štvrtok 30. apríla 2020

Radíme: Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) upravuje zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Na Slovensku pôsobí viacero komerčných poskytovateľov KEP, najpoužívanejší je však KEP v elektronickom občianskom preukaze.

KEP sa vyhotovuje v dvoch verziách „kľúčov“ – súkromného, ktorý sa nachádza iba v pamäti jedného, konkrétneho občianskeho preukazu a nie je možné ho odtiaľ exportovať a verejný, ktorý sa pripája k podpísanému dokumentu a umožňuje príjemcovi overiť správnosť elektronického podpisu vyhotoveného prostredníctvom súkromného kľúča. Prostredníctvom týchto kľúčov a sady programov je možné podpísať takmer každý elektronický dokument jedinečným podpisom, resp. identifikovať osobu a čas podpisu tohto dokumentu.

Ako elektronický dokument podpísať s KEP
 • Ak máte elektronický občiansky preukaz, ale pri jeho prevzatí ste si neaktivovali kvalifikované certifikáty, nie je už nevyhnutná osobná návšteva polície. Súčasná verzia programu eID klient automaticky zistí stav certifikátov umiestnených na občianskom preukaze a umožňuje ich aktiváciu aj na diaľku. 
 • Ak už máme certifikáty aktivované, môžeme využiť služby súkromných poskytovateľov alebo ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.
 • Po prihlásení sa na Slovensko.sk si najskôr v sekcii „Na stiahnutie“ vyberte a nainštalujte predvolený súbor programov na prácu s portálom.
 • Následne zvoľte zaslanie cez „Všeobecná agenda“ a vyberte si akéhokoľvek adresáta (v tomto prípade využijeme iba na podpis dokumentu a nie aj jeho zaslanie), kliknete na „Prejsť na službu“. Po otvorení okna správy prejdite na záver stránky a Vami zvolený PDF dokument nahrajte ako prílohu. Tento sa následne objaví ako príloha a súčasne sa Vám sprístupní možnosť tento dokument podpísať KEP.
 • Program D.Signer automaticky zobrazí dostupné certifikáty – na Vašom občianskom preukaze sa nachádza SK QC (kvalifikovaný certifikát). Po jeho výbere zadáte Vami zvolený unikátny KEP PIN, a to je všetko. Elektronický dokument ste práve podpísali kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
 • Ak ho ihneď nechcete poslať priamo zvolenému adresátovi, kliknete na vpravo sa nachádzajúce tri bodky a vyberte možnosť „stiahnuť“ (.asice) dokument. S takto podpísaným dokumentom viete ďalej pracovať ako s bežným súborom a poslať ho napr. obchodnému partnerovi emailom. (Otvoriť ho a overiť platnosť podpisu je možné prostredníctvom programu D.Viewer, ktorý sa nachádza v súbore programov „Na stiahnutie“). 
 • Advokátska kancelária Havel&Partners na záver radí, že ak robia právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine (ak osobitný predpis pri niektorých úkonoch neustanovuje inak). Vyššie uvedeným spôsobom je možné na už podpísané dokumenty pridať ďalšie KEP a nie je tak problém opatriť elektronický dokument podpismi viacerých osôb.

EU: Opatrenia v bankovníctve

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam aj podnikom v celej Európskej únii. Obsahuje výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom.

Európska komisia navrhla niekoľko cielených zmien bankových prudenciálnych pravidiel EÚ s rýchlym efektom (nariadenie o kapitálových požiadavkách) v záujme maximalizovania schopnosti bánk poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s koronavírusom. Komisia navrhuje prijať výnimočné dočasné opatrenia na zmiernenie bezprostredného dosahu vývoja súvisiaceho s koronavírusom, a to úpravou harmonogramu uplatňovania medzinárodných účtovných štandardov na kapitál bánk, zvýhodňovaním verejných záruk poskytnutých počas tejto krízy, odložením dátumu uplatňovania vankúša ukazovateľa finančnej páky a úpravou spôsobu vylúčenia určitých expozícií z výpočtu ukazovateľa finančnej páky. Komisia takisto navrhuje začať skôr s uplatňovaním viacerých dohodnutých opatrení, ktoré podnietia banky k financovaniu zamestnancov, malých  stredne veľkých spoločností a projektov v oblasti infraštruktúry.

Oznámenie potvrdzuje nedávne vyhlásenia týkajúce sa využívania flexibility v účtovných a prudenciálnych pravidlách, ktoré vydal Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európska centrálna banka. Komisia nabáda banky a orgány dohľadu, aby využívali flexibilitu v účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ. V oznámení sa napríklad potvrdzuje – a oceňuje – flexibilita pravidiel EÚ, pokiaľ ide o verejné a súkromné moratóriá na splátky úverov (usmernenia EBA z 2. apríla). V oznámení sa takisto zdôrazňujú oblasti, v ktorých sa banky vyzývajú, aby konali zodpovedne, napríklad tým, že upustia od vyplácania dividend akcionárom, alebo že prijmú konzervatívny prístup k vyplácaniu pohyblivej zložky odmeňovania. Oznámenie takisto upozorňuje na to, ako môžu banky pomáhať podnikom a občanom prostredníctvom digitálnych služieb vrátane bezkontaktných a digitálnych platieb.

On-line: Meet zadarmo

Google sprístupní od mája t. r. pre všetkých zadarmo svoju prémiovú komunikačnú platformu Meet. V rámci bezplatnej verzie budú videohovory obmedzené na 60 minút, do 30. septembra 2020 bude maximálna doba jedného stretnutia pre jednotlivé účty 24 hodín.

Služba zahŕňa rôzne funkcie, napríklad kontrolu zabezpečenia, navýšenie kapacity stretnutí – do 100 účastníkov videokonferencií pre individuálne účty a do 250 účastníkov v prípade firemného alebo školského účtu, zdieľanie obrazovky vo vysokej kvalite, titulky alebo možnosť vlastného rozloženia na základe preferencií. K stretnutiam sa nemožno prihlásiť z anonymných účtov. Služba tiež využíva pokročilé šifrovanie dát počas prenosu a ich uloženie v zašifrovanej forme na zabezpečené úložisko Disk Google či možnosť spustenia služby vo webových prehliadačoch bez nutnosti inštalácie pluginov.

Google sprístupní Meet na webstránke meet.google.com a prostredníctvom mobilných aplikácií pre iOS alebo Android. Z bezpečnostných dôvodov ju bude sprístupňovať postupne v priebehu najbližších týždňov. Ak sa používateľovi nepodarí spustiť službu hneď, bude sa môcť zaregistrovať na špeciálnej stránke a potom dostane upozornenie na dostupnosť. Do Meet sa bude môcť prihlásiť každý, kto má emailovú adresu a vytvorený účet Google.

streda 29. apríla 2020

Radíme: Digitálne právne úkony

Uzatvoriť zmluvu či realizovať iné právne úkony je možné aj z pohodlia home officu, v ktorúkoľvek hodinu a prakticky zadarmo.

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS  upozornila na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (4Asan/3/2016): za písomnosť sa považuje aj zaslanie emailu, SMS alebo faxu, pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon urobila (išlo o uloženie sms správy do pamäti telefónu). Najvyšší súd Slovenskej republiky (2Sžo/505/2009) extenzívne rozšíril výklad pojmu elektronický podpis aj na „obyčajný elektronický podpis“, teda aj na také jeho formy, ktoré zákon nedefinuje, ako napr. jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver emailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej emailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa. Predmetné druhy elektronických podpisov je nevyhnutné považovať za elektronický podpis v zmysle významu tohto pojmu.

Občiansky zákonník pripúšťa možnosť realizovať právny úkon elektronickými prostriedkami, čím zrovnoprávňuje písomnosti urobené na papierovom nosiči a písomnosti urobené elektronicky na technickom nosiči. Ak sa strany čo aj len konkludentne dohodnú na používaní elektronických prostriedkov na vzájomnú komunikáciu, tak medzi posudzovaním písomností (dátových správ) a písomností na papierovom nosiči nie je rozdiel. 

Ak však nechcete, aby sa otázkou platnosti Vami realizovaného elektronického právneho úkonu musel zaoberať v súdnom konaní až najvyšší súd, máte možnosť svoj elektronický dokument podpísať tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V takom prípade je písomná forma právneho úkonu zachovaná vždy, čo explicitne vyplýva priamo z občianskeho zákonníka. Výhodou KEP je aj skutočnosť, že na ním podpísané elektronické dokumenty sa už nevyžaduje dodatočné osvedčenie pravosti podpisu. Všetky dokumenty tak podpisujete „so silou“ notársky overeného podpisu.

COVID-19: Prenos bankovkami

Zvýšené riziko prenosu nového koronavírusu prostredníctvom bankoviek podľa Európskej centrálnej banky (ECB) neexistuje.

Výsledky testov laboratórií spolupracujúcich s ECB ukázali, že na iných povrchoch, napríklad na plaste, prežije v prvých hodinách 10 až 100-krát viac vírusov ako na eurobankovkách. Uviedol to člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta v článku, ktorý zverejnilo viacero európskych novín. Podľa iných analýz pórovité povrchy bankoviek z bavlny prenášajú  koronavírus horšie než hladké povrchy, napríklad u plastov. Bankovky  by tak nemali predstavovať zvýšené riziko infekcie. K podobným záverom dospela aj nemecká centrálna banka Bundesbank.

Podľa F. Panettu dopyt po hotovosti na začiatku koronakrízy výrazne stúpol. Týždenný objem bankoviek, ktoré sa dodatočne dostali do obehu, sa v polovici marca prudko zvýšil a dosiahol takmer historické maximum 19 miliárd eur. V apríli dopyt po bankovkách a minciach klesol. V mnohých krajinách je aktuálne nižší, než je bežné. Ľudia v čase krízy hromadia hotovosť. Ide o trend, ktorý sme mohli pozorovať aj počas finančnej krízy. ECB sa zároveň stará aj o to, aby fungovali bezpečné on-line platobné služby.

Upozorňujeme: Nebezpečné výživové doplnky

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nové zdravie ohrozujúce výrobky. Predávajú sa aj v slovenských internetových obchodoch!

Z Belgická bolo  zaslané oznámenie systému Food Fraud o nepovolenej látke sildenafil vo falšovanom výživovom doplnku VigRX Plus, 60 tabliet, krajina pôvodu: USA (originálny výrobok má okrúhlu značku na obale v pravom dolnom rohu, čo je opatrenie práve proti falšovaniu - obsahuje jedinečný číselný kód). Sildenafil v potravinách nie je povolený, môže byť len súčasťou liekov.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v ČR  zistila dve nevyhovujúce šarže EXP: 21.02.2020 (batch): 07651 a EXP: 21.02.2020, (batch): 07557 výživového doplnku SPARTAN značky WARRIOR LABS, 90 caps z USA. Laboratórna analýza preukázala vo výrobkoch anabolické steroidy a ďalšie nepovolené látky, ako napr.: androstandion, boldenon, testosteron, l-dehydroandrostenedion, chlordehydromethyltestosteron a clostebol. Nepovolené steroidné látky s anabolickým účinkom spôsobujú viaceré vedľajšie škodlivé účinky na zdravie a preto sa nesmú pridávať do výživových doplnkov (ani žiadnych iných potravín).

utorok 28. apríla 2020

Novinka: Chatbot Groš

Národná banka Slovenska (NBS) na svojom webe informuje o zavedení chatbota na zodpovedanie otázok aj poskytnutie užitočných informácií a rád. Chatbotovský plugin Facebook-Messengera bude fungovať permanentne počas 24 hodín aj na webstránke NBS. Pomenovaný je podľa najstaršej mince Groš z mincovne v Kremnici.

Záujemcovia si budú môcť otázky a odpovede vyklikať pomocou chatovacích „okienok". Chatbot  im bude klásť doplňujúce otázky a ak majú špecifickejšiu otázku, v konečnej fáze ich presmeruje na špeciálny e-mail a zodpovie ju expert NBS. 

Chatboty sú živý systém, potrebujú neustále úpravy a aktualizácie. NBS ho bude preto postupne dolaďovať a rozširovať aj o ďalšie témy a okruhy. V ďalšej fáze priblíži témy finančnej gramotnosti, zároveň si spotrebitelia budú môcť veľmi ľahko zistiť, či subjekt, ktorému budú chcieť zveriť svoje peniaze napríklad na investovanie, je dohliadaný NBS a či nejde o podvod.

COVID-19:. Globálna reakcia

WHO a počiatočná skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia spustili 24. apríla t. r.  globálnu spoluprácu v záujme urýchleného rozvoja a vytvárania nových základných zdravotníckych technológií v súvislosti s COVID-19 a spravodlivého globálneho prístupu k nim. 

Členmi skupiny sú nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF), Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), GAVI – Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, Globálny fond, UNITAID, nadácia Wellcome Trust a Svetová banka. Spolu sa zaviazali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je spravodlivý globálny prístup k inovačným nástrojom na boj proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých. S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia Európska únia a jej partneri usporiadajú celosvetový darcovský maratón. Krajiny a organizácie z celého sveta sa vyzývajú, aby darovali prostriedky a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu 7,5 miliardy eur.

Európska komisia bude od 4. mája registrovať záväzky krajín a nadácií. V tento deň tiež oznámi ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude priebežne dopĺňať dostupné finančné prostriedky. Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a vakcín.

Zostávajúci čas do spustenia maratónu sa začal odpočítavať v prvý deň Svetového imunizačného týždňa 2020, ktorý usporadúva Organizácia Spojených národov. Témou tohto roka je #VaccinesWork for All a kampaň sa bude zameriavať na to, ako vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých po celom svete.

Upozorňujeme: Ochranné pomôcky cez internet

Úrad priemyselného vlastníctva SR varuje pred nákupom ochranných prostriedkov z internetu. Falšovaný tovar nespĺňa prísne kvalitatívne požiadavky kladené certifikačnými orgánmi Európskej únie a neposkytuje potrebnú mieru ochrany. 

Ide najmä o on-line nákupy rúšok, respirátorov, testov na zistenie prítomnosti nového koronavírusu v tele, latexových rukavíc, dezinfekčných gélov na báze alkoholu, mydiel, ale tiež farmaceutických výrobkov, antivirotík, antimalarík, vitamínov a doplnkov výživy. 
Predmetom falšovania sa stávajú aj samotné certifikáty osvedčujúce účinnosť či neškodnosť daných výrobkov. 

Upozornenie o zvýšenej kriminalite vydal aj európsky policajný úrad Europol, ktorý registruje nárast podvodov, krádeží a falšovania. Napríklad v apríli t.r. bola na základe spolupráce bezpečnostných agentúr odhalená sieť predajcov falošných tvárových masiek v hodnote 15 miliónov eur, ktoré objednávali zdravotnícke zariadenia. 
 
Väčšina falšovaných výrobkov aj v tomto prípade pochádza z Číny a Indie, ale už neplatí, že takýto tovar prezradí iba podozrivo nízka cena. Spotrebiteľ by mal preto využívať len osvedčené internetové obchody, prípadne kamenné predajne.

pondelok 27. apríla 2020

Výzva: Prístup k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 a ich územie, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré budú neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie. Oprávnenými výdavkami budú výdavky na podporu výstavby a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, ako aj budovanie výdajných miest a výdajných stojanov, budovanie vodných zdrojov a realizácia úpravní povrchovej vody. Oprávnené obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5-percentnou spoluúčasťou.

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, je žiadúce predchádzať exklúzií medzi MRK a nerómskou populáciou v rámci podpory intervencií zameraných na prístup k pitnej vode. Z tohto dôvodu je umožnené popri investíciách do zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, 110, cez emailovú adresu metodika.imrk@minv.sk, respektíve prostredníctvom informačno-poradenských centier v jednotlivých krajoch SR.

Upozorňujeme: Malvér aj za menami dídžejov

Hudobné podujatia Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury či Time Warp boli zrušené alebo posunuté na neskorší termín. Viacerí populárni umelci sa tak presunuli do on-line priestoru s využitím streamingových služieb ako Facebook Live, YouTube či Twitch. Používatelia by však mali byť ostražití aj pri sťahovaní hudby. 

Analýza prvej stovky dídžejov podľa magazínu DJ Mag expertami spoločnosti Kaspersky ukázala, že kyberzločinci na šírenie škodlivých súborov najčastejšie používajú mená dídžejov Davida Guettu, Alana Walkera, DJ Snaka, Calvina Harrisa a Martina Garrixa. Dôvod je prostý, snažia sa profitovať zo záujmu fanúšikov elektronickej hudby. Tieto súbory obsahovali viaceré hrozby, vrátane advéru a škodlivých trójskych koní, ktoré sa využívajú na ničenie, blokovanie, úpravu alebo kopírovanie údajov, či narušenie výkonu počítačov alebo sietí. Popularita mena Davida Guettu je celkom jasná – už trinásty rok po sebe patrí podľa magazínu DJ Mag medzi desiatku najslávnejších dídžejov. Spolupráca so známymi umelcami ako Kid Cudi či Nicki Minaj ho ešte viac spopularizovala.

Odporúčania expertov, aby ste aj pri počúvaní svojich obľúbených elektronických interpretov zostali v bezpečí:
 • Dôsledne a radšej dvakrát skontrolujte najnovšie vydanú hudbu svojich obľúbených interpretov, venujte pozornosť názvom skladieb a mixov. Ak sa vám zdá názov súboru podozrivý, alebo ste o tejto skladbe nikdy nepočuli, nesťahujte ju.
 • Pokúste sa sťahovať hudbu z dôveryhodných zdrojov určených na offline počúvanie, ako napríklad Spotify alebo Audiomack.
 • Na zabezpečenie komplexnej ochrany pred množstvom rôznych hrozieb použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

Aktuálne: Zmenené otváracie hodiny - aktualizácia

Otváracie hodiny v obchodoch na Slovenskú vyhradené pre nákupy seniorov platia v pracovných dňoch od 9. do 11. hodiny. Plánujú sa pre nich aj stravné poukážky.

Upravený čas výlučne pre nákupy seniorov bude záväzný pre všetky prevádzky, nielen pre potraviny, drogérie a lekárne. Oznámil to predseda vlády SR, ktorý zároveň dôrazne vyzval dôchodcov, aby v záujme ochrany svojho vlastného zdravia a života využívali iba čas v pracovné dni od 9.00 do 11.00 hod. Najnovšie si však seniori nad 65 rokov, najmä s ohľadom na pracujúcich dôchodcov, môžu nakúpiť aj počas ostatných otváracích hodín.

Premiér Igor Matovič oznámil aj plán špeciálnych stravných poukážok pre seniorov, za ktoré by si mohli objednať obedy v reštauráciách. Vozili by im ich taxikári, ktorí majú t. č. zákaz prevádzky. Zámerom je prestať preplácať časť nákladov na zamestnancov reštaurácií ako aj stratu taxikárom.

piatok 24. apríla 2020

EU: Aj Ryanair musí uviesť celú cenu letenky

Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu Európskej únie (EÚ) je írska nízkorozpočtová letecká spoločnosť Ryanair povinná na svojej webovej stránke uviesť celú cenu letenky.  

Podľa súdu Ryanair nepostupoval správne, keď na svojej internetovej stránke do cien leteniek nezahrnul daň z pridanej hodnoty (DPH) a ďalšie nevyhnutné poplatky. Leteckí dopravcovia musia od prvého zverejnenia svojich cenových ponúk na internete uviesť aj DPH na domácich letoch a poplatky účtované za platbu kreditnou kartou, vyhlásil Európsky súdny dvor (European Court of Justice, ECJ). Aj poplatky za tzv. check-in alebo registráciu musia byť zahrnuté v cene v prípade, že neexistuje možnosť registrovať sa zadarmo, dodali sudcovia.

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž a trh (AGCM) uložil Ryanairu pokutu za podľa neho nekalé obchodné praktiky, čo podnietilo leteckú spoločnosť, aby prípad postúpila na ECJ a domáhala sa zrušenia pokút. AGCM kritizoval Ryanair za to, že v cenách jeho leteniek nebola zahrnutá DPH na domáce lety ani poplatky za check-in a platby kreditnou kartou. Úrad tvrdil, že je to nevyhnutné a poplatky by mali byť uvedené na stránkach Ryanairu skôr, ako zákazník začne proces rezervácie. Ryanair sa obrátil na súd v Taliansku a vyzval ho, aby sa spýtal najvyššieho súdu EÚ, či je potrebné zahrnúť aj tieto prvky do ceny. Sudcovia ECJ v Luxemburgu rozhodli proti spoločnosti Ryanair, pričom citovali predchádzajúcu judikatúru EÚ, ktorá leteckým spoločnostiam nariaďuje, aby od začiatku zverejňovali plné ceny. Podľa ECJ Ryanair musí vo svojej ponuke ukázať nevyhnutné a predvídateľné dane, prirážky a poplatky. Voliteľné príplatky môže vynechať až do začiatku procesu rezervácie, uviedli sudcovia. Prípad sa teraz vráti talianskym súdom na konečné rozhodnutie na základe objasnenia práva EÚ.

Novinka: Wi-Fi 6

Technológia idú dopredu, a to aj u bezdrôtového pripojenia k internetu, kde bol nedávno definovaný úplne nový štandard Wi-Fi 6. Čo prináša a  ako sa naň  pripraviť?

Standard Wi-Fi 6 čiže (dnes už skôr neoficiálne) 802.11ax prináša opäť vyššiu prenosovú rýchlosť, a to hlavne v pásme 5 GHz. Frekvenčné pásmo 2,4 GHz už totiž, čo sa rýchlosti týka, veľmi rozširovať nedá. Nové maximum prenosu sa pohybuje na úrovni  9,6 Gb / s, čo je skoro trojnásobok maximálnej rýchlosti u Wi-Fi 5 (802.11ac). S rýchlosťou ide ruka v ruke tiež výrazné zlepšenie technológie MU-MIMO, ktorá sa stará o bezproblémové súbežné pripojenie viacerých koncových zariadení. Počet streamov v rámci tejto technológie sa u Wi-Fi 6 navýšil na osem. Ďalej tu máme skratku OFDM, ktorá umožňuje efektívnejšie využitie šírky pásma elimináciou časového oneskorenia medzi jednotlivými prenosy dát. Efektivitu a rýchlosť siete ďalej rozširuje nový typ modulácie s názvom 1024-QAM. A nakoniec je potrebné spomenúť ešte technológiu TWT (Target Wake Time), ktorá znižuje záťaž batérie (respektíve znižuje jej výdrž) u mobilných zariadení.

Aby nám však Wi-Fi 6 v domácnosti fungovala, musíme prirodzene upgradovať svoje hardvérové ​​sieťové vybavenie. Na rozšírenie domácej bezdrôtovej siete na štandard Wi-Fi 6 stačí kúpa nového routeru, ktorý sa cenovo prakticky vyrovnáva doterajšom Wi-Fi 5 riešením. Získate predovšetkým vyššiu rýchlosť, nižšiu latenciu a tiež možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení. Ostatne práve vyšší počet koncových zariadení v domácnostiach začína byť pre existujúce Wi-Fi siete problémom. Aj z toho dôvodu definovala organizácie Wi-Fi Alliance nový štandard Wi-Fi 6.

On-line: Vybav z domu

Nové služby na  #VybavZDomu  umožnia  vytvoriť  elektronické  podania,  ktoré  sú  následne  automaticky  odoslané  do  elektronických schránok  príslušných  úradov. 

Posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu,  daň  z  nehnuteľnosti,  prihlásenie  detí  do  novej  školy, vybavenie  parkovania  pri  dome,  zaregistrovanie  psa,  vydávanie  rybárskeho  lístku,  povoľovanie  výrubu drevín,  podávanie  mesačných,  štvrťročných,  resp.  ročných  prehľadov  k  dani  za  ubytovanie,  to  je  len zlomok  elektronických  služieb,  ktoré  sú  občanom Slovenska k  dispozícii  v  rámci  portálu  #VybavZDomu.  Pracovníci  samospráv  tak obdržia prehľadné  štruktúrované  podania,  čo  prispieva  k lepšiemu  spracovávaniu  a  vybavovaniu  požiadaviek  a  povinností  občanov.  Doplnkom  je  plnohodnotné  riešenie  elektronických  služieb  miest  a  obcí  ESMAO, vďaka  ktorému  môžu  aj  pracovníci  úradov  riešiť  svoje  pracovné  úlohy  z  domu.

Ako to funguje? 

 • Občan navštívi  portál  elektronických  služieb vybavzdomu.sk. 
 • Vyhľadá  mesto,  alebo  obec  (podľa  toho,  kam  chce  podanie  odoslať).  
 • Vyberie  si  zo  zoznamu  elektronických  služieb. Prostredníctvom  jednoduchého  elektronického  formulára  vytvorí  podanie. 
 • Podanie  bude  automaticky  odoslané  príslušnej  samospráve. 


Služba  #VybavZDomu  je  bezplatná  a  nevyžaduje  použitie  elektronického  občianskeho  preukazu,  aj  keď treba  dodať,  že  jeho  použitie  je  predsa  len  výhodou.  Elektronický  formulár  prihláseného  používateľa sa  automaticky  predvyplní  jeho  údajmi,  čím  sa  minimalizuje  chybovosť  vyplnených  údajov.  Ďalšou výhodou  je  skutočnosť,  že  podanie  prihláseného  používateľa  je  právne  záväzné. 

štvrtok 23. apríla 2020

EU: Pomoc 10 partnerským štátom

Európska komisia (EK) prijala návrh balíka makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške tri miliardy eur pre desať predvstupových a susedských krajín, aby im pomohla obmedziť hospodársky pokles zapríčinený pandémiou nového koronavírusu. 

Návrh je súčasťou stratégie "Team Europe" a makrofinančná pomoc je rozdelená nasledovne: Albánsko (180 miliónov eur), Bosna a Hercegovina (250 miliónov eur), Čierna Hora (60 miliónov eur), Gruzínsko (150 miliónov eur), Jordánsko (200 miliónov eur), Kosovo (100 miliónov eur), Moldavsko (100 miliónov eur), Severné Macedónsko (160 miliónov eur), Tunisko (600 miliónov eur) a Ukrajina (1,2 miliardy eur). 

Finančné prostriedky sa poskytnú na obdobie 12 mesiacov vo forme pôžičiek za výhodných podmienok, ktoré týmto krajinám pomôžu pokryť ich okamžité a naliehavé potreby financovania. Spolu s podporou Medzinárodného menového fondu (MMF) môžu tieto zdroje prispieť k posilneniu makroekonomickej stability a vytvoreniu priestoru, ktorý umožní prideliť zdroje na ochranu občanov a zmiernenie negatívnych sociálno - ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento dôležitý balík rýchlo odsúhlasili. Po ich schválení návrhu je pripravená čo najrýchlejšie vyplatiť prvú splátku, čomu však bude predchádzať podpis memoranda o porozumení s každou partnerskou krajinou. Druhá splátka by sa mohla vyplatiť v štvrtom štvrťroku 2020 alebo v prvej polovici roku 2021 za predpokladu, že politické opatrenia, ktoré sú s ňou spojené, boli včas vykonané.

Aktuálne: Pošty sa opäť otvárajú

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo štvrtok 23. 4. 2020 obnovuje štandardné otváracie hodiny na pobočkách Slovenskej pošty s výnimkou prestávok na dezinfekciu. V sobotu a v nedeľu môžu byť ale prevádzky pôšt naďalej uzatvorené!

Zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta odporúča úrad doručovať pred bytovým / rodinným domom, pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byť v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom. Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať až ku dverám bytu, adresáta kontaktuje zazvonením na zvonček pri vchode do domu.

Pre zásielky podané dňom 01.05.2020 sa obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. V prípade nemožnosti dodania zásielky z dôvodu karanténnych opatrení, je potrebné vrátiť zásielky späť s označením dôvodu „karanténa“.

Radíme: Kvalitnejšia voda

Pri opätovnom otvorení prevádzky je dôležité pamätať aj na to, aby sa pred prvým použitím pitnej vody vykonal preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. 

Kvalitu vody ovplyvňujú aj vnútorné - domové rozvody. Podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  stagnujúca voda vo vnútorných rozvodoch je porovnateľná s potravinami po záručnej lehote. Odporúča tak pred použitím vody na pitie a osobnú hygienu vykonať preplach domových rozvodov. To znamená vypustiť stagnujúcu vodu z domácich rozvodov a počkať, kým sa na jej miesto dostane čerstvá voda z verejného vodovodu. 

Preplach vnútorných rozvodov sa odporúča urobiť naraz na všetkých výtokových batériách, ešte pred prvým použitím vody. Voda sa odpúšťa dostatočne silným prúdom počas aspoň 5 minút, až do ustálenia jej teploty. Čerstvú vodu spoznáte aj podľa toho, že má nižšiu teplotu, čo zistíte jednoduchou skúškou na prstoch rúk.

streda 22. apríla 2020

Aktuálne: Vyšší limit pre bezkontaktné platby

Od stredy 22. 4. 2020 sa limit pre bezkontaktné platby kartou bez zadávania PIN kódu na platobných termináloch na Slovensku  zvyšuje z doterajších 20 eur na 50 eur.

Ide o výsledok rokovaní Národnej banky Slovenska so Slovenskou bankovou asociáciou, ktorý má podľa banky pomôcť znížiť negatívny dosah pandémie koronavírusu. Opatrenie je súčasťou zákona č. 67/2020 Z.z. (Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19). 

Slovensko patrí medzi prvé európske krajiny, ktoré zaviedli bezkontaktné platobné karty. V súčasnosti v SR takmer všetky karty a tiež POS-terminály používajú bezkontaktnú technológiu. Obyvatelia Slovenska si ju obľúbili. Väčšina transakcií u obchodníkov je bezkontaktná. V roku 2019 tvorili bezkontaktné platby  podľa NBS 64 % ( 63,57 %) v počtoch a 29 % (28,64 %) objemu všetkých transakcií platobnými kartami.

Priemerná transakcia pri platbe fyzickou platobnou kartou na Slovensku v roku 2019 bola vo výške 46 eur, mobilom 19 eur a priemerný výber hotovosti z bankomatu bol 165 eur.

EU: Európska platformu údajov o COVID-19

Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a viacúrovňové európske aj globálne prostredie, v ktorom môžu výskumníci ukladať a zdieľať súbory údajov, akými sú sekvencie DNA, bielkovinové štruktúry, údaje z predklinického výskumu a klinického skúšania, ako aj epidemiologické údaje. 

Je to výsledok spoločného úsilia Európskej komisie, Európskeho inštitútu bioinformatiky Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL-EBI), infraštruktúry Elixir a projektu COMPARE, ako aj členských štátov Európskej únie (EÚ) a iných partnerov. Rýchle otvorené zdieľanie údajov urýchľuje výskum a nové zistenia, a tým umožňuje účinne reagovať na núdzový stav súvisiaci s koronavírusom. Platforma je zároveň prioritným pilotným projektom zameraným na plnenie cieľov európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) a vychádza zo sietí vytvorených medzi EMBL-EBI a národnými verejnými infraštruktúrami v oblasti údajov o verejnom zdraví. 

Ďalšie opatrenia  v rámci akčného plánu ERAvsCorona sa zameriavajú na koordináciu financovania, rozšírenie rozsiahlych klinických skúšaní v celej EÚ, posilnenie podpory pre inovačné podniky a podporu celoeurópskeho hakatónu, ktorý sa má konať koncom apríla s cieľom zmobilizovať európskych inovátorov a občiansku spoločnosť. Spoločný plán, v ktorom sa uvádzajú prioritné opatrenia, bude v nadchádzajúcich mesiacoch pravidelne aktualizovaný útvarmi Európskej komisie a národnými vládami.

On-line: Výber strednej školy

Výber strednej školy patrí medzi dôležité rozhodnutia. Na uľahčenie tohto životného kroku pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny on-line kvíz. 

Žiakom základných škôl pomôže internetový kvíz zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale hlavne to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať. Na webowej stránke strednapremna.sk je potrebné zodpovedať šestnásť otázok podľa predvolených odpovedí. Výsledkom bude odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Na lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia a výchovní poradcovia využívať nielen stránku strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! Tú si môžu záujemci zadarmo objednať na webovej stránke BSK.

Prihlášky na stredné školy je možné podať v predĺženom termíne, a to do 15. mája 2020 – bez potvrdenia od lekára. Prijímacie, rovnako ako aj talentové skúšky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

utorok 21. apríla 2020

EU: Proti pandémii COVID-19

Nové nariadenia schválené europoslancami, ktoré ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) predložila Európska komisia,  sú zamerané na maximálnu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ, zaistenie pokračovania potravinovej a materiálnej pomoci aj počas pandémie a zmiernenie dopadov krízy na sektor rybolovu a akvakultúry.
 
Presun prostriedkov EÚ je povolený medzi trojicou hlavných fondov politiky súdržnosti: Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Mimoriadna flexibilita by sa mala vzťahovať aj na presun financií medzi rôznymi kategóriami regiónov a konkrétnymi prioritnými oblasťami. Operačné programy politiky súdržnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 bude možné počas nasledujúceho účtovného roka, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, plne financovať z prostriedkov Európskej únie. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje postup schvaľovania programov s cieľom urýchliť ich implementáciu. Uľahčuje aj používanie finančných nástrojov a zjednodušuje audity.

Poľnohospodári získajú prístup k pôžičkám a garanciám na podporu prevádzkového kapitálu do výšky 200.000 eur za zvýhodnených podmienok. Nová právna úprava zároveň uvoľní nevyužité prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia proti ochoreniu COVID-19.
 
Nariadenie, ktoré by malo zaistiť fungovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) aj v čase šíriaceho sa koronavírusu a súvisiacej krízy umožní využitie prostriedkov fondu FEAD na nákup ochranných pomôcok. Dočasne tiež zvýši spolufinancovania programu zo strany EÚ na 100% a zjednoduší kontrolné procesy a audity počas trvania pandémie. 

Súčasťou opatrení je podpora rybárov, ktorí boli nútení dočasne prerušiť svoju činnosť, finančná pomoc akvakultúrnym chovateľom pri pozastavení alebo znížení produkcie, podpora organizácií výrobcov prostredníctvom dočasného uskladnenia ich produktov, ako aj flexibilnejšie presúvanie prostriedkov z národných operačných programov. Podpora sa týka aj nových rybárov - vrátane rybárov loviacich bez lode z brehu, upraví ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov a prinesie rozpočtovú flexibilitu na pomoc krajinám, ktoré už vyčerpali im pridelené prostriedky.

Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Platnosť nadobudnú dňom zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Novinka: Výnimky pre rúška

Nosenie ochranných rúšok má na Slovenskú od utorka 21. 4. od 00.00 hod. do odvolania aj výnimky. 

Podľa nariadenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa naďalej platí zákax vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Nos a ústa musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimkou sú detí vo veku do dvoch rokov, osoby so získanými poruchami autistického spektra, ďalej osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, ďalej osoby pri pohube či pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou, alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

pondelok 20. apríla 2020

Radíme: Ako sa správne odvážiť

Zistiť svoju hmotnosť sa môže javiť ako pomerne jednoduchá činnosť – naskočíte na váhu, uvidíte číslo, zoskočíte z váhy a idete ďalej. Je to však skutočne také jednoduché? Susan Bowermanová upozornila na najčastejšie chyby pri vážení.

Hmotnosť oblečenia: Vedci štyrikrát počas jedného roka odvážili 35 žien a 15 mužov v ich bežnom oblečení a bez topánok. Následne spriemerovali hmotnosť oblečenia: pánske bolo v priemere ťažšie ako dámske, pričom hmotnosť oblečenia sa počas celého roka príliš nemenila. Na základe týchto zistení prišlo ku konsenzu - úprava hmotnosti oblečenia vychádza pre ženy na približne 0,8 kg a pre mužov na približne 1,2 kg.

Časté váženie: Váha môže zo dňa na deň kolísať až o 2 kilá. Väčšinu výkyvov hmotnosti spôsobuje posun tekutín, no môžu tiež súvisieť s tým, čo ste nedávno skonzumovali. Napríklad, ak zjete na noc slané jedlo, vaše telo si môže uchovať nejaké extra tekutiny a preto môžete byť ráno ťažší. Ďalším dôvodom môže byť aj prílišné zníženie príjmu sacharidov, ktoré môže spôsobiť dočasnú stratu vody. Tak sa na váhe môže zase objaviť nižšie číslo. Skúste porozumieť týmto výkyvom a nevážte sa tak často – ľahšie zistíte, či a ako vaša váha klesá. A ešte jedna rada pre ženy: vedzte, že zadržiavanie tekutín počas menštruačného cyklu môže vytvoriť falošný dojem, že ste pribrali. Možno by ste sa mali počas svojho cyklu váhe vyhnúť.

Vážite sa večer: Váha sa môže v priebehu dňa meniť. Vyššia hmotnosť vo večerných hodinách okrem iného pochádza aj z potravín a tekutín, ktoré ste jedli celý deň. V ideálnom prípade by ste sa mali vážiť ráno po návšteve toalety a bez oblečenia.

Vážite sa v pondelok: Väčšina ľudí má počas týždňa konzistentnejšiu štruktúru stravovania ako cez víkend. Ak sa po celý týždeň snažili udržať svoje kalórie pod kontrolou, ich hmotnosť je často na najnižšom bode práve v piatok. A môže ísť zároveň aj o motiváciu pokračovať v zdravšom stravovaní aj cez víkend. Samozrejme, ak z tohto tempa cez víkend vypadnete, v pondelok ráno budete ťažší.

Vážite sa po cvičení: Po tréningu existuje veľká šanca, že došlo k stratám telesných tekutín, čo sa odrazí aj na nižšej hmotnosti. Keďže nie ste dostatočne hydratovaní, získate skôr nepresný údaj o vašej telesnej hmotnosti. Niektorí športovci sa vážia pred a po cvičení, takže vedia, aký objem tekutín potrebujú na doplnenie strát. Každé kilo, ktoré cvičením stratíte, treba doplniť približne jedným litrom tekutín.

Telo ako celok: Možno viete, koľko vážite, ale v skutočnosti záleží aj na kompozícii vášho tela. Ak máte veľa svalov, tabuľkovo podľa výšky a hmotnosti môžete mať nadváhu. Analýza kompozície tela by však pravdepodobne odhalila zdravé percento telesného tuku a v realite primeranú hmotnosť. V opačnom prípade, niekto, kto vyzerá chudo, by mohol mať tabuľkovo primeranú váhu podľa výšky a hmotnosti, no napriek tomu by mohol niesť nezdravé množstvo telesného tuku.

Striedate váhy: Váhy sa líšia, takže sa odporúča sledovať údaje z jednej váhy. Reálna hmotnosť je jedna vec, no viac záleží na tom, či sa znižuje alebo zvyšuje. Ak sa vážite na tej istej váhe, získate lepší a presnejší prehľad o zmenách.

Nemáte poriadnu váhu: Ak si chcete zaobstarať domácu váhu, investujte do spoľahlivej. Digitálne váhy majú dnes tendenciu byť spoľahlivejšie ako tradičné mechanické váhy. 

Váha na mäkkom podklade: Pre správne váženie je dôležité mať váhu položenú na tvrdom povrchu, napríklad na parketách alebo dlažbe. Ak je totiž položená na koberci alebo inom nerovnom povrchu, je pravdepodobné, že vás neodváži presne.

Zlá nálada: Ak je váženie sklamaním, nenechajte tým ovplyvniť váš celý deň. Nezabúdajte, že vždy, keď sa vážite, jednoducho zachytíte jeden okamih. Treba to brať ako číslo, ktoré vám povie, ako na tom ste – nie kto ste! Neposudzujte svoj pokrok len podľa toho, čo hovorí váha. Z dlhodobého hľadiska vás každodenné zdravé návyky priblížia k vášmu cieľu. Preto sa zamerajte na všetky pozitívne zmeny a nechajte váhu váhou.

EU: Aplikácie na sledovanie kontaktov

Členské štáty EÚ s podporou Európskej komisie v reakcii na pandémiu koronavírusu vypracovali súbor nástrojov na používanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie. Ide o súčasť spoločnej koordinovanej koncepcie, ktorá má pomôcť pri postupnom uvoľňovaní opatrení na obmedzenie pohybu.

Členské štáty s podporou komisie od vypuknutia pandémie koronavírusu posudzujú digitálne riešenia súčasnej krízy z hľadiska efektívnosti aj bezpečnosti, súkromia a ochrany údajov. Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia, najmä keď dozreje čas na postupné uvoľňovanie opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov. Môžu doplniť existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu. K súboru nástrojov sú pripojené usmernenia k ochrane údajov pre takéto mobilné aplikácie.

Základné požiadavky na aplikácie:
 • Mali by byť plne v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia, ako sa uvádzajú v usmerneniach, ktoré boli predložené po konzultácii s Európskym výborom pre ochranu údajov.
 • Mali by sa zavádzať v úzkej koordinácii s orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré by ich mali schvaľovať,
 • mali by sa inštalovať dobrovoľne a odstrániť, akonáhle prestanú byť potrebné.
 • Mali by sa snažiť využívať najnovšie technologické riešenia poskytujúce čo najspoľahlivejšiu ochranu súkromia. Pravdepodobne sa budú opierať o technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti a nebudú umožňovať lokalizáciu osôb.
 • Mali by byť založené na anonymizovaných údajoch: používateľov, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, môžu varovať, aby sa dali otestovať, alebo sa izolovali bez toho, aby odhalili identitu infikovaných.
 • Mali by byť interoperabilné v celej EÚ, aby boli občania chránení aj pri prekračovaní hraníc.
 • Mali by vychádzať z uznávaných epidemiologických usmernení a odrážať najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prístupnosti.
 • Mali by byť bezpečné a efektívne. 
Hoci takéto aplikácie umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie sledovanie než tradičné metódy založené na rozhovoroch s infikovanými pacientmi, bude sa pokračovať aj v manuálnom sledovaní občanov, ktorí by mohli byť zraniteľnejší voči infekcii, ale je menej pravdepodobné, že by mali smartfón, akými sú napríklad seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím. V budúcich verziách súboru nástrojov sa môže vypracovať spoločný prístup k iným funkciám, najmä k spracúvaným informáciám a sledovaniu príznakov.

Orgány verejného zdravotníctva posúdia efektívnosť aplikácií na národnej aj cezhraničnej úrovni do 30. apríla 2020. Členské štáty by mali o svojich opatreniach informovať do 31. mája 2020 a mali by ich sprístupniť ostatným členským štátom a Európskej komisii na partnerské preskúmanie. Komisia posúdi dosiahnutý pokrok a od júna 2020 bude počas trvania krízy pravidelne uverejňovať správy, odporúčať opatrenia, alebo informovať o postupnom ukončovaní opatrení, ktoré sa už nebudú považovať za potrebné.

On-line: Deň Zeme

Deň Zeme oslávia Zelené školy on-line z domu. Počas celého posledného aprílového týždňa pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a kancelária programu Zelená škola viacero aktivít k 50. výročiu Dňa Zeme.

Zelená škola naživo je cyklus on-line stretnutí s odborníkmi s cieľom podporiť úsilie škôl vo výučbe envirotém aj priniesť inšpirácie pre deti, rodičov a starých rodičov na rôzne aktivity a hry. Vysielanie sa začne webinárom Tajný život elektroniky so Zuzanou Labašovou, ktorá v Živici vedie projekt Elektroopad-Dopad. Slováci si budú môcť pozrieť aj to, čo všetko robia školy zapojené do programu na zlepšenie stavu životného prostredia. Ekoporadkyňa a včelárka Petra Ježeková spolu s odborníčkou na zmenu klímy Zuzanou Hudekovou prinesú opatrenia zo škôl, obcí a miest, ktoré zmierňujú zmenu klímy.

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-schools. Ide o najväčší envirovýchovno-vzdelávací program na Slovensku aj vo svete. V aktuálnom 15. ročníku je zapojených 309 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl v rôznych regiónoch Slovenska.

piatok 17. apríla 2020

Upozorňujeme: Pozor na Skype

Aplikácie na on-line komunikáciu poskytujú v súčasnosti ľuďom jednoduchú možnosť, ako sa prostredníctvom videa, audia či písania spojiť. Kyberzločinci ale neváhajú túto skutočnosť využiť a pod maskou populárnych aplikácií sa pokúšajú šíriť rôzne kybernetické hrozby.

Medzi 1.300 skúmanými súbormi experti z Kaspersky odhalili až 200 hrozieb. Tými najrozšírenejšími boli dve rodiny advéru – DealPly a DownloadSponsor. Sú to  tzv. inštalátori, ktorí buď zobrazujú reklamy, alebo sťahujú advérové moduly. Takýto softvér sa zvyčajne vyskytuje na zariadeniach používateľov pri sťahovaní aplikácií z neoficiálnych obchodov. Aj keď advér nie je druhom škodlivého softvéru, stále môže predstavovať riziko ohrozenia súkromia. Bezpečnostné produkty ich však dokážu blokovať.

V niektorých prípadoch našli odborníci aj hrozby maskované ako súbory .lnk, čiže skratky k aplikáciám. V skutočnosti bola veľká väčšina z nich identifikovaná ako Exploit.Win32.CVE-2010-2568 – teda pomerne starý, ale stále rozšírený škodlivý kód, ktorý útočníkom umožňuje infikovať niektoré počítače dodatočným malvérom.

Skutočným „kráľom“ komunikačných platforiem z hľadiska názvu, ktorý na útok kyberzločinci využívajú najčastejšie, je Skype. Experti dokázali nájsť 120.000 rôznych podozrivých súborov, ktoré používali názov tejto aplikácie. Navyše, na rozdiel od názvov iných aplikácií sa tento konkrétny názov používa nielen na distribúciu advéru, ale aj rozličných malvérov, najmä trójskych koní.


EU: Študenti a dobrovoľníci počas COVID-19

Až 165.000 súčasných študentov Erazmus+ a 5.000 európskych dobrovoľníkov potrebuje uistenie o zachovaní svojho štatútu a preplatení nákladov, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu (EP).

V liste adresovanom eurokomisárke Mariyi Gabriel píšu členovia Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, že súčasná komunikácia zo strany Európskej komisie (EK) a tiež rozdielne prístupy a nedostatok informácií zo strany národných agentúr neposkytujú istotu preplatenia extra nákladov a zachovania štatútu študentov Erazmus + ako aj dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity. Žiadajú tiež podporu, aby študenti nestratili akademický rok a dostali potrebné akademické kredity prostredníctvom virtuálneho vyučovania.

Poslanci tiež vyzývajú EK, aby zabezpečila zachovanie štatútu účastníkov Európskeho zboru solidarity po celý plánovaný čas, aj ak bol ich program pozastavený. Mohli by tak plniť naďalej svoje úlohy a neriskovali by stratu príjmu, ktorá sa viaže na štatút dobrovoľníka. Odporúčajú tiež, aby mohli byť dobrovoľníci využití napríklad v národných podporných schémach, ktoré sa týkajú boja proti COVID-19.

COVID-19: Najviac zasiahnuté sektory

Pandémia koronavírusu Covid-19 bude mať dosah na takmer každé odvetvie svetového hospodárstva. Medzi prvú trojicu najviac zasiahnutých sektorov patria doprava, dodávky pre automobilový priemysel a elektronika.

Prvé kolo negatívnych dopadov prišlo po drastických opatreniach na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu v Číne. Uzavretie niekoľkých veľkých miest spôsobilo zmrazenie výrobnej aj obchodnej činnosti v krajine. Po implementovaní podobných opatrení v ďalších krajinách (Južná Kórea, Taliansko) nasledovali výrazné zmeny akciových indexov. V súčasnosti, kedy sú blokované veľké ekonomiky najmä v Európe a Severnej Amerike, bola spolu s výrobou a obchodom hlboko zasiahnutá aj lokálna spotreba. Nižší dopyt v týchto regiónoch si vyžiada daň aj na výrobkoch (najmä dlhodobej spotreby) dovážaných z rozvíjajúcich sa ekonomík. Experti z Euler Hermes znížili v 1. kvartáli 2020 rating v rekordných 126 sektoroch, čo je najvyššií počet od začiatku monitorovania v roku 2012. Všetky tieto poklesy sú zapríčinené dopadmi šírenia nákazy Covid-19 na dopyt, ziskovosť a likviditu.

Podľa analýzy Euler Hermes je sektor dopravy najviac zasiahnutým pandémiou Covid-19 vzhľadom na jeho vysokú závislosť od Číny a úzke spojenie s cestovným ruchom aj medzinárodným obchodom. Od počiatočného šoku v Číne bojovali všetky odvetvia dopravy (letecká, námorná, cestná a železničná doprava) s upadajúcim dopytom. Ukazovateľ RPK (Revenue Passenger Kilometers) klesol u najväčších leteckých dopravcov od minulého decembra o 40 % a letecké spoločnosti teraz očakávajú, že sa ich príjmy do konca roku 2020 znížia o najmenej 100 miliárd dolárov, čo ale nebude kompenzované klesajúcimi nákladmi na palivo.

Aj v prípade automobilového priemyslu existuje vysoká závislosť celého sveta na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a zároveň aj najväčším výrobcom komponentov pre automobilový priemysel. V oboch týchto ukazovateľoch predstavuje zhruba 30 % celosvetového objemu. Dopad obmedzení Covid-19 v Číne, ako bolo napr. pozastavenie výroby, je preto významný aj pre globálnych výrobcov automobilov, nakoľko väčšina z nich má spoločné podniky v Číne a je ohrozená narušením dodávateľských reťazcov. Šírenie pandémie Covid-19 je veľkou hrozbou aj v Európe a USA, predovšetkým preto, že predstavujú druhý a tretí najväčší automobilový trh (s podielom 23 %, resp. 19 %), ako aj centrum výroby komponentov pre automobilový priemysel (24 %, resp. 12 %), čiže spolu s Čínou pokrývajú až 2/3 svetového trhu. Globálny automobilový trh je podľa odhadov Euler Hermes na ceste k výraznému prepadu (-10 % až -15 % v roku 2020), pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy hovorí o prepade dokonca až o 25 %. Automobilový priemysel silne a negatívne reaguje na rôzne hospodárske recesie a často núti zodpovedné orgány zaviesť podporné opatrenia na obmedzenie sociálnych dopadov.

Tretím celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutým sektorom je elektronika. Zatvorenie čínskych montážnych závodov spôsobilo zmrazenie objednávok pre producentov polovodičov a iných elektronických komponentov potrebných v moderných zariadeniach spotrebnej elektroniky. Najhoršie sú na tom krajiny ako Južná Kórea (19 % celosvetovej pridanej hodnoty vo výrobe elektronických komponentov), ​​Taiwan (13 %) a Japonsko (12 %), ako aj samotní čínski výrobcovia (19 %). Elektronika taktiež silno reaguje na obdobia hospodárskych recesií. V prípade pokračujúcej pandémie by boli európski a americkí výrobcovia ťažko zasiahnutí poklesom miestnej priemyselnej výroby, zatiaľčo ázijskí výrobcovia, už zasiahnutí šokom v dôsledku opatrení v Číne, by čelili klesajúcemu dopytu.

štvrtok 16. apríla 2020

e-Government: Aj bez elektronického občianskeho

Občania na Slovensku by mohli už v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. Podľa združenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) to umožní informačný systém DCOM, ktorý aktuálne vyše 70 % všetkých samospráv na Slovensku.

Obce využívajúce tento informačný systém budú môcť svojim obyvateľom doručovať dokumenty do ich digitálnej osobnej zóny v DCOM. Týka sa to aj občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na slovensko.sk a nemajú ani aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Prostredníctvom osobnej zóny tak bude možné vyrubené miestne dane a poplatky aj uhradiť. Samosprávy, ktoré informačný systém DCOM nevyužívajú, môžu využiť nástroj na mobilnú autentifikáciu používateľov Mobile ID. Vďaka nemu by mohli elektronicky komunikovať s úradmi bez použitia občianskeho preukazu a čítačky kariet všetci obyvatelia.  Združenie už predložilo túto ponuku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Zamestnanci obcí môžu využiť informačný systém DCOM na akomkoľvek kompatibilnom počítači, ktorý je pripojený k internetu, a to s použitím bezplatnej SMS autentifikácie. V tomto kontexte združenie DEUS identifikovalo aj bezplatné elektronické riešenia, ktoré umožnia samosprávnym orgánom zasadať a prijímať rozhodnutia bez toho, aby sa ich predstavitelia a zamestnanci museli fyzicky stretnúť.
Najviac pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 na Slovensku bolo začiatkom tohto týždňa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov - vyše 240 osôb. Stále je však málo testovaných a pribúdajú aj prvé úmrtia.

Za touto vekovou kategóriou nasledovali ľudia vo veku od 15 do 29 rokov (vyše 220). Vo vekovej kategórii od 45 do 59 to bolo vyše 170 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov bolo pozitívnych vyše 150 osôb. Najmenej bolo detí do 14 rokov (vyše 40). Celkovo bolo na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pozitívnych vyše 100 osôb, najviac v okrese Pezinok a v okrese Bratislava. 

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 evidoval Bratislavský kraj, nasledovali Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj a Nitriansky kraj. Pomer mužov a žien u pozitívnych prípadov ochorenia zostal pomerne vyrovnaný, s malou prevahou mužov.

EU: Testy na COVID-19

Európska komisia (EK) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) predložili usmernenia týkajúce sa metód testovania na ochorenie COVID-19. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.  

Plošné testovanie je kľúčom k detekcii a spomaleniu pandémie nového typu koronavírusu a základným predpokladom postupného návratu k normálnemu životu. Spoločné výskumné centrum (JRC) už analyzuje informácie o zabezpečení kvality doteraz používaných testov na koronavírus a súvisiacich pomôcok. Doterajšie výsledky analýz naznačujú, že existujúca kvalita nezodpovedá tomu, čo možno očakávať od dobrej funkčnosti testov. Exekutíva EÚ preto vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce "najnovšiemu stavu vedy a techniky". Vzhľadom na význam testov a na rýchly vývoj pandémie EK trvá aj na spájaní zdrojov pri potvrdzovaní testov na koronavírus na úrovni celej EÚ. Za dôležité považuje aj snahu centralizovať validáciu testov a zdieľať výsledky nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti v EÚ existujú dve kategórie testov: testy na zisťovanie vírusu a testy na zisťovanie protilátok. Posúdenie úrovne funkčnosti testu môže byť veľmi náročné, pretože potrebné biologické materiály nie sú vždy k dispozícii. Okrem toho metódy porovnávania testov nie sú vždy jednotné.

streda 15. apríla 2020

Aktuálne: Čas na prezutie

S teplejším počasím prestáva platiť nariadenie o povinnom používaní zimných pneumatík. Podľa prieskumov Continental z minulých rokov sa slovenskí vodiči správajú zodpovedne a s výmenou obutia čakajú na priaznivé počasie. Stále sa však nájdu takí, ktorí v lete "dojazďujú" zimné plášte.

Priemerný slovenský vodič najazdí za rok približne 15.000 kilometrov, z toho väčšia časť pripadá na dlhšiu letnú sezónu. Pri prezúvaní zo zimných pneumatík na letné sa slovenskí vodiči správajú zodpovedne a s výmenou plášťov čakajú na dobré počasie. Aj napriek tomu sú ale dôslednejší pred zimou - žiadny z opýtaných motoristov neuviedol, že by používal letné pneumatiky celý rok. Na začiatku letnej sezóny však veľa šoférov váha a premýšľa, ako ušetriť za prezutie a za ďalšiu sadu plášťov. Podľa prieskumu volí správne letné obutie o 5 % menej majiteľov vozidiel.

Stále sa  nájdu  Slováci, ktorí praktizujú tzv. „dojazďovanie“, kedy jazdia aj v lete na zimných pneumatikách. Je to veľmi obľúbené u vodičov, ktorých zimné pneumatiky majú dezén menší ako 3 milimetre a nemôžu ich tak použiť cez ďalšiu zimnú sezónu. Zákon síce používanie zimných pneumatík v letnej sezóne nenakazuje, z hľadiska bezpečnosti môže byť však jazda na nevhodných plášťoch riziková, pretože zimné plášte sú konštruované na jazdu v nižších teplotách a ich vlastnosti nie sú v lete optimálne. Špeciálne celoročné pneumatiky sú vhodným riešením pre vodičov, ktorí najazdia menej kilometrov, necestujú v extrémnych podmienkach a absolvujú len krátke vzdialenosti. Univerzálne plášte sú u slovenských vodičov stále obľúbenejšie vďaka zlepšujúcim sa jazdným vlastnostiam a bezpečnosti. K ich výhodám patrí aj časová a finančná úspora. Vodiči však nesmú zabúdať, že ide stále o kompromisné riešenie. Tým, ktorí cestujú viac, odborníci radia prezuť na letné plášte.

Dôležité je tiež načasovanie prezúvania. Vzhľadom na našu legislatívu sa oplatí sledovať hlavne vývoj počasia.  „Dlhodobo motoristom radíme, aby sa riadili „pravidlom“ 7° C a prezúvali až vo chvíli, kedy sa teploty ani v nočných hodinách dlhodobo nedostávajú pod sedem stupňov. Letné a zimné pneumatiky sú totiž vyrobené z rozdielnych zmesí, líšia sa aj konštrukciou a reagujú rozdielne pri rôznych teplotách. Pozorujeme, že túto prax dodržiava čoraz väčšie percento vodičov, čo kvitujeme s radosťou," hovorí Aleš Langer. Veľa vodičov si pneumatiky prezúva doma, veľa motoristov sa však spolieha na služby pneuservisov. To môže aktuálne priniesť určité obmedzenia. Pneuservisy sú však otvorené a aj naďalej môžu poskytovať svoje služby, musia ale dodržiavať opatrenia, ktoré minimalizujú kontakt s klientmi.

* Prieskum agentúry STEM/MARK pre Continental Barum, vykonaný v období 7. - 14. 9. 2018 u 500 vodičov na Slovensku starajúcich sa o výmenu pneumatík na svojom aute.

EU: Miliardy eur pre zdravotníctvo

Európska únia (EU) vyčlenila 2,7 miliardy eur zo svojho rozpočtu na podporu sektora zdravotnej starostlivosti v jej členských krajinách. Rada EÚ súhlasila, aby tento finančný nástroj mohol okamžite poskytovať priamu podporu tam, kde je to najviac potrebné. 

Použije sa spolu s inými nástrojmi EÚ, napríklad s RescEU, nástrojom pre zvláštne rezervy operačných kapacit na úrovni EU, ktorého rozpočet bol pod tlakom pandémie navýšený o 300 miliónov eur namiesto pôvodne plánovaných 80 miliónov eur. Aj Európska komisia už 2. apríla navrhla aktivovať Nástroj EÚ pre núdzovú pomoc (ESI) s cieľom priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie a podporiť ich tak v boji proti pandémii nového typu koronavírusu. 

Nástroj núdzovej podpory pre sektor zdravotníctva vo svojej prvej fáze pomôže financovať naliehavé potreby zdravotnej starostlivosti, ako je zaistenie ochranných masiek a respirátorov, preprava zdravotníckych pomôcok a pacientov v cezhraničných regiónoch, nábor ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť nasadení na území celej únie, či výstavba mobilných poľných nemocníc. Komisia spresnila, že nástroj núdzovej podpory jej umožňuje obstarávať potrebný materiál priamo v mene členských štátov EU a zamerať pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Stanovenie priorít a mobilizácia prostriedkov a zdravotníckych síl sa bude uskutočňovať v úzkej koordinácii s členskými štátmi.

Na riadenie tejto iniciatívy bola vytvorená interná pracovná skupina. V strednodobom až dlhodobom horizonte ESI umožní únii podporovať úsilie jej členských štátov v oblasti hromadného testovania a všetok relevantný lekársky výskum. Súhlas s uvoľnením rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej pomoci v oblasti zdravotníctva ešte musí poskytnúť aj Európsky parlament.

Upozorňujeme: Diagnostické samotesty na COVID-19

V najbližšom období sa budú objavovať rôzne „samotesty“ na diagnostiku COVID-19 aj na internete. Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) takéto testy spadajú do kategórie tzv. in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska. 

ŠÚKL predpokladá, že na trhu sa budú nachádzať aj testy, ktoré nie sú certifikované. Preto pri nákupe diagnostických testov odporúča overiť základné parametre, ktoré má takáto zdravotnícka pomôcka spĺňať. Na vonkajšom obale sa má nachádzať informácia o výrobcovi a / alebo tzv. splnomocnenom zástupcovi (v prípade, že výrobca sa nachádza mimo EÚ), označenie CE a názov výrobku v slovenskom jazyku. Zdravotnícka pomôcka má tiež obsahovať návod na použitie v slovenskom jazyku.

Je tiež dôležité k takýmto samotestom pristupovať s rozvahou. Výsledky týchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný.

utorok 14. apríla 2020

Radíme: Pred vyšetrením na COVID-19

Pred vyšetrením na ochorenie COVID-19, pri ktorom sa vykonáva výter z hrdla a nosa, je potrebné dodržiavať viaceré zásady. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na sociálnej sieti.

Podľa NCZI tak pred výtermi nie je vhodné jesť, treba na ne prísť nalačno. Rovnako si osoba pred odberom vzoriek nemá umývať zuby zubnou pastou a tiež sa nemajú používať voľnopredajné prípravky používané pri bolesti hrdla, akými sú tablety na cmúľanie, pastilky či ústne spreje. Nevhodné sú tiež kloktadlá, ústna voda a aj žuvačka. V prípade smädu odborníci povoľujú piť nechladenú čistú vodu. Pred výterom sa nesmie ani fajčiť. 

Naopak je potrebné pred samotnými výtermi si úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa. NCZI tiež upozorňuje, že na odberové miesto je potrebné prísť osobným vozidlom. Test na ochorenie COVID-19 a následná karanténa je povinná pre všetkých pasažierov vo vozidle.

EU: Záchranný balík

Ministri financií Európskej únie (EÚ) napokon dosiahli kompromisnú dohodu o záchrannom balíku, ktorý má pomôcť zmierniť ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu. Dohoda však nezahŕňa tesnejšiu spoluprácu eurozóny vo forme spoločných dlhopisov. Táto otázka tak zostala otvorená.

Balík podpory počas pandémie - Pandemic Crisis Support v objeme takmer 240 miliárd eur, čo je približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), bude k dispozícii všetkým členom záchranného fondu eurozóny - Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Ťažko zasiahnuté štáty, akými sú napríklad Španielsko a Taliansko, môžu čerpať z tohto balíka urýchlene s podmienkou, že peniaze požijú na zdravotnú starostlivosť, pričom platnosť úverovej linky vyprší po skončení pandémie. Podarilo sa prekonať nezhody medzi Talianskom a Holandskom, pokiaľ ide o podmienky pôžičiek z ESM. Taliansko totiž odmietalo čerpať financie z tohto fondu, pretože sú spájané s tvrdými podmienkami. Grécko, Írsko a ďalšie zadlžené krajiny eurozóny, ktoré v priebehu dlhovej krízy v rokoch 2010 - 2015 požiadali o záchranné úvery z ESM, museli zavádzať prísne úsporné opatrenia a reformy.

Európska investičná banka ďalej vytvorí tzv. celoeurópsky štít, ktorého cieľom bude ručiť za pôžičky vo výške 200 miliárd eur so zameraním na malé a stredné podniky. A 100 miliárd eur pôjde na dorovnanie stratených miezd pre ľudí, ktorým zamestnávatelia skrátili pracovný čas. Otázkou tak teraz zostáva, či budú trhy považovať tento balík za dostatočne veľký na to, aby na ne zapôsobil. A zabránil tomu, aby nové hromadenie vládnych dlhov vyvolalo ďalšiu finančnú krízu v eurozóne. Doposiaľ bránila zvýšeniu nákladov na pôžičky zadlžených krajín, ako je Taliansko, Európska centrálna banka svojim masívnym nákupom dlhopisov eurozóny. Tento program je však zatiaľ obmedzený, a to ako do veľkosti, tak doby trvania.

Eurozónu aj celú EÚ vážne zasiahla pandémia nového koronavírusu. Krajiny v regióne zaviedli rozsiahle blokády, čím zastavili väčšinu ekonomickej aktivity. Prezidentka ECB Christine Lagardová odhaduje, že hospodárstvo eurozóny by mohlo tento rok klesnúť o viac ako 10 %, ak blokády potrvajú dlhší čas. To bude najhorší výsledok v histórii regiónu, ktorý zaviedol euro.

COVID-19: Biologický odpad

Použité hygienické potreby bez ohľadu na to, z akého materiálu sú vyrobené, nepatria do triedeného zberu. Vyhadzujú sa do zmesového (zmiešaného, netriedeného) komunálneho odpadu. Pred vyhodením je potrebné takýto odpad pevne zviazať do igelitového vreca, plastovej tašky alebo mikroténového vrecka. Zabúdať netreba ani na umývanie rúk a ďalšie hygienické pravidlá.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča likvidovať použité rúška, vreckovky a rukavice z domácností, v ktorých sa vyskytuje ochorenie COVID-19, rovnako ako bežný komunálny odpad. Vychádza sa zo skutočnosti, že nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neexistujú žiadne dôkazy o prenose ochorenia COVID-19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako manipulácia s komunálnym odpadom. V tejto súvislosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR tiež štandardné postupy osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19, ktoré obe skupiny môžu nájsť na webovej stránke rezortu. 

štvrtok 9. apríla 2020

On-line: Veľká noc v karanténe

Veľká noc je spätá s viacerými tradíciami a zvykmi. Tento rok ich  na Slovensku poznačí karanténa s obmedzeným pohybom. Veľkonočné rebríčky Googlu odzrkadľujú, čo nás už v tohtoročnom predsviatočnom období zaujíma. 

Ešte koncom marca vládla veľkonočnému rebríčku tvárová ochrana dýchacích ciest. V rámci témy Veľkej noci najviac vzrástol záujem o „Veľkú noc v rúšku“. Niet sa čo diviť, nikto z nás podobnú situáciu ešte nezažil. V tomto období sme ešte stále presne nevedeli, kedy Veľká noc bude. O tom, že sa tejto novej situácii snažíme prispôsobiť svedčí aj tretie miesto, kde sme sa síce, tak ako po minulé roky, zaujímali o veľkonočné ozdoby, tentokrát ale s dodatkom – urob si sám. Trendový rebríček uzatvárajú už tradičnejšie veľkonočné výrazy ako Kvetná a Veľkonočná nedeľa. O týždeň na to už bola situácia úplne iná, vláda počas veľkonočných sviatkov obmedzila slobodu pohybu počnúc polnocou od stredy (8. apríla). A od toho sa vyvíjali aj ďalšie výrazy spojené s témou Veľkej noci – zákaz vychádzania, vyhlásenie vlády či opatrenia od 6. apríla.

Koncom marca sa ešte vôbec nezdalo, že by sme mali veľkonočné chute: záujem vzrástol najmä o recepty s medvedím cesnakom či o Opitého Izidora. Len čo sme sa prehupli do apríla, všetko sa zmenilo. Kráľovnou sa stala Veľká noc a veľkonočná paska. Nechýba ani veľkonočný baranček či jednoducho veľkonočný koláč. No jeden recept predsa len zaujal viac ako ostatné. Aj vám chýba droždie? Jeho recept sa koncom marca dostal do prvej päťky. Na zúbok sme sa preto pozreli aj kvásku. Najviac vzrástol záujem o kvások z piva či výraz „ako nahradiť droždie“. Týždeň na to sme už vo Vyhľadávači Google zháňali „múky na kváskovanie“ a piekli „vianočku z kvásku“. Nedostatok spomínaného droždia nás však neodradil a tradičných jedál či potravín sme sa rozhodli nevzdať. Piecť doma nás teda rozhodne baví, najväčšmi chlieb, rožky a pizzu a pred Veľkou nocou aj posúchy a lángoše.