými útokmi sa tiež kyberzločinci pokúšali narušiť digitálne systémy Labouristickej strany v Spojenom kráľovstve, ako aj servery hry Minecraft zriadené vo Vatikáne. Tieto incidenty poukazujú na to, že DDoS útoky sú medzi kyberzločincami, ktorí sa usilujú o finančný zisk, alebo sú motivovaní ideologickými motívmi, stále bežnou metódou útoku, takže spoločnosti by mali byť na ne pripravené a mali by pochopiť spôsob, akým sa vyvíjajú. 

Správa zdôrazňuje, že hlavným trendom v poslednom štvrťroku 2019 bola zvýšená nedeľná aktivita botnetov. Aj keď sa rast útokov v tento deň môže javiť ako relatívne malý (predstavoval 2,5 percentuálneho bodu), tak podiel DDoS útokov počas roka bol v tento konkrétny deň v týždni konzistentný a najnižší (približne 11 % útokov v Q1 a Q3 a 10 % v Q2). Dňom s najnižšou DDoS aktivitou počas Q4 2019 bol štvrtok a útoky sa spravidla rovnomerne rozložili na celý týždeň. Analýza ukazuje, že rozdiel medzi najaktívnejším a najpokojnejším dňom bol iba okolo 2,5 percentuálneho bodu (v predchádzajúcom štvrťroku to bolo až 7 percentuálnych bodov).

Aj keď počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 výrazne vzrástol, rast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je menší (8 percentuálnych bodov). Výraznejšie sa zvýšil počet takzvaných „inteligentných DDoS útokov“ (o 27 percentuálnych bodov), ktoré boli zamerané na aplikačnú vrstvu a vykonávali ich skúsení kyberzločinci. Takéto zvýšenie však bolo možné predvídať, keďže obdobie od novembra do decembra je už tradične spojené s nakupovaním v on-line obchodoch a s tým spojenou zvýšenou maloobchodnou činnosťou. Experti spoločnosti Kaspersky však nezaznamenali prudký nárast okolo nákupného dňa Black Friday či cez vianočné sviatky.

Bezpečnostné odporúčania:
- Vykonajte záťažové testy a audity webových aplikácií s internými zamestnancami alebo pomocou externých odborníkov s cieľom identifikovať najslabšie miesta infraštruktúry firmy.
- Určite odborníkov, ktorí budú zodpovední za udržiavanie prevádzky webových zdrojov. Uistite sa, že vedia, ako postupovať v prípade DDoS útokov a sú pripravení na ne reagovať aj mimo svojho pracovného času.
- Preverte dohody uzavreté s tretími stranami ako aj ich kontaktné informácie, vrátane opatrení dohodnutých s poskytovateľom internetových služieb, aby ste sa s ním dokázali v prípade útoku mohli rýchlo spojiť.
- Používajte profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.

Novinka: Mobilná aplikácia polície

Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Spustená má byť v najbližšom období. 

Novinka môže byť užitočná pre účastníkov alebo svedkov trestného činu, ktorí nechcú byť z dôvodu ohrozenia útočníkom videní, napr. pri bitke v dopravných prostriedkoch či na uliciach. Môže tiež pomôcť obetiam domáceho násilia. Mobilná aplikácia bude dostupná bezplatne v operačných systémoch Android a iOS a vyžaduje registráciu. Je dôležité zoznámiť sa s ňou ešte pred jej prvým použitím. Ponúka hlavne nahlasovanie trestných činov, pri ktorých ide o bezprostredné ohrozenie života. Hliadka bude vyslaná na miesto činu ihneď na základe GPS súradníc.

Aplikáciu sa bude testovať na území Bratislavy. Postupne by mala byť rozšírená na celom Slovensku. Polícia v budúcnosti avizuje tiež zavedenie notifikácií pri mimoriadnych udalostiach, akými boli napríklad výbuch bytovky v Prešove či streľba na Obchodnej ulici v Bratislave. Pribudnúť by mohli aj overovanie stratených dokladov či vozidla, ale aj zoznam policajných útvarov.

štvrtok 20. februára 2020

EU: Prioritné projekty v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi

Európska komisia by mala aktualizovať svoje usmernenia na výber prioritných energetických projektov tak, aby bol nasledujúci zoznam Európskej únie (EÚ) v súlade s politikou v oblasti klímy. Revízia usmernení TEN-E, ktorú navrhne Európska komisia koncom tohto roka, by mala zohľadiť ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, ako aj jej dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti. 

S cieľom zabezpečiť, aby projekty vybrané pre ďalší zoznam projektov spoločného záujmu boli v súlade so záväzkami EÚ v oblasti klímy, poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku vyzývajú Európsku komisiu, aby do konca roku 2020 navrhla aj prechodné usmernenie. Projekty musia prispievať k udržaniu dostupnosti energie - jednej z piatich dimenzií energetickej únie, s ktorou musia byť projekty zladené. Nariadenie TEN-E bolo zavedené v roku 2013, pred prijatím Parížskej dohody a odvtedy sa významne zmenilo prostredie energetickej politiky. 

Európsky parlament minulý týždeň po rozprave s Európskou komisiou zamietol námietku proti 4. zoznamu PCI . Podľa nariadenia o transeurópskych sieťových a energetických sieťach (TEN-E) prijatého v roku 2013 identifikuje Európska komisia najdôležitejšie PCI v celej EÚ, aby tieto projekty mohli využívať zjednodušené povolenia a právo požiadať o financovanie EÚ z prepojovacieho Nástroja pre Európu (Connecting Europe Facility, CEF). Väčšina projektov sa zameriava na zabezpečenie nepretržitého dodávania elektriny a plynu do všetkých častí EÚ prostredníctvom odstránenia cezhraničných medzier v sieti a zvýšenia miestnej skladovacej kapacity.

On-line: Zbojnícka a Téryho chata

Vďaka spolupráci s Klubom slovenských turistov a Horolezeckým spolkom JAMES pribudli pri príležitosti 15. narodenín Street View do Máp Google populárne turistické destinácie Zbojnícka a Téryho chata vrátane ich jedinečného tatranského okolia. 

Od svojich začiatkov v roku 2005 prešli Mapy Google dlhú cestu. Mapujú už vyše 220 krajín a teritórií a ľudia s ich pomocou prejdú denne vyše 1 miliardu kilometrov. Aktuálne obsahujú aj informácie, hodnotenia a recenzie 200 miliónov firiem, reštaurácií a kaviarní, pričom od používateľov denne pribudne vyše 20 miliónov príspevkov, a to od aktualizácie máp cez hodnotenia až po fotky. Technologický pokrok zohráva významnú rolu v tom, kam sa mapy neustále posúvajú. Automatizácia procesov spracovania mapových podkladov založených na strojovom učení umožňuje mapovať svet oveľa rýchlejšie. Umožňuje pridávať užitočné funkcie, napríklad Live View - navigácia, ktorá využíva rozšírenú realitu na lepšiu predstavu, ktorým smerom kráčať. 

„Možno by sme sa mali obávať, že sa tradičné vysokotatranské turistické chaty stanú dosiahnuteľné z kresla. Napriek tomu sme k vytvoreniu ich Street View zobrazenia ochotne dali súhlas. Umožní to virtuálne zájsť si na chatu aj ľuďom, čo majú zdravotný hendikep či vyšší vek. A pre mladých, zdravých je to lákavá upútavka na krásne scenérie, za ktorými sa oplatí stúpať tých niekoľko sto výškových metrov a dopriať si endorfínové potešenie z peknej túry, s reálne spoteným chrbtom a reálnou šálkou voňavého čaju na našich chatách“, komentuje snímanie Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov. Vďaka službe Google Street View majú už dnes používatelia príležitosť navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky, nechýba ani prírodné dedičstvo, vrátane národných parkov.

e-Kasa: Elektronické bločky

V odpadkových košoch končia aj na Slovensku denne tisícky papierových bločkov. Len málo slovenských spotrebiteľov pritom vie, že namiesto tlačených papierových bločkov môžu v predajniach od 1.7.2019 požiadať o zaslanie elektronickej kópie mailom. Elektronické bločky sú  ekologické, uchovajú údaje počas celého obdobia záruky a môžete si ich prehľadne uložiť a roztriediť.    

Predajcovia nemajú už od polovice minulého roka zákonom stanovenú povinnosť fyzicky vytlačiť pokladničný doklad. Od 1. júla 2019 bol prostredníctvom systému eKasa zavedený systém tzv. elektronických bločkov. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (ORP a VRP) môže obchodník kupujúcemu zaslať emailom, alebo sprístupniť v elektronickej forme, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál pokladničného dokladu). 

Najmä malé obchody už túto možnosť zákazníkom ponúkajú. Cez virtuálnu pokladňu vytvoria bloček, systém im automaticky ponúkne možnosť tlače alebo zaslania bločka mailom. Keď si zákazník po opýtaní vyberie možnosť emailom, môže sám svoju adresu zadať do systému a bloček je odoslaný. Emailová adresa spotrebiteľa sa nikde neukladá, obchodník ju nevidí, všetko je teda v poriadku aj z hľadiska GDPR a ochrany osobných údajov. 

Nové opatrenie je dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože recyklácia papierových bločkov nie je možná. Sú vyrobené zo špeciálneho termopapiera, ktorý obsahuje plnidlá a kvôli nim sa nerozloží. Množstvo nebezpečných chemikálií znemožňuje aj jeho kompostovanie. Patrí teda do zmesového odpadu. 

streda 19. februára 2020

Radíme: Ako sa ubrániť ransomvérovým útokom v zdravotníctve

Na konferencii ICT v zdravotníctve 2020 v Prahe odznelo, že ransomvérovým útokom na zdravotnícke zariadenia je možné sa úspešne ubrániť, avšak iba za cenu zásadnej zmeny prístupu ku kybernetickej bezpečnosti a ochrane citlivých dát. Na dosiahnutie efektívnej kybernetickej ochrany je potrebné zaistiť rad podmienok, z ktorých päť je úplne kľúčových. 

„Celkové náklady na likvidáciu ransomvérového útoku v benešovskej nemocnici sa podľa posledných informácií vyšplhali na 60 miliónov korún. A ak hajtmanstvo stredočeského kraja tvrdí, že zabezpečenie nemocnice bolo na štandardnej úrovni porovnateľné s ostatnými nemocnicami, potom je potrebné aktuálne zabezpečenie českých zdravotníckych zariadení radikálne zlepšiť“, uviedol na konferencii Aleš Hok. 

Acronis hovorí o 5 základných podmienkach, ako sa podobným útokom ubrániť: 
§Dobre skryté zálohy – zaistiť, že sú zálohy absolútne nedobytné, buď striedavým vypínaním úložísk, využívaním pások alebo striktným dodržiavaním pravidla 3 – 2 – 1 (ukladaním záloh offsite). 
§Aktívna ochrana proti ramsomvéru – s cieľom zabrániť šifrovaniu dát v samom zárodku či infikovaniu záloh, z ktorých sa potom nedajú obnoviť systémy, ako sa to stalo v nemocnici v Benešove. 
§Firewall – členiť sieť na menšie segmenty a používať firewall aj medzi jednotlivými segmentmi siete. 
§Centrálny monitoring – centrálne a nezávisle sledovať služby ochrany na zariadeniach a dostávať upozornenia o situáciách typu, že stroje fungujú, ale nefungujú na nich sledované služby antivírusu, zálohovania a pod. 
§Zabezpečenie koncových bodov – odtiaľ spravidla prichádza nákaza, dnes najčastejšie prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá musí byť zabezpečená proti spamu a phishingu už na úrovni poštového servera. 

Popri týchto základných podmienkach existuje rad ďalších opatrení. Napríklad Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vydal na svojich stránkach v súvislosti s poslednými útokmi 47 odporúčaní. S rastúcim objemom dôverných dát v zdravotníctve sa zdravotnícke zariadenia stávajú obľúbenejším terčom pre hekerov. Tí právom predpokladajú väčšiu ochotu na spoluprácu, teda vyššiu pravdepodobnosť uhradenia výkupného.

EU: Vyše 100 miliónov eur pre LIFE

Európska komisia vyčlenila 101,2 milióna EUR na najnovšie projekty v rámci programu LIFE. Financie sú určené na podporu 10 rozsiahlych projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch: na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Českej republike a Španielsku. 

Integrované projekty členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy Európskej únie (EÚ) v šiestich oblastiach: príroda, voda, vzduch, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy. Investícia do programu LIFE má zmobilizovať viac ako 6,5 miliárd EUR z doplnkových fondov, keďže členské štáty môžu využívať aj iné zdroje financovania EÚ vrátane poľnohospodárskych, regionálnych a štrukturálnych fondov, programu Horizont 2020, ako aj vnútroštátnych fondov a investícií zo súkromného sektora. 

Rozsiahle projekty podporia Európsku ekologickú dohodu a ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy a druhy, na ktorých sme všetci závislí, posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu, zlepšiť ovzdušie a kvalitu vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy v Európe.

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancoval vyše 5.400 projektov v celej EÚ a tretích krajinách. Rozpočet na roky 2014 - 2020 je stanovený na 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Pokiaľ ide o budúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Trend: Vzťahy v práci

Zoznámenie sa s partnerom na pracovisku nie je ničím mimoriadnym. Podľa informácií zo štúdie Viedenskej univerzity publikovanej v roku 2018 až 10 % partnerských vzťahov vznikne v práci. A to aj napriek stúpajúcemu trendu zoznamovania sa on-line. 

Keďže pracovné činnosti nám často zaberajú oveľa viac času než je čas voľný, nie je žiadnym prekvapením, že svoju lásku často nachádzame medzi kolegami. „Pokiaľ pracujeme v jednom tíme, môžeme so zápalom preberať spoločné témy, veci a ľudí z práce a máme jeden pre druhého porozumenie, pretože máme dokonalú znalosť toho, v čom druhý pracuje, poznáme jeho realitu“, hovorí psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Alena Večeřová Procházková. Napriek tomu, že práca je podľa Stanfordskej štúdie štvrtým najčastejším miestom, kde ľudia stretnú svojho životného partnera, aj tu platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. „Ak ide napríklad o vzťah nadriadeného a podriadeného pracovníka alebo pracovníčky, zabezpečíme presun jedného z nich na iné oddelenie, na zaistenie objektívneho prístupu pri riadení zamestnancov”, dodáva Ján Komoš. 

Byť so svojím partnerom doma i v práci je poväčšine príjemné, no pri zle nastavenej komunikácii to môže časom spôsobiť zbytočné napätie. „Medzi riziká vzťahov, ktoré vznikli na pracovisku patria predovšetkým zovšednenie, žiarlivosť a rivalita“, upozorňuje MUDr. Alena Večeřová Procházková. Pre také páry je dôležité vedieť oddeliť pracovné záležitosti od osobných a nenechávať unikať tlak z pracovných povinností do vlastnej domácnosti. Vzťah nadviazaný na pracovisku je vo svojej podstate rovnaký ako každý iný, a tak sa okrem burácania svadobných zvonov môže stať, že si partneri po čase prestanú rozumieť a rozhodnú sa rozísť. Fakt, že pracujú doslova vedľa seba, môže rozchod skomplikovať, no ako väčšina nepríjemne vyzerajúcich situácií aj táto sa dá vyriešiť. Vyhovenie žiadosti o presun na inú zmenu, či oddelenie nie je samozrejmosťou, je však aj v záujme zamestnávateľa, aby atmosféra na pracovisku nebola pod bodom mrazu.

utorok 18. februára 2020

Upozorňujeme: Internetový obchod huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 aj začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu huglo.sk. 

Podľa spotrebiteľov po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar z internetového obchodu huglo.sk doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše po uskutočnení nákupu a realizácii platby nie je možné s predávajúcim komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií však zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Výzva: Podpora nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Novinkou je, že o finančný príspevok môžu požiadať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia. Záujemcovia budú môcť podávať žiadosti od 17. apríla do 17. júla 2020. 

Do druhého kola výzvy boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola. Celkovo tak majú záujemcovia k dispozícii 650 tisíc eur. O príspevok môžu žiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ale aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjaciu stanicu (2 nabíjacie body) až maximálne osem nabíjacích staníc (16 nabíjacích bodov). V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2.500 až do 20.000 eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2.500 a maximálna 10.000 eur v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW. Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, ako aj na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s ministerstvom administruje. 

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Už vďaka historicky prvej výzve, ktorú MH SR vyhlásilo v júli 2019, pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Cieľom rezortu je podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo diaľníc a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch.

Prieskum: Najčastejšie dôvody neplatenia

Dočasný výpadok vo financiách je najčastejším dôvodom, ktorý bráni koncovým zákazníkom (B2C), aby splácali faktúry. Uviedlo ho 57 % respondentov. Hneď za ním nasleduje zábudlivosť. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 neplatenie takto odôvodňuje 47 % opýtaných. 

Na ďalších priečkach sa umiestnili osobná platobná neschopnosť (45 %) a úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (36 %). Medzi respondentmi v západnej Európe prevláda ako najčastejší dôvod dočasný výpadok vo financiách (53 %), nasledovaný zábudlivosťou (51 %). Východoeurópske krajiny majú rovnaké poradie dôvodov, avšak percento je iné. Dočasný výpadok vo financiách označilo 60 % a zábudlivosť 45 % respondentov. 

Na Slovensku vznikla zaujímavá situácia, kedy dočasný výpadok vo financiách považuje za hlavný dôvod zlej platobnej disciplíny 59 % opýtaných. Na druhom mieste skončila osobná platobná neschopnosť (51 %) a zábudlivosť je až na treťom mieste – rovnako ako úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (48 %). „Dočasný výpadok vo financiách je niečo, čo sa môže prihodiť každému a časom sa človeku z toho problému isto podarí dostať. No ak si zoberieme ako dôvod zábudlivosť alebo úmyselné nezaplatenie, tie už svedčia o zlej platobnej morálke Slovákov. Práve na Slovensku dosiahli tieto dôvody pomerne vysoké percentá“, dodal Michal Šoltes.

pondelok 17. februára 2020

Pôžičky: Realita pre viac ako polovicu mladých Slovákov

Mladí Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie a obstaranie automobilu, každý desiaty mladý dlžník si požičal na nákup elektroniky. Z prieskumu vypracovaného agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) tiež vyplýva, že štvrtina mladých Slovákov vo veku 18 až 22 rokov má dve alebo tri pôžičky. 

Nejakú finančnú pôžičku má v súčasnosti 51 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Viac sa zadlžujú muži (57 %) než ženy (45 %). Mladí Slováci si najčastejšie berú úver vo veku 27 až 30 rokov (78 %) a ľudia bez maturity i vysokoškolsky vzdelaní si požičiavajú v podobnej miere. „Vysoký podiel pôžičiek medzi ľuďmi mladšími než 30 rokov, ktorí žijú v manželskom alebo partnerskom vzťahu a majú jedno či viac detí, jasne súvisí s pôžičkami na vlastné bývanie. Znepokojivé je zistenie, že 15 % mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov rieši pôžičkou náklady na voľnočasové aktivity. Alarmujúci je tiež celkový počet úverov významnej časti mladých ľudí", hovorí Jaroslava Palendalová. 

Nadpolovičná väčšina (52 %) mladých dlžníkov má len jeden úver a spravidla ide o hypotéku na vlastný dom či byt. Plných 16 % najmladších dlžníkov (vo veku 18 až 22 rokov) má dokonca štyri pôžičky. Viacnásobne sa zadlžujú predovšetkým študenti, dve alebo tri pôžičky má 31 % študentov, štyri pôžičky celých 20 %. „Závery nášho aktuálneho prieskumu medzi mladými ľuďmi bohužiaľ ukazujú, že väčší počet rôznych pôžičiek majú najčastejšie ľudia s nízkymi príjmami, ktorí sa v prípade nečakaných výdavkov ľahko dostanú do situácie, keď nebudú schopní splácať všetky svoje záväzky", dodáva Palendalová. 

Absolútna väčšina (84 %) zadlžených respondentov získala pôžičku (spravidla hypotéku) od banky. Každý siedmy (14 %) mladý dlžník si požičal peniaze od rodičov a 10 % účastníkov prieskumu sa obrátilo na poskytovateľa spotrebiteľských úverov.

EU: Parlament schválil obchodnú a investičnú dohodu s Vietnamom

Európsky parlament (EP) odobril dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamom. Zákonodarcovia si od dohody sľubujú sprísnenie noriem a pravidiel v juhovýchodnej Ázii, ktoré by sa tak priblížili k štandardom v EÚ. Dohodu zároveň považujú za ďalší krok na ceste k voľnému obchodu s celým regiónom.

Dohoda o voľnom obchode by mala v priebehu desiatich rokov odstrániť temer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle únie: stroje, automobily a chemické produkty. Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh. Firmy z EÚ sa budú môcť uchádzať aj o zákazky v rámci verejného obstarávania vyhlasovaného vietnamskou vládou či niektorými mestami vrátane Hanoja. Dohoda tiež poskytuje vo Vietname ochranu stošesťdesiatim deviatim jedinečným európskych výrobkom, medzi ktoré patrí aj slovenské tokajské víno.

Je to tiež nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržania pokroku, ktorý Vietnam dosiahol v sociálnych otázkach vrátane pracovných práv zamestnancov. Pre Vietnam predstavuje aj záväzok vo vzťahu k uplatňovaniu Parížskej dohody. Na základe tlaku EP sa Vietnam zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce: do roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania. Platnosť dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť. 

Parlament tiež odobril uzatvorenie dohody o ochrane investícií. Dohoda počíta s vytvorením systému riešenia sporov medzi podnikmi a štátom, ktorý bude založený na nezávislých sudcoch. Poslanci následne prijali k investičnej dohode samostatné nelegislatívne uznesenie. 

Po súhlase Európskeho parlamentu musí dohodu o voľnom obchode formálne uzatvoriť Rada (ministrov) EÚ. Pred jej vstupom do platnosti sa obe strany musia vzájomne informovať o ukončení ratifikačného procesu. Dohoda o ochrane investícií si okrem súhlasu EP vyžaduje aj ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny predstavuje ročne pri tovaroch 47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur. Vývoz EÚ do Vietnamu rastie každoročne o 5% - 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018 približne 27 miliárd eur. EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia a odevné a potravinárske výrobky. Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia, chemické látky a poľnohospodárske produkty.

Trend: Internet a digitálne zručnosti

Na Slovensku aktuálne disponuje s pripojením k internetu 82 % domácností. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat priemerný Slovák za rok 2019 využil internet aspoň raz za týždeň.

Prirodzene, zvyšujú sa aj naše digitálne zručnosti. Kým pred desiatimi rokmi mala základné počítačové zručnosti ani nie polovica Slovákov, vlani to boli už viac ako dve tretiny ľudí. V rámci jednotlivých krajov sa znalosti a pokrytie internetom postupne doťahujú na západ. „Východ Slovenska má podstatne väčšie pokrytie internetom, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Zvyšujú sa aj požiadavky zamestnávateľov na digitálne zručnosti zamestnancov, a tak aspoň základnú počítačovú gramotnosť má na východe krajiny každý druhý človek", uviedla analytička Lenka Buchláková. Na východnom Slovensku má internet 83 % domácností. Ešte v roku 2012 to bolo necelých 60 %. Východ sa v tomto smere doťahuje na západ, keďže na západnom Slovensku má internet 84 % domácností. Počet Slovákov, ktorí využívajú služby internetbankingu, vzrástol za posledných desať rokov viac ako trojnásobne. Podľa Eurostatu využívalo za rok 2019 internetové služby v oblasti bankovníctva 55 % Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov. Aktívnych používateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. 

S vyššou frekvenciou využívania internetu sa množia aj bezpečnostné hrozby. V roku 2019 približne jeden z troch občanov EÚ vo veku 16 až 74 rokov eviduje incidenty súvisiace s bezpečnosťou pri používaní internetu. Najčastejším bezpečnostným incidentom nahláseným v roku 2019 bol phishing. Až štvrtina Európanov uviedla, že dostali podvodné správy emailom. Presmerovanie na falošné webové stránky vyžadujúce osobné informácie (pharming) bolo druhým najčastejšie hláseným bezpečnostným incidentom (12 % ľudí). Podiel ľudí, ktorí mali problémy s bezpečnosťou pri používaní internetu, sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie líšili. Najvyššie miery boli zaznamenané v Dánsku (50 %), nasleduje Francúzsko (46 %), Švédsko (45 %), Malta a Holandsko (obidve 42 %), Fínsko (41 %) a Nemecko (40 %). Naopak, najnižšie podiely boli zaznamenané v Litve (7 %), Poľsku (9 %), Lotyšsku (10 %), Bulharsku (13 %) a Grécku (13 %). Na Slovensku bezpečnostnú hrozbu na internete zaznamenalo približne 20 % ľudí.

piatok 14. februára 2020

Sv. Valentín: Lokálne a ekologicky

Po predvianočnej nákupnej horúčke a novoročným výpredajom spotrebitelia roztočili nové kolo nákupov darčekov ku sv. Valentínovi. Túžba zaobstarať originálny predmet zákazníkmi privádza k malým miestnym predajcom, ktorí ponúkajú originálny tovar a tí, ktorí sa vydali nakupovať na poslednú chvíľu, zvolia aj digitálne darčeky dostupné z ktoréhokoľvek kúta sveta. 

Podľa celosvetového prieskumu si tento rok 40 % zákazníkov zaobstará valentínsky darček cez smartfón. Veľa z nich plánuje vyhnúť sa globálnym značkám a uprednostniť originalitu či jedinečnosť. Dve tretiny nakupujúcich uvádza, že radšej podporia miestne firmy. „Sviatok sv. Valentína predstavuje ideálnu príležitosť podporiť malé a stredne veľké on-line obchody, kde možno nakúpiť originálne darčeky. Vzhľadom na to, že malé firmy zvyčajne investujú zisk do rozvoja vlastného podniku, zamestnávajú miestnych ľudí a odoberajú tovar od dodávateľov vo svojom regióne, podporuje nákup u nich miestnu ekonomiku“, uviedol Marcin Głogowski. 

A čo digitálne produkty? Spotrebitelia stále viac ustupujú od nákupu filmov, hier alebo kníh v kamenných obchodoch a naopak vytrvalo narastá počet odberateľov streamovacích služieb. V Českej republike v súčasnosti platené hudobné alebo filmové služby využíva 63 % opýtaných, zatiaľ čo 59 % považuje platené TV služby za hlavnú typ príjmu televízneho vysielania. Digitálne produkty sú k dispozícii pár sekúnd po kúpe a predstavujú preto dobrý spôsob, ako zaobstarať darček na poslednú chvíľu, ale aj ohľaduplný variant k životnému prostrediu, pretože nevyžadujú prepravu ani plastový obal.

EU: Opatrenia proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami

Podľa odhadov sa v rámci Európskej únii (EÚ) každý mesiac cezhranične predá približne 46.000 psov, väčšina z nich bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v únii, napríklad cestovanie domáceho zvieraťa s jeho dovolenkujúcim majiteľom.

Európsky parlament vyzval na prijatie opatrení proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, ktoré by mali ochrániť samotné zvieratá, ich vlastníkov, ale aj zdravie verejnosti. Poslanci v nelegislatívnom schválenom uznesení požadujú akčný plán EÚ zameraný na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami, ktorý by mal zabrániť ich utrpeniu a šíreniu chorôb. Schválený text tiež upozorňuje, že nelegálny obchod so zvieratami predstavuje pre medzinárodný organizovaný zločin významný zdroj príjmov.

Navrhované opatrenia:
• zavedenie povinného systému registrácie mačiek a psov v celej EÚ,
• úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských zariadení - takzvaných chovateľských staníc,
• efektívnejšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov a prísnejšie sankcie za ich porušovanie,
• podporu adopcií domácich zvierat ako alternatívy ich kúpy.

Upozorňujeme: Oscarové filmy zadarmo

Podvodné webové stránky zhromažďujú údaje používateľov a vyzývajú ich na realizáciu rôznych úkonov, aby mohli získať prístup k želanému filmu. Môžete sa tak stretnúť s pofidérnym prieskumom, výzvou na zdieľanie osobných údajov, s inštaláciou advéru alebo dokonca so žiadosťou o poskytnutie údajov o svojej kreditnej karte! 

Samozrejme používateľ sa k želanému obsahu nedostane. Aby kyberzločinci čo najviac podporili propagáciu pishingových webstránok, zriaďujú účty aj na Twitteri, ktoré distribuujú odkazy ponúkajúce filmový obsah. V kombinácii s distribúciou škodlivých súborov cez ďalšie kanály im to prináša uspokojivé výsledky. Škodlivé súbory šírené na internete pod zámienkou, že ide o kópie nominovaných filmov, naznačujú mieru záujmu o filmové nominácie. Experti spoločnosti porovnávali škodlivú aktivitu skrývajúcu sa pod názvom nominovaného filmu počas prvých štyroch týždňov od jeho premiéry. Najobľúbenejším filmom sa medzi kyberzločincami stal Joker. Po zločincovi z Gothamu bolo pomenovaných 304 škodlivých súborov. Na druhom mieste sa ocitol film 1917 s 215 škodlivými súbormi a prvú trojku uzatvára snímka The Irishman so 179 škodlivými súbormi. Prekvapením je, že víťazný film Parazit sa nespájal so žiadnou škodlivou aktivitou. 

Spoločnosť Kaspersky sa tiež zaoberala otázkou, či došlo k výraznému nárastu škodlivých súborov hneď po zverejnení filmu. Ukázalo sa, že väčšina škodlivých súborov sa objavila počas tretieho alebo štvrtého týždňa po uvedení filmu v kine, niektoré sa však začali šíriť ešte pred ich premiérou. Odborníci ďalej analyzovali, či dostupnosť filmu na streamovacej platforme ovplyvňuje pravdepodobnosť, že používatelia vyhľadajú jeho nelegálnu kópiu na webe, pričom porovnávali škodlivú aktivitu po počiatočnom limitovanom uvedení filmu v kine a po jeho reálnom uvedení na platforme Netflix. 

Ako sa nestať obeťou falošných súborov? 
- Venujte pozornosť oficiálnym dátumom vydania filmov v kinách, v streamovacích službách, v televízii, na DVD alebo prostredníctvom iných zdrojov. 
- Neklikajte na podozrivé odkazy, napríklad na tie, ktoré sľubujú skoré zobrazenie nového filmu – zistite si radšej dátumy uvedenia filmu v kine. 
- Všímajte si príponu sťahovaného súboru. Aj keď sa chystáte stiahnuť videosúbor zo zdroja, ktorý považujete za dôveryhodný a legitímny, mal by mať príponu .avi, .mkv alebo .mp4, určite však nie .exe. 
- Skontrolujte pravosť webovej stránky. Nenavštevujte tie, ktoré vám umožňujú pozrieť si film bez toho, aby ste si napríklad overili, či začína ich URL link reťazcom „https“. Pred začatím sťahovania skontrolujte, či je webová lokalita pravá, prekontrolujte formát URL adresy alebo názov spoločnosti, prečítajte si o nej recenzie a skontrolujete údaje o registrácii domény. 
- Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

štvrtok 13. februára 2020

EU: Systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie

Európsky parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, akými sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však mali byť pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie. 

Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí, uvádza schválený text. Konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto zodpovedná osoba však zároveň musí mať možnosť tieto rozhodnutia zmeniť. Parlament tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík pre umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s nimi súvisiace riziká v celej únii.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá Európskej únie (EÚ) vzťahujúce sa napríklad na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami. Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné bremeno. Na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto súvislosti vyzval komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska. Uznesenie bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii. Exekutíva EÚ by 19. februára mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.