pondelok 30. novembra 2020

On-line: Nebezpečné reklamy

Azda nikomu neunikli pribúdajúce reklamy na on-line hazard, s ktorými sa denne stretávame na internete, v živých vysielaniach v rádiách a televízií. V hlavnom vysielacom čase tak sledujeme reklamy, ktoré promujú hazard ako jednoduchú cestu k zárobku, kde je prípadná výhra prezentovaná ako splnenie si snov o rozprávkovom živote. Takto neregulovaná reklama však môže mať až fatálne následky. Vzhľadom sa neustále stúpajúci počet reklám na online hazard preto môžeme očakávať nárast závislých hráčov, nehovoriac o tom, že ohrozenou skupinou sú aj mladiství. 

Spoločnosti prevádzkujúce hazard používajú celý rad reklamných stratégií, ktorými ľahko upútajú aj deti a mladistvých. V štúdii Centra pre závislosti a mentálne zdravie v Kanade vďaka reklamám na hazardné hry ich chce 42 % mladých ľudí vyskúšať a 61 % si predstavuje, alebo sníva o tom, čo by si za svoju výhru mohli kúpiť. Neskoršia štúdia, ktorú vydalo v marci 2020 Ipsos MORI v spolupráci s GambleAware, vysvetľuje, že medzi reklamami zameranými na hazard vyskytujúcimi sa na internete a v televízií a správaním detí a zraniteľných dospelých osôb existuje jasná súvislosť. Ďalej poukazuje na pomerne prekvapivé kľúčové zistenia: štyria z desiatich respondentov vo veku od 11 do 24 rokov, ktorí sa zúčastnili prieskumu ScotCen vo Veľkej Británii, boli identifikovaní ako už súčasní hráči, z čoho 23 % sú deti vo veku 11-17 rokov. Zároveň 4 z 10 respondentov, ktorí s hraním hazardných hier ešte nemali skúsenosť, uviedli, že v najbližšom období pravdepodobne plánujú tiež skúsiť hrať za peniaze. Budujeme si tak aj my prostredníctvom reklám promujúcich hazard generáciu gamblerov? Na problematiku reagujú aj domáci odborníci. „Reklamy na hazard by mali byť jednoznačne obmedzené, prípadne by ich obsah mal prezentovať zodpovedný prístup k hraniu alebo jeho riziká. V prvom rade si musí hráč uvedomiť potenciálne riziko prehry. Vždy si musí položiť otázku, či mu hranie prináša radosť z hry a či si môže dovoliť prehrať peniaze, o ktoré hrá. Zodpovedné hranie je totiž len s jednou z foriem zábavy, od ktorej neočakávate možnosť rýchleho zárobku, a s ktorou dokáže kedykoľvek prestať”, vysvetľuje Daniel Dolejší. 

Ako sú regulované on-line kasína a reklama na Slovensku? Úprava zákona, vďaka ktorej bol zrušený monopol štátneho Tiposu, umožnila vstup na trh novým súkromným online kasínam. Jedným z cieľov zmeny legislatívy bolo vytlačiť nelegálnych prevádzkovateľov na internete a tak zmenšiť čierny trh, čím by sa čiastočne vyriešil problém s hraním Slovákov v zahraničných on-line kasínach. Zmena so sebou prináša aj pozitívny dopad na našu ekonomiku, nakoľko peniaze z licencií aj z daní z príjmov viac nebudú odtekať do zahraničia. V rámci nového zákona sa však nekládol dostatočný dôraz na prevenciu, ktorej cieľom by malo byť zabrániť vzniku závislosti na on-line hazardných hrách. „Práve dostatok informácii vie byť užitočným a podstatným nástrojom v rámci prevencie patologického hráčstva. Preto v rámci nášho projektu hráči nájdu na stránke informácie o bezpečnom a zodpovednom hraní a samozrejmosťou je číslo na linku pomoci a odkazom na žiadosť o zápis do Registra vylúčených osôb“, dodáva Daniel Dolejší. Vláda pri zmene legislatívy podcenila tieto riziká, no vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020-2024 hovorí o obmedzení reklamy na hazard v printových, on-line a televíznych médiách či billboardoch. Môžeme sa domnievať, že jedným z hlavných cieľov rastúcej ponuky reklamy na hazardné hry je prilákať na tento trh nových hráčov a práve adolescenti sú pri tejto výzve obzvlášť zraniteľnou skupinou. Regulácia tak presýteného trhu reklamy na hazard je teda úplnou nevyhnutnosťou. Príkladom regulácie reklám týkajúcich sa hazardných hier sú obmedzenia, ktoré už dávno pridal do platnosti Reklamný kódex vo Veľkej Británii. Ich cieľom je nie len obmedziť reklamy na hazard ako také, ale aj obmedziť ich príťažlivosť voči deťom a mladistvým. Len čas ukáže, či a kedy budú reklamy na hazard vo väčšej miere regulované aj u nás.

EU: Dátová stratégia

Európska komisia navrhuje nové pravidlá správy údajov, pretože chce lepšie využiť potenciál neustále rastúceho množstva dát a vytvoriť na to dôveryhodný európsky rámec. Nariadením sa uľahčí zdieľanie údajov v celej Európskej únii (EÚ) a medzi sektormi. Občania aj podniky zároveň budú mať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi a budú môcť tomuto procesu dôverovať. Vznikne tak alternatívny európsky model k postupom, akým spracúvajú dáta hlavné technologické platformy.

Množstvo údajov, ktoré generujú verejné orgány, podniky a občania, neustále rastie. Očakáva sa, že medzi rokmi 2018 až 2025 sa späťnásobí. Nové pravidlá umožnia tieto údaje zužitkovať a pripravia pôdu pre odvetvové európske dátové priestory v prospech spoločnosti, občanov aj podnikov. V dátovej stratégii z februára tohto roka bolo navrhnutých deväť takýchto dátových priestorov, od priemyslu cez energetiku a zdravie až po Európsku zelenú dohodu. Prispejú napríklad k zelenej transformácii zlepšením riadenia spotreby energie, prácou na tom, aby sa personalizovaná medicína stala skutočnosťou, a uľahčením prístupu k verejným službám.

V súlade s oznámením v dátovej stratégii sa nariadením vytvorí základ pre nový európsky spôsob správy údajov, ktorý je v súlade s hodnotami a so zásadami EÚ, akými sú ochrana osobných údajov (podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov), ochrana spotrebiteľa a pravidlá hospodárskej súťaže. Predpis ponúka alternatívny model k postupom spracúvania údajov veľkých technologických platforiem. Tie totiž môžu nadobudnúť veľkú trhovú silu vzhľadom na obchodné modely, z ktorých vyplýva kontrola veľkého množstva údajov. V rámci tohto nového prístupu sa v záujme upevnenia dôvery navrhuje model založený na neutralite a transparentnosti sprostredkovateľov údajov, ktorí zastrešujú zdieľanie alebo združovanie údajov. Na zabezpečenie tejto neutrality sprostredkovateľ nebude smieť nakladať s údajmi na vlastné účely (napr. ich predávať inému podniku, alebo ich používať na vývoj vlastných produktov) a bude musieť spĺňať prísne požiadavky.

Nariadenie zahŕňa:
 • viacero opatrení na zvýšenie dôvery v zdieľanie údajov, keďže jej nedostatok je v súčasnosti jednou z hlavných prekážok a vedie k vysokým nákladom,
 • nové pravidlá EÚ týkajúce sa neutrality s cieľom umožniť novým sprostredkovateľom údajov plniť úlohu dôveryhodných organizátorov zdieľania údajov,
 • opatrenia na uľahčenie opakovaného použitia určitých údajov, ktoré má k dispozícii verejný sektor; napríklad opakované použitie údajov týkajúcich sa zdravia by mohlo urýchliť výskum pri hľadaní liekov na zriedkavé alebo chronické choroby,
 • prostriedky na to, aby Európania mohli kontrolovať využívanie údajov, ktoré generujú, tým, že pre podniky a jednotlivcov bude ľahšie a bezpečnejšie dobrovoľne sprístupňovať svoje údaje v záujme širšieho spoločného dobra, a to za jasných podmienok.
Návrh je prvým výsledkom úsilia v rámci európskej dátovej stratégie, ktorej cieľom je uvoľniť hospodársky a spoločenský potenciál údajov a technológií, akou je umelá inteligencia, a zároveň dodržiavať pravidlá a hodnoty EÚ (napríklad v oblasti ochrany údajov či rešpektovania duševného vlastníctva a obchodného tajomstva). Stratégia bude vychádzať z veľkosti jednotného trhu ako priestoru, v ktorom môžu údaje prúdiť v rámci EÚ a medzi sektormi v súlade s jasnými, praktickými a spravodlivými pravidlami prístupu a opakovaného použitia. Dnešným návrhom sa podporuje aj širšia medzinárodná výmena údajov za podmienok, ktoré zabezpečujú súlad s európskym verejným záujmom a oprávnenými záujmami poskytovateľov údajov. Očakáva sa, že v roku 2021 budú nasledovať špecializovanejšie návrhy týkajúce sa dátových priestorov, ktoré ešte doplní akt o údajoch na podporu ich zdieľania vzájomne medzi podnikmi, ako aj medzi podnikmi a vládami.

COVID-19: Očkovanie na Slovensku

Očkovanie proti COVID-19 bude na Slovensku  na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku úniu, prvých 300.000 kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra t. r. Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať od tzv. bazaru, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.

Súčasťou Pandemického plánu SR je aj Imunizačná stratégia - očkovanie proti epidemickým / pandemickým ochoreniam. Imunizačná stratégia popisuje pokrytie populácie očkovania, logistiku očkovania, jeho realizáciu aj vyhodnotenie. A to už v čase, kedy konkrétna vakcína k dispozícii na priame použitie na trhu ešte nie je. Už dnes tak vieme, na ktoré skupiny musí byť očkovanie proti COVID-19 imunizačne nastavené.

Keďže proces výroby vakcíny je postupný, rovnako tak očkovanie nebude okamžité pre všetkých ale postupné. V prvom rade musí byť zabezpečené očkovanie pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.), ako aj pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. V prípade potreby sa môže človek poradiť so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval. V druhej línii bude môcť byť očkovaná širšia populácia.

Radíme: Plán finančnej budúcnosti

Plánovať budúcnosť, aj tú finančnú, je dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. To je jedno z najpodstatnejších poznaní, ktoré nás naučila koronakríza. Pandémia COVID-19 v priebehu niekoľkých mesiacov pretransformovala našu spoločnosť a ukázala nám, ktoré priority sú dôležité. Samozrejme, na prvom mieste stojí zdravie a nemenej podstatné sú aj finančná istota.

Ukázal to aj výskum psychológov z holandských univerzít v Tilburgu a Utrechte. V ich prieskume považuje až 46,2 % respondentov za najväčšiu starosť kvalitu zdravia svojich blízkych a 19,5 % sa obáva kolapsu zdravotníckeho systému. Na treťom mieste je strach z negatívnych dopadov na ekonomiku, ktorého sa bojí 18,1 % a ďalších 9,6 % opýtaných sa obáva straty zamestnania a následných finančných problémov. To, že sú tieto obavy opodstatnené, dokazuje aj stúpajúca nezamestnanosť a desaťtisíce ohrozených pracovných miest na Slovensku. Práve teraz je teda vhodné myslieť na budúcnosť a začať plánovať vo finančnej oblasti. Nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo.

5 rád, ako zlepšiť svoj vzťah k financiám a zabezpečiť si pokojnejšiu finančnú budúcnosť
1. Začnite pohľadom do minulosti: Dôležité je neopakovať chyby a poučiť sa z vlastnej minulosti. Platí to aj pri financiách. Obzrite sa a skontrolujte, ako ste zvykli narábať s financiami. Zistite, kde ste urobili chybu a prečo a kedy ste míňali príliš veľa. Buďte k sebe úprimní a buďte disciplinovaní.
2. Nastavte si rozpočet: Pozrite sa na všetky svoje finančné príjmy a nastavte si reálny rozpočet na povinné výdavky. Pracujte s peniazmi opatrne. Ideálne nastavenie rozpočtu je také, aby ste dokázali vytvárať aj nevyhnutnú rezervu. Hoci minimálnu.
3. Rátajte s problémami: Finančnej kríze sa zrejme nevyhneme. Počítajte preto s ťažkosťami, ktoré môžu nastať. Napríklad s tým, že môžete prísť o zamestnanie a na nejaký čas vám vypadne pravidelný príjem. Zosekajte všetky nepotrebné výdaje na minimum. Napríklad, zrušte predplatné online služieb, ktoré využívate len občas, odpustite si nohavice navyše, nakupujte potraviny s rozvahou a kontrolujte skutočný stav vašej chladničky či špajze a pod.
4. Plánujte dlhodobo: Myslite dopredu a ak vám to váš rodinný alebo osobný rozpočet dovolí, investujte do svojej budúcnosti. „Aj vďaka pandémii väčšina z nás vie, aké dôležité je myslieť na budúcnosť a na zadné vrátka. Je lepšie sporiť si pravidelne aj menšiu sumu, ako vôbec žiadnu. Napríklad aj investovanie do starobného a doplnkového dôchodkového sporenia je rozumná voľba, ktorou si dokážeme zabezpečiť kvalitnejší život na penzii, teda v etape života, keď sme finančne zraniteľnejší ako v produktívnom veku“, odporúča Daniela Tomášková.
5. Pozor na dlhy: Nezabudnite, že teraz skutočne nie je čas na úvery a nové dlhy. Dbajte na to, aby ste sa zbytočne nedostávali do mínusu a nepožičiavajte si ľahkovážne peniaze. Zvážte aj väčšie investície, ako je napríklad kúpa nového auta.

piatok 27. novembra 2020

Vianoce 2020: Prvé prípravy

Vianoce sa blížia a s nimi aj vianočné nákupy. Aj keď ich neobľubujú ani Česi ani Slováci, naši západní susedia k nim pristupujú inak ako my. Až približne tretina opýtaných Slovákov a Čechov podľa internetového prieskume nákupného radcu Heureka na Vianociach najviac nemá rado vymýšľanie a nakupovanie darčekov. Je to však činnosť, ktorej sa asi nikto z nás nevyhne a ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Z účastníkov prieskumu boli výrazne pripravenejší Česi, a to až dvakrát lepšie ako Slováci. Kým v septembri malo nakúpené vianočné darčeky len asi 8 percent opýtaných Slovákov, u Čechov bolo toto číslo výrazne vyššie – takmer jedna pätina opýtaných Čechov je už na Vianoce pripravená. Netreba však zabúdať, že aj strategické vyčkávanie sa niekedy oplatí – november sa už tradične nesie v znamení zliav na Black Friday, ktoré môžu priniesť trpezlivým Slovákom nemalé úspory.

Rozdiely badať aj v popularite on-line nákupov. Tá v poslednom čase celosvetovo stúpala, aj vďaka bezpečnostným a hygienickým opatreniam. On-line nákupy často ponúkajú aj širší výber tovaru či presnejšie odporúčania na základe preferencií. Výhradne on-line sa chystá nakupovať niečo menej ako jedna desatina Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, ale až každý ôsmy opýtaný Čech. Inverzný trend sa dá pozorovať aj pri nákupoch v kamenných obchodoch – až dvakrát viac opýtaných Slovákov ako Čechov sa spolieha výhradne na ne.

Vianočný prieskum priniesol aj zaujímavé poznatky o tom, aké darčeky dostávajú Česi a Slováci. Opýtaní z oboch národov sa zhodnú v tom, že medzi najčastejšie dary patria ponožky, svetre či sviečky. Zaujímavosťou ale je, že pod stromčekom nachádzame aj erotické pomôcky. Z účastníkov prieskumu si ich tam našlo takmer 7 % Slovákov – ale až dvakrát toľko Čechov. Prieskum uskutočnila Heureka.sk v septembri 2020 a zúčastnilo sa ho vyše 2.200 respondentov.

EU: Právo na opravu

Podľa prieskumu Eurobarometra 77% občanov EÚ uprednostňuje opravu zariadenia pred jeho výmenou. Až 79% opýtaných sa domnieva, že výrobcovia by mali mať zákonnú povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí. Európsky parlament vyzval na posilnenie udržateľnej spotreby podporou opätovného používania a opráv výrobkov a obmedzovaním praktík, ktoré skracujú ich životnosť. 

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv. Súčasťou návrhu by malo byť predĺženie záruk, zavedenie právnej záruky na úrovni Európskej únie (EÚ) na náhradné diely namontované odborným servisom či zaistenie lepšieho prístupu k potrebným informáciám o opravách a údržbe výrobkov. Parlament sa zasadil aj za väčšiu pomoc trhom s použitým tovarom, opatrenia proti postupom skracujúcim životnosť výrobkov a podporu udržateľnej výroby. Zopakoval tiež výzvu na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť objem elektronického odpadu a žiada aj povinné označovanie výrobkov podľa ich trvácnosti, napríklad prostredníctvom merača spotreby a jasnej informácie o predpokladanej životnosti produktu.

V snahe podporovať udržateľné rozhodnutia podnikov a spotrebiteľov europoslanci presadzujú udržateľnejšie verejné obstarávanie, ako aj zodpovedný marketing a reklamu. Napríklad pri propagácii environmentálnych vlastností výrobkov v reklame by sa na hodnotenie pravdivosti daných tvrdení mali používať spoločné kritériá – podobne ako pri získaní osvedčenia o environmentálnej značke. Uznesenie požaduje posilnenie úlohy environmentálnej značky EÚ, ktorá by sa mala vo väčšej miere využívať v priemysle a zároveň by mala zvyšovať informovanosť spotrebiteľov. Schválený text tiež navrhuje nové pravidlá týkajúce sa nakladania s odpadom a presadzuje odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia oprave, ďalšiemu predaju a opätovnému používaniu výrobkov, s cieľom posilniť trh s druhotnými surovinami.


COVID-19: Cenová citlivosť klesla

Hoci neistota vyvolaná pandémiou vyúsťuje do poklesu spotrebiteľskej dôvery a obáv z dosahov koronakrízy na životnú úroveň, význam ceny pri nákupnom rozhodovaní zákazníkov v Európe prekvapivo klesol. Ukázala to celoeurópska štúdia firmy SAS a spoločnosti Futurum Research. Kým pred koronakrízou zaradilo cenu medzi tri najdôležitejšie faktory pre nákupné rozhodnutie 61 % spotrebiteľov, pri letnom dotazovaní už iba mierne nadpolovičná väčšina (54 %), čo znamená pokles o sedem percentných bodov. 

Tri pätiny zákazníkov dnes zároveň tvrdia, že nemajú problém zaplatiť za výrobky a služby viac, ak im značka poskytne lepšiu zákaznícku skúsenosť. „Pri budovaní lojality sa môžu firmy výlučne na nízku cenu spoliehať ešte menej ako v minulosti. Keď sa dnes spotrebitelia rozhodujú kde minú peniaze, kladú čoraz väčší dôraz na služby a celkovú zákaznícku skúsenosť“, sumarizuje Richard Kraus. Alarmujúcou správou pre firmy je nízka tolerancia zákazníkov, či už voči nekvalitnej alebo nedostupnej zákazníckej podpore, voči problémom pri vracaní tovaru či reklamáciách, alebo voči nevhodnej komunikácii či zle fungujúcemu predajnému kanálu. Tretina spotrebiteľov v súčasnosti stráca trpezlivosť so značkou už po prvej zlej skúsenosti a až 90 % by vymenilo dodávateľa alebo viac u obchodníka nenakúpilo po dvoch až piatich zlých skúsenostiach. 

„Na poskytovanie dobrej zákazníckej skúsenosti sa firmy musia zamerať na všetky fázy interakcií so zákazníkmi. Čiže poskytnúť jednotnú a personalizovanú komunikáciu cez rozličné kanály, umožniť jednoducho nakupovať a zabezpečiť zákaznícky servis s osobným a ľudským prístupom. V digitálnom prostredí, kde prebieha čoraz viac interakcií, nie je možné poskytovať personalizovanú komunikáciu a služby bez rozsiahlych analýz dát a technológií s prvkami umelej inteligencie“, hovorí R. Kraus. V budúcnosti význam zákazníckych dát podľa štúdie SAS a Futurum Research naďalej porastie. Firmy budú viac využívať technológie pre rozšírenú realitu, drony ako aj chatbotov a virtuálnych asistentov, preto budú aj digitálne interakcie zákazníkov so značkami ešte častejšie.

Štúdia SAS a Futurum Research poukázala tiež na odlišné vnímanie úrovne zákazníckej skúsenosti firiem a zákazníkov. O vlastnej schopnosti veľmi dobre napĺňať predstavy zákazníkov a budovať lojalitu je presvedčených až 9 z 10-tich obchodníkov a poskytovateľov služieb. Až 41 % spotrebiteľov však tvrdí, že sú veľmi spokojní iba s tromi alebo menej značkami, u ktorých nakupujú.

Výzva: Podpora investícií do poľnohospodárstva

Novú výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby s celkovou sumou 21 miliónov EUR zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Žiadosti výlučne v elektronickej forme budú prijímané od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku. Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a autorizovať od 1.3.2021 do 31.3.2020. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10 do 60 tisíc EUR. Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov EUR. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 % z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí 40 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva.

Výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov ako aj začínajúcich fariem. Žiadatelia môžu získať príspevok na:
 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
 • investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
 • investície do zlepšenia odbytu;
 • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológií v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde v prílohe výzvy. Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku: zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby; zvýšením odbytu; znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológií; zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy; zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou.

Projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t. j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a vytvorí sa hranica finančných možností za príslušnú oblasť (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou príslušnej oblasti). Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby boli schválené len dostatočne kvalitné projekty, je 55 bodov zo 100. Podrobnosti výzvy sú zverejnené na: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338

štvrtok 26. novembra 2020

Trend: Iba zálohovanie už nestačí

Podľa lokálneho prieskumu medzi účastníkmi on-line konferencie Acronis Cyber Protection Roadshow, 58 % respondentov považuje dnes za najperspektívnejší doplnok zálohovania ochranu proti ransomvéru. Všeobecne sa podľa českých a slovenských účastníkovkonferencie počas koronavírusovej krízy zvýšila úroveň útokov, pričom tretina organizácií zažila v priebehu tohto obdobia výpadky IT.

Lokálni používatelia stále viac chápu, že samotné zálohovanie už nestačí na pokrytie komplexných kybernetických hrozieb, a preto hľadajú spôsob, ako skombinovať ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť. Druhým trendom je akcelerácia prechodu na cloudové riešenia a SaaS modely využívania IT bezpečnosti – popri cloudovom zálohovaní je dnes hlavnou oblasťou bezpečné zdieľanie dát a spolupráca v cloude.

Z prieskumu vyplýva:
 • 21 % respondentov registrovalo počas koronavírusovej krízy viac útokov než normálne, 6 % naopak menej a 73 % rovnako;
 • 35 % organizácií zažilo v priebehu tohto obdobia výpadky IT infraštruktúr, z toho 18 % viackrát;
 • 66 % respondentov uviedlo, že zálohuje automatizovane celé obrazy diskov či virtuálnych serverov, 24 % automatizovane iba vybrané súbory a 10 % zálohuje manuálne;
 • za najperspektívnejší bezpečnostný doplnok zálohovania považuje 58 % opýtaných ochranu proti ransomvéru, 31 % ochranu koncových bodov a 8 % patch management;
 • v oblasti cloudu je najužitočnejšou službou zdieľanie súborov a spolupráca pre 33 %, cloudové zálohovanie pre 27 % a disaster recovery pre 15 % zúčastnených.
„V priebehu posledných niekoľkých mesiacov sa prístup organizácií ku kybernetickej bezpečnosti výrazne zmenil. Skoková potreba digitalizácie firemných prostredí a ich zabezpečenie implikovala dopyt po cloudových službách a komplexných riešeniach kybernetickej ochrany, ktoré sa ukazujú ako vhodnejšie do súčasnej situácie“, dodal Zdeněk Bínek.

EU: Kolektívna ochrana práv

Európsky parlament schválil nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v Európskej únii (EÚ) umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv. Vo všetkých členských štátoch zavedie harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním sporov.

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom - napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom - podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia). Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu. Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám. Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ. Okrem iného by mali preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

Smernica tiež prináša spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej „platí strana, ktorá prehrá spor“. Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu. V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou.

Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, akými sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika a telekomunikácie. Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.

Radíme: Ako nakupovať bezpečne

Aj napriek turbulentnému roku sa európski spotrebitelia rozhodli, že Vianoce si pokaziť nenechajú. Tým, že sa ľudia stále prispôsobujú zmenám spôsobeným pandémiou koronavírusu, sú pri výdavkoch obozretnejší. Nový prieskum ukázal, že polovica z nich (52 %) plánuje robiť väčšie nákupy v období zliav či nákupných sviatkov, vrátane Black Friday (v porovnaní s ich správaním v predošlých rokoch). Ba čo viac, tretina (34 %) z nich plánuje nechať to na poslednú chvíľu v očakávaní ešte väčších zliav.

V snahe vychutnať si Vianoce a zároveň dodržať opatrenia súvisiace so sociálnym dištancovaním zameriavajú európski spotrebitelia pri hľadaní vianočných darčekov svoju pozornosť mimo kamenné obchody. V skutočnosti až traja z piatich spotrebiteľov (60 %) tvrdia, že plánujú väčšinu svojich vianočných nákupov uskutočniť on-line. Pätina (20 %) z nich dokonca zašla ešte ďalej a tvrdí, že aj keď to nebolo zvykom, tento rok všetky svoje vianočné nákupy uskutočnia on-line. Popri rastúcom trende on-line nakupovania prieskum spoločnosti Kaspersky ďalej naznačil, že väčšina spotrebiteľov neplánuje znižovať svoje vianočné výdavky – a to aj napriek hospodárskej recesii na celom kontinente. Iba štvrtina (26 %) spotrebiteľov plánuje tento rok svoje vianočné rozpočty znížiť aspoň o tretinu či viac, a to hlavne z dôvodu finančných obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu. Toto číslo však v mladšej vekovej skupine (u ľudí vo veku 25 – 34 rokov) stúpa až na 30 %, teda medzi ľuďmi, ktorí sú najviac postihnutí znižovaním počtu pracovných miest v súvislosti s pandémiou.

Avšak s rastom počtu spotrebiteľov, ktorí lovia superzľavy na internete, sa zvyšujú aj riziká, ktoré táto naháňačka za zníženou cenou sprevádza. Iba 16 % spotrebiteľov nie je ochotných vymeniť svoje osobné údaje za on-line zľavy – napriek tomu, že sa môžu stať obeťou podvodných webových stránok či podvodov súvisiacich s akciovými cenami. „Vianočné obdobie je dôležité vždy, no o to viac tento rok, keď sa ľudia ešte k tomu snažia zorientovať v chaose, ktorý spôsobila pandémia. Je logické, že sa snažia väčšinu svojich nákupov robiť on-line, aby zostali v bezpečí a zároveň hľadajú čo najlepšiu cenu. No takisto musíme vziať do úvahy, že tam, kam smerujú davy, smerujú aj zločinci. Rovnako ako vreckári prúdia do preplnených miest a dúfajú, že budú mať šťastie, kyberzločinci sa budú pozerať na nákupné trendy spotrebiteľov a budú sa snažiť využiť túžbu ľudí naháňať zľavy, aby ušetrili. Ľuďom by som preto poradil, aby si spravili prieskum, riadili sa pri nakupovaní zdravým rozumom a tým sa vyhli tomu, že ich zmetie prívalová vlna spôsobená eufóriou z blížiacich sa radostných vianočných sviatkov v snahe vynahradiť si pochmúrnejšie predošlé mesiace tohto roka. Vždy treba mať na pamäti, že ak sa nejaká ponuka zdá príliš dobrá na to, aby to bola pravda, tak to tak najskôr aj bude“, radí Miroslav Kořen.

Spoločnosť Kaspersky preto naháňačov zliav varuje, aby si dávali pozor na potenciálne podvody súvisiace s nákupným sviatkom Black Friday a predvianočným obdobím. Radí, ako aj v tomto predvianočnom období nakupovať s dôverou, aby ste sa vyhli nákupným podvodom:
 • Nakupujte iba v legitímnych a overených obchodoch. Je vždy bezpečnejšie, ak webovú adresu zadáte do prehliadača sami, prípadne ju vyberiete z uložených záložiek, než klikanie na odkaz. Využite zadávacie pole v prehliadači, aby ste skontrolovali, či je web, ktorý sa chystáte navštíviť pravý a bezpečný a či sa pri zadanej webovej adrese zobrazuje zamknutý zámok alebo webová adresa začína HTTPS.
 • Nákupy dokončujte prostredníctvom bezpečných platobných metód. Plaťte kreditnými kartami alebo zabezpečenými platobnými službami, aby transakcie zostali chránené. 
 • Zľavy si overujte. Ak dostanete informácie o zľave prostredníctvom emailu alebo SMS správy, skontrolujte odosielateľa a predtým, než kliknete na akékoľvek webové odkazy, uistite sa, že sú legitímne. Udržujte softvér ako aj aplikácie na svojom zariadení aktualizované a chráňte všetky svoje zariadenia pomocou dôveryhodného riešenia na zabezpečenie internetu. 
 • Kyberbezpečnostné riešenia s anti-phishingovými technológiami založenými na správaní vám dokážu zaslať notifikácie, ak sa napríklad chystáte navštíviť phishingovú webovú stránku.
 • Spravujte svoje heslá. Riešenia na správu hesiel vám zas môžu pomôcť pri nákupoch v rôznych e-shopoch tým, že bezpečne uložia vaše osobné údaje, aby boli jedinečné pre všetky vaše on-line účty.

Deloitte Technology Fast 50: Úspešné aj slovenské firmy

V známom rebríčku Deloitte Technology Fast 50 v strednej Európe sa darilo slovenským spoločnostiam aj v aktuálnom 21. ročníku. Najlepšie zo slovenských spoločností sa umiestnila spoločnosť, ktorá ponúka nástroj na efektívnu spoluprácu pri tvorbe obsahu a reklám na sociálne médiá. S priemerným tempom rastu 1.536 % za obdobie 2016 až 2019 uzatvára desiatku najúspešnejších spoločností v rebríčku. 

V širokej konkurencii uspela aj spoločnosť zameraná na zvyšovanie príjmov z mobilných hier, ktorá sa umiestnila na 14. mieste s rastom 1.306 %. V špeciálnej kategórii Rising Stars, orientovanej na mladé a rýchlorastúce spoločnosti s technologickým zameraním, sa na 13. mieste umiestnila slovenská spoločnosť poskytujúca komplexné expanzné služby v oblasti e-commerce. Oproti predošlým ročníkom sa rebríček rozrástol o špeciálnu kategóriu Impact Stars, v ktorej sa oceňujú spoločnosti s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie, spoločnosť, životné prostredie, diverzitu alebo oblasť inovácií. V tejto kategórii uspeli hneď tri slovenské spoločnosti. Softvérová spoločnosť, ktorá pomáha klientom vytvárať softvérové riešenia a digitálne produkty, ako aj spoločnosť, ktorá ponúka AI riešenie pre samoúdržbu priemyselných robotov. Trojicu ocenených uzatvára spoločnosť, ktorá revolučne mení spôsob manažovania odpadu.

Do Deloitte Technology Fast 50 v strednej Európe sa majú možnosť zapojiť spoločnosti z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Kosova, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Severného Macedónska, Slovenska, Slovinska a Srbska. V aktuálnom rebríčku sa umiestnilo 42 nových spoločností, čo potvrdzuje silný inovatívny a kreatívny potenciál regiónu. Už tradične dominovali spoločnosti z Českej republiky a Poľska. Prvé miesto obsadila poľská spoločnosť s priemerným tempom rastu za obdobie 2016 až 2019 vo výške 9.077 %, ktorá umožňuje spoločnostiam vytvoriť a objednať požadovaný obal s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Druhou v poradí je spoločnosť z Českej republiky s tempom rastu 8.427 %. Ide o doručovaciu službu založenú na technológiách, ktorá sa špecializuje na koncové doručovanie. Aj v kategórii Rising Stars rovnako dominovali spoločnosti z Českej republiky a Poľska. Prvenstvo získala spoločnosť poskytujúca služby sektoru fintech z Českej republiky s tempom rastu 2.356 %. Spoločnosť vytvorila on-line školiacu platformu FTMO pre obchodníkov na finančných trhoch.

streda 25. novembra 2020

Black Friday: Pozor na príliš dobré zľavy

Predvianočné nákupy sú už v plnom prúde v kamenných obchodoch aj e-shopoch. Predajcovia to veľmi dobre vedia a lákajú zákazníkov na obrovské zľavy počas Black Friday. Odborníci však upozorňujú, ako sa týmito zľavami nenechať okabátiť a ako správne vyberať darčeky.

Populárny americký nákupný fenomén Black Friday si už svoje pevné miesto našiel aj na Slovensku. Kým oficiálne ide len o jeden deň, ktorý vždy pripadá na štvrtý novembrový piatok, tento rok konkrétne na 27. novembra, väčšina predajcov ponúka extrémne zľavy takmer počas celého novembra. Otvára sa tak nimi sezóna predvianočných nákupov, kedy na zákazníkov v e-shopoch čakajú obrovské zníženia cien. Sľubovaným bombastickým zľavám však rozhodne netreba bezhlavo podľahnúť. Nie všetky ponuky sú totiž tak výhodné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Kým vlani sa priemerná výška reálnych zliav pohybovala okolo 20 %, tohto roku je to podľa nákupného poradcu Heureka v priemere 18 %. Znamená to, že v e-shopoch, ktoré ponúkajú 80 a viac percentné zľavy by si zákazníci mali dávať pozor.

„Niektoré e-shopy produkty pred zľavnením umelo nadcenia. Heureka zákazníkov pred klamlivými zľavami chráni tým, že celoročne monitoruje vývoj cien produktov v 11 tisíc e-shopoch, ktoré združuje. Preto zákazníkom odporúčame vždy si skontrolovať vývoj ceny produktu pred jeho kúpou“, upozorňuje Tomáš Braverman. Pohyb priemernej ceny tovaru ukazuje grafická krivka pri každom tovare, takže kontrola je rýchla a skutočne jednoduchá. Heureka tento rok navyše pre nakupujúcich pripravila inšpiratívneho darčekového radcu, ktorý im pomôže nakupovať ešte efektívnejšie a výhodnejšie. Vznikol s pomocou dôslednej dátovej analýzy a zákazníkom pomáha vyberať tie najlepšie darčeky pre rodinu a blízkych na základe presne zvolených preferencií. Tento rok sa bude treba s vianočnými nákupmi poponáhľať a Black Friday je na to jedinečná príležitosť. „Rok 2020 bol z hľadiska e-commerce výnimočný – očakávame medziročný rast až o 40 %. To však znamená aj preťaženejšie e-shopy a donáškové spoločnosti. Ak chcete mať vaše darčeky doma do Vianoc, do nakupovania by ste mali pustiť čo najskôr“, odporúča Tomáš Braverman.

Radíme: Alternatíva ku končiacej bezplatnej verzii Google Photos

Spoločnosť Google minulý týždeň oznámila ukončenie podpory neobmedzeného bezplatného úložiska v rámci služby Google Photos. Od 1.6.2021 sa všetky fotky počítajú do kapacity 15 GB v rámci základného balíka služieb Google, kam sa započítava aj kapacita Gmail a Google Drive. 

Platená verzia služby Google Photos môže pri používateľoch s množstvom gigabajtov fotiek viesť k ročným poplatkom na úrovni takmer 100 eur. Podľa odhadov sa toto opatrenie dotkne viac ako miliardy používateľov. Existuje síce viacero alternatívnych služieb na ukladanie multimédií (OneDrive, Amazon Drive, Dropbox, iCloud a ďalšie), žiadna z nich však neponúka v základnom bezplatnom balíku viac ako 15 GB priestoru. A používatelia, ktorí aktívne pracujú s fotografiami vedia, že 15 GB je v dnešnej dobe málo – veď priemerný smartfón už ponúka vyššiu úložnú kapacitu.

Riešením vzniknutej situácie môže byť sieťové úložisko Synology NAS, ktoré umožňuje spravovať niekoľko terabajtov (tisícov gigabajtov) fotografií, multimédií či pracovných súborov, pričom máte svoje dáta uložené u seba a získate ďalšie služby automatického zálohovania, mediálneho, webového či emailového servera, zdieľania a streamovania obsahu ako aj vlastného fotoalbumu v aplikácii. Ponúkne automatickú organizáciu fotografií, ktoré si môžete triediť vďaka umelej inteligencii podľa tvárí, miest či dokonca objektov na fotografiách. Môžete ich vkladať do albumov a zároveň zobrazovať chronologicky. Dokáže tiež automaticky vyrovnať zle natočené fotografie a neobmedzuje kvalitu fotiek na rozdiel od viacerých on-line služieb.

EU: Návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru

Poslanci Európskeho parlamentu v nelegislatívnom uznesení vyzdvihli dôležitosť urýchleného návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na jeho vnútorných hraniciach. Požadujú viac flexibility pri zavádzaní obmedzujúcich opatrení, ktoré by mohli byť prijímané aj na regionálnej či miestnej úrovni, ako aj lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci Európskej únie (EÚ). Vyzývajú tiež na prípravu pohotovostných plánov, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa z dočasných pohraničných kontrol stávali kontroly dlhodobé.

Uznesenie poukazuje na negatívne dopady uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na občanov v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, ako aj na študentov a páry žijúce v susedných členských štátoch. Opatrenia obmedzujúce voľný pohyb by mali zostať výnimkou a v budúcnosti by ich mali nahradiť cielené opatrenia, ktoré budú v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie. Poslanci požadujú, aby sa obmedzenia nevzťahovali na ľudí žijúcich v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, avšak iba za predpokladu, že tieto osoby budú dodržiavať odporúčania a opatrenia proti šíreniu vírusu prijaté zodpovednými orgánmi daných členských štátov.

Európska komisia a vlády členských štátov by mali zintenzívniť úsilie zamerané na lepšiu koordináciu spoločnej reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu. Týkať by sa to malo najmä karanténnych pravidiel, vyhľadávania kontaktov, stratégií testovania a vzájomného uznávania testov, ako aj dočasného obmedzenia ciest zahraničných turistov do EÚ. Schválený text zároveň požaduje kompatibilitu rôznych aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Vyzýva tiež na zaistenie lepšieho prístupu k spoľahlivým a aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných opatreniach v jednotlivých štátoch EÚ.

Stratégia o budúcnosti schengenského priestoru je jednou z kľúčových iniciatív Európskej komisie na rok 2021. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že dokončenie schengenského priestoru je nevyhnutnou podmienkou zaistenia rovnakých výhod v oblasti voľného pohybu pre všetkých občanov EÚ. Nelegislatívne uznesenie je reakciou Európskeho parlamentu na petíciu týkajúcu sa schengenského systému a opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Petícia sa vzťahovala na slobodu pohybu a žiadala preskúmať zákonnosť uzatvárania hraníc v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou.

5G: Aukcia ukončená

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100.229.000 Eur
.

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz (5G) získala:
 • Orange Slovensko, a.s. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
 • O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
 • Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz Aukčný blok (2 x A)(713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala: 
 • O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz (Aukčný blok B)
Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
 • O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
 • Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
 • SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)
Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Podľa úradu sa počas jeho priebehu, t. j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila očakávania. Predané frekvencie zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike. 

utorok 24. novembra 2020

Home office: Práca neznamená kancelária

Nový výskum medzi HR, IT a obchodnými manažérmi odhalil 41 % nárast podielu zamestnancov v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA), ktorí považujú prácu na diaľku za nevyhnutnosť, nie za výsadu. Tento názor má aktuálne 53 % pracovníkov tzv. Generácie X.  

Práca na diaľku je pre takmer dve tretiny (64%) respondentov prínosom pre firmu a nie je možné sa vrátiť sa späť - napriek tomu zaznievajú obavy, že vedenie podnikov nevenuje dostatočnú pozornosť prispôsobenie novej situácii v zmysle poskytnutia širších možností voľby a flexibility zamestnancom. Viac ako štyria z desiatich (41 %) opýtaných manažérov sa obáva, že ich podriadení sa pri práci na diaľku nebudú sústrediť na zadanú úlohu. Viac ako štvrtina (28 %) má dojem, že kultúra vedenia podniku prácu na diaľku nepodporuje a viac ako polovica (59 %) pociťuje zvýšený tlak byť on-line aj mimo bežný pracovný čas. Tieto zistenia poukazujú na potrebu opustiť tradičný spôsob manažérskeho myslenia a praxe na všetkých úrovniach. Napokon viac ako tri štvrtiny opýtaných zamestnancov (76 %) sa domnievajú, že sa po prechode na prácu na diaľku zlepšili ich osobné väzby s kolegami, 66 % má dojem, že môže pri videokonferenciách otvorenejšie hovoriť a 69 % uvádza zníženie stresu. Zlepšila sa morálka zamestnancov (30 %) a vzrástla produktivita (34 %). Viac ako dve tretiny (67 %) uvádza, že je teraz jednoduchšie nábor špičkových pracovníkov, najmä z radov pracujúcich rodičov (83 %) a menšín (68 %). Čo sa týka nových nápadov, takmer tri štvrtiny (72 %) u tých, ktorých podnik má centrálu a regionálne pobočky sa zhodujú, že inovácie vo firme prichádzajú z viacerých strán ako predtým.

IT už nie je považované za brzdu distribuované práce. Zamestnanci môžu bežne pracovať v centrále, na pobočkách, z domova, na cestách alebo miesta ľubovoľne striedať, pričom iba tretina (33 %) opýtaných sa domnieva, že IT nie je dostatočne vybavené pre podporu práce na diaľku. Dnešný rozsah práce na diaľku spôsobený pandémiou výrazne rozšíril využitie digitálnych technológií a platforiem. V snahe zachovať prevádzkyschopnosť presúvajú podniky viac aplikácií do cloudu, čím vznikajú nové izolované ostrovy informácií. So zmenšovaním a zväčšovaním pracovnej sily a prechodom na prácu z domova vzrastá pestrosť zariadení používaných k práci v rámci programov BYOD, ktoré teraz ponúka vyššiu flexibilitu. Každé nové zariadenie pripojené k sieti však predstavuje potenciálne vstupnú bránu kybernetického útoku. To všetko narúša bezpečnostný perimeter podniku a zvýrazňuje potrebu zavádzania bezpečnostných modelov založených na princípe nulovej dôvery.

Štúdia The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce vychádza z prieskumu sponzorovanom spoločnosťou VMware, ktorého sa zúčastnilo 2.850 respondentov v regióne EMEA (950 manažérov HR, 950 manažérov IT a 950 obchodných manažérov) z 12 krajín - Veľkej Británie ( 600), Francúzsko (450), Nemecka (450), Taliansko (150), Holandska (150), Ruska (150), Poľska (150), Nórska (150), Švédska (150), Španielska (150), Spojených arabských emirátov (150) a Saudskej Arábie (150). Spoločnosť Vanson Bourne prieskum vykonala v júni a júli 2020.


EU: Kvalita ovzdušia

Podľa najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400.000 predčasným úmrtiam na celom kontinente. Analýza EEA vychádza z najnovších oficiálnych údajov o kvalite ovzdušia z vyše 4.000 monitorovacích staníc v celej Európe v roku 2018.

Zo správy EEA s názvom Kvalita ovzdušia v Európe – rok 2020 vyplýva, že šesť členských štátov prekročilo v roku 2018 hraničnú hodnotu Európskej únie pre jemné tuhé častice (PM2,5): Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko. Iba štyri krajiny v Európe – Estónsko, Fínsko, Island a Írsko – mali nižšie koncentrácie jemných tuhých častíc ako sú prísnejšie smerodajné hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V správe EEA sa konštatuje, že medzi zákonom povolenými hraničnými hodnotami kvality ovzdušia v EÚ a usmerneniami WHO naďalej pretrváva rozdiel, čo je sporná otázka, ktorú sa Európska komisia snaží riešiť revíziou noriem EÚ v rámci akčného plánu nulového znečistenia. Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystavenie jemným tuhým časticiam v roku 2018 približne 417.000 predčasných úmrtí v 41 európskych krajinách. Približne k 379.000 z týchto úmrtí došlo v EÚ-28, zatiaľ čo 54.000 predčasných úmrtí bolo pripisovaných oxidu dusičitému (NO2) a 19.000 predčasných úmrtí prízemnému ozónu (O3). (Tieto tri číselné údaje sú samostatné odhady a čísla by sa nemali sčítať, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu).

Zo správy EEA taktiež vyplýva, že znižovanie emisií v kľúčových odvetviach zlepšilo kvalitu ovzdušia v celej Európe. Od roku 2000 emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy vrátane oxidov dusíka (NOx) výrazne poklesli napriek rastúcemu dopytu po mobilite a súvisiacemu zvýšeniu emisií skleníkových plynov v tomto odvetví. Emisie znečisťujúcich látok z dodávok energie sa takisto výrazne znížili, zatiaľ čo pokrok v znižovaní emisií z budov a poľnohospodárstva bol pomalý. Vďaka lepšej kvalite ovzdušia predčasne zomrelo v roku 2018 približne o 60.000 menej ľudí v dôsledku znečistenia jemnými tuhými časticami v porovnaní s rokom 2009. V prípade oxidu dusičitého je toto zníženie ešte väčšie, keďže predčasné úmrtia za posledné desaťročie klesli približne o 54 %. Pokračujúce vykonávanie politík v oblasti životného prostredia a klímy v celej Európe je kľúčovým faktorom zlepšenia.

Správa EEA obsahuje aj prehľad prepojení medzi pandémiou COVID-19 a kvalitou ovzdušia. Podrobnejšie posúdenie predbežných údajov EEA za rok 2020 a podporné modelovanie službou monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) potvrdzuje predchádzajúce posúdenia, z ktorých vyplýva až 60 % zníženie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie v mnohých európskych krajinách, kde sa na jar 2020 zaviedli opatrenia na obmedzenie pohybu. EEA zatiaľ nemá odhady potenciálnych pozitívnych vplyvov čistejšieho ovzdušia na zdravie v roku 2020. V správe sa takisto uvádza, že dlhodobé vystavenie látkam znečisťujúcim ovzdušie spôsobuje kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré boli identifikované ako rizikové faktory úmrtia u pacientov s ochorením COVID-19. Príčinná súvislosť medzi znečistením ovzdušia a závažnosťou infekcií COVID-19 však nie je jasná a je potrebný ďalší epidemiologický výskum.

Európska komisia nedávno uverejnila jednotlivé kroky pre akčný plán EÚ smerujúci k naplneniu ambície nulového znečistenia, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody.

Trend: Digitálna nedôvera

Spotrebitelia na celom svete neveria, že by spoločnosti zaobchádzali s ich citlivými údajmi zodpovedne. Reprezentatívna štúdia Aká je hodnota údajov ukázala, že iba každý tretí Európan dôveruje iným v súvislosti s manipuláciou s ich údajmi. Dôvod je prostý, každý piaty spotrebiteľ má zlé skúsenosti s používaním osobných údajov na internete.

Digitálna dôvera bola v ešte menšej miere zaznamenaná u Američanov – len 23 percent verí spoločnostiam, pokiaľ ide o zaobchádzanie so súkromnými informáciami. Naopak v Rusku je situácia iná, dôveru vyjadrilo až 41 percent Rusov. „Údaje pomáhajú lepšie pochopiť potreby zákazníkov a rýchlejšie reagovať na trendy na trhu – avšak zákazníci musia byť schopní uveriť spoločnostiam, s ktorými zdieľajú spoločné informácie, že s nimi tieto spoločnosti zaobchádzajú správne“, uvádza Peter Hetteš. V nie každom odvetví panuje rovnaká digitálna dôvera či nedôvera. Zákazníci v Európe veria najviac bankám pri manipulácii s údajmi – vyjadrilo sa tak 54 percent Európanov, rovnaké percento bolo Rusov. V USA vybralo banky na prvé miesto 56 percent respondentov. Nasledovali poskytovatelia platobných služieb a dodávatelia energie z hľadiska najvyššej dôvery. S podstatne väčšou nedôverou sa musia vysporiadať telekomunikačné spoločnosti. V európskom priemere im dôveruje iba 28 percent respondentov, 21 percent verí on-line obchodu a len 14 percent sociálnym sieťam a aplikácii Messenger. 

Peter Hetteš podotkol, že veľa ľudí na sociálnych sieťach o sebe prezrádza najrôznejšie informácie: od kontaktných údajov až po nákupné a pohybové profily. Je to spôsobené tým, že spotrebitelia rozlišujú medzi významom jednotlivých typov údajov. Finančné údaje sú klasifikované ako obzvlášť citlivé, zatiaľčo údaje týkajúce sa kondície alebo konzumu sú viacerými používateľmi hodnotené ako menej ohrozené údaje. Aj vzhľadom na fakty, ktoré odhalila štúdia, viaceré spoločnosti čelia v súčasnej dobe výzve, aby zverené údaje využívali čo najefektívnejšie. Rovnako je však potrebné, aby sa dopytovali len takých údajov, ktoré sú potrebné. 


Výzva: Projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Slovensko vyhlásilo výzvu pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Môžu sa do nej zapojiť subjekty s ambicióznymi projektami, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie. Projekty bude následne posudzovať Európska komisia a vyberie tie, ktoré podporí.

Do výberového procesu IPCEI sa môžu prihlásiť projekty súvisiace s implementáciou vodíkových technológií v rozličných oblastiach. Ide napríklad o výrobu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie s využitím elektrolýzy, o prepravu vodíka cestnou, železničnou, lodnou či potrubnou dopravou v rôznych formách, o odvetvia dopravy využívajúce palivové články napríklad v nákladných vozidlách, autobusoch, vlakoch, vrátane vodíkových čerpacích staníc. Medzi ďalšie podporované oblasti patrí priemyselné využitie zeleného vodíka, využitie v energetických odvetviach a využitie v sektore bývania pri zásobovaní teplom a elektrinou. Hoci mnohé z vodíkových technológií sú na trhu už známe, zatiaľ nie sú v plnej miere aplikované v praxi, nakoľko sú teraz drahšie než jestvujúce alternatívy. Aj vďaka IPCEI by sa najlepšie z nich mali stať ekonomicky životaschopné.

„Výzva IPCEI v oblasti vodíkových technológií je určená spoločnostiam so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa chcú zúčastniť na strategických projektoch v európskom meradle prostredníctvom rôznych partnerstiev. Pre naše firmy je to obrovská príležitosť byť súčasťou ambicióznych inovácií“, uviedol Peter Blaškovitš, podľa ktorého by projekty mali prispieť k naplneniu cieľa uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050. Vyhlásenie výzvy IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií je zároveň aj ďalším krokom k naplneniu novej produktovej stratégie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), v ktorej majú vodíkové technológie prioritu, či už z pohľadu výroby alebo uchovávania energie.

Dôležité detaily o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o pripravovanom národnom výbere projektov sa záujemcovia dozvedia na on-line workshope, ktorý SIEA a MH SR organizujú dňa 26. novembra 2020. Účasť na workshope je bezplatná a zaregistrovať sa naň možno na stránke www.siea.sk.

pondelok 23. novembra 2020

On-line: Problémy s alkoholom

Na Slovensku je požívanie alkoholu do 18 rokov zakázané. Napriek tomu si dospievajúci nájdu cestu, ako sa k nemu dostať. Už prvý kontakt s alkohol predstavuje pre dieťa riziko. Aj preto je nutné všímať si akékoľvek zmeny v správaní dieťaťa, riešiť podozrivé signály a včas konať.

Prečo sa dieťa rozhodne siahnuť po alkohole? Najčastejším dôvodom je snaha zapadnúť do partie a udržať si kamarátov najmä v období dospievania. U detí alkoholikov je tiež výrazne väčšia šanca, že budú mať v budúcnosti tiež problémy s alkoholom. Alkohol je pre viacerých aj cesta, ktorou sa snažia riešiť či potláčať skryté problémy. Ak prichádzate domov so slovami „dal by som si nejaký drink“ a pri televízii si otvoríte fľašu vína, dieťa to môže považovať za bežnú súčasť života. Deti úplne prirodzene zvyknú napodobňovať správanie svojich rodičov – úloha rodiča je preto vo výchove najdôležitejšia. Alkohol sa pomerne často objavuje v televízii, na sociálnych sieťach, v časopisoch. 

Neplnoletí, ktorí experimentujú s alkoholom, nepoznajú rozumnú mieru. Nevedia racionálne vyhodnotiť, čo je veľa. Alkohol dokáže byť klamlivý, pretože miestami možno máme pocit, že sa cítime dobre a nijako na nás nepôsobí, no v zlomku sekundy sa to môže zmeniť na úplne opačné pocity. Aj preto je dôležité vedieť rozoznať príznaky, ktoré môžu signalizovať otravu alkoholom: neschopnosť rozprávať a reagovať na rôzne podnety, nadmerné zvracanie, problémy s dýchaním, viditeľné zranenia či záchvaty. Pri takýchto prejavoch je nutné okamžite zavolať sanitku. To, že sa u mladistvého začína vyvíjať závislosť na alkohole, môžu naznačovať aj výrazné zmeny v jeho správaní. Jedným z najčastejších sú napríklad náladovosť spojená s podráždenosťou a inými prehnanými reakciami, problémy v škole, rebelovanie proti pravidlám v domácnosti, pasivita a nezáujem o dovtedajšie záľuby, fyzické alebo duševné problémy.

Problémy s alkoholom dokážu veľmi nepríjemne zasiahnuť do rodinného a každodenného života. Najčastejšou chybou, ktorú rodič môže urobiť je, že spanikári a zvolí cestu kriku a hádok. Postup by mal byť presne opačný:
 • nekričte, nevyhrážajte sa, ani sa s dieťaťom nehádajte,
 • netrestajte ho, kým je pod vplyvom alkoholu,
 • dotýkajte sa dieťaťa opatrne – opití zvyknú brať dotyky ako hrozbu,
 • nenúťte ho nasilu jesť či piť.
V prípade, že problémy pretrvávajú je najlepšou cestou obrátiť sa na odborníkov. Hanba, obavy ani strach nie sú na mieste. Ide, predsa, o zdravie a budúcnosť dieťaťa a celej rodiny. Na problém zodpovedného prístupu sa orientuje aj kampaň ROZUMNE. Jej cieľom je poukázať na nástrahy alkoholu, no zároveň vzdelávať rodičov či pedagógov, ako pristupovať k deťom v prípade, že sa dostanú do kontaktu s alkoholom. Viac informácií o probléme aj možnosť poradiť sa s odborníkom nájdete na stránke rozumne.sk.

SR: Nezamestnanosť v októbri

Počet ľudí bez práce na Slovensku aj napriek druhej vlny pandémie klesá tretí mesiac po sebe. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  si v októbri t. r. našlo zamestnanie 16.610 evidovaných nezamestnaných, čo je o takmer 1.500 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2019. Najviac ľudí sa na trhu práce umiestnilo v prešovskom okrese, ďalej v košickom, žilinskom, prievidzskom, trnavskom či nitrianskom okrese. 

V októbri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 p. b . (v septembri 2020 7,43 %), medziročne vzrástla o 2,41 p. b. (v októbri 2019 4,94 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 201.281 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 2.368 osôb (o 1,16 p. b.). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v októbri na úrovni 8,12 %. Medzimesačne poklesla o 0,06 p. b ., medziročne vzrástla o 2,08 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 222.242 ľudí bez práce, čo je o 2.151 osôb menej ako v septembri.

Celkovo bolo v októbri 2020 z evidencie vyradených 20.489 uchádzačov o zamestnanie, 16.610 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 621 ľudí, ďalších 3.258 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). Aj v októbri počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70.000 , konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 74.921. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 1.752 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20.799 (podiel 27,76 %), najmenej v Košickom kraji 3.913 (podiel 5,22 %).

EU: Postoje ku koronakríze

Podľa výsledkov tretieho tohtoročného prieskumu, v ktorom sa občanov Európskej únie (EÚ) pýtali na koronakrízu a ich postoj k EÚ, viac Európanov hodnotí kroky EÚ pozitívne než na jar napriek „neistote“, ktorú v súčasnej situácii spojenej s ekonomickými dopadmi krízy opäť pociťuje 50 % občanov EÚ.

S rastúcim počtom občanov EÚ, ktorí sa v dôsledku krízy ocitli v neistej situácii, dve tretiny Európanov (66 %) súhlasia s tvrdením, že EÚ by mala mať pri riešení pandémie viac kompetencií. Na Slovensku s tým súhlasí 55 % respondentov. Okrem toho si väčšina Európanov (54 %) myslí, že EÚ by mala disponovať väčším množstvom finančných prostriedkov v boji proti následkom pandémie. S týmto tvrdením súhlasí 42 % oslovených Slovákov. 

Pre občanov EÚ je nanajvýš dôležité, aby tieto finančné prostriedky EÚ smerovali iba do členských štátov s fungujúcim súdnym systémom, ktoré dôsledne rešpektujú spoločné európske demokratické hodnoty. Viac ako tri štvrtiny respondentov v EÚ (77 %) súhlasia s tým, že EÚ by mala poskytovať finančné prostriedky členským štátom iba za predpokladu, že ich vlády preukázateľne dodržiavajú princípy právneho štátu a demokratické zásady. Na Slovensku s tým súhlasí 72 % oslovených.

Kľúčovou prioritou kam by mali smerovať výdavky je oblasť verejného zdravia (54 %), nasleduje hospodárske oživenie a nové príležitosti pre podniky (42 %), klimatické zmeny a ochrana životného prostredia (37 %), ako aj zamestnanosť a sociálne veci (35 %). Slovenskí respondenti považujú za najdôležitejšiu oblasť zamestnanosť a sociálne veci (55 %), nasleduje oblasť ekonomického oživenia a nových príležitostí pre podniky (51 %), oblasť verejného zdravia (43 %) a klimatické zmeny spolu s ochranou životného prostredia (31%).

Postoje k EÚ sú v porovnaní s prvým prieskumom realizovaným na prelome apríla a mája tohto roku pozitívnejšie. Podiel respondentov, ktorí majú pozitívny obraz o EÚ neustále rastie, z 31 % v apríli 2020 na 41 % v súčasnom prieskume. Väčšina respondentov je však naďalej nespokojná so solidaritou medzi členskými štátmi EÚ. Asi polovica respondentov (49 %) tvrdí, že je spokojná s opatreniami, ktoré ich vláda zatiaľ prijala v boji proti pandémii. Takmer rovnaký podiel obyvateľov (48 %) je nespokojných s rozhodnutiami vlády. Postoje sa od júnového prieskumu stali negatívnejšími, spokojnosť s vládnymi opatreniami má rovnako klesajúcu tendenciu. Na Slovensku vyjadrilo spokojnosť s opatreniami vlády 43 %, naopak nespokojných je 55 % opýtaných.

Viac než tretina respondentov v celej EÚ (39 %) tvrdí, že pandémia COVID-19 už ovplyvnila ich osobný príjem. Ďalších 27 % priznáva, že takýto dopad na ich financie v budúcnosti očakáva. Na Slovensku koronakríza ovplyvnila osobný príjem u 47 % opýtaných a 27 % takýto dopad očakáva v budúcnosti. V piatich členských štátoch (Cyprus, Grécko, Španielsko, Rumunsko a Bulharsko) pandémia ovplyvnila osobné príjmy u viac než polovice respondentov. 

Z prieskumu tiež vyplýva, že kríza najviac zasiahla mladých ľudí a rodiny s deťmi v EÚ: 64 % občanov vo veku od 16 do 34 rokov už čelí istým finančným ťažkostiam, 27 % respondentov s deťmi minulo svoje osobné úspory skôr, ako mali naplánované.

Od začiatku pandémie zadal Európsky parlament tri špecializované prieskumy skúmajúce európsku verejnú mienku v čase pandémie COVID-19. Prieskum realizovala on-line (telefonicky na Malte) spoločnosť Kantar v dňoch 25. septembra až 7. októbra 2020 na vzorke 24.812 respondentov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskumu sa zúčastnili osoby vo veku od 16 do 64 rokov (16 až 54 rokov v Bulharsku, Česku, Chorvátsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku). Reprezentatívnosť vzorky na úrovni jednotlivých štátov je zaručená kvótami na základe pohlavia, veku a regiónu. Celkové výsledky sú posudzované podľa veľkosti populácie v každej skúmanej krajine.

Upozorňujeme: Falošné emaily

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenalo emaily, prostredníctvom ktorých zatiaľ neznámi páchatelia informujú občanov na Slovensku o výsledkoch ich PCR testovania. V prípade potvrdenia rozposielania falošných emailov bude NCZI zvažovať právne kroky.

Podvodné emaily prichádzajú z mailovej adresy corona@mojeezdravie.info. Tá však nie je oficiálnym komunikačným kanálom Národného centra zdravotníckych informácií.

Originálne usmernenia k testovaniu a Covid-19-Passy prichádzajú zaregistrovaným občanom z oficiálnej mailovej adresy mojeezdravie@nczisk.sk a formou SMS. Informácie týmito kanálmi, teda SMS aj emailom, prichádzajú spoločne, nie je preto možné, aby informácia emailom prišla skôr ako informácia formou SMS.

Občania si môžu výsledky svojho testovania overiť na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-validate-patient.php.

 

piatok 20. novembra 2020

Výzva: Nórske granty pre marginalizované komunity

Miestny rozvoj a inklúzia sú v čase pandemickej situácie mimoriadne aktuálnou témou a tiež prioritou podpory z nórskych grantov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je od 1. októbra riadiacim orgánom grantov EHP a Nórska, vyhlasuje novú výzvu v objeme takmer 1,25 milióna EUR určenú na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít.

Ide v poradí už o tretiu výzvu za uplynulý polrok v tejto oblasti. Prvá výzva bola určená na podporu projektov, ktoré zlepšia prístup detí a mládeže zo zraniteľných komunít k mimoškolským činnostiam s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť zručnosti zvyšujúce šance uspieť v spoločnosti. Druhá výzva bola určená na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Aktuálna tretia výzva je svojím zameraním veľmi podobná druhej, avšak umožňuje podporu a realizáciu menších projektov. Jednotlivé projekty môžu získať podporu od 25.000 do 200.000 EUR a každý musí zahŕňať opatrenia v oblasti nediskriminácie. O podporu z nórskych grantov môžu žiadať verejné, súkromné, komerčné alebo nekomerčné subjekty, mimovládne organizácie… Pre subjekty verejnej správy ako aj mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje.

Konkrétnych príkladov, ktoré môžu byť podporené z tejto výzvy, je hneď niekoľko. V oblasti zdravia sú to napríklad programy na zvyšovanie povedomia o zdraví či mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, začínajúci mladí rodičia, starší ľudia, deti atď. V oblasti vzdelávania môže ísť o podporu budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy) alebo školenia pre komunitných pracovníkova a terénnych pracovníkov. V oblasti zamestnanosti môže budúci projekt pomáhať aktivovať trh práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo. Nemenej dôležitá je oblasť bývania, kde môže ísť o aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania pre komunitu.

Kompletné informácie o aktuálnej výzve sú na https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-odstranovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi03/

EU: Stratégia pre modrú energiu

Európska komisia predložila stratégiu Európskej únie (EÚ) pre modrú energiu s návrhom, aby sa v Európe zvýšil výkon veternej energie na mori zo súčasných 12 GW na aspoň 60 GW do roku 2030 a na 300 GW do roku 2050. Cieľom je doplniť ho do roku 2050 o 40 GW energie z oceánov a ďalšie nové technológie, akými sú napríklad plávajúce veterné a solárne parky. Zároveň prijala nový usmerňovací dokument o rozvoji veternej energie a právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody.

Európska komisia bude podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti dlhodobého plánovania a zavádzania. To si bude vyžadovať začlenenie cieľov v oblasti rozvoja modrej energie do národných námorných priestorových plánov, ktoré jej majú pobrežné štáty predložiť do marca 2021. Komisia v kontexte revidovaného nariadenia o TEN-E takisto navrhne rámec dlhodobého plánovania sústav na mori, do ktorého budú zapojené regulačné orgány a členské štáty v každej morskej oblasti.

Na splnenie navrhovaných cieľov budú do roku 2050 potrebné investície vo výške takmer 800 miliárd EUR. S cieľom pomôcť vytvoriť a uvoľniť tieto investície Európska komisia:
 • Poskytne jasný a podporný právny rámec: v sprievodnom pracovnom dokumente Európska komisia objasnila pravidlá trhu s elektrinou a posúdi, či sú potrebné konkrétnejšie a cielenejšie pravidlá. Zabezpečí, aby revízie usmernení o štátnej pomoci v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia a smernice o obnoviteľných zdrojoch energie uľahčili nákladovo efektívne zavádzanie modrej energie. 
 • Pomôže zmobilizovať všetky príslušné fondy na podporu rozvoja odvetvia: Európska komisia nabáda členské štáty, aby využívali Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spolupracovali s Európskou investičnou bankou a inými finančnými inštitúciami na podpore investícií do modrej energie prostredníctvom Programu InvestEU. Finančné prostriedky z programu Horizont Európa sa zmobilizujú na podporu výskumu a vývoja, najmä pokiaľ ide o menej vyspelé technológie.
 • Zabezpečí posilnený dodávateľský reťazec: v stratégii sa zdôrazňuje potreba zlepšiť výrobnú kapacitu a prístavnú infraštruktúru a zvýšiť primerane kvalifikovanú pracovnú silu s cieľom udržať vyššiu mieru zavádzania. Komisia plánuje vytvoriť v rámci priemyselného fóra pre čistú energiu (Clean Energy Industrial Forum) špecializovanú platformu pre modrú energiu, ktorá by spájala všetkých aktérov a venovala by sa rozvoju dodávateľského reťazca.
Modrá energia predstavuje rýchlo rastúci globálny trh, najmä v Ázii a Spojených štátoch, a poskytuje príležitosti aj pre priemysel EÚ. Komisia bude prostredníctvom svojej diplomacie zameranej na zelenú dohodu, obchodnej politiky a dialógov EÚ s partnerskými krajinami o energetike podporovať globálne zavádzanie týchto technológií. S cieľom analyzovať a monitorovať environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy modrej energie na morské prostredie a hospodárske činnosti, ktoré sú od neho závislé, bude Európska komisia viesť pravidelné konzultácie s komunitou expertov zastupujúcich subjekty verejného sektora, zainteresované strany a vedcov. 

Trend: Kybernetické útoky pribúdajú

Štyria z desiatich IT manažérov zaznamenali počas prvej vlny pandémie COVID-19 viac kybernetických útokov. A to napriek tomu, že investície do IT bezpečnosti dosiahli v tomto období historický nárast. Až v 83 % prípadov využili útočníci pri útokoch podvodné emaily, v ktorých sa snažili vylákať osobné údaje alebo heslá. Aj preto sú zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti najžiadanejšími technologickými znalosťami na svete.* 

Približne 12,7 miliardy eur týždenne navyše oproti štandardným výdavkom minuli firmy vo svete na informačno-komunikačné technológie, aby umožnili svojim zamestnancom bezpečnú prácu z domu počas pandémie COVID-19. Je to historicky jeden z najväčších nárastov investícií do oblasti technológií. Svetoví IT lídri skonštatovali, že prostriedky, ktoré tento rok dostali v rozpočtoch navyše, minuli za 3 mesiace globálnej koronakrízy. Počas prvej vlny pandémie došlo však k väčšiemu počtu kybernetických útokov ako zvyčajne. Až 41 % IT manažérov zaznamenalo kybernetické incidenty, ktoré súviseli s prácou na diaľku. Viac ako tri štvrtiny týchto útokov boli vo forme phishingu, teda podvodných emailov. Zároveň 62 % kybernetických útokov využívalo škodlivý softvér, t.j. počítačové víry, čo naznačuje, že masívny prechod na prácu z domu zvýšil riziko ohrozenia systémov práve zo strany neopatrných zamestnancov. Firmy sa v tejto neľahkej situácii snažili nájsť kvalifikovaných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí by im pomohli s presunom na prácu na diaľku. Zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa tak v tomto roku stali najžiadanejšími technologickými znalosťami na svete. Na vrchol rebríčka ich zaradilo až 35 % respondentov CIO survey 2020. Je to prvýkrát za posledných 10 rokov, čo sa zručnosti súvisiace s IT bezpečnosťou umiestnili na poprednom mieste v zozname globálnych technologických zručností.

Súčasťou prieskumu bola aj otázka týkajúca sa obnovy podnikania. Viac ako dve tretiny IT lídrov očakávajú v spoločnostiach, v ktorých pôsobia, výraznú transformáciu alebo úpravu súčasného
obchodného modelu. Najviac (38 %) respondentov sa vyjadrilo, že ich podnikanie ovplyvnila zmena spôsobu komunikácie medzi nimi a zákazníkmi. Príkladom je maloobchod, kde produkty zostávajú rovnaké, ale k zákazníkom sa dostávajú novými kanálmi, napríklad cez e-shopy. Na opačnej strane spektra sú firmy, ktoré budú musieť kvôli pandémii urobiť tzv. „tvrdý reset“. Ide o 7 % organizácií, ktoré sa snažia zotaviť z trvalého zníženého dopytu po ich produktoch/službách a nemajú dostatočný kapitál na prekonanie recesie. Príkladom sú hotely, ktoré boli jedným z prvých odvetví postihnutých pandémiou, pričom sa neočakáva, že cestovanie sa tak skoro vráti na úroveň spred pandémie. Medzi tieto odvetvia však patria aj výroba a automobilový priemysel. „Najlepšie z krízy vyšli spoločnosti, ktoré stavajú na trvalej zmene v správaní sa spotrebiteľov počas éry Covid-19. Ide napríklad o firmy z oblasti komunikačných technológií, ktoré ponúkajú nástroje digitálnej spolupráce, ako sú Zoom, MS Teams a Skype. Spoločností tohto typu je viac, ako by sa mohlo zdať. Až 29 % zo všetkých firiem v prieskume KPMG z pandémie profituje“, dopĺňa Pavol Adamec.

*Štúdia CIO Survey je najväčším prieskumom medzi IT manažérmi na svete z hľadiska počtu respondentov: V roku 2020 jeho už 22.vydanie zrealizovali spoločnosti Harvey Nash a KPMG na vzorke 4.200 respondentov. Zber dát prebehol v dvoch fázach – prvá sa uskutočnila pred pandémiou COVID-19 (so začiatkom v decemberi 2019) a druhá počas pandémie (jún-august 2020) v 83 krajinách sveta.

Radíme: Ako pracovať efektívne

Dlhodobé obdobie práce z domova prinieslo zmenu spôsobu spolupráce a výrazný nárast počtu on-line stretnutí. Potvrdil to ďalší prieskum Čo nás naučili zatvorené kancelárie?*, v ktorom takmer 40 % respondentov uviedlo, že absolvovalo v priemere tri on-line stretnutia denne a až 73 % potvrdilo, že počet on-line stretnutí sa zvýšil oproti bežnému obdobiu v kancelárii. Viacerí respondenti mali kvôli veľkému množstvu on-line stretnutí pocit, že im zabrali celý deň a potom sa snažili dorobiť ostatnú prácu večer alebo ráno na úkor svojho súkromného času.

Efektívne manažovať on-line stretnutia a ich zladenie s časom na sústredenú prácu pomáha včasné naplánovanie si pracovných aktivít a efektívne vedenie priebehu pracovných stretnutí. „Výhodou moderných technológií, ktoré využívame v práci na diaľku, je možnosť riadiť si svoj čas, sem patrí napríklad práca s kalendárom a jeho zdieľanie. Ak si zaznamenáme každé on-line stretnutie, ale aj svoje vlastné aktivity do kalendára dostupného pre šéfa aj kolegov, vyvarujeme sa pretlaku on-line stretnutí a budeme mať dostatok času na sústredenú prácu. V prípade, ak sa na stretnutí alebo on-line školení nemôžete zúčastniť, je možné požiadať o záznam, aby ste boli vždy v obraze a dobre informovaný. Veľmi dôležité je pre fyzické aj psychické zdravie striedať rôzne druhy aktivít, aby sa on-line svet nestal vaším nepriateľom“, odporúča Marcela Havrilová.

Naučiť sa efektívne pracovať s technológiami a plánovať si pracovné aktivity s dostatočným predstihom odporúča aj Dagmar Kéryová, biznisová koučka a bývalá prezidentka Medzinárodnej federácie koučov na Slovensku (ICF Slovak Charter Chapter). Veľmi dôležitá je však celková organizácia práce tímu, ktorá ovplyvňuje dĺžku a užitočnosť stretnutí, na ktorú však nemá samotný člen tímu plný dosah. Napríklad agilne organizované tímy sú dnes výhodou, keďže majú jasnú a rýchlu štruktúru vedenia tímových interakcií.

Tipy Dagmar Kéryovej ako efektívnejšie pracovať dlhodobo na diaľku: 
 • Iniciovať nastavenie dohôd v tíme, v akom režime budeme pracovať, a pravidelne podľa situácie ich upravovať.
 • Nastaviť si svoj osobný režim – „kedy som v práci a kedy doma“, a to aj fyzicky.
 • Dohodnúť si účel a dĺžku trvania stretnutí.
 • Pripraviť agendu a podklady na stretnutie vopred.
 • Jeden člen tímu vedie proces on-line stretnutia – ujasňuje cieľ, očakávané výstupy, kontroluje čas, udeľuje slovo, aby nikto nebol vynechaný, sumarizuje dohody a ďalšie kroky – a toto platí aj pre osobné stretnutia.
 • Vyvarujte sa „mŕtvych“ on-line stretnutí bez kamery a možnosti vidieť reakcie druhých, bez zápisu nápadov, dohôd na whiteboarde či zdieľania materiálov, o ktorých sa diskutuje na obrazovke. Stráca sa viac ako 50 % z efektivity, vyčerpáva nás to mentálne a zbytočne sa to predlžuje.
 • On-line láka na multitasking – ale naša efektivita vtedy prudko klesá – nie sme naplno nikde a sme výrazne mentálne unavení. Radšej riaďme dynamiku stretnutia, nepočúvajme webináre len preto, že sú teraz zdarma. Sústreďme sa cielene a s plnou silou len na jednu dôležitú vec.
 • Používajme zdieľané dokumenty a spoločné projektové zložky so všetkými informáciami – šetria čas, koordináciu pri hľadaní mailov a príprave podkladov. Výborné sú aj na to, že v nich vieme pracovať súbežne počas on-line stretnutia.
*Microsoft pre rastúci záujem o prácu na diaľku najmä v medzinárodných firmách pravidelne už niekoľko rokov v septembri organizuje iniciatívu Deň spolupráce odkiaľkoľvek. Počas septembra si spoločnosti a organizácie vymieňajú skúsenosti a spoločne nachádzajú riešenia, ako viesť firmu odkiaľkoľvek. Microsoft tento rok pri príležitosti iniciatívy zrealizoval anketu Čo nás naučili zatvorené kancelárie? medzi slovenskými a českými firmami a partnermi o aktuálnom trende pracovania mimo kancelárií.

štvrtok 19. novembra 2020

COVID-19: Zmena spôsobu práce

Nový globálny prieskum zameraný na pracovníkov malých a stredných podnikov z rôznych odvetví odhalil, že takmer tri štvrtiny zamestnancov (74 %) chce prehodnotiť spôsob, akým sa pracovalo pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Snažia sa o vytvorenie nových podmienok, ktoré by viac zodpovedali ich predstavám, či už ide o trávenie viac času s blízkymi (47 %), šetrenie peňazí (41 %) alebo o práci na diaľku (32 %).

Firemní lídri sú momentálne vystavení obrovskej mase ľudí pracujúcich z domu, pričom sa snažia prispôsobiť súčasnej situácii a zabezpečiť, aby ich firmy odolali tejto náročnej dobe. Na druhej strane zamestnanci v tom vidia príležitosť na prehodnotenie včerajších priorít a plánovanie budúcnosti podľa toho, na čom im skutočne záleží. Vzhľadom na to, ako sa mení pracovný aj súkromný život, sú to práve zamestnanci, ktorí majú v rukách pomyselné kormidlo. Oslobodením sa od prísnej pracovnej rutiny, ktorá vládla pred pandémiou, zamestnanci prehodnocujú nový štandard práce, inšpirovaný svižnejšou, ústretovejšou a ľudskejšou pracovnou kultúrou. Podľa prieskumu agentúry Censuswide* takmer dvaja z piatich zamestnancov (39 %) nemá záujem pracovať klasicky „od deviatej do piatej“, pričom u ľudí vo veku od 25 do 34 rokov sa toto číslo ešte zvyšuje (44 %), čo naznačuje rastúci trend aj do budúcnosti. Podobný počet zamestnancov (34 %) je pripravených na flexibilné miesto výkonu práce a zhruba tretina (33 %) chce skončiť s konceptom päťdňového pracovného týždňa.

Prieskum tiež poukázal na vedľajšie benefity, ktoré so sebou pandémia koronavírusu priniesla. Prvým 
z nich je čas strávený s rodinou (47 %), druhým úspora peňazí (41 %) a tretím v poradí je práca na diaľku, ktorú ako vedľajší benefit pandémie oceňuje takmer tretina zamestnancov (33 %). Väčšina výhod súvisí s novými príležitosťami pre osobné obohatenie mimo práce, nakoľko dosiahnutie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom je ešte dôležitejšie. Kvôli tomu, že zamestnanci sú čoraz viac otvorení progresívnejším a flexibilnejším spôsobom práce, je nevyhnutné, aby podniky rozšírili a prispôsobili podporu, ktorú zamestnancom poskytujú. Vzhľadom na to, že viac ako tretina (38 %) zamestnancov vyžaduje väčšiu technickú podporu pri práci na diaľku od svojho zamestnávateľa, potreba zabezpečenia nástrojov a technológií, aby mohli byť používatelia produktívni, pripojení a v bezpečí, nebola nikdy vyššia. „Máme pred sebou určujúci okamih. Je zrejmé, že táto pandémia urýchlila digitálnu transformáciu a akoby zotrela hranicu medzi pracovným a osobným životom. Sme svedkami toho, že zamestnanci využívajú technológie na to, aby vytvorili novú budúcnosť a aktívne sa ujímajú vedenia v prijímaní zmien v snahe o väčšiu slobodu a flexibilitu. Firmy majú teraz jedinečnú možnosť prispôsobiť a pretransformovať svoje moderné pracoviská na niečo produktívnejšie, udržateľnejšie a formovateľnejšie“, približuje Miroslav Kořen.

Na zaistenie bezpečnosti flexibilnej pracovnej sily spoločnosť Kaspersky firmám odporúča:
 • Zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti kyberbezpečnosti, aby si lepšie uvedomovali nástrahy kyberpriestoru. Či už pracujete z domu alebo z kaviarne, práca na diaľku je úplne novým posunom v myslení a správaní zamestnancov.
 • Prehĺbiť vedomosti zamestnancov o kybernetických hrozbách s využitím vzdelávacej platformy a motivovať ich, aby nadobudnuté znalosti využívali v každodennom živote.
 • Prijímať zásadné opatrenia na ochranu údajov a na zabezpečenie korporátnych údajov a zariadení, vrátane zapnutia ochrany heslom, šifrovania pracovných zariadení a zabezpečenia zálohy údajov.
 • Bezpečnosť budovať v kancelárii aj mimo nej. Zabezpečenie zamestnancov na pracovisku alebo na cestách bez ohľadu na zariadenie, ktoré používajú.
Prieskum pre spoločnosť Kaspersky realizovala prieskumná agentúra Censuswide na vzorke 8.076 
zamestnancov malých a stredných podnikov (10 – 250 zamestnancov) v Brazílii, Belgicku, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Japonsku, Luxembursku, Malajzii, Mexiku, Rusku, Španielsku, Južnej Afrike, Turecku, Spojených arabských emirátoch, Veľkej Británii a USA. Prieskum
sa uskutočnil v októbri 2020.