utorok 31. októbra 2017

Horizont 2020: Na vedu a inovácie 30 miliárd EUR 
Európska komisia oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, vrátane 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu. 

Program na obdobie 2018 až 2020 bude zameraný na menší počet tematických okruhov, na ktoré sa však vyčlení viac prostriedkov a ktoré priamo súvisia s prioritami Európskej komisie: nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy (3,3 mild. EUR), obehové hospodárstvo (1 mil. EUR), digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb (1,7 mild. EUR), bezpečnostná únia (1 mild. EUR), migrácia (200 mil. EUR). Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v 4 prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Zo zdrojov Horizont 2020 sa naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj základný výskum či výskum na hraniciach poznania). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 podporí excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR. Prehĺbi sa aj medzinárodná spolupráca: vyše 1 miliardy EUR pôjde do 30 iniciatív v oblastiach spoločného záujmu, napr. na spoluprácu s Kanadou v personalizovanej medicíne, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizáciu cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Cielene sa pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú celým svojim potenciálom. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Novinkou je zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.    
URBAN-E: V Bratislave pribudne 55 elektronabíjacích staníc 
V rámci medzinárodného projektu bude v  hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska - v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 elektronabíjacích staníc.  

URBAN-E prispeje k rozvoju elektromobility vo veľkých európskych mestách, k jej prepojeniu na iné druhy dopravy a tiež k  znižovaniu znečistenia ovzdušia. Na projekt s rozpočtom takmer 4,5 milióna eur poskytne Európska komisia spolufinancovanie formou grantu vo výške 3,8 milióna eur. Na Slovensku sa doň spoločne zapojili Hlavné mesto SR Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s.  a kuriérska spoločnosť GO4, s.r.o. a v Bratislave vybudujú 55 elektronabíjacích staníc.

Európska komisia v júli 2017 udelila projektu URBAN-E grant v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. Na projekte  spolupracujú hlavné mestá Ľubľana, Záhreb a Bratislava, so spoločnosťami Západoslovenská energetika (Slovensko), PETROL (Slovinsko), Slovinskými železnicami, a dopravcami GoOpti (Slovinsko, Chorvátsko) a GO4 (Slovensko). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť PETROL (Slovinsko). Ukončený by mal byť v decembri 2020. 
Úvery: Vyše 28% Slovákov si vzalo úver pre niekoho iného
Podľa prieskumu KRUK Česká a Slovenská republika si najčastejšie ľudia požičiavajú peniaze pre svoje deti (takmer 38% úverov), pre priateľov (27% pôžičiek), partnerov (19%) a rodičov (16%).  

Najviac si pôžičky pre niekoho iného berú ľudia vo veku 54 až 65 rokov s odborným a stredoškolským vzdelaním, pomer mužov a žien je takmer vyrovnaný. V Prešovskom kraji si financie pre svojich blízkych požičiava 33% obyvateľov, využívajú ich väčšinou pre svoje deti. Najopatrnejší sú obyvatelia Bratislavy, z ktorých si pre niekoho iného požičalo len 23% respondentov prieskumu. Ak totiž dôjde k vynechaniu splátky, dostáva sa človek, ktorý je pod pôžičkou podpísaný, do problémov.

Nejde pritom len o malé pôžičky, vyše 46% úverov pre niekoho iného presahuje sumu 800 eur, 33% pôžičiek je do 200 eur a zostávajúcich 21% v rozmedzí 200 až 800 eur. Pôžičky pre rodinu a priateľov berú Slováci ako bežnú vec a na tento účel sa zadlžujú častejšie než pre dovolenku, Vianoce či školským potrebám pre deti. Na mieste je opatrnosť, pretože pokiaľ si niekto nemôže vziať úver sám na seba, obvykle by žiadnu pôžičku nedostal: či už kvôli svojej úverovej histórii alebo kvôli nízkym príjmom, z ktorých by úver nemohol splácať.
Aktuálne: Začína elektronické žrebovanie hodnotiteľov pre eurofondy
Od utorka 31. októbra vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hodnotitelia projektov sa budú musieť žrebovať elektronicky.

Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti a projekty budú môcť hodnotiť aj odborníci zo zahraničia. „Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém, podobne ako je to na súdoch. Výsledné hodnotiace hárky, rovnako ako zoznamy hodnotiteľov, budú zverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov“, uviedol Peter Pellegrini.

Zároveň vzniká interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Ten podľa Pellegriniho umožní reagovať rýchlejšie v prípade problémov. Výbor bude môcť odporučiť pozastavenie čerpania eurofondov, či odporučiť nepodpisovať zmluvy. Oddnes tiež budú musieť byť zverejňované všetky pripravované národné projekty. Zjednoduší sa administrácia projektov a prijímatelia budú môcť automatizovane nahrávať účtovné doklady v strojovo spracovateľnej podobe zo svojich účtovných informačných systémov priamo do informačného systému riadenia eurofondov ITMS 2014+.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie eurofondov obsahuje 36 konkrétnych opatrení. Schválila ho vláda a pozitívne ho hodnotí aj Európska komisia. Na jeho príprave spolupracoval úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu aj s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu. 

pondelok 30. októbra 2017

EU: Stav liekov pre deti 
Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku v oblasti liekov pre deti pri príležitosti 10. výročia nadobudnutia účinnosti nariadenia o liekoch na pediatrické použitie. 

Donedávna neboli výskum a skúšanie liekov na pediatrické použitie ani zďaleka uspokojivé. Lekári deťom mnohé lieky predpisovali a podávali na základe svojich skúseností, nie na základe výsledkov klinického výskumu. Porovnanie  situácie pred a po prijatí nariadenia dokazuje jasný pozitívny účinok z hľadiska nových povolených liekov. Počas obdobia účinnosti tohto nariadenia (2007 – 2016) bolo vydaných vyše 260 nových povolení (buď na uvedenie lieku alebo na nové indikácie) na pediatrické použitie.

Napriek značnému pokroku je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na prepojenie účinkov nariadenia o liekoch na pediatrické použitie s účinkami nariadenia o liekoch na ojedinelé ochorenia, aby bolo možné vyriešiť  nedostatky pri liečbe zriedkavých chorôb u detí. Nariadenie o liekoch na pediatrické použitie sleduje 3 hlavné ciele:
· zabezpečiť viac liekov pre deti,
· zvýšiť dostupnosť kvalitných informácií o liekoch,
· umožňovať kvalitný výskum na účel vývoja liekov pre deti.  
e-Mail: Najzraniteľnejšia časť IT 
Až 60% malých a stredne veľkých spoločností (SMB) sa môže dostať do vážnych problémov v prípade výpadku elektronickej pošty na viac ako 4 hodiny. 

Podľa výsledkov prieskumu medzi českými a slovenskými SMB spoločnosťami v septembri 2017 je v IT oblasti pre SMB najväčší dopyt (až 72%) po komunikačných riešeniach, pričom kľúčovou je pracovná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty. Ak by došlo k výpadku mailovej infraštruktúry, viac ako polovica SMB by pocítila vážne nedostatky už po 4 hodinách a po 24 hodinách by tieto nedostatky pocítili takmer všetky firmy. Zaistenie bezpečnej komunikácie je dnes pre firmy väčšou prioritou než napríklad zaistenie integrity siete. Viac sa obávajú mailových útokov než webových, o čom svedčí aj fakt, že najväčšie výzvy pre chod komunikačnej infraštruktúry v SMB predstavujú spamy a vírusová nákaza. Popri zaistení bezpečnosti sa v oblasti komunikácie stále viac rieši aj používateľský komfort vyjadrený dopytom po riešeniach groupware.

Hlavné zistenia:
- Partneri Kerio majú najväčší záujem o riešenia na komunikáciu (72%), zaistenie integrity siete (53%), groupware (36%) a filtrovanie webových stránok (33%).
- V oblasti pracovnej komunikácie preferujú SMB firmy najviac e-mail (100%), telefonický kontakt (58%) a osobné stretnutie (21%); četovanie a sociálne siete iba 8%, resp. 3%.
- Firmy najviac riešia spamy (76%), vírusy (70%) a používateľský komfort (32%).
- Vážne problémy v dôsledku výpadku mailového servera by do 1 hodiny postihlo 13%, do 4 hodín 60% a do 24 hodín 97% podnikov. 
Eurofondy: Slovensko čerpá viac
Za posledných 16 mesiacov na Slovensku stúplo kontrahovanie projektov o 137% z 2,079 mld. eur na 4,932 mld. eur a čerpanie finančných prostriedkov až o 594%. Kým k 1. júnu 2016 bolo vyčerpaných len 205,15 milióna eur, k 20. októbru t. r. je to už 1,425 mld. eur.

Za posledný rok vzrástlo aj vyhlasovanie výziev. Kým 1. júna boli vyhlásené v objeme 7,984 mld. eur, k 20. októbru t. r. to bolo už 11,46 mld. eur, čo predstavuje takmer 75% alokovaných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020. Európska komisia potvrdila splnenie všetkých 34 ex-ante kondicionalít - podmienok, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť v rámci Partnerskej dohody a ktoré podmieňujú čerpanie fondov.

Na základe údajov o čerpaní k 20. 10. 2017 musí SR do 31. decembra 2017 v rámci svojich záväzkov dočerpať ešte 185,59 miliónov eur z 5 operačných programov: OP Výskum a inovácie – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 64,32 mil. eur, OP Efektívna verejná správa – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 9,85 mil. eur, OP Ľudské zdroje – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 40,32 mil. eur, Integrovaný regionálny OP – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 43,73 mil. eur, OP Kvalita životného prostredia – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 27,36 mil. eur. Dva operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc už splnili minimálne hranice čerpania.

Čerpanie sleduje aj Európska komisia. Podľa jej metodiky je Slovensko k 30. 6. 2017 v rámci krajín V4 v čerpaní eurofondov na druhom mieste hneď za Poľskom. Slováci z aktuálneho programového obdobia vyčerpali 12,01% alokovanej sumy, Poliaci o pol percenta viac. Česi zatiaľ vyčerpali 10,72% a Maďari len necelých 10%. (Štatistiky EK zahŕňajú všetky vyplatené platby z EK – počiatočné, ročné zálohové aj prvé priebežné.)   
Upozorňujeme: Z lekární sa sťahuje Cholagol
Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku CHolagol, gto por 1x10 ml, šarže: 3B501086, 3D503063. 

Cholagol obsahuje liečivá, ktoré sú väčšinou rastlinného pôvodu. Užíva sa pri liečbe žlčových kameňov, pri chronickom zápale žlčníka, pri stavoch po operáciách žlčových ciest s tráviacimi ťažkosťami a v prípade tráviacich ťažkostí pri chronických ochoreniach pečene. Cholagol môžu užívať dospelí, dospievajúci aj deti od 12 rokov.

Dôvodom stiahnutia je zmena v registrácii - skrátenie času použiteľnosti lieku z 36 mesiacov na 24 mesiacov. Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže daného lieku.

piatok 27. októbra 2017

EU: Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach 
Európsky parlament schválil zriadenie elektronického systému, ktorý urýchli kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistruje doň vstupujúcich občanov tretích krajín. 

Systém vstupu a výstupu (EES), na ktorého zriadení sa poslanci 30. júna dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, nahradí označovanie pasov pečiatkami a urýchli prekračovanie hraníc. Zároveň však uľahčí kontrolu dodržania povolenej dĺžku pobytu zo strany občanov tretích krajín, teda 90 dní v rámci 180 dňového obdobia, zjednoduší odhaľovanie osôb, ktoré si svoj pobyt nezákonne predĺžili a pomôže pri odhaľovaní podvodov a páchateľov trestných činov.

Systém EES bude slúžiť na ukladanie informácií o občanoch krajín, ktorí nie sú členmi EÚ bez ohľadu na to, či na krátkodobý vstup do schengenského priestoru potrebujú víza alebo nie. Pôjde napríklad o  meno a priezvisko, typ, číslo a platnosť cestovného dokumentu, odtlačky prstov, podobu tváre a dátum a miesto vstupu, výstupu či zamietnutia vstupu. Informácie zostanú uložené v systéme EES počas troch rokov. V prípade osôb, ktoré si svoj pobyt na území schengenského priestoru nezákonne predĺžili, sa táto lehota natiahne na päť rokov. Prístup k informáciám EES budú mať pohraničné a vízové orgány na kontrolných stanovištiach vonkajších hraníc a vnútroštátne azylové orgány. Nahliadnuť do systému bude môcť aj Europol a orgány činné v trestnom konaní.

Systém EES budú prevádzkovať členské štáty, na ktoré sa schengenské pravidlá vzťahujú v plnom rozsahu. Využívať ho však budú aj tie krajiny EÚ, ktoré uplatňujú schengenské acquis len čiastočne, pokiaľ bolo voči nim ukončené schengenské hodnotenie a bol im udelený pasívny prístup k vízovému informačnému systému (VIS) - napríklad Bulharsko a Rumunsko.  
Internetbanking: Na Slovensku rozšírený ako v EÚ
Podľa Eurostatu v minulom roku využilo internetbanking 45% zo všetkých Slovákov a za priemerom únie sme zaostali len o štyri percentuálne body. 

Ešte v roku 2007 používalo internetbanking na Slovensku približne 15% ľudí, teda zhruba každý siedmy Slovák. S rastúcim pokrytím internetového pripojenia je aj internetbanking čoraz rozšírenejší a počas desiatich rokov sa počet jeho používateľov strojnásobil. Klienti Slovenskej sporiteľne prekračujú dokonca úroveň 60%.

K zvyšovaniu používania internetbankingu prispieva aj to, že banky začali ďalšiu vlnu aktívneho zvýhodňovania elektronického bankovníctva oproti pobočkám. „Nové verzie internetbankingu a mobilných appiek bánk už dávno nie sú len o zostatkoch, platobných príkazoch a inkasách či servise platobných kariet. Klienti v nich môžu nájsť rôzne nástroje zjednodušujúce správu financií, rady ako lacnejšie bankovať so svojou bankou, ale aj na mieru šité ponuky úverových produktov, o ktoré môžu z pohodlia požiadať a online aj čerpať,“ vysvetľuje Branislav Jarábek.

Priemer používateľov internetbankingu v Európskej únii dosahuje 49%. Z našich susedov sú na tom o niečo lepšie Česi (o 47%) aj Rakúšania (49%), únijnou jednotkou sú však Dáni s 88%. Výborný výsledok dosahuje aj európsky líder elektronických služieb Estónsko (79%).  
Aktuálne: Elektronická komunikácia s Finančnou správou 
Podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení a ďalších dokumentov prostredníctvom webových služieb Finančnej správy je možné rovnako ako doteraz. Elektronické podania majú zabezpečenú dvojitú ochranu.  

Akákoľvek osoba, ktorá chce niečo podať prostredníctvom Portálu finančnej správy (PFS), Centrálneho elektronického priečinku (CEP) alebo iného webového rozhrania sa musí najskôr prihlásiť. Na portáli je tak identifikovaná a autentifikovaná a až následne môže niečo podať a podpísať. „Pokiaľ aj osoba použije na autentifikáciu elektronický občiansky preukaz, tak máme potvrdené aj ministerstvom vnútra, že v časti identifikácie a autentifikácie subjektu nehrozí žiadne potenciálne riziko ani pri využití eID (elektronický občiansky preukaz). Potenciálne bezpečnostné riziko sa týka len generovania podpisového kľúča. U nás je však osoba najskôr autentifikovaná a je vylúčené, že by to podanie a podpis urobila nejaká iná osoba ako tá, ktorá sa prihlásila,“ doplnil F. Imrecze.

PFS je plne funkčný, je možné prihlasovať sa aj odosielať podania. To platí pre používateľov všetkých troch spôsobov prihlasovania sa a podpisovania, teda prostredníctvom dohody o elektronickej komunikácii, kvalifikovaného elektronického podpisu a aj prostredníctvom eID. Finančná správa bude akceptovať podania na PFS doručené všetkými tromi spôsobmi.
e-Podpis: Zrušené certifikáty   
Vzhľadom na možnú zraniteľnosť slovenských eID kariet (CVE-2017-15361) budú najneskôr 2.11.2017 zrušené všetky certifikáty vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty. Ako je potrebné postupovať ďalej?  

Podľa stanoviska chce Disig takto občanom umožniť ešte splniť si včas zákonom stanovené povinnosti súvisiace s agendou elektronickej komunikácie so štátnou správou. O zrušení certifikátu budú držitelia informovaní prostredníctvom vydaného zoznamu zrušených certifikátov (CRL). Ak ste v žiadosti o uvedené doklady uviedli aj svoje telefónne číslo, budete podľa MV SR o zrušení certifikátov informovaní SMS správou.

Ak ste už prostredníctvom eID a eDoPP kariet vyhotovili kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky, v zmysle odporúčaní NBÚ by ste ho mali doplniť o kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, alebo uložiť u kvalifikovanej dôveryhodnej služby uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov.

Po zrušení certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách je možné aj naďalej vyhotovovať kvalifikované elektronické podpisy pomocou komerčne dostupných kvalifikovaných certifikátov uložených na iných certifikovaných kvalifikovaných zariadeniach.

štvrtok 26. októbra 2017

EU: Parlament chce kriminalizovať nové drogy  
V Európskej únii sa každoročne objaví vyše sto nových drog, ktoré zatiaľ neupravuje žiadna legislatíva. Môžu byť pritom veľmi nebezpečné a narobiť rovnaké škody ako heroín alebo kokaín.  

Únia potrebuje reagovať na tvorivých výrobcov drog, predaj týchto substancií zakázať a náležite trestať. Na zoznam zakázaných látok by sa tak mali dostať aj nové drogy vyrobené síce z legálnych zložiek, no zdraviu škodlivé. Medzi ne patrí napríklad aj syntetický opiát furanylfentanyl. Európsky parlament chce tiež prostredníctvom systému včasného varovania členským štátom umožniť, aby mohli nové omamné látky čo najrýchlejšie pridať na zoznam zakázaných drog.

Zmeny, ktoré už odobrili aj ministri členských štátov v Rade EÚ, by mali skrátiť proces vyhlasovania nových látok za nebezpečné na polovicu a posilniť úlohu Europolu. A tak ako je to aj v prípade iných zakázaných drog, aj pri nových by mal byť trest za výrobu, distribúciu a predaj aspoň 10 rokov za mrežami.      
Radíme: Nedoručený SMS lístok 
Cestovanie mestskou hromadnou dopravou umožňuje využívať cestovný lístok zakúpený formou SMS správy. Aj tu však platia určité pravidlá.  

Používateľ služby SMS lístka by si mal pred nástupom do prostriedku MHD vždy overiť, či mu prišla spätná SMS správa potvrdzujúca platnosť zakúpenia cestovného lístka. Ak takúto notifikáciu svojej objednávky cestovného lístka nedostane, na cestu MHD by mal radšej zvoliť klasický cestovný lístok. Podľa prepravného poriadku môže totiž cestujúci nastúpiť do vozidla MHD len s prijatou správou o platnom lístku.    

Cestujúci bez prijatej správy o platnom SMS lístku je pre revízorov cestujúci bez platného cestovného lístka. Žiadny technický problém operátora neoprávňuje na cestovanie bez platného cestovného lístka a nemá ani vplyv na platnosť udelenej pokuty. Reklamáciu nedoručenej SMS správy potvrdzujúcej platnosť zakúpenia cestovného lístka je potrebné podať priamo u mobilného operátora.     
Upozorňujeme: Nový prípad prasacej chrípky
V Bratislave bol opäť potvrdený vírus pandemickej chrípky A/H1pdm09. Podľa Úradu verejného zdravotníctva je bežným sezónnym chrípkovým vírusom rotujúcim v populácii, ktorý nemusí mať vždy fatálne následky.   

Každý vírus chrípky môže byť rovnako nebezpečný. Chrípka môže mať vážny priebeh u malých detí, chronických pacientov aj starších ľudí. Ľuďom s oslabenou imunitou, tehotným ženám a zdravotníkom sa preto odporúča očkovanie proti chrípke, ktoré na Slovensku hradia všetky zdravotné poisťovne.

Medzi ďalšie dôležité preventívne opatrenia patrí časté umývanie rúk, vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečné likvidovanie. Takisto treba často vetrať, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkármi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.   
Ransomware: Bad Rabbit
Viacero inštitúcií čelilo v utorok masovému kybernetickému útoku, napr. letisko v Odesse, kyjevské metro či ruská súkromná tlačová agentúra Interfax.  

ESET odhalil, že v prípade kyjevského metra je za útok zodpovedný ransomware Diskcoder.D, nazývaný aj Bad Rabbit, ktorý zablokuje zariadenie a požaduje výkupné. Obeť si otvorí populárnu legitímnu webstránku, ktorú však predtým útočník infikoval. Pri otvorení takejto stránky sa zobrazí okno s upozornením na falošnú aktualizáciu Flash Playera. A po kliknutí na inštaláciu sa používané zariadenie infikuje. Počiatočná suma za odblokovanie zariadenia je 0,05 Bitcoina, čo je aktuálne takmer 250 eur. Po uplynutí času, ktorý sa zobrazuje na monitore infikovaného zariadenia, sa ale výkupné zvyšuje.

Bezpečnostní experti sa domnievajú, že skupina zodpovedná za útok spustila hromadný atak v tom istom čase len na odlákanie pozornosti. Nič nenasvedčuje tomu, že zamestnanci inštitúcii sa nechali oklamať falošnou aktualizáciou Flash Playera. Zároveň sa predpokladá, že škodlivý malware sa bude šíriť ďalej. Používatelia aktualizovaných softvérov dodržujúci pravidlá počítačovej bezpečnosti by mali byť pred touto hrozbou chránení.

streda 25. októbra 2017

EU: Transatlantické prenosy údajov
Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktoré sa prenášajú na obchodné účely. 

Podľa správy štít na ochranu osobných údajov naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ zúčastneným spoločnostiam v USA. Americké orgány vytvorili štruktúry a zaviedli postupy na správne fungovanie štítu, napríklad nové možnosti nápravy pre jednotlivcov z EÚ. Zaviedol sa postup vybavovania sťažností a mechanizmus presadzovania práv a zintenzívnila sa spolupráca s európskymi orgánmi na ochranu údajov. Proces certifikácie funguje dobre – Ministerstvo obchodu USA doteraz certifikovalo vyše 2.400 spoločností. Čo sa týka prístupu orgánov verejnej moci USA k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti, stále platia príslušné záruky na strane USA.

V správe sa uvádza niekoľko odporúčaní, ktorými by sa malo zabezpečiť ďalšie úspešné fungovanie štítu:
- Ministerstvo obchodu USA by malo aktívnejšie a pravidelnejšie monitorovať, či spoločnosti plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo štítu na ochranu osobných údajov. Malo by tiež pravidelne vyhľadávať spoločnosti, ktoré uvádzajú nepravdivé informácie o svojej účasti na štíte na ochranu osobných údajov.
- Jednotlivci z EÚ by mali mať viac informácií o tom, ako môžu uplatniť svoje práva na základe štítu a hlavne o tom, ako môžu podávať sťažnosti.
- Subjekty dohliadajúce na ochranu údajov, t. j. Ministerstvo obchodu USA, Federálna obchodná komisia a orgány pre ochranu osobných údajov z EÚ by mali nadviazať užšiu spoluprácu, najmä s cieľom pripraviť usmernenia pre spoločnosti a subjekty dohliadajúce na ochranu údajov.
- Treba zabezpečiť, aby sa v rámci prebiehajúcej diskusie o opätovnom schválení článku 702 zákona o sledovaní v rámci zahraničného spravodajstva (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) a jeho reforme zakotvila ochrana poskytovaná prezidentskou politickou smernicou 28 (PPD-28) pre osoby, ktoré nie sú americkými občanmi.
- Čo najskôr je potrebné  vymenovať stáleho ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov a zabezpečiť aj obsadenie voľných miest členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.

Rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bolo prijaté 12. júla 2016 a začal sa uplatňovať 1. augusta 2016.  Komisia sa zaviazala, že štít každý rok preskúma, aby overila, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Správa vychádza zo stretnutí so všetkými príslušnými orgánmi USA (september 2017, Washington) a tiež z informácií poskytnutých zainteresovanými stranami vrátane spoločností, mimovládnych organizácií  a nezávislých orgánov na ochranu osobných údajov z členských štátov EÚ.    
e-Government: Samostatné elektronické schránky pre hasičov
Od 24. októbra 2017 sú na ÚPVS zriadené samostatné elektronické schránky pre krajské aj okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.  

Svoje podania určené uvedeným organizačným útvarom Ministerstva vnútra SR tak môžete  adresovať už priamo do zriadený e-schránok Hasičského a záchranného zboru na portáli slovensko.sk.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie.

Schránky orgánov verejnej moci sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením. Povinne aktivované boli tiež všetky schránky právnických osôb (1. júl 2017). Občania a fyzické osoby – podnikatelia si o aktiváciu môžu požiadať kedykoľvek.  
Online: Život bez cukrovky
Diabetes mellitus má na Slovensku asi 400.000 obyvateľov, ďalších asi 100.000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Pokiaľ nie sú dostatočne kontrolované liečbou, môžu skrátiť dĺžku života o 15 až 20 rokov. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. 

Slovenská diabetologická spoločnosť sa pripája k celo svetovému projektu Žijeme život na hrane s cieľom zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky. V OC Eurovea v Bratislave je pripravené špeciálne vyhradené miesto určené na edukáciu širokej verejnosti a meranie glykémie aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov. Merania a primárnu edukáciu budú organizovať zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie. Súčasťou meraní bude krátky dotazník.

Sprievodným programom bude slackline, čiže chodenie po lane. Posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Laná budú upevnené v blízkosti edukačného miesta v dňoch 24 - 26.októbra 2017. Ako ďalšie aktívne možnosti balansovania na hrane budú pripravené aj bosu podložky, jednokolka, ale aj  handwalking. Každý záujemca si bude môcť odmerať svoje hodnoty cukru v krvi a aspoň symbolicky vyskúšať, aký je život  na hrane s diabetom.

V mesiacoch november a december odštartuje už 3. úspešný ročník projektu Dia dni v lekárni vo vybraných 15 lekárňach Západoslovenského kraja. Viac informácií o projekte aj o ochorení na zivotbezcukrovky.sk. 
Insolvencie: V strednej a východnej Európe klesnú
Tento rok čaká ešte celý región nárast počtu insolvencií o +5%, ale už v budúcom roku by počet spoločností ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti mal klesnúť až o -6%. V globálnom meradle zostane počet insolvencií v tomto roku bezo zmeny a v budúcom narastie iba mierne o +1%. 

Podľa analýz Euler Hermes bude na tom v roku 2018 najhoršie Latinská Amerika, kde sa očakáva insolvenčný index na úrovni +7%, nasleduje Severná Amerika, Afrika a Stredný východ a tiež Ázia a Tichomorie: všetky tri územia zhodne po +5%. Okrem strednej a východnej Európy nastane pokles insolvencií podľa predpokladov expertov ešte v západnej Európe -2%. Najkritickejšia situácia by mala nastať v maloobchode, službách, stavebníctve, agropotravinárstve, doprave a tiež v oblasti strojov a zariadení, a to nie len v rámci uvedených regiónov.

Slovensko má podľa údajov Euler Hermes  v tomto roku dobré vyhliadky. Kým ešte v roku 2013 bol u nás index insolvencií na úrovni až +25%, v roku 2015 to už boli len +3% a vlani došlo k poklesu na úroveň -5%. Pre aktuálny rok 2017 sú očakávania na rovnakej úrovni, a síce pokles počtu firiem neschopných splácať svoje záväzky má byť u nás opäť -5%. Pozitívny vývoj sa predpokladá aj v rámci HDP Slovenska. Hoci v roku 2017 bude rast HDP nižší než vlani: +3,0%; v roku 2016 bol +3,3%, v roku 2018 by malo dôjsť opäť k zrýchleniu rastu slovenského HDP na úroveň +3,4%.  

utorok 24. októbra 2017

Trend: Prehľad o energii v mobile 
Nové trendy vo využívaní slnečnej energie smerujú k smart riešeniam, ktoré poskytujú prehľad o množstve vyrobenej a spotrebovanej elektriny priamo v mobilnej aplikácii. 

Slnečné elektrárne na strechách domov sú dnes dostupnejšie: v roku 1977 stál 1 Watt fotovoltického panelu 76 dolárov, dnes je to 0,31 dolára. Za poklesom cien stojí vyššia produkcia aj nové technológie a výrobné procesy. A keďže väčšina domácností na Slovensku má najvyššiu spotrebu elektriny ráno a po návrate domov, do pozornosti sa dostávajú fotovoltické riešenia s batériou. Ich výhodou je, že uskladňujú slnečnú energiu a umožňujú jej využitie neskoršie.

Vzdialený monitoring a diagnostika fotovoltických panelov cez smartfón majú zabezpečiť, že fungovanie slnečnej elektrárne bude bezproblémové. Vhodným doplnkom môže byť riešenie pre inteligentnú domácnosť, ktoré pomocou rôznych senzorov a zariadení pomáha efektívne využívať elektrickú energiu a ovláda sa rovnako vzdialeným prístupom cez mobil. Môžete takto napríklad zapnúť ohrev teplej vody a využiť elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas dňa, prípadne na diaľku vypnúť vybrané spotrebiče.
Novinka: Webkamery SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke sprístupnil zábery zo stacionárnych kamier, ktoré dokumentujú reálne počasie. 

Zatiaľ sú na webovom sídle ústavu zábery z desiatich kamier (dve na bratislavskej Kolibe, Malý Javorník, Mochovce, Banská Bystrica, Gánovce, Kubínska hoľa, Jaslovské Bohunice, Španí laz a Kojšovská hoľa).  V najbližšom období ale SHMÚ plánuje sprístupniť ďalšie.

Informácie o aktuálnom počasí teraz dopĺňajú už aj zábery z webkamier na http://www.shmu.sk/sk/?page=2266.    
Aktuálne: Nemocnica roka 2017
Tretí ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013-2016 zverejnil výsledky. 

Ocenenie Nemocnica roka 2017 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala minulý rok tretia Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok – FN, ktorá tak predstihla minuloročného víťaza – Fakultnú nemocnicu (FN) Nitra. Na tretie miesto sa dostala Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Bodové rozdiely medzi týmito nemocnicami boli relatívne tesné. Ostatné štátne nemocnice za nimi zaostali už výraznejšie. Naopak na nelichotivom predposlednom mieste vo svojej kategórií, a to napriek tomu, že ako jediná nemocnica exceluje pri všetkých indikátoroch kvality skončila Univerzitná nemocnica Bratislava a na konci rebríčka sa aj po roku umiestnila FNsP Žilina.

V kategórii všeobecných nemocníc jednoznačne obhájila ocenenie Nemocnica roka 2017 Ľubovnianska nemocnica, n.o., čím dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Druhé miesto obsadila, rovnako ako minulý rok, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretiu pozíciu štátna Nemocnica Poprad, a.s. Ide o zopakovanie poradia na prvých troch miestach spred roka. Skokanom roka sa stala Nemocnica Snina, s.r.o., keď si medziročne polepšila o 15 priečok a vyšplhala sa až na 9. miesto. Na opačnej strane rebríčka sa ocitli zhodou okolností rovnaké tri nemocnice ako minulý rok. Z úplného dna sa však dostala Nemocnica v Galante, ktorá sa na rozdiel od stagnujúcich nemocníc z Považskej Bystrice a z Bojníc medziročne zlepšila.

INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, MZ SR, VÚC, ÚDZS a ďalších inštitúcií. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a priebežne odstraňovať. Keďže ešte nie sú údaje zo systému DRG o náročnosti diagnóz hospitalizovaných pacientov v jednotlivých nemocniciach (tzv. Case Mix) dostatočne validné, nemožno ich zatiaľ použiť na „rizikové váženie“ niektorých ukazovateľov kvality, a preto nemožno brať výsledky ocenenia Nemocnica roka 2017 ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení.  
e-Government: Ministerstvo deaktivuje služby 
Ministerstvo vnútra SR dočasne deaktivuje všetky služby, ktoré vyžadujú kvalifikovaný elektronický podpis. Zhruba 70% služieb e-governmentu sa to netýka, pretože sa pri nich nevyužíva.

Výskum Masarykovej univerzity v Brne odhalil zraniteľnosť v čipoch používaných aj v slovenských občianskych preukazoch. Ministerstvo sa napokon rozhodlo deaktivovať službu vydávania certifikátu kvalifikovaného elektronického podpisu v čipe na eID karte a dočasne tiež deaktivuje služby e-governmentu, ktoré vyžadovali kvalifikovaný elektronický podpis.

Všetky doteraz vydané kvalifikované elektronické podpisy zatiaľ zostávajú platné a v najbližších dňoch by mali byť certifikáty „upgradované". Nové kľúče budú oveľa bezpečnejšie a zároveň budú môcť byť použité bezpečnejšie aj pri e-government službách. Doterajší 2048 bitový kľúčový pár na občianskom preukaze nahradí bezpečnejším s dĺžkou 3072 bitov.

Pri službách e-Governmentu je možné naďalej používať elektronický podpis vydaný súkromnými certifikačnými autoritami.

pondelok 23. októbra 2017

Online tlmočník: Užitočná služba nielen pre nepočujúcich 
Na Slovensku žije vyše 11tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Už 2 roky im pomáha bezplatná služba Online tlmočník, ktorá  dokonca zachraňovala aj životy. 

Službu Online tlmočník môžu využiť nepočujúci, ktorí používajú posunkový jazyk alebo počujúci, ktorí chcú komunikovať s nepočujúcimi. Najčastejšie sa využíva pri komunikácii so štátnou správou, pri hľadaní si zamestnania, pri dorozumievaní sa so zamestnávateľom či v rôznych nečakaných situáciách. Za dva roky sa využila takmer 3.000 krát a pomohla vyše 260 klientom. Od septembra t.r. je táto služba dostupná každý pracovný deň: pondelky, stredy a piatky od 8:00 – 18:00 a utorky a štvrtky od 8:00 – 12:00.  

Hovor s Online tlmočníkom sa realizuje cez Skype. Na komunikáciu je potrebný počítač, tablet alebo mobil s pripojením k internetu a s nainštalovanou službou Skype. Online tlmočník, teda reálna tlmočníčka posunkového jazyka, vybaví za nepočujúceho napríklad telefonát, alebo skontroluje úradné listiny, pomôže s objednaním sa k lekárovi, zavolá ohľadom výsledkov vyšetrení, komunikuje s úradmi,  objedná jedlo či iné tovary alebo pomôže  v rôznych krízových a nečakaných situáciách. Nepočujúcim odporúčame zaregistrovať sa na stránke onlinetlmocnik.sk, aj keď službu práve nepotrebujú. Neskôr, keď ju využijú, budú mať tlmočníci na danú osobu všetky kontaktné údaje, čo môže vybavovanie náležitostí značne urýchliť.
Radíme: Zdravé kosti
Svetový deň osteoporózy (20. októbra) upozorňuje na problémy, ktoré spôsobuje osteoporóza a iné metabolické ochorenia kostí. Stúpajúcu tendenciu majú aj na Slovensku. A je za tým, ako inak, nezdravý spôsob života. 

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom ubúda množstvo kostnej hmoty a vznikajú poruchy štruktúry kostí, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Kritickým obdobím je u žien začiatok menopauzy a u mužov vek nad 55 rokov. Ako sa prejavuje? Všímať by ste si mali netypické bolesti chrbtice, ktoré sa zhoršujú pri pohybe a zaťažení. Prudké bolesti obvykle vznikajú náhle, po rýchlom pohybe, najčastejšie v oblasti dolnej hrudnej chrbtice a krížovej chrbtice, vystreľujú smerom do brucha a dolných končatín. Osteoporóza vedie aj k deformácii stavcov,  často sa prejaví  zlomeninou po malom úraze. Príznakom môže byť tiež zmenšenie výšky. Ľahko sa odhalí pri preventívnom denzitometrickom vyšetrení, ktoré vám prezradí, aké pevné máte kosti.  

Rozvoj osteoporózy možno do určitej miery ovplyvniť prevenciou, správnou výživou, pohybom a najmä dostatočným príjmom prírodného vápnika spolu s vitamínmi K2 a D3.

6 krokov k zdravým kostiam
1. Pravidelne cvičte – ideálne je cvičenie s vlastnou záťažou, posilňovanie svalov a balančný tréning.
2. Doprajte si tú správnu výživu – pre kosti je najdôležitejší  vápnik a vitamíny K2 a D3 .
3. Pozor na zlozvyky  – udržujte si správnu váhu, vyhnite sa fajčeniu a nadmernému pitiu.
4. Zistite si, aké máte riziko osteoporózy - upozornite svojho lekára v prípade, ak ste už utrpeli zlomeninu, máte chorobu ovplyvňujúcu zdravie kostí, alebo užívate  lieky ovplyvňujúce kosti.
5. Otestujte sa a liečte, ak je to potrebné – ak patríte k ľuďom s vysokým rizikom osteoporózy, riešte to.    
Novinka: Aplikácia a SOS karta prvej pomoci
Všeobecná zdravotná poisťovňa spustila mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej budú mať jej poistenci kdekoľvek po ruke preukaz poistenca, budú informovaní o nároku na preventívnu prehliadku, nájdu podrobnosti o predpísaných liekoch či o poskytnutých výkonoch zdravotnej starostlivosti. 

Zaujímavosťou novej aplikácie bude SOS karta prvej pomoci. Prostredníctvom nej si poistenec do mobilu uloží základné zdravotné údaje, ktoré pomáhajú v prípade poskytnutia prvej pomoci. Nechýbajú ani kontakty na pobočky s otváracími hodinami, navigáciou k nim a ďalšie užitočné informácie.

Bezplatná mobilná aplikácia VšZP je dostupná v Apple store aj Google play store. V prvej etape prináša tieto služby:
- Preukaz poistenca v mobile umožňuje poistencom mať kedykoľvek pri sebe preukaz, preukaz svojich detí, ako aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Spolu s preukazom sa zobrazuje aj online informácia o nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť.
- Prevencia poistencov informuje o preventívnych prehliadkach, na ktoré má klient zo zákona nárok, ako aj o tom, kedy naposledy preventívnu prehliadku u lekára absolvoval.
- SOS karta prvej pomoci: poistenec si do nej môže zaznamenať informácie o krvnej skupine, chronických chorobách, alergiách, liekoch. Údaje sa na displeji zobrazia aj v prípade, že je mobilný telefón zamknutý. Súčasťou je možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 či ICE kontakt.
- Možnosť kontaktovať call centrum VšZP zo Slovenska a krajín Európskej únie, odoslať odkaz s otázkou, alebo si vyhľadať konkrétnu pobočku.
- Moje zdravie v telefóne zaznamenáva zdravotné výkony za uplynulý rok a ich cenu, predpísané lieky za uplynulý polrok, náklady na lieky a možnú úsporu na doplatkoch.   
SR: Slováci potvrdili záujem o digitálne zručnosti 
Najväčší záujem o získanie digitálnych zručností majú ľudia z Bratislavského, Košického a Žilinského kraja. 

Práve digitálne zručnosti budú v budúcnosti podľa odhadov Európskej komisie vyžadované pri výkone až 90% pracovných pozícií. V súčasnosti sa úroveň nezamestnanosti na Slovensku pohybuje okolo 7,6%, avšak v skupine mladých je až na úrovni 17,6%. Od minulého leta sa len vďaka vzdelávaciemu programu Digitálna garáž vyškolilo vyše 27.000 Slovákov. Najsvedomitejšie k štúdiu pristúpili ľudia z Trnavského kraja. Počas jednej návštevy online platformy programu si prezreli najväčší objem študijných materiálov a samotným štúdiom strávili v priemere aj najdlhší čas.

Digitálna garáž je súčasťou širšej iniciatívy Pomáhame Slovensku rásť. Program zahŕňa on-line školenia aj prednášky, vďaka ktorým ľudia získajú poznatky o tom, ako funguje napríklad webová analytika, komunikačné nástroje, vyhľadávanie, mobilný marketing a tiež ďalšie vedomosti z oblastí ako on-line predaja a propagácie.

piatok 20. októbra 2017

e-Bezpečnosť: Najviac ohrozené sú mobilné zariadenia a seniori     
Podľa aktuálnych výsledkov Kaspersky Cybersecurity Index sa naše aktivity čoraz viac odohrávajú v digitálnom svete. Najviac ohrozenými sú používatelia nad 55 rokov.   

Prvý polrok 2017 opäť potvrdil, že preferujeme mobilné zariadenia. Napríklad pri mailovej komunikácii počet ich používateľov vzrástol z 59% (druhý polrok 2016) na 67%. Počet používateľov, ktorí realizovali prístupy k emailom z bežných počítačov v rovnakom období klesol z 87% na 78%.  Nárast používania mobilných zariadení sa prejavil aj pri online nakupovaní – zo 41% na 50%. Bežné počítače využívalo pritom na svoje online nákupy opäť menej používateľov (pokles z 80% na 75%). Po prvýkrát v histórii bol zaznamenaný pokles priemerného počtu pripojených zariadení k internetu: v priemernej domácnosti je ich 6,2 (v predchádzajúcom polroku 6,3). Prejavil sa tiež pokles chránený používateľov. Zatiaľčo podiel respondentov, ktorí nemali svoje zariadenia chránené pred hrozbami, predstavoval koncom minulého roka 39%, v tomto roku 41% používateľov tvrdilo, že nemajú zavedené žiadne bezpečnostné opatrenia. Kým pri bežných počítačoch venujú používatelia pomerne veľkú pozornosť ich zabezpečeniu, mobilné zariadenia používajú často bez akejkoľvek formy ochrany.

Od začiatku tohto roka pribudlo do databázy Kaspersky Lab 20 miliónov škodlivých objektov zameraných na Android zariadenia. Ich používatelia čelia ransomvérovým útokom, ktoré požadujú výkupné za odblokovanie zašifrovaných údajov, ale aj malvérom zameraným na krádež peňazí z bankingových aplikácií, podvodným webstránkam obsahujúcim infekcie, ku ktorým sa dostali cez odkazy na sociálnych sieťach či v emailovej komunikácii a iným. V sledovanom období už každý štvrtý (27%) respondent potvrdil, že sa stal obeťou kybernetického zločinu. Najrizikovejšou skupinou z pohľadu kybernetických rizík sú starší používatelia (najmä vo vekovej kategórii nad 55 rokov). Kým koncom minulého roku sa len 12% z týchto používateľov priznalo, že sa stali obeťou kybernetickej hrozby, v prvom polroku 2017 ich bolo už 19%.

Kaspersky Cybersecurity Index sa zostavuje na základe výsledkov prieskumu realizovaného dvakrát ročne. Aktuálne zverejňuje výsledky za prvý polrok 2017 a vychádza z vyjadrení vyše 21 tisíc používateľov z 32 krajín sveta vo veku nad 16 rokov. 
Upozorňujeme: Theraflu Forte   
Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval o stiahnutí Theraflu Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášok, číslo šarží 7FW0108, 7FW0194, 7FW0107 z distribučných spoločností a lekární.   

Dôvodom stiahnutia uvedených šarží je možné riziko prítomnosti cudzorodých častíc. Liek sa používa na krátkodobú úľavu od príznakov prechladnutia, zimnice a chrípky, ak sú kombinované s miernou až stredne silnou bolesťou a/alebo horúčkou a kongesciou nosovej sliznice. Má tiež expektoračný účinok na produktívny kašeľ. Je určený len pre dospelých, starších pacientov a dospievajúcich starších ako 16 rokov.

Vzhľadom na to, že na liečbu ochorenia horných dýchacích ciest sú dostupné aj iné lieky, stiahnutím vybraných šarží Theraflu Forte nie je ohrozená dostupnosť liečby pacientov.    
Reality: Atraktívny segment pre slovenské banky
Priemerná výška úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku minulý rok dosiahla 13 - 16 miliónov eur.  

Podľa prieskumu KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2017 investície do realitných projektov na Slovensku dosiahli v prvej polovici t. r. celkový objem 154 miliónov eur. Druhá polovica roka by mala byť investične silnejšia a prinesie projekty vo výške približne 350 miliónov eur. Všetci opýtaní zástupcovia slovenských bánk očakávajú, že ich portfólio nehnuteľností bude v horizonte 12 -18 mesiacov mierne rásť. Slovensko pritom dosiahlo 90% bezproblémových úverov (7. miesto zo 17 krajín), čo je výrazne pozitívny posun v porovnaní s minulým rokom. Banky na Slovensku oproti minulosti financovali približne rovnakým pomerom projekty, ktoré už generujú príjem a nové projekty. Spolu s rakúskymi bankami sú v Európe najviac otvorené financovaniu nových projektov.

Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 19 – 28 miliónov eur, čo pri hornej hranici predstavuje navýšenie až o 75%. Rovnako ako minulý rok sú na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie rezidenčné projekty, na ktoré sa však dotiahli logistika a priemyselné projekty. Najmenej atraktívne je financovanie výstavby hotelov a rezortov. Slováci v tejto oblasti plne kopírujú európsky trend. Kým v roku 2016 dávali slovenské banky dôraz na projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami, tento rok sa sústredia najmä na finačné zázemie developerov, ktorí sa uchádzajú o bankové financovanie.

Ôsmeho vydania prieskumu Property Lending Barometer sa v roku 2017 zúčastnilo vyše 90 bánk zo 17 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2017.
SR: Elektronicky komunikujeme stále viac 
Vyše 1,5 milióna používateľov sa v septembri prihlásilo na portál slovensko.sk. Podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) štát v septembri elektronicky doručil viac ako milión rozhodnutí a za posledné tri mesiace usporil zhruba 3,25 milióna eur na poštovnom.  

V septembri poslali úrady 1.067.592 rozhodnutí: do 272.141 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb išlo 950.015 úradných rozhodnutí, do 49. 365 schránok fyzických osôb 6.786 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 110.791 rozhodnutí. Je to štvornásobný nárast oproti januáru a viac ako dvojnásobný oproti júlu 2017. Od 1.júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami štátne orgány odoslali 2.093.008 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu septembra, predstavuje 35.181.500.

Právnické osoby sú v práci s elektronickou schránkou čoraz aktívnejšie. Dokazuje to počet podaní (celkovo 551.068), ktorý sa mesačne znásobuje. Pokiaľ v júli poslali 124.459 podaní, v auguste to bolo o niečo viac 148.117 podaní a doposiaľ najviac ich poslali v septembri – 278.492 podaní. Kým začiatkom augusta sa denne doručovalo cca 32.000 podaní a rozhodnutí, v septembri to bolo aj viac ako 90.000 za deň. V septembri sa v systéme e-schránok uskutočnilo viac ako 1,44 milióna transakcií.

Najviac sa v septembri do svojich schránok prihlasovali podnikatelia. NASES za september eviduje 565.712 prihlásení do firemných schránok (v porovnaní s augustom nárast vyše 25%). Aj fyzické osoby tiež čoraz viac využívajú online služby štátu na dobrovoľnej báze, u týchto nastal medzimesačný rast o 14%.

štvrtok 19. októbra 2017

Novinka: Monitorovací systém environmentálnych záťaží
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predstavil prvú fázu systému, ktorý monitoruje environmentálne záťaže, vrátane skládky vo Vrakuni. Na jeho prevádzke sa v súčasnosti podieľa takmer sto odborníkov. 

V aktuálnom čase systém umožňuje kontrolovať a porovnávať údaje o znečistení podzemných vôd. Výhľadovo sa plánuje o preverených znečisteniach informovať samosprávy a vlastníkov pozemkov. Upozorňuje tiež na plánované merania a odbery nových vzoriek, získané výsledky ukladá a predbežne vyhodnocuje. Ak niektorý zo sledovaných parametrov prekročí stanovené normy, automaticky na to upozorní.

Do systému sa ukladajú údaje, ktoré štátni geológovia odoberajú z určených monitorovacích objektov. Celkovo ich je na Slovensku vyše 1500 a umiestnené sú na dôležitých miestach v  určených lokalitách. V prípade skládky vo Vrakuni je monitorovaných 18 objektov. Po začatí sanačných prác budú monitorovacie aktivity presunuté do iných častí lokality, aby naďalej monitorovali širšie okolie.

Ministerstvo chce na sanáciu skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky.   
Aktuálne: Bezpečnosť elektronických občianskych preukazov
Zraniteľnosti čipov, ktoré sa používajú aj na slovenských občianskych preukazoch, vzbudzuje obavy o bezpečnosť elektronickej komunikácie. Ak si držiteľ e-ID dôsledne chráni svoj bezpečnostný osobný kód BOK, podľa Ministerstva vnútra SR nie je dôvod na paniku.  

Elektronická komunikácia v prostredí slovenského e-Governmentu totiž vyžaduje pri používaní elektronického podpisu opakované prihlasovanie cez BOK. Možnosť vzniku bezpečnostného problému je podľa doteraz zverejnených informácií len teoretická a vyžadovala by si dlhodobé nasadenie 640 serverov počas obdobia 1 roka. Okrem toho, dosiaľ všetky bezpečnostné certifikáty vydané certifikačnými autoritami BSI /Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik/ aj Národného bezpečnostného úradu SR sú platné.

Držitelia elektronických občianskych preukazov si svoje doklady nemusia meniť. Ak  považujú riziko za vysoké, môžu certifikáty na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu zneplatniť, buď využitím elektronickej služby alebo na oddelení dokladov. V krátkodobom horizonte bude riziko eliminované zväčšením generovaného kľúča a v strednodobom horizonte sa zmení celý algoritmus jeho generovania.
Google: Bezpečnejšie vyhľadávanie
Súčasťou najnovšej verzie prehliadača Google Chrome je nový skener a nástroj na odstránenie škodlivého kódu Chrome Cleanup. 

Novinka je k dispozícii pre všetkých používateľov internetového prehliadača Google Chrome s operačným systémom Windows. Výsledok spolupráce ESET a Google vznikol so zámerom, aby pomáhal používateľom surfovať na internete bezpečne a bez prerušení. Kybernetické útoky totiž rastú na komplexnosti a sú pre bežného používateľa ťažšie odhaliteľné.

Surfovanie na internete môže používateľov priviesť aj na nebezpečné stránky, ktoré môžu do zariadení nainštalovať škodlivý softvér. Chrome Cleanup upozorní používateľov prehliadača Google Chrome na potenciálne hrozby, akonáhle sa objaví neželaný softvér. Následne ho aj odstráni. Pracuje na pozadí bez toho, aby sa používateľovi ohlasoval a rušil jeho činnosť. 
SR: Najviac platíme za bývanie
Za elektrinu, vodu, plyn a kúrenie zaplatí dospelá osoba priemerne 190 eur mesačne. Je to približne štvrtina disponibilného príjmu a každý mesiac aj najväčšia finančná záťaž väčšiny Slovákov.  

Podľa prieskumu Poštovej banky ani bývanie v inom kraji neprináša výrazne zníženie tohto výdavku na príjmoch. Tam, kde sú na Slovensku náklady na bývanie nižšie, sú väčšinou nižšie aj zárobky. Najväčšiu ťarchu osobných nákladov na bývanie pri porovnaní príjmu a výdavku pociťujú v Trnavskom kraji. Bývanie je ale najdrahšie v Bratislave - o takmer 100 eur viac ako je priemer na Slovensku. Najnižšie výdavky majú na východe krajiny.

OECD sleduje tzv. ukazovateľ prílišnej ťarchy nákladov na bývanie, ktorý zohľadňuje hypotekárne náklady, nájomné, ako aj náklady na poistenie, povinné poplatky za služby, pravidelnú údržbu a opravy, dane aj energie. Ak tvoria vyše 40% disponibilného príjmu, hovorí sa už o prílišnej ťarche nákladov. Pre viac ako 78% Slovákov s najnižším príjmom, ktorí majú hypotéku, sú náklady na bývanie veľmi zaťažujúce a patria do ohrozenej skupiny obyvateľov. Bývanie im berie vyše dvoch pätín disponibilného príjmu. Túto finančnú ťarchu najhoršie znášajú osamelí rodičia a viacdetné domácnosti (3 a viac detí). Rozdiely medzi krajmi nie sú veľké. Výnimkou sú len Košičania, ktorí pociťujú záťaž týchto výdavkov viac ako v ostatných končinách Slovenska.

Podľa odhadov platia viacčlenné domácnosti na Slovensku za bývanie približne toľko ako tie menšie. Veľké rozdiely nie sú ani pri rodinách s deťmi oproti tým bez detí. Päť a viacčlenné domácnosti platia v priemere 250 eur mesačne. Slovákov žijúcich v prenájme stojí bývanie približne o 50 eur na osobu viac ako vlastníkov nehnuteľností. Priemerná slovenská domácnosť zaťažená hypotékou si na strechu nad hlavou musí mesačne vyčleniť v priemere 514 eur.   

streda 18. októbra 2017

Trend: Smart, ekologicky, efektívne
Bratislavská župa sa téme smart regiónu intenzívne venuje už druhý rok. Pripravuje smart stratégiu kraja, pri ktorej chce čo najviac diskutovať s obyvateľmi a od nich zistiť, v ktorých oblastiach by uvítali zavedenie inteligentných riešení.  

Zorganizovala preto konferenciu Bratislava Smart Region (17. október 2017, Vodárenske múzeum, Bratislava) s cieľom hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mestá, teda s využitím moderných technológií urobiť základné služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bratislavského kraja.

Hlavné témy podujatia boli doprava, životné prostredie a cestovný ruch. Diskutovalo sa o vhodných riešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy a motivujúcich na presedlanie z automobilu na iný typ dopravy. Prezentované boli smart riešenia na aktívne trávenie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. Hlavnými témami diskusie boli hospodárenie s vodou a energiami, adaptácia na zmenu klímy či reakcia na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart stratégii.

Súčasťou konferencie sa stali aj odborné workshopy, kde účastníci diskutovali o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu v regióne. Konferencia bola streamovaná a zapojiť sa do nej tak bolo možné cez portál startiptup.sk. 
Upozorňujeme: Archivovanie účtovných dokumentov 
Novela zákona o účtovníctve, ktorú schválil parlament, predlžuje povinnú archiváciu dokladov z piatich na 10 rokov. Týka sa to všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou. 

Nemusia sa odkladať iba tie dokumenty, ktorým sa pôvodná 5 ročná doba archivovania skončí 31. decembra 2017. Účtovné záznamy sa môžu ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa rozhodnutia. Novelou sa zjednocuje prax, keďže už teraz je povinné uchovávanie dokladov súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov.

Dôležitou zmenou bude od budúceho roka tiež zavedenie tzv. inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, za ktoré hrozí pokuta až do troch miliónov eur a zrušenie živnostenského oprávnenia, napr. pri nevedení účtovníctva a nezostavení účtovnej uzávierky, pri účtovaní fiktívnych operácií, ktoré sa nikdy nestali, alebo naopak pri nezaúčtovaní si transakcií, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
Novinka: Na Slovensku pribudnú elektrobusy a nízkoemisné vozidlá
V uliciach Bratislavy, Žiliny a Košíc budú jazdiť nové autobusy s elektrickým a hybridným pohonom. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámilo výsledky eurofondovej výzvy na modernizáciu vozidlového parku verejnej dopravy vyhlásenej v júni tohto roku. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) umožnil čerpať približne 21 miliónov eur pre Bratislavu, Žilinu a Košice na modernizáciu mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc.

Bratislava tak nakúpi 18 elektrobusov za 10 miliónov eur, z toho 2 kusy v dĺžke do 9 metrov a 16 kusov v dĺžke do 12,2 metra. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu bude 5 miliónov eur. V Žiline pribudne spolu 22 nízkoemisných vozidiel MHD. Z toho dva budú elektrobusy, 16 kusov nových autobusov s hybridným pohonom a nové autobusy s dieselovým pohonom v počte 14 kusov. Spoluúčasť EÚ bude tvoriť 10,14 milióna eur z celkových nákladov takmer 12 miliónov. A metropola východného Slovenska Košice obstará z eurofondov 9 kusov 18 metrových dieselových autobusov splňujúcich najprísnejšie emisné normy a 9 kusov elektrobusov. Celková suma bude 6,8 milióna eur, z toho 5,8 milióna eur zo zdrojov EÚ.

Agrorezort očakáva, že budúci rok bude výzva vyhlásená aj pre ďalšie mestá na Slovensku.    
Aktuálne: Zmeny v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmeny v poskytovaní pohotovostnej služby, preventívnych prehliadkach aj u všeobecných lekárov. Zároveň sa zníži poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Ambulancie pohotovostnej služby majú fungovať v každom okresnom meste Slovenska, a to v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy (infarkty alebo vážne zranenia), o takýchto pacientov bude následne v noci postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby zostáva možnosť volať priamo záchranku.

Preventívne prehliadky sa rozšíria u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudne napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa bude súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.

Zmeny nastanú aj v rozsahu ordinačných hodín všeobecných lekárov. Po novom budú musieť byť pacientovi k dispozícii 35 ordinačných hodín týždenne a minimálne dva razy v týždni do 15.00 hod. Ak z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať, samospráva môže schváliť menší rozsah ordinačných hodín v tzv. prípadoch hodných osobitného zreteľa (jeden lekár vo viacerých zdravotných obvodoch, vek alebo zdravotný stav lekára, na základe ktorého nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu).  

Úhrada za výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bude jasne stanovená. Po novom to budú maximálne 2 eurá. Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za nedovolené vyberanie poplatkov.  

utorok 17. októbra 2017

Radíme: Starneme – prečo by to malo zamestnávateľov zaujímať?
Podľa Európskej komisie sa hranica produktívneho veku neustále zvyšuje, Európania žijú dlhšie a majú oproti minulosti podstatne menej detí. Otázka zamestnávania starších ľudí je tak pre udržateľnosť ekonomiky nevyhnutná. 

Prognózy ukazujú, že Slovensko bude mať so starnutím obyvateľstva jeden z najväčších problémov v únii. V dôsledku nízkej pôrodnosti dôjde k ďalšiemu nárastu podielu 50 až  64 ročných. Rastúci podiel seniorov bude predstavovať enormnú záťaž na sociálny, dôchodkový systém a na zdravotníctvo. Ubúdať bude aj množstvo pracovnej sily. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

Nadácia Pontis pri príležitosti mesiaca úcty k starším prináša odporúčania pre zodpovedných podnikateľov, ako starším zamestnancom vytvoriť vhodné pracovné podmienky.
1. Dbajte na zdravie nielen na pracovisku
Zdravé prostredie je nevyhnutné pre všetkých, osobitný dôraz na ergonómiu prostredia treba klásť pri starších. Zamestnanci vo veku 40 až 55 rokov napríklad potrebujú o 50% silnejšie svetlo. Vo výrobe sa osvedčili pracovné stoly nastaviteľné podľa výšky. Choďte nad rámec BOZP a poskytnite im inštruktáž, aké cviky pomôžu unaveným očiam, uľavia chrbtici, či pomôžu zvládať stres. Užitočné sú tiež pravidelné zdravotné prehliadky u lekára, možnosť konzultácie s fyzioterapeutmi a benefity vo forme welness či športových poukazov.

2. Rozprávajte sa o organizácii práce
Pracovník, ktorému zamestnávateľ umožní zladiť prácu s rodinou či prispôsobiť ju zdravotnému stavu, má väčšiu motiváciu a podáva kvalitnejší výkon. Nebojte sa preto pri THP zamestnancoch vyskúšať kĺzavú pracovnú dobu či možnosť práce z domu. Veďte dialóg, pýtajte sa svojich starších zamestnancov, aké majú potreby a spoločne hľadajte riešenia.

3. Nezanedbávajte vzdelávanie a kariérny rozvoj
Pripravte pre starších pracovníkov individuálne rozvojové plány a možnosti kariérneho rastu, zamerané aj na oblasti mimo ich súčasnej pozície, s cieľom udržania ich zamestnateľnosti (tréning mentoringu a koučovania, ako efektívne odovzdať skúsenosti, IT školenia, jazykové kurzy a pod.). Umožnite im navrhnúť aktivity, ktoré sú im blízke. Začleníte ich tak do diania spoločnosti, umožníte sebarozvoj a posilníte ich motiváciu a chuť do práce.

4. Využite skúsenosti starších pracovníkov
Využite starších pracovníkov ako mentorov pre nováčikov vo firme. Vďaka svojim skúsenostiam budú pre nich predstavovať prirodzenú autoritu, svojou rozvážnosťou a precíznosťou vyvážia ich dynamiku. Zmiešaný tím tak bude pracovať efektívnejšie a dosahovať lepšie výsledky.

5. Pripravte zamestnancov na dôchodok
Umožnite odchádzajúcim zamestnancom prácu na čiastočný pracovný úväzok, dajte im možnosť vracať sa do firmy a poskytovať konzultácie či mentoring. Táto forma práce je v západnej Európe obľúbeným medzistupňom pred úplným odchodom zamestnanca do dôchodku. 
Aktuálne: Medzinárodný deň boja proti chudobe Oficiálne bol deň boja proti chudobe uznaný Organizáciou spojených národov v roku 1992, odkedy si ho každý rok pripomíname 17. októbra.  

V tento deň sa v roku 1987 v Paríži vo Francúzsku zhromaždilo približne 100.000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta na Trocadéro na výzvu Josepha Wresinského (1917 – 1988), zakladateľa medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet, na počesť obetí chudoby, hladu, násilia a strachu. Cieľom bolo vyvinúť tlak na štát a spoločnosť, aby zabezpečili rešpektovanie ľudských práv, keďže „kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou“.

Extrémna chudoba je klasifikovaná ako príjem nižší než 1 USD na deň (približne 20 EUR mesačne). Z hľadiska príjmu na obyvateľa patria k najchudobnejším krajinám Malavi a Somálsko. Chudobou je najviac zasiahnutá Afrika a južná Ázia. Stupeň chudoby pritom úzko súvisí s úrovňou vzdelania, pretože ľudia, ktorí majú nízke alebo žiadne vzdelanie, si len veľmi ťažko hľadajú prácu a nájdu tak pravidelný príjem. Na chudobu však má vplyv aj stupeň demokracie v krajine, hospodárska úroveň krajiny, klimatické zmeny a iné. Chudobu číselne vyjadruje napríklad počet ľudí, ktorí trpia hladom – veď približne každé štyri sekundy umrie od hladu jeden človek. 
EU: Predaj poľnohospodárskej pôdy  
Európska komisia vydala usmernenie, ktorým chce členským štátom pomôcť pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pred hrozbami, akými sú nadmerné špekulácie s cenami a koncentrácia vlastníctva.  

Krajiny Európskej únie majú právo obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy, aby zachovali poľnohospodárske spoločenstvá a podporovali udržateľné poľnohospodárstvo. Musia však pritom dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa voľného pohybu kapitálu.

V roku 2015 komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti členským štátom, ktoré diskriminujú investorov z iných krajín EÚ a neprimerane obmedzujú cezhraničné investície. Medzi kľúčové prvky usmernenia patrí:
· predchádzajúce povolenie od vnútroštátnych orgánov na nadobudnutie pôdy;
· limity týkajúce sa maximálnej veľkosti pozemku, ktorý má byť nadobudnutý;
· predkupné právo umožňujúce predať pôdu určitým kategóriám kupujúcich skôr, ako sa ponúkne na predaj iným subjektom. Medzi kupujúcich s týmto právom môžu  patriť nájomní poľnohospodári, susedia, spoluvlastníci a štát;
· cenová intervencia zo strany štátu.

Právne predpisy EÚ ale neumožňujú diskriminačné obmedzenia, ako napríklad všeobecné požiadavky týkajúce sa pobytu, ktoré sú základnými podmienkami pre nadobúdanie pôdy. Rovnako nezákonné sú neprimerané obmedzenia cezhraničných investícií. Na základe judikatúry sa za neprimerané považuje predovšetkým: uložiť povinnosť vlastného obhospodarovania; zakázať spoločnostiam nákup pôdy; vyžadovať kvalifikáciu v oblasti poľnohospodárstva ako predpoklad na nákup pôdy.
3,7 GHz: Slovensko pridelilo ako prvé aj lokálne frekvencie 
V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete.  

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.

Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 operátorov, v každom okrese dvaja (siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch). V 20 okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet v 47, Towercom v 8, DSI DATA a O2 Slovakia v 6, HMZ Rádiokomunikácie v 3, ORANET v 2 okresoch a spoločnosti Alternet, E-MAX INTERNET & IT, Fibris, OravaNet, Slovakia, PEGO Slovakia, Prvá internetová, RUPKKI, Slovak Telekom a Wircom v 1 okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, O2 Slovakia a SWAN a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024. 

pondelok 16. októbra 2017

EU: Banková únia
Európska komisia chce, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej  integrácie a stabilnejší finančný systém. 

V oficiálnom oznámení Európska komisia (EK) navrhuje postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie.

Kľúčové prvky:
Rýchla dohoda o bankovom balíku - čo najrýchlejšie prijatie návrhov EK s cieľom znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk Európskej únie.

Pokrok v oblasti európskeho systému ochrany vkladov - všetci vkladatelia by v bankovej únii mali požívať  rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom kúte Európy majú svoje úspory.

Spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu – dohodli sa na ňom všetky členské štáty EÚ.

Zníženie objemu nesplácaných úverov - balík opatrení na zníženie existujúcej úrovne nesplácaných úverov a zabránenie kumulácii nesplácaných úverov prijme Európska komisia na jar 2018.

Možné opatrenia pre cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi.

Neprerušená vysoká kvalita dohľadu - EK v decembri 2017 navrhne, aby sa aj veľké investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti podobné činnostiam bánk považovali za úverové inštitúcie a podliehali bankovému  dohľadu.

Dokončená  banková únia bude spolu s úniou kapitálových trhov (CMU) podporovať stabilný a integrovaný finančný systém v Európskej únii.
e-Shopping: Slovensko je lídrom v strednej Európe
V počte elektronických obchodov na obyvateľa nás predbiehajú len Česi, ďaleko za nami zaostali aj Nemci. Navyše až tri štvrtiny Slovákov, ktorí sa pripájajú k internetu aj on-line nakupujú. 

Na Slovensku pôsobí zhruba 9 tisíc elektronických obchodov, v Česku je ich až 36 tisíc. O polovicu menej e-shopov na obyvateľa oproti Slovensku má aj Nemecko (70 tisíc e-shopov). V Poľsku pôsobí asi 10 tisíc e-shopov, Rakúsku 6 tisíc, Rumunsku 5 tisíc a Maďarsku len 4,5 tisíca. „Obrat e-shopov na Slovensku medziročne rastie zhruba o 16% a aktuálne tvorí e-commerce asi 6% celkového obchodu“, uviedol Tomáš Braverman. „Internetovú populáciu Slovenska tvoria asi štyri milióny používateľov, zákazníkmi e-shopov sú zhruba tri štvrtiny z nich. Rovnaký podiel e-shopperov sme zachytili aj v Česku a Rakúsku, kým napríklad v Poľsku a Maďarsku je to zhruba polovica. V Rumunsku nakupujú on-line len 2 milióny z 11 miliónov používateľov. Vedie Nemecko, kde v e-shopoch nakupuje asi 85% internetovej populácie.“ 

Podľa prieskumu Heureky o e-commerce v siedmich krajinách stredoeurópskeho regiónu je vyšší počet e-shopov v jednotlivých krajinách najmä v tradičných oblastiach bielej techniky (chladničky a práčky), čiernej techniky (televízory, notebooky a mobilné telefóny) alebo záhradnej techniky (kosačky). V konkurencii pri predaji liekov onl-ine vedie Poľsko, slabá konkurencia je v prípade Rakúska či Slovenska a v Rumunsku nájdete on-line len extrakty, kvapky, masážne oleje, masti a bylinné čaje, pretože každá krajina má v oblasti predaja liekov inú legislatívu. V Poľsku je však zároveň najväčšia konkurencia v oblasti predaja kontaktných šošoviek.

Na Slovensku je vo väčšine oblastí najväčšia konkurencia spomedzi krajín. Stále sa však na slovenský trh oplatí ísť novým e-shopom ponúkajúcim napríklad plienky, krmivo pre psy, pneumatiky, ale aj parfémy - v týchto oblastiach na Slovensku nie je až taká silná konkurencia.