štvrtok 31. mája 2018

EU: Opätovné využívanie vody na zavlažovanie pôdy

Európska komisia navrhla nové pravidlá na uľahčenie opätovného využívania vody v únii na zavlažovanie pôdy. 

Nové pravidlá pomôžu poľnohospodárom čo najlepšie využiť úžitkovú odpadovú vodu a zmierniť nedostatok vody, pričom sa zároveň zaistí ochrana životného prostredia a spotrebiteľov. Čo navrhuje komisia?* Minimálne požiadavky na využívanie odpadovej vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd vrátane požiadaviek na mikrobiologické prvky (napríklad hladiny baktérie E. coli) a na bežné monitorovanie a jeho overovanie. Stanovenie minimálnych požiadaviek bude zárukou toho, že recyklovaná voda vyrobená v súlade s novými pravidlami bude bezpečná na zavlažovanie.
* Riadenie rizík, ktorým sa zistia všetky dodatočné hrozby pre bezpečné opätovné využívanie vody.
* Zvýšená transparentnosť. Verejnosť bude mať prístup k informáciám o postupoch v oblasti opätovného využívania vody v členských štátoch.

Opätovné využívanie vody v EÚ ani zďaleka nedosahuje svoj obrovský potenciál, hoci čerpanie a preprava sladkej vody má na životné prostredie a spotrebu energie oveľa väčší vplyv. Navyše nedostatok vody, ktorým celoročne trpí až tretina územia EÚ, aj naďalej trápi mnohé členské štáty EÚ. Čoraz viac nepredvídateľných poveternostných podmienok vrátane mimoriadneho sucha môže mať negatívny vplyv na kvantitu aj kvalitu zdrojov sladkej vody. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť čo najlepšie využitie vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd, ktorá bude poskytovať spoľahlivé alternatívne zdroje. Prispeje sa tak k šetreniu hospodárskych aj environmentálnych nákladov súvisiacich s vytváraním nových dodávok vody.

Technology Fast 50: Registrácia do 19. ročníka

Technologické spoločnosti majú opäť príležitosť prezentovať svoju pozíciu v odvetví. Registrácia do súťaže skončí 31. júla 2018.    
Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Fast 50 (hlavná kategória), Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti) a Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) a udeľujú sa v nej dve ceny – Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu. Víťaza alebo víťazov vyberie nezávislá porota na základe hodnotenia viacerých kritérií.

Deloitte Technology Fast 50 hodnotí rýchlo rastúce technologické spoločnosti v nasledujúcich odvetviach: komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá, sa zaradia aj do rebríčka Deloitte Fast 500 pre región EMEA. Minulý rok využilo šancu zapojiť sa 20 slovenských firiem.     

Výzva: Spoločné cloudové testovacie prostredie

Národný projekt Platforma ako služba (Platform as a Service, PaaS) je predmetom výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO7). Dátum uzávierky je 4.9.2018. 

Vzniknúť má jednotné testovacie prostredie, ktoré budú pre svoje informačné systémy používať všetky verejné inštitúcie. Motiváciou na zavedenie PaaS služieb vládneho cloudu je snaha o efektívne a hospodárne narábanie s technickými aj personálnymi zdrojmi pri prevádzke a vývoji aplikácií. Umožní totiž centralizovanie aktivít, ktoré sú spoločné pre väčšinu aplikácii a projektov a automatizovanie činností náročných na ľudskú prácu.

Úrady, ktoré si budujú informačné systémy, budú odbremenené od správy hardvéru a softrvéru a ich verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra SR, ktoré prevádzkuje vládny cloud, bude mať pri centrálnom nákupe techniky aj licencií na počítačové programy lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Na licenciách sa má usporiť vďaka modelu pay-as-you-go, čiže platiť sa bude iba za reálne využitie licencie, nie za jej vlastníctvo.

Národný projekt Zavedenie služieb Platform as a Service má celkovú maximálnu hodnotu pribl. 18 miliónov a 975 tisíc eur. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími informáciami zverejnené na informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. 

SR: Energetická chudoba

Experti úradu vypracovali návrh novej verzie Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.  

Úrad iniciuje rokovania a spoluprácu medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami, aby sa mohli prijať praktické, systémové legislatívne opatrenia, ktoré budú predovšetkým fungovať v praxi. Zároveň dlhodobo upozorňuje, že komplexné riešenie energetickej chudoby nemôže v žiadnom prípade patriť prioritne ÚRSO, lebo nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu! Prax ukazuje, že tento problém sa musí riešiť najmä ako problém sociálnej politiky a chudoby ako takej. Komplexné riešenie napríklad zahŕňa rozširovanie implementácie energetických balíčkov Európskej komisie, energetickú efektívnosť, ale aj problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, potravinových balíčkov, výšky minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnosti a problém marginalizovaných sociálnych skupín. Tým pádom logicky do riešenia prioritne vstupuje agenda, vzájomná spolupráca a dohoda príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Už dnes však na Slovensku máme opatrenia, ktoré sekundárne prispievajú v boji proti energetickej chudobe. Je to napríklad systém podpory zateplovania bytových a rodinných domov, implementácia novej tarifnej štruktúry, príspevok na bývanie, štátne programy zamestnanosti a ďalšie. Faktom je, že vhodné riešenie energetickej chudoby stále hľadá celá EÚ a pre energetickú chudobu stále ani v rámci EÚ neexistuje jednotná definícia, či kritériá. Reálne riešenie otázky energetickej chudoby prostredníctvom jednotlivých orgánov štátnej správy môže posunúť Slovensko do popredia v rámci EÚ. Návrh Koncepcie ... obsahuje konkrétne návrhy riešení. Ich možnosti realizácie v praxi však závisia výlučne od rokovaní a vzájomnej legislatívnej spolupráci príslušných ministerstiev ako orgánov štátnej správy. 

streda 30. mája 2018

Radíme: Výber klimatizácie

Heslo čím vyšší výkon, tým lepšie, nie je práve pri výbere klimatizácie najrozumnejšie. Dôležitý je totiž priestor, ktorý je potrebné vychladiť. Týka sa to nielen jeho veľkosti, ale aj členitosti, presvetlenia, veľkosti okien či kvality tesnenia dverí a okien. Svoju úlohu zohráva aj zateplenie celej budovy.  

Ak potrebujete klimatizovať jednu miestnosť, najlepšie je zvoliť delený (split) systém s jednou vnútornou jednotkou, ktorá byt chladí a s jednou vonkajšou odvádzajúcou teplý vzduch. Rozmýšľate nad mobilnou klimatizáciou? Energetický audítor Vladimír Balaj upozorňuje, že kompresor mobilnej klimatizácie sa pri činnosti zohrieva a otepľuje vzduch v miestnosti. Mobilná klimatizácia je tak výrazne menej účinnejšia a náklady na jej prevádzku sú značne vyššie. Na dosiahnutie rovnakej teploty v izbe sa môže minúť až o 80% elektriny viac než pri delenej klimatizácii. Keď potrebujete vychladiť viacero miestností, zvoľte multisplit systém s jednou vonkajšou a viacerými vnútornými jednotkami, ktoré by mali byť racionálne rozmiestnené v priestore. Ak si myslíte, že dokážete celý byt vychladiť z jedinej miestnosti, napríklad z chodby, je to omyl.      

Samozrejme je potrebné zvážiť aj výkon klimatizácie. Ak je príliš nízky, nebude stíhať vychladiť miestnosť, pôjde na maximum, čo znižuje životnosť a zvyšuje prevádzkové náklady. Dostatočne výkonná jednotka vychladí priestor za kratší čas a následne sa sama „stíši", vďaka čomu môžete ušetriť. Pre miestnosť s rozmermi 5 krát 4 metre by mala mať minimálny výkon 1.600 wattov chladiaceho výkonu. V prípade menšej spálne s rozmermi napríklad 4 krát 3 metre, postačuje 1.000 wattov. Dôležité je aj zateplenie budovy, veľkosť okien, ich tienenie či orientácia bytu. Ak je miestnosť výraznú časť dna presvetlená slnkom, vzniká skleníkový efekt, ktorý izby výrazne prehrieva. V takom prípade odporúča V. Balaj silnejšiu klimatizáciu. 

EU: Rôzne opatrenia pre rôzne plasty

Až 72% Európanov obmedzilo používanie plastových tašiek po tom, ako boli v roku 2015 prijaté súvisiace opatrenia (Eurobarometer). EÚ teraz obracia svoju pozornosť na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria 70% morského odpadu v Európe.  

Novými pravidlami sa zavedú tieto opatrenia:
* Zákaz niektorých plastových výrobkov: Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.
* Ciele zníženia spotreby: Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov. Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.
* Povinnosti výrobcov: Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky zároveň dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.
* Ciele v oblasti zberu: Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90% jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.Požiadavky na označovanie: Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
* Opatrenia na zvyšovanie povedomia: Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, ktorý predstavuje 27% všetkých odpadkov na pláži, chce Európska komisia doplniť existujúci rámec politiky o systémy zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja, ktorý obsahuje plasty. Bp0udú povinní hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, jeho prepravu a spracovanie, ako aj náklady na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.   

Aktuálne: Kontroly igelitových tašiek

Slovenská obchodná inšpekcia plánuje v júni t.r. kontroly dodržiavania povinnosti spoplatnenia igelitových tašiek, ktorá platí na Slovensku od 1. januára tohto roka. 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný poskytovať ich za úhradu. Výnimkou sú veľmi ľahké plastové tašky (s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov), ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov, alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Zároveň platí povinnosť poskytovať aj iné druhy tašiek.

Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch, alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod. 

Smart city: Prvá dotácia na recykláciu plastov

Plasty predstavujú obrovskú environmentálnu záťaž. Prvú verejno -súkromnú dotáciu od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Parzlich (NWT) tak získal inovatívny projekt na recykláciu plastov.  

Ročne sa vo svete vyprodukuje približne 407 miliónov tón plastových výrobkov. Podľa štúdie OECD s názvom Improving Markets for Recycled Plastic je celosvetová recyklácia plastov poddimenzovaná, napr. v Európskej únii sa recykluje iba 30%. Slovensko by malo dosiahnuť stopercentnú recykláciu všetkých obalových plastových materiálov do roku 2030.

Projekty a riešenia zamerané na udržateľný spôsob nakladania s plastovými odpadmi tak získajú plnú podporu.  Koncom marca 2018 ÚPVII vyhlásil spoločne s firmou Parzlich výzvu na podporu experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti manažment odpadov. Zmluva s úspešným žiadateľom o poskytnutie pomoci a podpory, ktorým je slovenská spoločnosť ENVIROCARE je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

utorok 29. mája 2018

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Od 1. júla 2018 majú všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní na daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a iní) komunikovať s finančnou správou už iba elektronicky.

Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne: fyzické osoby podnikajúce v zmysle podmienok obchodného zákonníka a registrované na daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Zaregistrovať sa na portáli finančnej správy na účely elektronickej komunikácie je možné pomocou eID karty (občianskym preukazom s elektronickým čipom) alebo pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu. Ďalšou možnosťou je dohoda o elektronickom doručovaní: fyzická osoba - podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade a ak je zároveň platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade.

Pozor si dajte najmä na júnové termíny! Posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. Kvôli víkendu však termín posledného dňa na podanie prehľadu zo závislej činnosti (a aj odloženého daňového priznania k dani z príjmov) pripadne až na 2. júla. Ak teda chce fyzická osoba - podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.

Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní – napríklad z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018. Samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni, v prípade väčšieho počtu subjektov aj dlhšie. 

Novinka: Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

Od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok zriadených na slovensko.sk bude zasielať nová správa Potvrdenie o odoslaní elektronického podania. Slúžiť bude práve na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania.  

V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Potvrdenie o odoslaní elektronického podania má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania niektorých (procesnoprávnych) lehôt ustanovených právnymi predpismi. Zasielať sa bude do elektronickej schránky odosielateľa elektronického podania a zároveň aj do schránky orgánu verejnej moci, ktorý je prijímateľom (adresátom) podania. Vyhotovené potvrdenie bude zobrazovať údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí podania modulom G2G na spracovanie, identifikátor a predmet správy a môže obsahovať aj doplnkové informácie uvedené v definícii dátovej štruktúry.

Odosielateľom správy bude Úrad vlády SR ako správca ÚPVS, ktorému povinnosť zabezpečiť vyhotovenie tohto potvrdenia vyplýva priamo zo zákona o e-Governmente (§ 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Do 31. mája 2018 sa potvrdenie o odoslaní elektronického podania vyhotovuje na požiadanie odosielateľa a od tohto dátumu sa už bude vytvárať automatizovane prostredníctvom správy. U zasielaných elektronických podaní nová správa „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ nahradí pôvodne zasielanú správu „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“. Potvrdenie bude pečatené kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR vo formáte XAdES_ZEP, pričom v najbližších týždňoch bude formát zmenený na ASiC-E XAdES. U zasielaných elektronických úradných dokumentov sa bude naďalej zasielať správa „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“, a to bez pečate. 

EU: Nové pravidlá pre spotrebné dane z alkoholu

Európska komisia predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľa. 

Nový návrh konkrétne prinesie:
* Zavedenie jednotného systému certifikácie, ktorá sa bude uznávať vo všetkých krajinách EÚ a poslúži ako osvedčenie statusu nezávislých malých výrobcov v celej EÚ. Tým sa znížia náklady na administratívu a dodržiavanie predpisov pre malých výrobcov, ktorí by mali mať možnosť za určitých podmienok využívať znížené sadzby spotrebnej dane.
* Presnú a konzistentnú klasifikáciu cideru v celej EÚ. Tá v súčasnosti chýba, čo je hlavnou prekážkou pre malých výrobcov cideru, ktorí nemajú prístup k zníženým sadzbám, ktoré sa priznávajú malým výrobcom piva a liehovín.
* Objasnenie správnych výrobných postupov a podmienok pre denaturovaný lieh v EÚ. Tento alkohol sa používa pri výrobe tovaru, akými sú čistiace prostriedky, prípravky na čistenie okien, parfumy či nemrznúce zmesi a je oslobodený od spotrebnej dane. To zneužívajú bezohľadní výrobcovia, ktorí používajú denaturovaný alkohol na výrobu a predaj potenciálne nebezpečných falšovaných nápojov, z ktorých nezaplatia daň, a hlavne pritom ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Návrh prinesie moderný systém na oznamovanie zneužívania určitých alkoholických zložení, ktoré sa už potom nebudú môcť používať ako denaturačné prostriedky.
* Aktualizáciu informačných systémov. Nové pravidlá nahradia už prekonané papierové postupy na sledovanie pohybu určitého denaturovaného alkoholu a povedú k povinnému používaniu kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (systém EMCS). To by malo uľahčiť sledovanie pohybov týchto vysokorizikových výrobkov v reálnom čase, a znížiť tak zneužívanie tohto oslobodenia od dane podvodníkmi a chrániť spotrebiteľov.
* Zvýšenie hranice pre pivo s nižším obsahom alkoholu z 2,8 objemového % na 3,5 objemového %, pri nepresiahnutí ktorej platia znížené sadzby dane. Cieľom je povzbudiť pivovary, aby boli inovatívne a vyvíjali nové výrobky. To by malo motivovať spotrebiteľov, aby uprednostnili nápoje s nízkym obsahom alkoholu pred štandardnými alkoholickými nápojmi a znížili tak konzumáciu alkoholu.

Súčasťou návrhov sú aj zmeny všeobecných pravidiel pre spotrebné dane s cieľom odstrániť prekážky pre malé a stredné podniky. Malé a stredne veľké firmy budú môcť využívať moderné IT systémy a zruší sa ich povinnosť využívať služby daňového splnomocnenca. Členské štáty dnes môžu vyžadovať aj od predajcov na diaľku, ktorí predávajú tovar podliehajúci spotrebnej dani, aby využívali daňového splnomocnenca, čo môže viesť k finančnej neudržateľnosti takéhoto zákonného obchodovania.

Facebook: Falošné stránky tvorili 60% phishingu

Začiatkom tohto roka zabránili antiphishingové technológie Kaspersky Lab viac než 3,7 milióna pokusom navštíviť podvodné verzie stránok sociálnych sietí. Až 60% z nich tvorili falošné stránky na Facebooku.

Aj ďalšie zistenia v správe Spam a phishing v prvom štvťroku 2018 dokazujú, že kyberzločinci robia všetko preto, aby získali osobné údaje. Phishing na sociálnych sieťach je formou počítačovej kriminality, ktorá zahŕňa krádež osobných údajov z účtu sociálnej siete. Podvodník vytvorí kópiu webovej stránky sociálnej siete a pokúša sa na ňu nalákať nič netušiace obete a prinútiť ich, aby zdieľali svoje osobné údaje (meno, heslo, číslo kreditnej karty, PIN kód a ďalšie). Podľa bezpečnostnej analýzy v prvých troch mesiacoch tohto roku bol práve Facebook najviac zneužívanou sociálnou sieťou na podvodné phishingové aktivity. Ide o dlhodobý trend, aj v rovnakom období minulého roku patrila sieti Facebook jedna z prvých pozícii v rebríčku najatraktívnejších cieľov pre phishing s takmer 8% podielom útokov, druhá pozícia patrila webovým lokalitám Microsoft Corporation (6%) a PayPalu (5%). Na škodlivé aktivity boli tiež často zneužívané ďalšie sociálne siete ako ruská verzia VKontakte či v biznis komunite obľúbená sieť LinkedIn.

Dôvodom je s najväčšou pravdepodobnosťou počet používateľov. Facebook má 2,13 miliardy aktívnych mesačných používateľov a veľkú časť z nich tvoria práve takí, ktorí sa s obľubou prihlasujú do neznámych aplikácií pomocou svojich poverení na Facebooku, a tak umožňujú prístup k svojim účtom. To robí z neopatrných používateľov sociálnej siete ideálny cieľ pre phishingové útoky. Osobné údaje majú dnes vo svete informačných technológií vysokú hodnotu, a to nielen pre legitímne organizácie, ale aj útočníkov. Kybernetickí zločinci neustále hľadajú nové metódy na zasiahnutie používateľov, preto je dôležité poznať podvodné techniky. 

pondelok 28. mája 2018

SR: Zakázaných webov je viac

Zoznam finančnej správy po vyradení 25 subjektov s ukončenou činnosťou aktuálne obsahuje 190 webstránok. Opatrenia boli vykonané už voči 381 webovým sídlam, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy.  

Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 144 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.    

Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok. 

Luxus: Tržby takmer miliarda ročne

Sto najväčších výrobcov luxusného tovaru zaznamenalo vo finančnom roku 2016 (od začiatku júla 2016 do konca júna 2017) rast tržieb z predaja na úrovni 1% (medziročne pokles o 5,8 percentuálneho bodu). Vzrástol predaj kozmetiky a parfémov, tržby z oblečenia a obuvi naopak už druhý rok po sebe klesali.  

Piaty prieskum Globálni lídri v luxusnom tovare (Global Powers of Luxury Goods, Deloitte) je zameraný na rebríček 100 najväčších svetových výrobcov luxusného tovaru. Medziročný nárast tržieb z predaja zaznamenalo 57 spoločností. Traja z top 10 výrobcov sú konglomeráty pôsobiace vo viacerých odvetviach trhu s luxusným tovarom. Ďalej sa v prvej desiatke umiestnili dvaja výrobcovia šperkov a hodiniek, dva módne domy a dve kozmetické spoločnosti. Jediným výrobcom doplnkov je popredný svetový výrobca okuliarov.

Medziročný nárast tržieb z predaja luxusného tovaru zaznamenalo z prvej stovky 57 spoločností, pričom 22 dosiahlo dvojciferný rast. Takmer jedna tretina dosiahla vo finančnom roku 2016 vyššiu mieru rastu tržieb než vo finančnom roku 2015. Celkový výsledok rebríčka ovplyvnilo najmä 10 spoločností, ktoré zaznamenali dvojmiestny pokles tržieb z predaja.

Celkové tržby sto najväčších výrobcov luxusného tovaru vo finančnom roku 2016 dosiahli hodnotu 217 mld. USD a priemerné ročné tržby výrobcov z prvej stovky predstavujú 2,2 mld. USD. Až 83% z nich a 90% tržieb z predaja pochádzalo z Číny, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a USA. Najvyššiu mieru rastu tržieb z predaja luxusného tovaru zaznamenalo Španielsko a Francúzsko. Taliansko je opäť lídrom v luxusnom tovare z hľadiska počtu spoločností.

Najväčší výrobci luxusného tovaru podľa predaja 
1. LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA (Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, EmilioPucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics, Francúzsko)
2. The Estée Lauder Companies Inc. (Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone; licencované značky parfumov, USA)
3. Compagnie Financiere Richemont SA (Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai, Švajčiarsko).

EU: Lepšia ochrana obetí nehôd

Európska komisia (EK) navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel s cieľom lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistníkov. 

Obete dopravných nehôd majú dostať plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, a to aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Zároveň sa zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistníkmi a aby mohli prípadne profitovať z lepších poistných podmienok. Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel tiež uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel. Zosúladí minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ. Napokon sa ním objasňuje rozsah pôsobnosti smernice o poistení motorových vozidiel v nadväznosti na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

Hlavné  zmeny
Insolventnosť poisťovateľa: Ak je poisťovateľ vozidla zodpovedného za dopravnú nehodu insolventný, obete budú urýchlene a v plnej miere odškodnené v členskom štáte svojho bydliska. V cezhraničných situáciách sa tým zabezpečí, aby konečnú finančnú zodpovednosť niesol poistný sektor domovského členského štátu poisťovateľa, pričom sa umožní rýchle odškodnenie obetí.
Potvrdenia o histórii poistných nárokov: Poisťovatelia budú povinní zaobchádzať s potvrdeniami o histórii poistných nárokov, ktoré vystavil poisťovateľ v inom členskom štáte rovnako ako s potvrdeniami vystavenými v domácom členskom štáte. Malo by sa tým zabezpečiť, aby občania, ktorí si zaobstarávajú poistenie v zahraničí, mohli profitovať z výhodnejšieho poistného na rovnakej úrovni ako domáci spotrebitelia.
Používanie nepoistených vozidiel: Posilnia sa právomoci členských štátov v boji proti využívaniu nepoistených vozidiel. Malo by to pomôcť odstrániť využívanie nepoistených vozidiel, ktoré predražuje poistné pre poctivých vodičov.
Minimálna výška krytia: Pre všetkých občanov EÚ bude pri vycestovaní do iných krajín EÚ platiť rovnaká úroveň minimálnej ochrany. V návrhu sa stanovujú harmonizované úrovne minimálnej ochrany pri škode na zdraví a hmotnej škode v celej EÚ, pretože doterajšie minimálne úrovne sa v jednotlivých členských štátoch mierne líšili.
Rozsah pôsobnosti: V snahe zvýšiť právnu istotu sa návrhom do smernice zahŕňa nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. V pravidlách sa odteraz objasňuje najmä to, že nehody, ku ktorým dôjde počas bežného používania vozidla na účely prepravy vrátane jeho používania na súkromnom majetku, sú kryté.

Smart city: Platobná karta a cestovný lístok

Cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave si môžu od mája zakúpiť  predplatný cestovný lístok priamo cez bezkontaktnú platobnú kartu.  

Lístok sa kupuje on-line cez e-shop Dopravného podniku Bratislava (DPB) a priradí sa ku platobnej karte. Kontrola vo vozidlách MHD prebehne priložením karty k revízorskej čítačke. Podmienkou je registrácia cez internet na dpb.sk. V systéme budú predávané všetky typy predplatných cestovných lístkov, a to obyčajné aj zľavnené 7, 30, 90 a 365 - dňové na kartách Mastercard a VISA platné pre mestské zóny výhradne vo vozidlách MHD v Bratislave. Pri zakúpení predplatného cestovného lístka na BMK – Bratislavskú mestskú kartu, bude cestujúcim automaticky poskytnutá 10% zľava.

Ďalšou novinkou bude možnosť kúpy jednorazového cestovného lístka bežnou platobnou kartou priamo vo vozidlách MHD. Nové vozidlá, teda 90 nových autobusov a 18 elektrobusov, sú už vybavené označovačmi, ktoré umožňujú použitie platobnej karty na nákup lístka vo vozidle. Všetky ďalšie, ktoré v budúcnosti DPB zakúpi, budú vybavené touto funkcionalitou automaticky. 

piatok 25. mája 2018

Blahoželáme: 3. narodeniny Priceless Specials

Vernostný program Mastercard odmeňuje registrovaných zákazníkov na Slovensku už celé 3 roky. Tohtoročnou novinkou je rozšírenie programu o tretí pilier, ktorým je zavedenie členstva v závislosti od počtu platieb kartou u všetkých obchodníkov, vrátane e-shopov.  

Odmeňovanie formou cashback (peniaze naspäť) za každú transakciu Mastercard alebo Maestro u partnerov programu je jeden z najobľúbenejších spôsobov odmeňovania, ktorý podľa Masterindex uprednostňuje až 86% Slovákov. Doteraz najvyššia výška jednorazovo vyplatenej odmeny bola na Slovensku 173 EUR. Súčasťou programu je aj možnosť splniť si želanie, či vysnívať ho svojim blízkym. Počas 3 rokov program splnil už 60 rôznych želaní:  napríklad lov sumcov na rieke Ebro v Španielsku, výlet do kina za rozprávkou pre deti z detského domova či vysnívaný papagáj ako spoločník pre starú mamu.

Od tohto roku je novinkou bronzové, strieborné, zlaté alebo platinové členstvo s ďalšími odmenami. Počíta sa každý jeden nákup platobnou kartou Mastercard a Maestro, vrátane e-shopov, teda nielen u partnerov programu. Na základe počtu transakcií platobnou kartou získava každý registrovaný držiteľ karty jedno z členstiev - bronzové, strieborné, zlaté alebo najvyššie platinové členstvo. Čím je úroveň členstva významnejšia, tým hodnotnejšie zľavy, vouchery alebo benefity môže následne prostredníctvom Priceless Specials čerpať.

Hlavnými obchodnými partnermi Mastercard Priceless Specials sú napríklad Electrolux, Cinema City, Exisport, Martinus, Tescoma a ďalšie. Zbierať všetky výhody vo forme cashback, splnených želaní alebo výhod plynúcich z rôznych úrovní členstva môže každý, kto svoju platobnú kartu Mastercard alebo Maestro zaregistruje na webe specials.sk.      

EU: Bezpečný, čistý, prepojený a automatizovaný systém mobility

Hoci počet obetí nehôd na cestách klesol od roku 2001 na menej ako polovicu, aj tak na cestách únie prišlo v roku 2017 o život 25.300 ľudí a ďalších 135.000 sa vážne zranilo. Komisia sa tak novými opatreniami usiluje prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách.  

Konkrétne navrhuje, aby boli nové modely vozidiel vybavené 19 zdokonalenými bezpečnostnými prvkami, napr. záchranná brzda a asistenčný systém udržiavania v jazdnom pruhu pre autá alebo systémy detekcie chodcov a cyklistov pre nákladné vozidlá (tu je úplný zoznam). Členským štátom pomáha tiež systematicky identifikovať nebezpečné úseky ciest a lepšie zacieliť investície. Tieto opatrenia by mohli v rokoch 2020 – 2030 zachrániť 10.500 životov a zabrániť približne 60.000 vážnym zraneniam. EÚ by sa tak priblížila k dlhodobému cieľu dosiahnuť do roku 2050 takmer nulovú mieru úmrtnosti a závažných zranení.

Na dokončenie programu nízkoemisnej mobility vznikli prvé emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. V roku 2025 budú musieť byť priemerné emisie CO2 z nových nákladných vozidiel o 15% nižšie ako v roku 2019. Na rok 2030 sa navrhuje stanoviť orientačný cieľ zníženia emisií v porovnaní s rokom 2019 najmenej o 30%. Tieto ciele sú v súlade so záväzkami, ktoré EÚ vyplývajú z Parížskej dohody a zároveň umožňujú dopravným spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – výrazne ušetriť vďaka nižšej spotrebe pohonných hmôt (25.000 EUR za päť rokov). Komisia sa usiluje o ďalšie zníženie emisií CO2 aj tým, že zjednodušuje podmienky pre vývoj aerodynamickejších nákladných vozidiel a zlepšuje označovanie pneumatík. Predkladá tiež akčný plán pre batérie, ktorý umožní v Európe vytvoriť konkurencieschopný a udržateľný „ekosystém batérií“.

Autá a ostatné vozidlá sú čoraz častejšie vybavené asistenčnými systémami a v dohľadnej budúcnosti sa očakáva príchod plne autonómnych vozidiel. Komisia navrhuje prijať stratégiu, ktorej cieľom je urobiť z Európy svetového lídra v plne automatizovaných a prepojených systémoch mobility. Stratégia sa sústreďuje na novú úroveň spolupráce medzi účastníkmi cestnej premávky, ktorá by mohla nesmierne obohatiť celý systém mobility. Doprava bude bezpečnejšia, čistejšia, lacnejšia a dostupnejšia pre starších ľudí ako aj ľudí so zníženou pohyblivosťou. Navyše navrhuje plne digitalizovať prostredie výmeny informácií v nákladnej doprave, čím sa obmedzí byrokracia a vzniknú digitálne informačné toky pre logistické operácie.

Slovensko.sk: Zabudnite na čítačky a komplikované inštalácie

Na prihlásenie sa do e-schránky bude stačiť aj mobil. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravuje prístup cez mobilný telefón. Tzv. mobileID má byť spustené vo februári 2019 a má slúžiť aj na podpisovanie elektronických dokumentov. 

Skončí tak obmedzenie používania prihlasovaním a podpisovaním len cez počítač, pripojenú čítačku a nainštalované aplikácie. Cieľom zavedenia mobilnej aplikácie je predovšetkým priniesť jednoduchšie riešenie, ktoré má prilákať viac občanov na využívanie elektronických služieb. Aktivácia mobilného zariadenia bude prebiehať on-line samoobslužne, zvažuje sa ako alternatíva aj asistovaná aktivácia. Po inštalácii už nebude na prihlásenie potrebná čítačka, nainštalované aplikácie v počítači, ani občiansky preukaz. Bez použitia občianskeho preukazu bude taktiež možné podpisovať cez mobileID aj elektronické podania.

V súčasnosti len malá skupina obyvateľov využíva výhody elektronickej komunikácie. Z celkových 4.944.815 zriadených elektronických schránok je aktívnych iba 65.275. Nový projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy má priniesť prehľadnejší portál slovensko.sk.   

Zelená domácnostiam: Ešte milión eur voľných

V poradí 24. kolo projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je naďalej otvorené. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) toto kolo stále trvá a je možné podávať žiadosti o poukážky. Z celkovej vyčlenenej sumy 4 milióny eur je k dispozícii ešte jeden milión eur. Je to jedno z posledných kôl pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý tento rok končí..
     
Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 4 milióny eur o 10%, alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, teda v piatok 25. mája 2018 o 15. hod.

štvrtok 24. mája 2018

Novinka: reformuj.sk

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude fungovať na novom webe reformuj.sk, ktorý je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť.  

Cieľom je ukázať implementáciu celého operačného programu. Hlavným prvkom je tak graf na úvodnej stránke, ktorý zobrazuje celkovú sumu vyčlenenú pre OP EVS podelenú na prioritné osi s ich alokáciami. Z nich vychádzajú už konkrétne projekty s konkrétnou zazmluvnenou sumou. Úvodná stránka ponúka cez graf pohľad na národné projekty, časom k nim pribudnú aj dopytovo-orientované projekty. Sumy v grafe sa budú meniť podľa zazmluvnených projektov, ktoré budú pribúdať - ide o grafické zobrazenie napĺňania zazmluvnených projektov. Nechýbajú ani informácie o rozpočte OP EVS: o celkovej alokácii, ktorá ja zazmluvnená a pracuje sa na nej, ako aj zostatok, ktorý bude využitý na nové výzvy a vyzvania.

Hlavným ťažiskom je orientácia na projekty, kľúčový prvok každého operačného programu. Na webe sa k nim dá dostať troma spôsobmi. Prvou cestou je šesť bannerov rozdelených podľa oblastí, ktorým sa OP EVS v rámci reformy verejnej správy venuje:  Verejné služby, Fungovanie štátu, Hospodárenie štátu, Ľudské zdroje, Súdny systém a Občianska spoločnosť. Druhým spôsobom je možnosť dostať sa k projektom cez úvodný graf. Treťou možnosťou je cesta prostredníctvom odbornej terminológie cez prioritné osi v hlavnom hornom menu. Webová stránka ponúka aj tzv. kartu projektu. Okrem textových informácií o projekte uvádza tiež jeho percentuálne napĺňanie ako aj napĺňanie jeho ukazovateľov vo forme kriviek a budíkov. Zámerom je ukázať celý „životný cyklus projektu“. Materiály sú na webe zverejnené vo formáte, ktorý je možné stiahnuť.  

Radíme: Chemikálie v kozmetike

O nepriaznivých účinkoch kozmetiky s obsahom chemických zložiek ste už určite počuli. Niektoré škodlivé prísady sa ale môžu skrývať pod nenápadnými názvami. Viete ich skutočne rozpoznať? 

Keď si pozornejšie prečítate informácie na obale kozmetického výrobku zistíte, že vo vnútri na prvý pohľad prírodnej a šetrnej kozmetiky je často len minimum skutočne organických zložiek. Odborníci preto odporúčajú kontrolovať zloženie, aby ste nekúpili namiesto prírody nechtiac syntetiku. Riskujete tak alergie a nepríjemné kožné reakcie.

Stačí vedieť, ktoré zložky šetrná kozmetika nesmie obsahovať – parabény, silikóny (methicone/siloxane), Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate (SLES), propylén glykol (PG) a polyetylén glykol (PEG), minerálny olej alebo vazelínu (parrafin/petrol), syntetické vonné látky, chlór (amoniak), hliník, limonén, ftaláty či dioxán. Všetky tieto zložky sú totiž syntetického pôvodu, a dokonca viaceré z nich sú vedľajším produktom ropného priemyslu. Bolo zistené, že parabény dokážu narušiť fyziológiu dôležitých funkcií a majú mierne estrogénové účinky na telo. Môžu spôsobiť alebo urýchliť vznik rakoviny prsníka či lokálne kožné reakcie. Ak sa vyhnete spomínaným zložkám na etiketách výrobkov, môžete byť pokojní, že na seba nedávate žiadnu ropu či škodlivú chémiu. 

Smartfóny: Sú s nami už 20 rokov a čoraz viac aj s internetom

Rok 2017 priniesol zlom - po dvoch desaťročiach sa prvýkrát viac ako polovica globálnej internetovej populácie pripája k internetu prostredníctvom mobilného zariadenia. Slovensko tento trend nasleduje.

Podľa Connected Consumer Study predstavuje využívanie mobilného internetu na globálnej úrovni 76%, pričom jednotlivé trhy sa pohybujú na úrovni od 98% v Saudskej Arábii, 60% na Slovensku až po 51% na Ukrajine. Na Slovensku využívanie internetu takmer dosiahlo svoju kapacitu, keďže v roku 2017 využívalo internet na súkromné účely až 85% domácej populácie, pričom 80% z nich využíva internet každý deň. Podiel ľudí, ktorí sú on-line každodenne, vzrástol zo 62% v roku 2013 na 68% v roku 2017. Štúdia tiež zistila, že používanie smartfónov na Slovensku sa zvýšilo zo 46% v roku 2013 na 70% v roku 2017, zatiaľčo používanie desktopov v rovnakom čase mierne, ale konštantne klesalo.V roku 2017 tvoril na Slovensku podiel používateľov internetu, ktorí využívajú na vyhľadávanie smartfón rovnako často ako počítač až 43%, v prípade sledovania videí 34% a v prípade nákupov on-line 21%. Tieto údaje sa od roku 2013 takmer zdvojnásobili (21% vyhľadávanie, 15% sledovanie videí a 11% nákupy on-line).

Podľa štúdie až pri 53% návštevách je ale stránka opustená, ak jej načítanie na mobilných zariadeniach trvá tri alebo viac sekúnd. Každý druhý používateľ očakáva, že stránka sa načíta za menej ako 2 sekundy a 46% ľudí tvrdí, že zdĺhavé načítavanie stránok je jednou z vecí, ktoré nemajú radi pri prehliadaní webu na mobilných zariadeniach. Na konci roka 2017 Google otestoval rýchlosť otvárania cieľových stránok mobilných reklám v 21 krajinách a 10 rôznych odvetviach. Na Slovensku je priemerná doba načítania webstránky v súčasnosti 8,7 sekundy, čo je o niečo lepšie ako európsky priemer (9,124 sekundy). Zároveň to však je o viac ako 5 sekúnd pomalšie ako najlepšia dosiahnutá rýchlosť, ktorá predstavuje 3 sekundy. Slovensko sa tak v rebríčku krajín umiestnilo na štvrtom mieste spolu so Španielskom. Lepšiu priemernú rýchlosť načítania mobilných stránok majú len v Rumunsku, Nemecku a Holandsku.    

Štúdia Connected Consumer Study spoločnosti Google zisťuje každý rok digitálne návyky ľudí po celom svete. V rámci aktuálnej štúdie bolo v prieskume zapojených 79.000 respondentov zo 63 krajín vrátane Slovenska, čo predstavuje viac ako 2 milióny minút rozhovorov.

EU: Rozpočet na rok 2019

Európska komisia predložila návrh rozpočtu únie na rok 2019, v ktorom sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Predstavuje zvýšenie o 3% oproti roku 2018, pričom ťažisko tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na obidvoch stranách hraníc EÚ. 

V poradí šiesty rozpočet v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 neprekračuje stanovené obmedzenia. Návrh je založený na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z EÚ dňa 30. marca 2019 naďalej prispievať k plneniu a bude sa podieľať na vykonávaní rozpočtu EÚ do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom. Návrh spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie. Začiatkom tohto mesiaca EK predložila aj návrh pragmatického a moderného dlhodobého rozpočtu únie na obdobie rokov 2021 – 2027.

Finančné prostriedky určené na podporu hospodárskeho rastu predstavujú v roku 2019 spolu takmer 80 miliárd EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. To zahŕňa navýšenie prostriedkov pre vlajkové programy:
* 12,5 miliardy EUR (+8,4 % oproti roku 2018) na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, vrátane 194 miliónov EUR na nový európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky,
* 2,6 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % v porovnaní s rokom 2018),
* 3,8 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) (+36,4 % oproti roku 2018) na infraštruktúrne siete,
* ďalších 233,3 milióna EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí žijúcich v regiónoch, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vysoká; tieto prostriedky doplnia financovanie poskytované z Európskeho sociálneho fondu.

Komisia očakáva, že programy politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 budú v roku 2019 po povzbudivých signáloch na konci minulého roka pri financovaní vo výške 57 miliárd EUR (+ 2,8% oproti roku 2018) naďalej naplno fungovať a že financovanie poľnohospodárskej politiky zostane stabilné na úrovni takmer 60 miliárd EUR (+ 1,2% v porovnaní s rokom 2018).

Okrem zabezpečenia konsolidácie doterajšieho úsilia tento návrh rozpočtu tiež zahŕňa podporu pre nové iniciatívy:
* 103 miliónov EUR pre Európsky zbor solidarity, vďaka ktorým sa vytvoria príležitosti pre mladých ľudí, aby pracovali ako dobrovoľníci v rámci projektov vo svojich vlastných krajinách alebo v zahraničí,
* 11 miliónov EUR na zriadenie Európskeho orgánu práce, čo pomôže zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci vnútorného trhu a zjednodušiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi,
* 40 miliónov EUR na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem zameraného na vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch,
* 245 mil. EUR na zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu na účely podpory európskeho obranného priemyslu a dosiahnutia pokroku smerom k európskej obrannej únii,
* 150 miliónov EUR na posilnenie reakcie na zemetrasenia, lesné požiare a iné katastrofy v Európe prostredníctvom rezervných kapacít civilnej ochrany na úrovni EÚ vrátane zariadení a tímov „rescEU“,
* 5 miliónov EUR je určených na vytvorenie novej Európskej prokuratúry na trestné stíhanie cezhraničnej trestnej činnosti vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie. Na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými útokmi sa prijmú ďalšie opatrenia. 

streda 23. mája 2018

e-Služby: Väčšina používateľov je spokojná

Pod názvom elektronické služby štátu ľuďom ako prvé napadnú diaľničné známky, informácie z katastra a daňové priznania. Používatelia oceňujú úsporu času a komfort.  

To sú niektoré zistenia, ktoré priniesol prieskum Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o spokojnosti s elektronickými službami štátu. Zároveň podľa vicepremiéra potvrdil, že najpotrebnejšou zmenou v on-line službách je ich zjednodušenie.

Telefonický prieskum medzi dospelými Slovákmi, bežnými používateľmi e-služieb a firmami prebiehal od 12. januára do 6. februára 2018. Viac ako polovica občanov a viac než 62% firiem, ktorí využili e-služby, je s nimi spokojná. Až 80% podnikateľov je presvedčených o tom, že on-line vybavovanie je lepšie, ako ísť osobne na úrad. Naopak priamu nespokojnosť deklarovalo len 10%  opýtaných, rovnako zo segmentu občanov ako aj firiem.

SR: Kontaminácia životného prostredia

Prostredníctvom rastlín sa toxické látky môžu dostať až do ľudského tela a ohroziť tak zdravie. Vhodne zvolené druhy rastlín sa ale môžu využiť aj ako alternatívny spôsob očisťovania znečistených území.  

Podobne ako človek aj rastliny, ktoré prijímajú väčšinu živín koreňmi, sú konfrontované s prvkami a látkami, ktoré nielenže nepotrebujú, ale sú pre ne aj škodlivé. Tie sa v rastlinách môžu hromadiť a pokračovať v potravovom reťazci ďalej až do nášho tela. „Záhadné stúpanie počtu civilizačných chorôb, alergií, problém s plodnosťou, to nie sú mediálne strašiaky, ale skutočnosť. Je to nepopulárna, politikmi a producentmi potravín neobľúbená téma. V niektorých častiach sveta, a nie tak dávno ani v našej časti sveta, nepublikovateľná“, vysvetľuje prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Z opustených baní a skládok po ťažbe na Slovensku sa podľa neho dodnes uvoľňujú nebezpečné látky a viaceré polia sú zamorené toxickými látkami, lacnými hnojivami a ochrannými látkami, bez ktorých sa v intenzívnom poľnohospodárstve nezaobídeme. Príležitostne sa tiež objavujú informácie o BETEX-e (benzén-toluén-etylbenzén-xylén) v podzemných vodách či úložiskách dnes zakázaných pesticídov, insekticídov a fungicídov.

Jedným z alternatívnych riešení týchto problémov je „očisťovanie“ prostredia rastlinami, tzv. fytoremediáciou. Očisťovanie prebieha aj samovoľne, keď jedovaté skládky či jazerá postupne zarastajú vegetáciou, ktorá toxické látky do seba prijíma, alebo v prípade organických látok ich aj metabolicky upravuje či rozkladá. „Tento proces sa dá urýchliť a zefektívniť výberom vhodných rastlinných druhov, zabezpečením, že značná časť toho, čím je koreňová sústava obklopená a čo sa za bežných okolností rastlina snaží neprijať, sa transportuje do nadzemnej časti, ktorá sa dá zozbierať a pri niektorých kovoch v ideálnom prípade dokonca aj recyklovať. Na druhej strane je tu hľadanie a šľachtenie rastlín, ktoré využívame ako zdroj potravy, so zníženým transportom škodlivín z koreňa do nadzemných častí, do plodov či semien, ktoré konzumujeme vo veľkých množstvách“, ozrejmil profesor Lux.

Tím experimentálnej biológie sa tiež venuje téme kremíka v rastlinách, ktorý predstavuje v rámci fyziológie rastlín určitú anomáliu. Nie je považovaný za esenciálny prvok, aj keď ho mnohé druhy akumulujú vo významných množstvách. V posledných desaťročiach sa objavuje stále viac dôkazov o jeho mimoriadnosti v oblasti ochrany rastlín voči pôsobeniu stresu. „Naše experimenty ukázali, že aplikácia kremíka má prospešný vplyv na prekonávanie rôznych foriem abiotického a biotického stresu, či už ide o stres z prítomnosti ťažkých kovov, iných toxických prvkov, alebo dokonca o ochranu rastlín pred atakom parazitických rastlín ničiacich úrodu. Mechanizmus pôsobenia kremíka v rastlinách stále nie je dokonale preskúmaný vo všetkých aspektoch, čo nám otvára ďalšie možnosti našej vedeckej realizácie,“ uzatvára biológ UK. 

Dohovor o biologickej diverzite: 25. výročie

V roku 1992 sa väčšina krajín stretla v Rio de Janeiro na  svetovom summite Zeme (konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji) a prijala jedinečnú dohodu pre záchranu života na zemi – Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity). Do platnosti vstúpil 29. decembra 1993.    

Vedecké indikátory naďalej upozorňujú na stratu biodiverzity ako aj ekosystémy, ktorých zlý stav ohrozuje naše životy a rozvoj na našej planéte. Dohovor a jeho 25. výročie je príležitosťou zdvojnásobiť spoločné úsilie pri dosiahnutí jeho cieľov. Ochrana prírody a biodiverzity na Slovensku nie je len agenda Ministerstva životného prostredia SR, mala by spájať na Slovensku väčšinu rezortov. Každý ekonomický sektor si musí uvedomiť, že príroda a biodiverzita tvorí svojim prírodným kapitálom základ pre úspešné podnikanie – či už je to zdravá pôda pre poľnohospodárstvo, zdravé stromy a lesy pre lesné hospodárstvo, dostatok rýb a čistá voda pre rybné hospodárstvo, pekné, čisté a nedotknuté prírodné zdroje pre cestovný ruch, ochrana rastlín a živočíchov pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel a i.

Tento prírodný kapitál je zväčša tvorený našimi ekosystémami a tie zase tvoria určité služby, ktoré nazývame ekosystémovými službami. Napríklad cestovný ruch je závislý od kvalitného prírodného prostredia a priamo súvisí s ochranou prírody. Aj zdravotníctvo si musí uvedomiť, že bez zdravej prírody a životného prostredia svojimi liekmi a novými nemocnicami svojim pacientom nepomôže. Zastavenie straty biodiverzity významne prispeje k skvalitneniu ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý, kvalitný a bezpečný život obyvateľstva.

Od vstupu do Európskej únie v roku 2004 sa Slovenská republika začala výraznejšie zaoberať najmä implementáciou legislatívy EÚ a prípravou sústavy Natura 2000, avšak aj iné politiky EÚ priamo alebo nepriamo výrazne prispievajú ku ochrane prírody, biodiverzity a krajiny nielen na Slovensku. 

Aktuálne: Viac peňazí pre NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšilo pôvodných 17 miliónov eur z európskych zdrojov na výzvu zameranú na podporu celoživotného vzdelávania na 26 miliónov eur. Dôvodom bol veľký záujem žiadateľov aj úspešné splnenie stanovených podmienok na poskytnutie príspevku.  

Zvýšenie finančných prostriedkov umožní realizovať väčší počet kvalitných projektov na podporu celoživotného vzdelávania. Zamerané majú byť na zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. Podporených bude približne 160 projektov, z ktorých sa niektoré už realizujú.  

Ministerstvo zároveň deklarovalo, že nebude vyhlasovať tretie hodnotiace kolo výzvy. V budúcnosti plánuje podporovať tému celoživotného vzdelávania prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev a vyzvaní a národných projektov. Zoznam schválených, ale aj neschválených žiadostí bude zverejnený na internetových stránkach ministerstva aj na webe ludskezdroje.gov.sk.

utorok 22. mája 2018

Aktuálne: Požičiavaniu peňazí sa nevyhýbame

Podľa prieskumu PROFI CREDIT Slovakia až 47,3% oslovených respondentov má k požičiavaniu peňazí pozitívny, či skôr pozitívny vzťah. Ak sa ale rozhodneme požičať si peniaze, zvyčajne ide o drahšie veci, na ktoré si nevieme našetriť.  

Z 1.050 respondentov si len 6% odmieta peniaze požičať bez ohľadu na okolnosti a 46,2% je ochotných urobiť tak len v nevyhnutnom prípade. Zodpovednejšie pristupujú k zadlžovaniu ženy: iba 9,7% má k požičiavaniu peňazí pozitívny alebo skôr pozitívny vzťah oproti 16,3% oslovených mužov. Sprísňovanie podmienok čerpania pôžičiek a úverov ľudí názorovo rozdeľuje. Celkovo 51,3% oslovených respondentov uviedlo, že v súčasnosti je pre nich získať potrebný úver ťažšie, ako tomu bolo v minulosti. Až 40,4% ale vníma sprísnenie legislatívnych pravidiel pozitívne, a to najmä z dôvodu vlastnej ochrany, pred možným nesplácaním úveru. Ambivalentných však bolo v tejto otázke až 35,2% respondentov, ktorí zmeny legislatívy vnímajú rozporuplne. Obavy z ďalšieho sprísňovania pravidiel poskytovania a čerpania pôžičiek a úverov pociťuje 46,5% oslovených respondentov, pričom je zaujímavé, že až 57,1% z nich spadá do skupiny vysokoškolsky vzdelaných. Zároveň 47,8% respondentov súhlasilo s názorom, že legislatívne zásahy štátu voči nebankovým spoločnostiam obmedzili dostupnosť úverov pre bežných Slovákov.

Problematickosť čerpania pôžičiek a úverov nás na druhej strane zdá sa núti viac sporiť. V rámci realizovaného prieskumu 54% respondentov potvrdilo, že sa snažia peniaze šetriť peniaze pravidelne. Občas si niečo usporí 37% respondentov a doslova zo dňa na deň, bez snahy ušetriť si peniaze žije približne 9% oslovených. Zároveň sa potvrdilo, že s výškou dosiahnutého vzdelania zároveň stúpa snaha zabezpečiť sa šetrením na horšie časy  a nepredvídateľné situácie

Upozorňujeme: Podvody pri vymáhaní dlhov

V uplynulých dňoch údajný zamestnanec exekútorského úradu oslovil zamestnávateľa s výzvou na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni, pričom ako kontaktné číslo účtu uviedol číslo účtu v komerčnej banke a nesprávny variabilný symbol.

Dlžník však svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne sa odporúča preveriť si existenciu záväzku priamo v pobočke poisťovne a zároveň preveriť, či číslo účtu zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej exekútorskej komory.

Poisťovňa od 1. júla 2017 získala právomoc v správnom konaní vymáhať svoje pohľadávky sama, a preto v prípadoch, v ktorých sa dlh začal vymáhať po 1. júli 2017, dlžníci nemôžu dostať príkaz na úhradu od exekútorského úradu, ale priamo od Sociálnej poisťovne. Dlžné poistné a penále poisťovňa vymáha tromi spôsobmi, a to v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako ich najskôr na uhradenie dlhu vyzve písomne rozhodnutím, voči ktorému sa môžu do 15 dní odvolať.  

Trend: Aj Slováci podceňujú svoje dlhy

Počet extrémnych dlžníkov stále stúpa. Dlhujú bankám, nebankovým spoločnostiam, mobilným operátorom, elektrárňam či plynárňam. Iba v evidencii EOS KSI Slovensko je 44 ľudí, ktorí majú viac ako desať záväzkov. Rekord drží 54-ročný muž z Brezna, ktorý má aktuálne až 21 záväzkov.      

S dlhmi bojujú ľudia bez ohľadu na to, kde bývajú a koľko majú rokov. Veľa dlhov si vyrábajú tak Bratislavčania, Žilinčania či Košičania, ale aj ľudia z Čerhova, Sečoviec či Pôtora. Vekový priemer ľudí, ktorí majú viac ako desať záväzkov, je 51 rokov. Medzi týmito dlžníkmi sa však objavili aj tridsiatnici či takmer sedemdesiatnici. „Počas života sa ľudia dostávajú do rôznych situácií – v mladosti sa snažia zabezpečiť bývanie a rodinu, v starobe zase musia platiť vysoké poplatky napríklad za zdravotnú starostlivosť. Ak siahnu po pôžičke a neskôr ju nedokážu splácať, veľmi rýchlo sa dostanú do dlhovej špirály. Prestanú platiť za elektrinu, plyn či mobil, alebo si vezmú ďalšiu pôžičku, ktorou splácajú tú prvú", vysvetľuje Michal Šoltes.

Ak už ľudia majú veľa dlhov a nedokážu ich splácať, majú niekoľko možností. Požičať si od rodiny alebo známych, dohodnúť sa s veriteľmi a splácať im po malých čiastkach, či napríklad predať časť svojho majetku. Prvým krokom je však komunikácia! Prevažná časť dlžníkov nekomunikuje, zatajuje sa, alebo opakovane zavádza, že zaplatí. V extrémnych prípadoch nastáva posledná forma riešenia, a tou je súd a exekúcia. 

EU: Telekomunikačné služby on-line

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky celoeurópskeho skríningu 207 webových lokalít, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej/mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu. 

Podľa prieskumu 163 z týchto webových lokalít možno porušuje právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. Medzi najčastejšie zistené problémy patria reklama údajne bezplatných alebo zľavnených balíkov, ktoré sú v skutočnosti viazanými ponukami, nedostatočný systém riešenia sporov alebo, že tieto webové lokality môžu jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľa informovali, alebo mu to zdôvodnili.

Hlavné zistenia:
* v 50% webové lokality propagovali službu zadarmo alebo so zľavou v prípadoch, kedy ju bolo možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb;
* v 78,7% webové lokality neuvádzali odkaz na platformu na riešenie sporov online;
* na 40,6% webových lokalít nebol uvedený žiadny opis systému riešenia sporov;
* 31,9% webových lokalít môže jednostranne zmeniť podmienky zmluvy alebo charakteristiky služby bez informovania spotrebiteľa či bez toho, že spotrebiteľ by mohol zmluvu zrušiť;
* 25,1% webových lokalít neposkytlo jasné alebo pravdivé informácie o možnostiach náhrady a vrátenia peňazí v prípadoch, keď ponúkaná služba nezodpovedá tomu, za čo klient zaplatil;
* 21,7 % webových lokalít neuviedlo jasné a komplexné informácie o automatickom predĺžení obnove zmluvy.

Vnútroštátne orgány podrobnejšie preveria všetkých 163 webových lokalít, pri ktorých boli zistené nezrovnalosti a budú žiadať nápravu. Orgány zodpovedné za spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečia, aby webové lokality postupovali v zmysle zákona, pričom využijú vnútroštátne postupy presadzovania práva. Komisia nedávno navrhla aj Novú dohodu pre spotrebiteľov, ktorá posilní možnosti reakcie na obchodníkov využívajúcich nekalé obchodné praktiky a príslušným orgánom umožní dôraznejšie presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Podľa hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov EÚ z roku 2016, v ktorej sa sleduje názor spotrebiteľov na viac ako 40 trhov, sektor telekomunikácií má na svedomí najvyššie celkové poškodzovanie spotrebiteľa. 

pondelok 21. mája 2018

SR: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil nové výzvy do výberových konaní na pridelenie frekvencií z pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky.  

Predmetom každého z týchto výberových konaní je šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacou cenou pre každý ponúkaný frekvenčný blok je 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.06.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 € pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.    

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom. 

Novinka: On-line poradňa o testovaní liekov

Do klinického skúšania sa ročne zapojí okolo 9.000 Slovákov. Pacienti získajú informácie o testovaní liekov aj v bezplatnej on-line poradni, ktorú zriadila Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR. 

Poradňa na webovej stránke AIFP má uľahčiť hľadanie informácií o aktuálnych klinických skúšaniach prebiehajúcich na Slovensku a tiež zjednodušiť proces prepojenia pacienta a jeho lekára s výskumnými centrami. Cieľom je získať jednoduchým spôsobom informácie o relevantných klinických skúšaniach na Slovensku. Pacient vyplní na stránke formulár, na základe ktorého mu budú vyhľadané prebiehajúce klinické skúšania so zreteľom na jeho diagnózu z nezávislých a verejne dostupných zdrojov. Súčasťou spätného emailu z poradne bude jedna príloha určená lekárovi, ktorý následne pomôže pacientovi kontaktovať sa na príslušné centrum a zhodnotiť s danými odborníkmi, či je, alebo nie je vhodným pre účasť v prebiehajúcom skúšaní.      

Klinické skúšanie prebieha v niekoľkých fázach za prísnych podmienok. Jeho cieľom je dokázať efektívnosť a bezpečnosť lieku či liečebného postupu. Bez toho by regulátory liek pre použitie v bežnej praxi neschválili. Kým sa nový liek uvedie na trh, prejde 12 až 13 rokov. Priemerné náklady na vývoj jedného lieku dosahujú až dve miliardy amerických dolárov, ktoré hradí výlučne výrobca. Liečba a zdravotná starostlivosť poskytnutá v rámci klinického skúšania tak finančne nezaťažuje ani pacientov, ani zdravotné poisťovne. Farmaceutické firmy testujú na Slovensku najčastejšie lieky na liečbu nádorov, ochorení tráviaceho traktu či cukrovky ako aj na neurologické, reumatické, srdcové či infekčné ochorenia.

DESI 2018: Slovensko je priemerné

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) monitoruje pokrok členských štátov EÚ v oblasti digitalizácie. Zameriava sa na päť kapitol: pripojenie k internetu, ľudský kapitál, využívanie internetových služieb, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

V celkovom hodnotení skončilo Slovensko spomedzi 28 členských krajín únie na 20. mieste. Celkovo možno konštatovať, že v každom z ukazovateľov nastal určitý posun vpred napriek tomu, že celkové umiestnenie v rebríčku sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenilo. Slovensko tak patrí do skupiny krajín so slabými výsledkami.

Výsledky DESI ukazujú, že Slováci sú priemernými používateľmi internetu a náležite využívajú rôzne on-line služby. Dostupnosť pripojenia a služieb 4G je dostatočne rozšírená, avšak ultrarýchle širokopásmové pripojenie je nad priemerom EÚ. Pokiaľ ide o ľudský kapitál, aj napriek rastúcemu dopytu na trhu práce, je ponuka odborníkov v oblasti IKT stále pod priemerom EÚ.

Najväčší progres bol zaznamenaný v dvoch oblastiach:
· Integrácia digitálnych technológií - postup z 21. miesta na 18.
· Digitálne verejné služby - postup z 24. na 20. miesto.
V praxi tak napríklad viac podnikov využíva na výmenu informácií balíkový softvér, zvýšilo sa aj využívanie sociálnych médií na interakciu so zákazníkmi a viac firiem zaviedlo on-line predaj.

CERN: Slovenská republika je aktívnym členom

Na CERN prispieva SR približne 5 miliónmi švajčiarskych frankov ročne (cca 4 milióny a 226 tisíc eur). Pracuje tu viacero slovenských vedcov a organizácia poskytuje tiež ďalšie príležitosti pre výskumníkov.

Slovensko po 7 rokoch opäť hostilo zasadnutie RECFA (Európskeho výboru pre budúce urýchľovače). Aj o slovenských vedcoch, inžinieroch a špecialistoch, ktorí sa podieľajú na vývoji a výrobe komponentov pre náročné experimenty v časticovej fyzike, tak bolo pracovné stretnutie vicepremiéra Richarda Rašiho s generálnou riaditeľkou CERN Fabiolou Gianotti. Návratnosť nášho vkladu je podľa R. Rašiho až 2:1. „Protihodnotou sú napríklad zákazky, ktoré slovenské firmy od CERN získavajú na dodávku komponentov pri budovaní technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre experimentálny výskum, akými sú manipulátory na supravodivé magnety, ktoré dodali Závody ťažkého strojárstva v Košiciach. Oceľové platne pre obrovský kalorimeter experimentu ATLAS vyrobili v Novej Dubnici, zdvíhacie zariadenia v Prešove a elektroniku v Košiciach“, dodal R. Raši. Oficiálne sa SR podieľa na aktivitách CERN prostredníctvom MŠVVŠ SR – Výbor pre spoluprácu SR s CERN.

Európska organizácia jadrového výskumu so sídlom v Meyrin vo Švajčiarsku vo zameriava na výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. V súčasnosti má 22 členských štátov vrátane Slovenska. Najznámejšie laboratórium CERN je Veľký hadrónový urýchľovač (LHC). Synchrotrón LHC je najväčší urýchľovač častíc na svete, vďaka ktorému bola v roku 2012 potvrdená častica Higgsov bozón (Nobelova cenu za fyziku, 2013). V laboratóriách CERN vznikli aj ďalšie objavy a inovácie, napríklad koncepcia webových stránok a internetového prehliadača v roku 1990.

piatok 18. mája 2018

On-line: Kalkulačka na výpočet poistného

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2018. Podľa nej SZČO zistia, či sú od 1. júla 2018 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si tiež informatívne vypočítať jeho výšku.  

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to bez odpočítania výdavkov. Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2018 vzniklo, alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo či jej poistenie zaniklo. Ak je povinná platiť poistné, pokračuje sa vo výpočte po zadaní vypočítaj vymeriavací základ podľa pokynov. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj.

Výpočet v on-line kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 23. júla 2018. Poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2018 vzniká povinné poistenie a tiež, ak jej povinné poistenie pokračuje, alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2018 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa neskôr podobne informuje aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. 

Upozorňujeme: Solárium nie je zdravou alternatívou slnečného žiarenia

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR opálenie zo solária nechráni kožu pri letnom pobyte na slnku. Poskytuje iba ochranu porovnateľnú s nízkym ochranným faktorom. Naopak používanie solária spolu s nadmerným vystavovaním sa slnečnému žiareniu zohráva významnú úlohu v náraste melanómu kože.      

Koža má obmedzenú schopnosť regenerácie, čo môže pri neuváženej expozícii UV žiarenia spôsobiť, že niektoré bunky zostanú trvalo poškodené. Kožné defekty sa nemusia prejaviť okamžite. Veľmi rizikové je nárazové a niekoľkonásobné spálenie pokožky v detstve, prípadne v mladom veku, pretože takéto priestupky sa kumulujú a po rokoch môžu vyústiť až do rakovinového procesu. Pri nadmernej expozícii UV žiarenia môže dôjsť k akútnym prejavom, ako je zvýšená tvorba pigmentových znamienok, zvýšená citlivosť až zápal kože, vysušenie respektíve zhrubnutie pokožky, vznikajú imunologické zmeny. Po dlhšom čase nastáva predčasné starnutie kože. Pri chronickej expozícii UV žiarenia dochádza k poškodeniu DNA a tvorbe prekanceróz, čo vedie k vzniku nezhubných a zhubných nádorov vrátane malígneho melanómu. Zvlášť citlivo reagujú na UV žiarenie oči, kde hrozí rovnako trvalé poškodenie.

Úrad verejného zdravotníctva SR zdôrazňuje, že návšteve solária by sa mali vyhnúť osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a ľudia s potlačenou imunitou po transplantáciách. Obchádzať by ich mali aj osoby s teplotou a akoukoľvek infekčnou chorobou vrátane prechladnutia, tiež ľudia s albinizmom a bledým typom pokožky s rozmnoženými pigmentovými materskými znamienkami, osoby s veľkým počtom névov a materskými znamienkami väčšími ako päť milimetrov. Solárium nie je vhodné ani pre osoby s čerstvými a chronickými jazvami na koži, s akútnym a chronickým poškodením kože, alergiami na slnečné žiarenie či ľudí po operácii očných šošoviek a chorobách zraku.      

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 731 zariadení solárií. Pri kontrolách sa zistilo, že na Slovensku je stále mnoho prevádzok, ktoré porušujú legislatívne predpisy a nedodržiavajú celkovú hygienickú úroveň. Kontroly často odhalia aj pochybenia pri používaní UV žiaričov, ktorých produkcia UV žiarenia prekročila legislatívou stanovenú limitnú hodnotu. Minulý rok bolo po kontrolách v soláriách uložených 49 pokút v sume 15.930 eur. 

EU: Stop testovaniu na zvieratách

Európska únia by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách od roku 2023.  

Predaj kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách, je v rámci EÚ zakázaný od roku 2013. Približne 80% krajín však naďalej umožňuje testovanie a predaj kozmetiky testovanej na zvieratách. Poslanci poukázali aj na nedostatky systému fungujúceho v EÚ. Niektoré kozmetické prípravky sú totiž naďalej testované na zvieratách, avšak za hranicami EÚ. Tieto výrobky prechádzajú na území únie pred ich umiestnením na trh ďalšími testami, pri ktorých sa však už využívajú alternatívne metódy.

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu sa väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch používa aj v iných výrobkoch, akými sú lieky, čistiace a pracie prostriedky či potraviny. Na tieto zložky sa vzťahuje iná legislatíva, ktorá môže povoľovať ich testovanie na zvieratách. Nedostatok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách, predstavuje naďalej závažný problém. Uznesenie odmieta akékoľvek oslabenie zákazu testovania kozmetiky na zvieratách v EÚ prostredníctvom prebiehajúcich obchodných rokovaní či pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Únia by mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahraničia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách. Parlament vyzval lídrov členských štátov a EÚ, aby využili svoje diplomatické siete na vytvorenie koalície na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a obchodu s takto testovanými zložkami týchto výrobkov - napríklad prostredníctvom medzinárodného dohovoru OSN. Globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách by mal podľa poslancov nadobudnúť účinnosť v roku 2023.

Aktuálne: Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Od 20. mája môžu záujemci podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a opatrenia Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu.  

V okresoch a krajoch Slovenskej republiky je stanovený fixný počet staníc technickej kontroly (STK). Na získanie povolenia na ďalšiu stanicu je určený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25% kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej STK. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych STK boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo pripravilo vzory žiadostí a podrobný návod, ako žiadosť podať na svojej webovej stránke mindop.sk.

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3 (55 eur), pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur) a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur).

Od 20. mája 2018 bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie.  Splnenie technických kritérií pre cestnú premávku bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).

štvrtok 17. mája 2018

SR: Modernejšia verejná doprava

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudnú na Slovensku prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo eurofondovú výzvu zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v decembri 2016. K dispozícii je 35,1 milióna eur. Zatiaľ bolo v rámci 5 kôl ministerstvu doručených 46 projektov - z nich boli vyhodnotené 3 kolá, v ktorých agrorezort podporí 21 projektov za 18,8 milióna eur. Do 3. hodnotiaceho kola výzvy (uzavreté 2. októbra 2017) bolo doručených 9 projektov. MPRV SR vydalo rozhodnutia o schválení pre päť projektov v celkovom objeme 4,1 milióna eur.

Zlepší sa napr. informatizácia MHD v Žiline, zmodernizujú sa zastávky verejnej dopravy v Kežmarku a zvýši sa kapacita prestupného terminálu v Malackách, kde pribudne aj záchytné parkovisko. V Košiciach z eurofondov určených pre samosprávy zmodernizujú zastávky verejnej dopravy a informačné systémy. V Bernolákove zrevitalizujú prestupný dopravný terminál. Podporu získala aj výstavba prestupných dopravných terminálov vo Svätom Jure, Považskej Bystrici a v Prešove. Hlavné mesto Bratislava získalo peniaze na informačné tabule pre MHD. Z prostriedkov IROP sa tiež zrekonštruujú zastávky v Žiline, kde zároveň zrealizujú projekt preferencie verejnej osobnej dopravy. Prešovský samosprávny kraj dostal peniaze na modernizáciu dispečerského centra pre integrovanú dopravu.

Žiadatelia zo Slovenska môžu získať finančné prostriedky na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Peniaze z eurofondov sú tiež určené na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. Výzva sa zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy. 

e-Government: Dizajn manuál pre verejnú správu

S cieľom zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku vznikol jednotný manuál pre elektronické služby verejnej správy. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy je dostupný on-line na https://idsk-elements.herokuapp.com/. 

Umelá inteligencia: Stretávame sa s ňou už každý deň

V Žiline majú radi čierne Octavie, banskobystrickí zákazníci sa zaujímajú o hatchbacky s motorom 2.0 a SUV sa predá skôr v Bratislave ako v Liptovskom Mikuláši. Vyplýva to z prvých dát úplne novej aplikácie.  

Stock Allocation mapuje nákupné správanie sa zákazníkov, ktorí si prichádzajú po ojazdené vozidlo, alebo ho ponúkajú na predaj. Aplikácia neustále sleduje trh, ktorý na Slovensku tvorí zhruba 500.000 inzerovaných ojazdených áut ročne. Učí sa z neho a vytvára hypotézy, o čo a kde majú zákazníci najväčší záujem. Na to sa potom reaguje rýchlymi prevozmi určitých značiek a typov vozidiel do miest, kde je o ne najväčší záujem. Dokáže tak efektívne riadiť presun skladových zásob vozidiel.  

Do kontaktu s umelou inteligenciou prichádzame síce už niekoľko rokov, no len málo ľudí si to uvedomuje... 1. Nakupovanie on-line: K rozhodnutia zákazníkov prispievajú napríklad odporúčania na stránke e-shopu riadené umelou inteligenciou. Ak si zákazník začne prezerať produkty, na pozadí sa okamžite spúšťa analytický proces jeho záujmov. Predajca si tak môže zvýšiť obrat až o 53%, ako uvádza McKinsey na príklade Amazonu. On-line gigant siahol po inteligentných odporúčaniach ako prvý ešte v roku 2014, neskôr ho nasledovali eBay a Alibaba.

2. Smarfóny: V novembri minulého roku bol predstavený prvý telefón s neurónovým procesorom podporujúcim umelú inteligenciu. Dnes smartfón podľa zvykov používateľa optimalizuje svoj výkon, spúšťa aplikácie a významne šetrí batériu. Stáva sa z neho inteligentný asistent, ktorý dokáže napr. pomôcť s organizáciou fotogalérie.

3. Mobilná fotografia: Umelá inteligencia preberá rolu profesionálneho fotografa. Mobilné zariadenie analyzuje záber ešte pred odfotením - vyrovná horizont, navrhne priblíženie alebo oddialenie. A dokáže rozpoznať, aký objekt fotíte - či ide o krajinku, západ slnka alebo kvety vo váze a ďalšie. Navyše podporuje stabilizácia obrazu, ktorú riadi po prvýkrat tiež umelá inteligencia.

4. Spamový filter v mailboxe: G-mail je schopný odfiltrovať 99,9% spamových správ. K tomuto vysokému číslu sa dopracoval vďaka zapojeniu strojového učenia (podskupina umelej inteligencie) ešte v roku 2015. Každý používateľ G-mailu môže pomôcť umelej inteligencii, ak nevyžiadané maily označí ako spam.

5. Virtuálni asistenti: Kontakt s umelou inteligenciou je najviditelnejší pri digitálnych asistentoch. Ich úlohu je rozpoznať príkazy v hovorenom či písanom dialógu a odpovedať.Rozprávať  s robotom sa môžete v praxi od roku 2011. S virtuálnym asistentom môžete hovoriť napríklad v navigácii svojho auta alebo priamo v smartfónoch. Chatbot spoločnosti Mastercard zas rád zodpovie otázku o výške výdavkov. Ak vás zaujíma konkrétna téma v americkom magazíne The Wall Street Journal, povedzte to robotovi a ten sa postará o správny výber.