piatok 29. apríla 2022

OZE: Vyššia kapacita

Inštalovaný výkon pre obnoviteľné zdroje energií (OZE) sa v SR zvýši o ďalších 170 megawattov (MW). Podľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) minulý rok po spustení prevádzky nových vedení medzi Maďarskom a Slovenskom sa kapacita pre nové inštalované zdroje (solárne a veterné elektrárne) zvýšila o 407 MW.

Do roku 2021 sme mali vyše 500 MW inštalovaného výkonu solárnych a veterných elektrární, v priebehu posledných 12 mesiacov sa kapacita zvýšila na inštalovaný výkon takmer dvojnásobne. Pri OZE ide predovšetkým o energetickú bezpečnosť a klimatickú budúcnosť. Pri podpore sa prechádza od doterajšieho tzv. priebežného financovania na tzv. investičnú podporu, ktorá je a bude financovaná z európskych zdrojov. Pre nové OZE je vyčlenených 122 miliónov eur v rámci plánu obnovy, v rámci modernizačného fondu je to takmer 400 miliónov eur a ďalšie finančné prostriedky pribudnú aj v rámci nového programového obdobia zo štrukturálnych fondov. V súvislosti s lokálnymi zdrojmi bol ako reakcia na požiadavky trhu na vyššiu možnosť využitia vlastnej vyrobenej elektriny v skrátenom legislatívnom konaní uvoľnený inštitút lokálneho zdroja a dnes si tak môžu domácnosti aj podnikatelia inštalovať zariadenia s jediným obmedzením výkonu, ktorým je nepresiahnutie maximálnej rezervovanej kapacity.

Podľa SEPS zvýšenie inštalovaného výkonu umožní splniť cieľovú hodnotu inštalovaného výkonu pre fotovoltické elektrárne (FVE) a veterné elektrárne (VTE) stanovenú pre cieľový rok 2024, uvedená v dokumente Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030, až na 125 %. Tento plán, ktorý schválila v roku 2019 vláda SR, ukladá dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE vo výške 1700 MW. Inštalovaný výkon pre FVE a VTE bol podľa SEPS 11 rokov, až do konca roka 2020, zastropovaný na úrovni 534 MW. K prvému uvoľneniu stop stavu prišlo až v roku 2021, keď sa kapacita pre ďalšie pripojenie zvýšila o 407 MW na celkových 941 MW. Vedenie SEPS 28. apríla podalo na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví návrh na zvýšenie kapacity o 170 MW pre nové FVE a VTE. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie dosiahnuť až 1111 MW.

Dotácie: Príspevok na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb ako aj subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 milióna eur.

Na základe nariadenia vlády SR bude podľa MPSVR pomoc vyplatená jednorazovo v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Smerovať bude pobytovým a ambulantným zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym centrám pre deti a rodiny, ktoré rovnako poskytujú služby ambulantnou a pobytovou formou. Ministerstvo práce pri nastavení výšky dotácie a jej adresnosti vychádzalo z prieskumu o náraste nákladov na energie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.
Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovanej služby (pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež že obsadenosť miest je minimálne 50 %. Pre akreditované centrá pre deti a rodiny a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou/terénnou formou, je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6.000 eur na jeden takýto subjekt.

O dotáciu možno žiadať písomne. V prípade zariadení sociálnych služieb musí byť žiadosť doručená na MPSVR SR do 31. mája 2022. Pre CDR a s tým spojené subjekty je termín podania žiadosti o dotáciu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú zvýšené náklady na energie, do 30. novembra 2022. Vzor žiadosti o dotáciu aj s ďalšími podmienkami zverejní ministerstvo práce do 6. mája 2022 na svojom webovom sídle.

EU: Legálna migrácia

V rámci komplexného prístupu k migrácii, ako sa stanovuje v pakte o migrácii a azyle, Európska komisia navrhla právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré majú byť prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilniť spoluprácu s tretími krajinami a zlepšiť celkové riadenie migrácie z dlhodobého hľadiska. Súbor návrhov zahŕňa aj osobitné opatrenia pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktoré im uľahčia začlenenie sa do pracovného trhu EÚ.

Komisia chce vytvoriť efektívnejší rámec pre legálne spôsoby, ako sa dostať do EÚ, a preto navrhuje revíziu smernice o jednotnom povolení a smernice o osobách s dlhodobým pobytom. Zjednodušený postup žiadosti o jednotné povolenie, v ktorom sa spája povolenie na prácu aj na pobyt, urýchli a uľahčí tento proces pre žiadateľov aj zamestnávateľov. Žiadateľom umožní podať žiadosť buď z tretej krajiny, alebo členského štátu EÚ a zároveň posilní záruky rovnakého zaobchádzania a ochrany pred pracovným vykorisťovaním. Revízia smernice o osobách s dlhodobým pobytom uľahčí získanie statusu osoby s dlhodobým pobytom v EÚ vďaka jednoduchším podmienkam prijímania. Umožní sa napríklad kumulácia období pobytu v rôznych členských štátoch. Revíziou sa okrem toho posilnia práva osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Zlepšia sa podmienky zlúčenia rodín a uľahčí sa mobilita v rámci EÚ.

Komisia navrhuje zintenzívniť operačnú spoluprácu na úrovni EÚ medzi členskými štátmi ako aj s partnerskými krajinami. Pokročilo sa v práci na viacerých kľúčových iniciatívach, ktoré majú zosúladiť potreby trhu práce a zručností v členských štátoch a partnerských krajinách. V júni 2021 vznikla iniciatíva Partnerstvá zamerané na talenty a komisia teraz navrhuje viacero krokov na jej využívanie v praxi. Cieľom je dohodnúť prvé partnerstvá s Marokom, Tuniskom a Egyptom do konca roka 2022. Zároveň navrhuje vytvoriť prvú celoúniovú platformu a nástroj na priraďovanie kontaktov – okruh talentov EÚ, aby sa EÚ stala atraktívnejšou pre štátnych príslušníkov tretích krajín hľadajúcich príležitosti a pomohla zamestnávateľom nájsť talenty, ktoré potrebujú. S cieľom riešiť naliehavú situáciu a uľahčiť prístup na trh práce novým prichádzajúcim z Ukrajiny komisia navrhuje pilotnú iniciatívu, ktorá by mala začať fungovať do leta 2022.

Skúmajú sa tiež ďalšie možnosti legálnej migrácie do EÚ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Komisia vidí potenciál zamerať sa na politiky orientované na budúcnosť v troch oblastiach činnosti: starostlivosť, mládež a inovácie. Cieľom bude prilákať kvalifikovaných a talentovaných ľudí v odvetviach, v ktorých je nedostatok a potreba pracovnej sily, napríklad v sektore dlhodobej starostlivosti, vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli objavovať nové krajiny a využiť možnosť pracovať a cestovať, ako aj podporovať inovatívne podnikanie v rámci EÚ a investovať do európskej technologickej suverenity.

SR: Na zdražovanie reagujú aj mobilní operátori

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zrealizoval v apríli 2022 prieskum aktuálnych cenníkov služieb na slovenskom trhu medzi 4 mobilnými operátormi a vyhodnotil kvartálne maloobchodné ceny ich služieb. Dôvodom zdražovania je predovšetkým nárast cien elektrickej energie, sekundárne nárast cien telekomunikačných technológií a ľudskej práce.

Na zdražovanie zareagoval najskôr operátor O2 Slovakia, ktorý od februára 2022 znížil digitálny bonus z 2 eur na 1 euro pre všetkých svojich zákazníkov, ktorí akceptujú faktúry v elektronickej forme. Žiadnym ďalším službám O2 doposiaľ ceny nezvýšil. Koncom februára 2022 sa k zvýšenej cene za energie pridala ešte aj zvýšená cena za pohonné hmoty. Na to už v marci 2022 zareagovalo Orange Slovensko zrušením všetkých svojich paušálov Go a ich náhrada paušálmi Go safe. Tie sú v priemere o 3 eurá drahšie, no pre zákazníkov sú v porovnaní so zrušenými výhodnejšie (ďalšie extra zľavy, viac dát, viac aplikácií a. i.). Od apríla 2022 zvýšil svoju jednotkovú cenu za volania a SMS zo 4 centov na 5 centov aj ďalší operátor SWAN (4ka). Žiadnym ďalším službám operátor SWAN doposiaľ ceny nezvýšil. No a napokon zdražovanie ohlásil aj posledný z operátorov Slovak Telekom, keď v marci 2022 informoval svojich zákazníkov, že od mája 2022 zvýši ceny svojich paušálov. Celkom 13 paušálov zvýši o 1 euro, tri paušály zvýši o 2 eurá a dva paušály ponechá na pôvodnej cene.

„Pravda, ceny môžu rásť aj naďalej. Každý zákazník však má právo pri zmene ceny za službu odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia zmeny bez sankcií, ďalších nákladov a akýchkoľvek limitácií“, povedal Ivan Martyák. Zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú - pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura – 3 eurá.

Zhrnutie zdražovania mobilných služieb:
 • Orange zvýšil iba ceny svojich nových hlasových paušálov o 3 eur v porovnaní so starými ktoré zrušil.
 • O2 Slovakia zvýšil iba ceny svojich paušálov pre zákazníkov s digitálnym bonusom o 1 eur.
 • SWAN zvýšil jednotkovú cenu pre predplatené karty zo 4 centov na 5 centov, ostatné služby a paušály spoločnosti SWAN sa cenovo nezmenili.

štvrtok 28. apríla 2022

EU: Digitálne vízum

Európska komisia predložila návrh na digitalizáciu procesu udeľovania schengenských víz, nahradenie vízovej nálepky a zavedenie možnosti podávať žiadosti o víza on-line prostredníctvom európskej vízovej platformy. V novom pakte o migrácii a azyle sa stanovuje cieľ plne digitalizovať konania o udelenie víza do roku 2025. Je to príležitosť na účinné zlepšenie procesu podávania žiadostí o víza znížením nákladov a zaťaženia členských štátov a žiadateľov a zároveň na posilnenie bezpečnosti schengenského priestoru.

V digitálnej ére je podávanie žiadostí o víza naďalej zdĺhavým procesom opierajúcim sa o dokumenty v papierovej forme, v rámci ktorého musia žiadatelia cestovať, aby predložili a následne si vyzdvihli svoj pas s vízom, čo vedie k akumulácii nákladov pre cestujúcich, ako aj pre členské štáty. Niekoľko členských štátov podniklo kroky na presun žiadostí o víza do on-line prostredia; existujú však rozdiely v rozsahu, v akom to urobili. Len niekoľko z nich ponúka možnosť platby on-line. Tieto konania sa takisto ukázali ako problematické počas pandémie COVID-19, kedy žiadatelia už nemohli voľne prísť na konzuláty a požiadať tam o víza. Harmonizácia a zjednotenie konaní o udelení víza v rámci schengenského priestoru pomôže zabrániť tzv. „visa shoppingu“ zo strany žiadateľov, ktorí sa môžu snažiť podať žiadosť v tej krajine schengenského priestoru, ktorá ponúka rýchlejšie spracovanie žiadostí o víza, a nie v krajine, ktorá je ich skutočnou cieľovou krajinou. Digitalizácia procesu udeľovania víz takisto zníži bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú fyzické vízové nálepky, ktoré by mohli byť aj naďalej viac exponované, pokiaľ ide o falšovanie, podvody a krádeže. Návrh je tiež v súlade s všeobecným prístupom EÚ k podpore modernizácie a digitalizácie verejných služieb.
 • BiVďaka digitalizácii sa uľahčí podávanie žiadostí o schengenské vízum a samotné víza budú bezpečnejšie: žiadatelia o víza budú môcť požiadať o vízum on-line vrátane zaplatenia vízového poplatku prostredníctvom jednotnej platformy EÚ bez ohľadu na krajinu schengenského priestoru, ktorú chcú navštíviť;
 • platforma automaticky určí, ktorá krajina schengenského priestoru je zodpovedná za posúdenie žiadosti – najmä vtedy, ak má žiadateľ v úmysle navštíviť viacero krajín schengenského priestoru;
 • platforma poskytne žiadateľom aktuálne informácie o krátkodobých schengenských vízach, ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek a postupov (ako sú sprievodné doklady, vízový poplatok alebo potreba termínu na stretnutie na účely zberu biometrických identifikačných znakov);
 • osobná prítomnosť na konzulárnom úrade by bola povinná len pre žiadateľov podávajúcich žiadosť prvýkrát, a to na účely zberu biometrických identifikačných znakov, ďalej pre žiadateľov, ktorých biometrické údaje už nie sú platné, alebo pre žiadateľov s novým cestovným dokladom;
 • vízum bude obsahovať najmodernejšie bezpečnostné prvky, ktoré budú bezpečnejšie ako súčasná vízová nálepka;
 • nový systém zabezpečí, aby boli vždy chránené základné práva.

Aktuálne: Prvá platobná karta s kryptokreditom

V Európe bola uvedená prvá krypto platobná karta, ktorá držiteľom umožní platenie bez toho, aby museli predávať svoje digitálne aktíva. Kreditná karta je krytá kryptomenami a je možné ju využiť na platby u 92 miliónov obchodníkov na celom svete: všade tam, kde je možné platiť kartami Mastercard. Držitelia  môžu minúť až 90 percent hodnoty svojich kryptomien vyjadrené v zákonnej mene bez akéhokoľvek oneskorenia a bez nutnosti za svoju kryptomenu najprv zákonnú menu nakúpiť.

Karta Nexo Card je prvou platobnou kartou na svete, ktorá držiteľom umožňuje míňať bez toho, aby najprv museli svoje digitálne aktíva predať. Partnermi uvedenia karty na európske trhy sú spoločnosti DiPocket, ktorá je vydavateľom karty a Mastercard, ktorý zabezpečuje platobnú sieť a inovatívne vlastností karty:
 • Kryptomeny nie je potrebné predávať: karta je spojená s úverom spoločnosti Nexo zabezpečeným kryptomenami. Sadzba RPSN začína a zostáva na 0 % (spôsobilým klientom s pomerom výšky úveru k hodnote zálohu (LTV) 20 % alebo nižšej). Platobná karta umožňuje držiteľom kryptomien svoje digitálne aktíva používať ako zálohu, namiesto toho, aby ich museli predávať. Úverová linka funguje dynamicky a ako zálohu je možné používať rôzne kryptomeny vrátane napríklad Bitcoinu, Etherea či Tetheru.
 • Nulové poplatky: S držaním karty sa nespájajú žiadne minimálne splátky, mesačné poplatky ani poplatky za nevyužívanie karty. Do výšky útraty 20.000 EUR mesačne sa neúčtujú ani poplatky za výmenu.
 • 2% krypto odmeny: S každou transakciou s kartou je spojená okamžitá odmena poskytovaná buď v Bitcoine alebo v kryptomene NEXO Token spoločnosti Nexo. Inými slovami to znamená, že držitelia kariet nielenže pri platbách neprichádzajú o svoje kryptomeny, ale ešte v kryptomene získavajú až dve percentá hodnoty nákupu. Tieto odmeny sú automaticky k dispozícii na účte.
 • Jednoduchý prístup: Karta sa vydáva v digitálnej aj vo fyzickej forme a možno ich používať v digitálnych peňaženkách Apple Pay a Google Pay. Držitelia si môžu kartu jednoducho pridať do svojej mobilnej digitálnej peňaženky pomocou aplikácie. Ďalšie digitálne karty k rovnakému účtu sa vydávajú bez poplatku.


SR: Elektronická PN

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viaceré dôležité zmeny a zavádza tiež elektronické potvrdenie o práceneschopnosti (PN). Ide o jednu z najočakávanejších zmien  ktorá významne zníži administratívne zaťaženie lekárov, ale aj pacientov. Elektronická PN od júna tohto roku odbremení približne 2.205.283 žiadateľov, ktorých eviduje Sociálna poisťovňa za rok 2021. 

Národné centrum zdravotníckych informácií automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca bude tento údaj o PN automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi. Na uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o PN, v tomto systéme bude súčasne platiť papierová a elektronická forma PN. 

Všeobecný lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN až do 31. mája 2023. Od roku 2024 na tento systém nabehnú nielen všeobecní lekári, ale tiež špecialisti, čo bude taktiež predstavovať významný plus pre pacienta, nakoľko už nebude potrebné od špecialistu ísť po potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti k všeobecnému lekárovi.


Novinka: Overenie dokladu

Ministerstvo vnútra SR spustilo prvú časť služby na overenie pravosti dokladu – Potvrdenie o udelení / predĺžení tolerovaného pobytu na území SR s účelom dočasného útočiska u cudzincov. Služba je verejne prístupná a určená pre všetkých, ktorí chcú overiť pravosť vydaného dokladu.

Nová elektronická služba je verejne prístupná a je určená pre všetkých, ktorí chcú overiť pravosť vydaného dokladu. 

Postup overenia:
 1. Naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu); prípadne použijte webstránku: https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ecu-overenie-potvrdenia
 2. Zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade.
 3. Po vyplnení sa zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.
Podľa ministerstva bude nová e-služba čoskoro rozšírená aj o možnosť vytlačenia dokladu dočasného útočiska v tvare, v akom ho vydáva cudzinecká polícia.

streda 27. apríla 2022

EU: Jednotná nabíjačka

Používanie rôznych druhov nabíjačiek pre rôzne zariadenia spôsobuje spotrebiteľom nepríjemnosti a produkuje tony zbytočného elektronického odpadu. Pritom až 84 % percent spotrebiteľov podľa štúdie Európskej komisie z roku 2019 počas posledných dvoch rokov zažilo problémy spojené s dostupnosťou správnej nabíjačky pre svoj telefón. Európska únia chce zaviesť jednu spoločnú nabíjačku, aby pomohla dosiahnuť svoje environmentálne ciele a tiež znížiť náklady. Jednotným štandardom na nabíjanie malých elektronických zariadení má byť USB typ-C.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov Európskeho parlamentu 20. apríla podporil návrh Európskej komisie ohľadom zavedenie jednotnej nabíjačky pre mobilné telefóny a iné malé elektronické zariadenia, akými sú tablety, čítačky kníh, fotoaparáty a ďalšia malá osobná elektronika.

Poslanci zároveň navrhli zlepšenia:
 • Štandard jednotnej nabíjačky pre viac zariadení: Návrh Európskej komisie pokrýva mobilné telefóny, tablety, digitálne fotoaparáty, slúchadlá, video konzoly a prenosné reproduktory. Poslanci chcú pridať čítačky kníh, nízko napäťové notebooky, klávesnice, myši, slúchadlá do uší, smart hodinky a elektronické hračky.
 • Bezdrôtové nabíjanie: Na udržanie kroku s novými technológiami europoslanci navrhujú, aby komisia harmonizovala riešenia bezdrôtového nabíjania a začlenila najvhodnejšie technológie a relevantné štandardy do predkladanej legislatívy.
 • Eliminovať potrebu kupovať ďalšiu nabíjačku s novým zariadením: Nová legislatíva "oddeľuje" zariadenia od nabíjačiek a dáva spotrebiteľom možnosť kúpiť si nové zariadenie s nabíjačkou alebo bez nej. Poslanci EP chcú, aby okrem označenia, či je nabíjačka súčasťou balenia, bola predvolená možnosť bez nabíjačky.
 • Zlepšený dohľad nad trhom: Zlepšený dohľad vrátane ochranných opatrení proti nevyhovujúcim výrobkom alebo nedodržiavaniu povinnosti o poskytovaní informácií.
 • Monitorovanie nových technológií: Monitorovaním sa má preskúmať uplatňovanie zákonov a rozšíriť ich o nové technológie nabíjania.
 • Urýchlené prijatie nových pravidiel: Europoslanci chcú, aby krajiny EÚ mali na implementáciu nového zákona jeden rok namiesto dvoch rokov, ako navrhuje Európska komisia.

SR: Počet úmrtí v marci opäť stúpol

Celková nadúmrtnosť na Slovensku v marci 2022 bola zatiaľ najvyššia v tomto roku. Dosiahla 17 %, pričom takmer dvojnásobne vyššia bola v skupine mladších seniorov. So zvýšeným počtom zomretých zápasili najmä v Trenčianskom, Trnavskom a Košickom kraji, kde počet úmrtí o viac ako 21 % prekročil predpandemický priemer. COVID-19 v SR spôsobil úmrtie až 614 osôb a bol štvrtou najčastejšou príčinou umierania.

Na Slovensku zomrelo v marci 2022 vyše 5,7 tisíca osôb, čo bolo najviac v tomto roku. Nadúmrtnosť medzimesačne stúpla dvojnásobne, keď počet zomretých o 16,5 % prevýšil priemer marcových hodnôt v rokoch (2015 – 2019) pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v marci 2022, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. V marci podobne ako počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zomieralo menej ľudí v predproduktívnom (od 0 do 14 rokov) aj v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) ako v predošlých piatich rokoch pred pandémiou. Nadúmrtnosť sa však naďalej prejavovala v kategórii nad 65 rokov, v marci zomrelo o 26 % viac seniorov ako v rokoch pred pandémiou. Najhoršia situácia bola v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), ktorá zaznamenala až tretinovú nadúmrtnosť (33 %). Seniori tvorili 81 % zomretých počas marca 2022. Najpostihnutejší bol Trenčiansky kraj so štvrtinovým nárastom počtu úmrtí. Zvýšený počet zomretých počas marca pretrvával aj vo všetkých ôsmich krajoch SR. Počet úmrtí bol zvýšený od 10 % do 25 % oproti rokom pred pandémiou. K poklesu nadúmrtnosti počas marca došlo iba v Žilinskom kraji, v ostatných krajoch sa situácia medzimesačne zhoršila, najvýraznejšie v Košickom kraji. Naopak, relatívne najpriaznivejšia situácia bola v Banskobystrickom kraji, kde počet zomretých prevýšil priemer piatich rokov pred pandémiou o desatinu.

Z hľadiska príčin úmrtí naďalej pretrvával vyšší počet osôb, ktoré zomreli na následky infekcie COVID-19. Spolu v marci na nový vírus zomrelo 614 osôb, najviac v tomto roku. Medziročne sa síce ich počet znížil o viac ako tri štvrtiny, ale podľahol mu každý deviaty zomretý a podieľal sa 11 % na všetkých úmrtiach. Infekcia COVID-19 bola štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí) v marci. Z regionálneho hľadiska najväčší, takmer 15 % podiel na celkovom počte úmrtí mal vírus COVID-19 v Trenčianskom kraji. Naopak, najnižší podiel zaznamenal Košický kraj (7 % všetkých zomretých v marci 2022). Tento región mal aj najnižší absolútny počet (57) zomretých na infekciu COVID-19 spomedzi všetkých krajov Slovenska. V štruktúre úmrtí aj v marci dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy, ktoré spôsobili 42 % úmrtí. Zomrelo na ne 2,4 tisíca osôb, čo bolo mierne viac ako v rokoch pred pandémiou. Nadúmrtnosť sa pri chorobách obehovej sústavy prejavila najmä vo vekovej skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Na druhom mieste medzi príčinami úmrtí zostali nádory (18 % zo všetkých úmrtí). V marci však rovnako ako predošlé štyri mesiace na tieto príčiny zomrelo menej ľudí ako bol päťročný priemer, aktuálne až o 12 %. Treťou najčastejšou príčinou s podielom 12 % boli choroby dýchacej sústavy. Táto príčina úmrtia eviduje druhú najvyššiu nadúmrtnosť) zo všetkých príčin úmrtí v SR, a to až vyše 56 %. Na choroby dýchacej sústavy v marci zomrelo 671 osôb.

Upozorňujeme: Predaj liekov on-line

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) opakovane upozorňuje na nebezpečenstvá nákupu liekov cez internet. Na Slovensku je cez internet možné kúpiť iba lieky s platnou registráciou, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Lieky viazané na lekársky predpis je povolené vydávať iba v tzv. kamenných lekárňach.

Schválenú a overenú internetovú lekáreň spoznáte podľa spoločného zeleného loga. Po kliknutí na toto logo budete presmerovaní na internetovú stránku ŠÚKL, kde sa nachádza zoznam všetkých oficiálne schválených internetových lekární.

Internetový predaj liekov na predpis je nelegálny. Ak teda internetová stránka ponúka lieky na predpis, určite na stránke nenakupujte. Riskujete, že si kúpite falšované lieky a ohrozíte svoje zdravie či dokonca život. V legálnom reťazci existuje viacero kontrolných nástrojov, ktoré zaručujú, že si nakúpite bezpečné, kvalitné a účinné lieky. V nelegálnom reťazci takáto kontrola neexistuje. Nelegálne internetové lekárne najčastejšie ponúkajú lieky na erektilnú dysfunkciu, tabletky na chudnutie, antidepresíva či potratové súpravy.

utorok 26. apríla 2022

Trend: Digitalizácia práce

Až 68,7 % opýtaných očakáva, že ich zamestnávateľ bude podporovať a v práci zavádzať rôzne digitálne nástroje. Zhodne to tvrdia ženy aj muži naprieč všetkými vekovými kategóriami. Naproti tomu, 31,2 % zamestnancov toto od svojho zamestnávateľa neočakáva, ani to neoceňuje. Skeptickejší sú mladší zamestnanci vo veku 18 až 30 a starší zamestnanci nad 55 rokov. Pri každom nastavení nového digitálneho nástroja by mal zamestnávateľ vopred vedieť, čo od neho očakáva. Pokiaľ je výsledkom pozitívny vplyv na biznis a zvýšenie pracovného komfortu zamestnancov, bol nastavený správne.

Zmeny v pracovnom režime za ostatné obdobie, hlavne v dôsledku koronakrízy, prinútili viaceré firmy 
prirodzene viac digitalizovať. Pre mnohých zamestnancov sa ostatný rok niesol v znamení používania pre nich dovtedy nových, digitálnych nástrojov. Z prieskumu spoločnosti Solitea (marec 2022, 1.145 Slovákov) vyplýva, že v najväčšej miere okúsili zamestnanci tieto „digitálne novinky“: digitálne chaty (11,7 %), zdieľané dokumenty (10 %), tabuľky (10 %) a úložiská (7,7 %), aplikácie na videokonferencie (9,5 %), elektronickú dochádzku (8,8 %), on-line fakturáciu (8 %), intranet (6,7 %) či digitálny kalendár (6 %) a ďalšie. Pozitívny vzťah zamestnávateľa k zavádzaniu digitálnych nástrojov je aj jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje hľadanie nového zamestnania. Je to dôležité pre drvivú väčšinu, a to pre viac než 70 % opýtaných. Ak by sa uchádzači o prácu finálne rozhodovali medzi dvoma veľmi podobnými ponukami, pre lepšie digitalizovanú firmu by sa rozhodlo vyše 53 % z nich. 

Z hľadiska toho, ako zamestnávateľ podporuje nové digitálne nástroje, je takmer 32 %, ktorí sa vyjadrili, že zamestnávateľ nové digitálne nástroje v práci podporuje a aj sa mu to darí správne nastavovať. Naproti tomu, takmer 11 % snahu zamestnávateľa v tomto smere síce vidí, avšak nedarí sa mu ju realizovať správne. Respondenti si tiež myslia, že žiadne digitálne technológie na pracovisku nepotrebujú. Vyjadrilo sa tak 12,5 % opýtaných. Najvyššie percento s týmto názorom je medzi opýtanými vo vekovej kategórii 55+, a to viac ako 18 %. Malá časť, 6,5 % opýtaných, vyslovila názor, že zamestnávateľ digitálne nástroje podporiť chce, ale nenachádza pozitívnu odozvu na strane zamestnancov. L. Řežábová dopĺňa, že na trhu je v súčasnosti mnoho digitálnych nástrojov a pri ich výbere je vhodné nechať si poradiť od IT odborníkov. Na začiatku je potrebné jasne pomenovať svoju potrebu, pretože za každou implementáciou nového nástroja by malo byť jednoznačne zvýšenie efektivity niektorej fázy pracovného procesu. Zohľadniť potom tiež musíme časovú a finančnú náročnosť implementácie digitálneho nástroja. Zároveň aj kompetencie a kvalifikáciu zamestnancov, aby vedeli využiť všetko, čo nová technológia umožní.

Digitálne nástroje v práci sú z časti dôležité pre 57 % opýtaných a pre takmer 22 % zamestnancov sú 
tieto nástroje zásadné pre vykonávanie ich práce. Viac ako 56 % zamestnancov tvrdí, že im zamestnávateľ vďaka mobilnej, počítačovej aplikácii či softvéru uľahčil prácu. Takmer 18 % opýtaných tvrdí, že takúto pomoc od zamestnávateľa nedostali a zaujímavosťou je, že pre takmer 8 % opýtaných boli takéto nástroje skôr záťažou ako pomocou. Podľa HR odborníčky nie je možné štandardizovať mieru využívania digitálnych nástrojov pre všetkých zamestnávateľov. Líšia sa podľa odborov podnikania, typu práce, kvalifikácie zamestnancov. 

EU: Systém Safety Gate

Vo výročnej správe o systéme Safety Gate – systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nahlásených v roku 2021, sa po prvýkrát na prvých miestach v zozname umiestnili autá, po ktorých nasledujú hračky. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podstatnú časť nahlásených výrobkov naďalej tvorili ochranné prostriedky, napríklad rúška.

V roku 2021 si orgány krajín, ktoré sa zapájajú do siete pre bezpečnosť spotrebiteľov, vymenili prostredníctvom systému 2.142 upozornení. Najviac upozornení sa týkalo kategórie motorových vozidiel, po ktorých nasledovali hračky a elektrické spotrebiče a zariadenia. Pokiaľ ide o motorové vozidlá, prijaté opatrenia sa týkali najmä stiahnutia výrobkov z trhu po zistení technických problémov, zatiaľčo v prípade hračiek sa zameriavali na prítomnosť nebezpečných chemikálií, ako aj gombíkových batérií. Okrem toho najčastejšie problémy hlásené v prípade elektrických spotrebičov a zariadení súviseli s vystavením živých častí a problémom s prehriatím. S pokračujúcou pandémiou sa dohľad zameriaval na celý rad výrobkov súvisiacich ochranou pred ochorením COVID-19. Mnoho upozornení sa týkalo ochranných prostriedkov, pričom pozornosť sa sústreďovala najmä na ochranné rúška. Medzi päť najčastejších rizík, ktoré boli hlásené, patrili riziko poranenia, chemické riziko, riziko požiaru, riziko zadusenia a riziko úrazu elektrickým prúdom. Celkovo bolo prostredníctvom systému Safety Gate rozoslaných 4.965 následných upozornení, čo ukazuje, že členské štáty upozornenia pozorne sledujú a často v nadväznosti na ne prijímajú vlastné opatrenia.

Vzhľadom na posun spotreby smerom k on-line nákupným platformám sa zároveň vyvíjajú nové nástroje umožňujúce lepšie chrániť spotrebiteľov nakupujúcich cez internet a odstrániť nebezpečné výrobky z trhu. Komisia v súlade s týmito cieľmi spúšťa aj nový nástroj elektronického dohľadu nazvaný „web crawler“, ktorý pomôže vnútroštátnym orgánom odhaľovať ponuky na internete týkajúce sa nebezpečných výrobkov, ktoré boli hlásené v systéme Safety Gate. Nástroj takéto ponuky odhalí a automaticky zostaví ich zoznam. Orgány presadzovania práva tak budú môcť nájsť poskytovateľa a nariadiť mu, aby svoju ponuku stiahol z trhu. Týmto spôsobom nástroj pomôže zjednotiť súčasný roztrieštený prístup a riešiť výzvy spojené s monitorovaním predaja nebezpečných výrobkov na internete.


Súťaž: O tepelné čerpadlo

Záujemcovia sa môžu do 10. mája 2022 zúčastniť súťaže o ekologické zariadenie! Podmienkou je zaregistrovať svoj elektrokotol Protherm a hlavnou výhrou bude tepelné čerpadlo. Súťaží sa aj o jeden zo 100 nabíjacích multikáblov pre mobilný telefón. 

Súťažiť môže každý zákazník značky Protherm, ktorý má vo svojom dome (alebo na adrese blízkeho rodinného príslušníka) namontovaný elektrický kotol značky Protherm. Počas trvania tejto súťaže je potrebné zaregistrovať používaný elektrokotol – vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke protherm.sk. Uvádza sa výrobné číslo (Serial-Nr) elektrokotla, ktoré je jednoznačným identifikátorom zariadenia.

Hlavnou cenou je najpredávanejšie tepelné čerpadlo značky Protherm GeniaAir Mono vzduch/voda (s výkonom 7 kW) v hodnote 7.200 Eur. Toto zariadenie je ideálne pre novostavby aj renovácie vykurovania v rodinných domoch. V hre je aj 100 nabíjacích multikáblov na telefón.


SR: Flexibilná regulácia

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb sa môžu podľa ministerstva hospodárstva SR do konca apríla 2022 rozhodnúť, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 MWh/ročne, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022. Subjekty s nižšou spotrebou už patria k regulovaným subjektom.

Ide o tzv. flexibilnú reguláciu, ktorá vychádza z novely zákona o regulácií v sieťových odvetviach. Na jej základe si môžu záujemcovia, ktorých spĺňajú vyššie uvedené podmienky, u svojich dodávateľov uplatniť do konca apríla tohto roku právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na kalendárny rok 2023. 

Za rovnakých podmienok časovej platnosti zmlúv o združenej dodávke elektriny sa zariadenia sociálnych služieb môžu uchádzať aj o regulované ceny elektriny. V súčasnej zložitej situácii si treba ale uvedomiť, že regulácia nie je všeliek. Aj regulovaná cena sa odvíja od situácie na trhu a môže byť tiež veľmi vysoká.

pondelok 25. apríla 2022

Voda: Ubúda aj na Slovensku

Slovensko postupne prichádza o vodu. Podľa Slovenského hydrometeorologické ústavu bol celý minulý rok nadpriemerne suchý a zaznamenali sme až kritický nedostatok vlahy. Najsuchšou oblasťou Slovenska je už niekoľko rokov juhovýchodná časť Podunajskej nížiny, kde sa nedostatok zrážok prejavuje od novembra 2020. V tom istom roku v apríli padlo najmenej zrážok za takmer 70 rokov. Tým, že celý svet bojuje s globálnym otepľovaním, využiteľné vodné zdroje môžu na Slovensku klesnúť do roku 2075 o 30 až 50 %, na západe a juhu Slovenska až o 70 %. 

Svoju rolu pritom zohráva tiež vzrastajúca priemerná ročná teplota. Pred zhruba dvadsiatimi rokmi sa začala každým rokom zvyšovať a v priebehu najbližších dvadsiatich sa dá očakávať jej ďalšie navýšenie o približne 1,5 °C, a to najmä na juhu Slovenska. Je teda najvyšší čas začať šetriť vodou. A začať možno zmenou zlozvykov. Napríklad na jedno umytie rúk spotrebujeme 3 litre vody, na sprchovanie 60 litrov a kúpaním sa vo vani môžeme minúť až 200 litrov. Jedným „veľkým spláchnutím“ toalety do kanála vypustíme 9 litrov. 

A čo každodenné umývanie riadu? Podľa prieskumu Water Usage Report Nielsen pri ručnom umývaní riadu spotrebujeme až 90 litrov, kým umývačka nám ušetrí 80 litrov a eko-program dokonca až 83 litrov vody na jeden cyklus. „Zhruba polovica slovenských domácností, ktoré umývačku riadu majú, však svoj riad aj predmýva, pričom týždenne tak v jednej domácnosti zbytočne odtečie takmer 54 litrov vody. Za rok tak na Slovensku dokážeme ušetriť okolo 1,4 miliardy litrov vody len tým, že nebudeme riad predmývať. Pre predstavu, toto množstvo by poľahky naplnilo taký klenot Slovenska, ako je Štrbské pleso“,  dodala Kateřina Krestová.

Inflácia: V marci dvojciferný rast

Medziročná inflácia v marci 2022 vzrástla na Slovensku podľa údajov Štatistického úrad SR na 10,4 % (vo februári bola 9 %). Rast cien pocítili slovenské domácnosti v obchodoch s potravinami, na pumpách aj na účtoch za energie. Po februárovej úprave spotrebnej dane z tabakových výrobkov si priplatili aj fajčiari. Rast inflácie ovplyvnilo pokračujúce zvyšovanie cien potravín (medzimesačne o 1,8 %, medziročne o 12 %), v porovnaní s marcom 2021 sa to najviac dotklo chleba a obilnín, ďalej mlieka, syrov a vajec, a podobne ako v predošlých mesiacoch aj olejov a tukov. Vysoké čísla z posledných dvoch mesiacov za bývanie a energie (januárové zvýšenie regulovaných cien elektriny a plynu) podporilo marcové zvýšenie cien tepelnej energie a pevných palív. Infláciu naďalej podporoval aj rast cien pohonných hmôt.

Tempo medzimesačného rastu cien sa po februárovom spomalení v marci opäť zdynamizovalo, ceny vzrástli o 1,7 %. Aktuálne rástli ceny v 11 spomedzi 12 hlavných zložiek (odborov) spotrebného koša, nezmenené zostali len ceny vo vzdelávaní. K medzimesačnému rastu prispeli predovšetkým potraviny a nealkoholické nápoje, potraviny boli drahšie o 1,8 % a nealkoholické nápoje o 1,6 %. Obe skupiny rástli vyšším tempom ako vo februári, januárovú dynamiku však nedosiahli. Rástli všetky potravinové položky, najviac cenami počas mesiaca hýbali ceny mäsa o 1,4 %, chleba a obilnín o 1,9 % a zeleniny o 4,4 %. Oproti februáru sme si priplácali aj za nealko nápoje. Medzimesačný rast cien podporili aj naďalej rastúce ceny v odbore bývanie a energie, aj v tomto odbore rástli všetky položky. Dynamickejšie oproti februáru rástlo imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 1,5 %, z energií rástli hlavne ceny za tepelnú energiu o 2,4 %. Vyššie ceny sa udržali aj za údržbu a opravy obydlia. K medzimesačnému rastu prispeli aj vyššie ceny za tabak o 5,2 % vplyvom ďalšieho februárového zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov. V doprave pokračoval medzimesačný rast cien pohonných hmôt o 9 %. Rástli aj ceny za rôzne druhy služieb. V marci sme si priplatili viac najmä za poštové služby (o 17,6 %) a finančné služby (o 7,5 %).

Medziročná hodnota inflácie v marci 2022 vzrástla na 10,4 % (vo februári bola 9 %). K jej rastu prispeli vyššie ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností – potraviny aj bývanie a energie - rástli dvojciferným tempom. Ceny potravín boli medziročne vyššie o 12 %. Potraviny boli medziročne drahšie vo všetkých deviatich sledovaných potravinových položkách, najvýznamnejšie vzrástli ceny chleba a obilnín o 14 %, mlieka, syrov a vajec o 12,1 % a olejov a tukov o 26 %, ale tiež zelenina o 24,7 % či mäso o 6,4 %. Z nealkoholických nápojov sme viac zaplatili za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy. Potraviny (vrátane nealkoholických nápojov) sú druhou najvýznamnejšou položkou vo výdavkoch slovenských domácností. Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností tvorí bývanie a energie, v marci rast cien dosiahol 14,4 %, pričom domácnosti si priplatili nielen za energie či nájomné, ale aj za služby. Pri energiách (elektrina a plyn) sa stále prejavuje vplyv úprav cien v rámci regulovaných sieťových odvetví z januára, v marci k tomu pribudol vplyv rastu cien tepelnej energie o 15,1 % aj za pevné palivá o 12,8 %. Pretrvávajúci rast cien stavebných materiálov v spotrebnom koši naďalej zvyšuje ceny imputovaného nájomného, v marci dosiahlo rast o 17,4 %, čo bola najvyššia hodnota v tomto roku. Pohonné hmoty boli v marci medziročne drahšie o 27,9 %, tabak o 5,7 % a rástli aj ceny jednotlivých druhov alkoholických nápojov. Medziročný rast cien sa prejavuje aj pri cenách rôznych služieb. Od júla 2019 boli v marci prvýkrát upravené ceny za poštové služby, medziročne tak boli vyššie o 17,6 %. Spotrebitelia zaplatili viac napríklad za ambulantné služby o 6,3 %, finančné služby o 7,8 %, v kaderníckych a skrášľovacích salónoch o 11,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v marci oproti februáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,7 %, v domácnostiach dôchodcov o 1,6 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,8 %. Medziročne sa v marci t. r. zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,2 %. V súhrne za tri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,3 % (za domácnosti zamestnancov o 9,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,2 %, za domácnosti dôchodcov o 10,1 %).HERO: Pilotný projekt na Slovensku

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) spolu s miestnymi úradmi, rómskymi komunitami a organizáciami súkromného sektora spustili inovatívny pilotný projekt na podporu cenovo dostupných riešení bývania pre Rómov v Slovenskej republike.

Iniciatíva, známa ako Housing and Empowerment for Roma (HERO) je financovaná Európskym parlamentom, riadená Európskou komisiou a implementovaná CEB spolu s miestnymi partnermi v Slovenskej republike, Bulharsku a Rumunsku. Cieľom projektu je otestovať inovatívny model sociálneho investovania do riešenia sociálno - ekonomického vylúčenia znevýhodnených obyvateľov, akými sú napríklad marginalizovaní Rómovia.

HERO bude podporovať medziodvetvovú spoluprácu spájajúcu orgány verejnej správy, finančné inštitúcie a sociálne organizácie, ktorá povedie k zlepšeniu miestnej správy vecí verejných a sociálno - ekonomickému posilneniu Rómov. Projekt uľahčí Rómom prístup k mikropôžičkám a školeniam v oblasti finančnej gramotnosti, stavebným zručnostiam, koučingu a mentoringu v oblasti zamestnania, od ktorých sa očakáva, že prinesú lepšie bývanie, zamestnanosť a zlepšenie životných podmienok. Prístupy sociálnej inovácie budú pôsobiť ako katalyzátor riešení v oblasti zamestnanosti a podporovať miestny rozvoj vedený miestnou komunitou.

Novinka: Nový katastrálny portál ESKN

Známy slovenský 
portál KaPor dostupný na internete prestane byť od 30.4.2022 aktualizovaný. Cez tento portál tak nebude možné realizovať ani oznámenia o návrhu vkladu. Nahradí ho nový portál ESKN. Prechod na nový portál si však radšej nenechávajte na poslednú chvíľu, resp. až po vypnutí portálu KaPor.

Služby vyhľadávania informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, elektronické katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne), elektronické žiadosti o informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a podobne) na právne účely ako aj ďalšie služby budú dostupné na nových internetových stránkach kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/. Od 1.4.2022 je už na portáli ESKN sprístupnená služba na podanie oznámenie o návrhu na vklad (služba č. 59).

Pokiaľ máte na KaPor vytvorené oznámenia o návrhu na vklad a príslušné návrhy na vklad ešte nie sú podané, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR odporúča tieto oznámenia stiahnuť z portálu KaPor najneskôr do 30.4.2022. (Oznámenie o návrhu na vklad má v zmysle katastrálneho zákona platnosť 90 dní od vyplnenia, pokiaľ účastník konania nepodá v tomto období návrh na vklad.)

Dôležité linky na portáli ESKN:
Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie
Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom (lustrácie): https://kataster.skgeodesy.sk/Lustracie
Oznámenie o návrhu na vklad: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ext/oznamenie_o_navrhu_na_vklad
Zoznam všetkých služieb: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam
Pre prácu s mapou použite Mapový klient ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis, príp. priamo tému katastra nehnuteľností: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Tu je sprístupnená aj služba kópia katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu.

piatok 22. apríla 2022

EU: Úspora energie, pomoc Ukrajine aj planéte

Medzinárodná agentúra pre energetiku a Európska komisia navrhli konkrétne odporúčania pre občanov Európskej únie zamerané na úsporu energetických zdrojov, ktoré majú znížiť závislosť od ruských palív a pomôcť tak Ukrajine: napríklad práca z domu, cestovanie verejnou dopravou, stlmenie kúrenia či obmedzenie využívania klimatizácie. Zároveň je to cesta k čistejšej a udržateľnejšej planéte.

Ak by sa odporúčanými krokmi riadili všetci občania EÚ, ušetrilo by sa množstvo ropy potrebné na naplnenie 120 ropných tankerov a toľko zemného plynu, čo by stačilo na vykúrenie takmer 20 miliónov príbytkov. Bežná domácnosť v EÚ by mohla ročne ušetriť v priemere takmer 500 eur, ak by dodržala dané odporúčania. Výška ušetrených zdrojov by sa však líšila od veľkosti domácnosti, lokality a tiež napríklad od prístupu k verejnej doprave. Ak by všetci občania EÚ dodržiavali odporúčania doma aj na pracovisku, dokázalo by sa ušetriť 220 miliónov barelov ropy ročne a približne 17 miliárd metrov kubických zemného plynu.

Návrhy, ktorých cieľom je okrem iného znížiť množstvo emisií skleníkových plynov,
počítajú aj s tým, že vlády jednotlivých štátov EÚ by mohli poskytovať finančné stimuly, ktoré by znížili cestovné náklady na vlaky a autobusy a podporili by inštaláciu solárnych panelov, zlepšili izolácie obytných budov či umožnili prechod na iné vykurovacie palivá. Zamestnávatelia by mali zase namiesto letov na krátke vzdialenosti podporovať cesty vlakmi.

Home - office: Work - life balance

Práca z domu si nás získala - až 52 % ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, ju využíva štyri až päťkrát do týždňa. Zmena spoločenskej situácie v posledných dvoch rokoch sa postarala o rast dopytu po špeciálne vyhradených miestach určených na prácu – či ide o hybridný pracovný model (kombinácia práce z domu a z kancelárie) alebo o trvalý home - office. 

Spoločnosť VELUX sa podieľala na globálnom prieskume 15.504 respondentov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Írska, Dánska, Švédska, Francúzska, Španielska, Talianska, Českej republiky, Poľska, USA a Austrálie. Podľa svetovej štúdie Skúsenosť s prácou z domu, 2021 / The Work from Home Experience, 2021 sa väčšina respondentov domnieva, že ich súčasné časové rozdelenie práce medzi kanceláriou a domovom je buď dobre vyvážené, alebo by dokonca chceli pracovať z domu častejšie kvôli profesionálnym výhodám home office:
 • 56 % respondentov cíti, že šetrí čas dochádzania do práce,
 • 47 % šetrí peniaze za stravu, oblečenie a dopravu,
 • 47 % uviedlo, že vďaka práci z domu sú ich pracovné dni flexibilnejšie.
Pokiaľ ide o osobnú stránku, tak:
 • 75 % respondentov súhlasilo s tým, že práca z domu im dáva pocit väčšej slobody,
 • 70 % uviedlo, že vďaka nej majú viac voľného času
 • a 70 % súhlasilo, že zlepšuje celkovú kvalitu ich života.
Práca z domu a hybridné pracovné riešenia s nami z dlhodobého hľadiska s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú. My však môžeme už teraz vidieť ich vplyv na každú časť nášho života, vrátane spôsobu, akým navrhujeme, zariaďujeme a vylepšujeme naše domovy. Nachádzame sa v období, kedy trávime v interiéroch najviac času a pracovné podmienky sú preto prioritou. Respondentom preto záleží aj na:
 • dennom svetle, o ktorom 6 z 10 ( 59 %) respondentov uviedlo, že je pre nich veľmi alebo mimoriadne dôležité,
 • na čerstvom vzduchu (56 %)
 • a izbovej teplote (58 %).
A aj napriek tomu, je len 49 % spokojných s množstvom denného svetla vo svojom súčasnom pracovnom priestore. Vyhradené pracovné miesto napomáha sústredeniu sa, motivácii a dobrým pracovným výkonom. Tomu môže pomôcť aj väčšie množstvo denného svetla, čerstvého vzduchu a jeho oddelenie od ďalších častí domova. Okrem vyhradenia osobitného miesta na prácu existuje veľa vylepšení, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu dokonalého home-office prostredia:  nový nábytok alebo zariadenie, maľovanie, ale tiež inštalácia alebo výmena strešných okien.

Práca z domu bola najväčším trendom v priebehu posledných pár rokov a ako ukazujú dáta, ostane v našich životoch. Trend, ktorého cieľom je prispôsobiť naše domovy pre prácu, nájsť work - life balance a zároveň pracovať produktívne a efektívne, však práve teraz začína. Keďže najbližšie roky pravdepodobne strávime pracujúc z domu, je v našom najlepšom záujme venovať zdravý a motivujúci priestor v našom dome práci.

Trend: Rast platov

V prvom štvrťroku rástol nielen počet pracovných ponúk, ale aj inzerovaný mesačný plat. Podľa  analýzy  Profesia.sk najviac rástla ponúkaná mzda v odvetviach prekladateľstvo a tlmočníctvo, v obchode, ale aj v technike. Naopak, priemerný plat najvýraznejšie klesol v oblasti lízingu.

Priemerný plat v ponukách práce, ktoré zamestnávatelia zverejnili počas januára až marca tohto roku na portáli Profesia.sk, predstavoval hrubú mzdu 1.298 eur. Oproti priemeru zo štvrtého kvartálu minulého roka je to o 30 eur viac. Priemerná mzda, ktorú aktuálne ponúkajú zamestnávatelia, je prvýkrát vyššia ako v prvom štvrťroku 2021. Ponúkané platy sa zvyšovali vo väčšine sektorov. Zo 40 odvetví na portáli Profesia.sk ponúkaná mzda pre uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie narástla v 27 oblastiach. Najviac, o 10 percent, sa inzerovaná mzda zvýšila v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Záujemca alebo záujemkyňa o zamestnanie si tak na pracovnom pohovore mohli vypýtať minimálny plat vo výške 1.304 eur v hrubom, čo je o 118 eur viac oproti predchádzajúcemu kvartálu. Zamestnávatelia od začiatku roka ponúkali vyššiu mzdu aj v obchode. V tomto sektore zadávaná hrubá mesačná mzda priemerne predstavovala 1.116 eur, čo je 74 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Viac firmy ponúkli uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie aj v odvetví technika a rozvoj, v oblasti manažmentu kvality, v bezpečnosti, v strojárenstve či v drevospracujúcom priemysle.

V tretine odvetví však ponúkaná mzda v priemere aj klesla. V 13 sektoroch totiž zamestnávatelia ponúkali uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie oproti predchádzajúcemu štvrťroku nižší garantovaný plat. Najviac, o 11 percent, ponúkaný základný plat klesol v oblasti lízingu, a to o 163 eur. Firmy však ponúkali o 152 eur menej oproti predchádzajúcemu štvrťroku aj k pracovným miestam v oblasti vodohospodárstva, lesníctva a životného prostredia. Mzdový prepad oproti štvrtému kvartálu zaznamenala Profesia v oblasti školstva, v kultúre, v chemickom priemysle. Nižší priemerný plat majú garantovaný aj uchádzači a uchádzačky, ktorí sa zaujímajú o pracovné pozície vo vrcholovom manažmente.

Spomedzi 519 pracovných pozícií evidovaných na portáli Profesia.sk medzikvartálne narástol plat v 298 prípadoch. V prvom kvartáli tohto roku sa percentuálne najvýraznejšie zdvihli platy na pozícii optometrista. Uchádzačom alebo uchádzačkám o zamestnanie, ktorí ovládajú obsluhovanie oftalmologických prístrojov a vedia zákazníkovi poradiť pri výbere kontaktných šošoviek či okuliarových rámov, firmy ponúkali mzdu o 77 percent vyššiu ako predchádzajúci štvťrok, čo predstavovalo nárast 625 eur. Markantne sa zvýšila základná ponúkaná mzda aj pre sadrokartonistov. Oproti predchádzajúcemu trojmesačnému obdobiu sa zvýšila o 734 eur a priemerný mesačný hrubý plat tak predstavoval 2.374 eur. O 33 percent si medzikvartálne polepšili aj kandidáti na pozíciu asistent/asistentka učiteľa/učiteľky. Školy takýmto uchádzačom a uchádzačkám v priemere ponúkali mzdu 1577 eur. Výrazne vyššie boli ponúkané aj platy pre výpravcov/výpravkyne, revíznych lekárov/lekárky alebo tlmočníkov/tlmočníčky.


Upozorňujeme: AXE Capital Group SE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na svojom webe na spoločnosť AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom internetových stránok instagram.com/axe.capital.group/ a facebook.com/AxeCapitalGroup/. Spoločnosť má sídlo na Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto.

Činnosť uvedenej spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť priamo na internetovej stránke NBS.

štvrtok 21. apríla 2022

EU: Zacielené na Pegasus

Európsky parlament zriadil vyšetrovaciu komisiu v súvislosti so škandálom okolo softvéru Pegasus, ktorý využívali viaceré vlády členských krajín Európskej únie na špehovanie politikov, diplomatov, novinárov, poslancov a ďalších osobností. 

Za predsedu vyšetrovacej komisie bol zvolený holandský europoslanec Jeroen Lenaers a tromi podpredsedami sa stali Sándor Rónai (Maďarsko), Diana Riba i Ginerová (Španielsko) a Moritz Körner (Nemecko). Podľa Lenaersa je špehovanie novinárov a právnikov obrovský problém pre demokraciu a právny štát. Vyšetrovací tím zhromaždí informácie o používaní programu Pegasus a iných podobných softvérov a zistenia pretransformuje do odporúčaní.

Cieľom vyšetrovacej komisie bude zistiť, či používanie softvéru Pegasus neporušuje právo Európskej únie a základné ľudské práva. Očakáva sa, že správa o vyšetrovaní bude prijatá v priebehu jedného roka.

Upozorňujeme: Nebezpečné utierky aj sprchové gély

V Európskej únii nahlásili kontrolné orgány v Nórsku a vo Francúzsku do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ďalšie nebezpečné výrobky. Ponúkať sa môžu aj na internete.

Čistiace utierky Oasis bedbath, Unperfumed (typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595,109422) zo Spojeného kráľovstva, ponúkané cez internet: www.oasis.no, predstavujú mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas aeruginosa.  Môžu tak spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

V sprchovým gélom Gel Douche Pomme d'Amour OUD DUBAI EL Saphir analýza zistila prekročené množstvo konzervačnej látky Methylisothiazolinone v koncentrácii (0,00245 %),. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu u citlivých osôb. Ďalej vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látok - Chlorphenesin a Phenoxyethanol, ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek. Na výrobkoch s vôňou (bubble gum, tahara, vanilla, coconut) neboli uvedené ani niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, výrobná dávka, zoznam zložiek).

Novinka: Správy Google

Na Slovensku odštartoval licenčný program výber Správ Google (z angl. Google News Showcase). Slovensko je len 3. krajinou v regióne strednej a východnej Európy a 9. krajinou v Európe, kde je tento produkt uvedený na trh. Zmluvy sú uzatvorené s prvými šiestimi slovenskými vydavateľstvami, ktorým sa budú pravidelne platiť licenčné poplatky za dodaný obsah.

Konkrétne ide o mediálne domy C.E.N., FPD Media, SITA, N Press, Petit Press a Zoznam a ich tituly TA3.com, Cas.sk, Webnoviny.sk, DennikN.sk, SME.sk a Topky.sk. Vďaka službe uvidia používatelia Správ Google a kanála Discover spravodajské panely, ktoré pre tieto platformy vyberajú a pripravujú samotné redakcie. Získajú tiež prístup k niektorým plateným článkom na webových stránkach vybraných spolupracujúcich médií, čím sa vydavateľom otvoria ďalšie možnosti, ako osloviť nové publikum a potenciálnych predplatiteľov.

Výber Správ Google poskytuje médiám väčšiu kontrolu nad tým, ako sú ich správy prezentované na platformách spoločnosti Google, ale aj možnosť presmerovať čitateľov na texty článkov v plnom znení na svojich stránkach. Okrem príjmov, ktoré vydavatelia získajú vďaka rozšíreniu svojich správ na nové publikum, budú od Google dostávať aj pravidelné licenčné poplatky. Čitatelia zase dostanú možnosť prečítať si od vybraných vydavateľov bezplatne aj určitý počet článkov, ktoré sú bežne spoplatnené. Vydavatelia tak majú možnosť povzbudiť týchto čitateľov, aby sa stali predplatiteľmi.

Od spustenia programu Google News Showcase v roku 2020 sa jeho súčasťou stalo vyše 1.200 spravodajských titulov z celého sveta. Produkt sa už používa v 15 krajinách, vrátane Českej republiky, Austrálie, Kanady, Írska, Poľska, Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva, pričom v zahraničí ho využívajú médiá ako britské Financial Times a The Telegraph či nemecké FAZ a Der Spiegel.

SR: Dohoda mobilných operátorov

Vyše 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií na Slovensku sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. Už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. 

Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže. Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. 

Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.

streda 20. apríla 2022

EU: Prínosy kryptoregulácie

Pri obchodovaní s kryptoaktívami sa na ľudí nevzťahujú pravidlá Európskej únie o ochrane spotrebiteľa a často nie sú dobre informovaní o rizikách, v dôsledku ktorých môžu prísť o peniaze. Rozšírené používanie kryptoaktív bez regulácie môže viesť k finančnej nestabilite, manipulácii s trhmi aj finančnej trestnej činnosti. V dôsledku vojny na Ukrajine krajiny EÚ obmedzili obchodovanie s kryptoaktívami na použitie v Rusku alebo s ruskými subjektami.

Európska únia pracuje na nových pravidlách Trhy s kryptoaktívami (MiCA) s cieľom zvýšiť potenciál kryptoaktív a obmedziť vyplývajúce hrozby. Poslanci Európskeho parlamentu preskúmali a zmenili návrh Európskej komisie a v marci 2022 sa rozhodli začať rokovania o konečnej forme nových pravidiel s členskými krajinami v Rade. Týkajú sa transparentnosti, zverejňovania informácií, povoľovania a dohľadu nad transakciami. Europoslanci chcú, aby na vydávanie niektorých tokenov dohliadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo. Podniky obchodujúce s kryptoaktívami budú musieť lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch. Reguláciou verejných ponúk kryptoaktív by pravidlá zabezpečili finančnú stabilitu, zatiaľčo ďalšie opatrenia by riešili manipuláciu s trhom, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činnosti.

Technológia kryptomien využíva obrovské množstvo elektrickej energie, čo má za následok významný dopad na životné prostredie. Podľa odhadov sa spotreba energie bitcoinu rovná spotrebe energie malej krajiny. S cieľom znížiť vysokú uhlíkovú stopu kryptomien europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby pripravila nové pravidlá, ktoré by do systému klasifikácie udržateľných činností zahrnuli všetky činnosti súvisiace s ťažbou kryptoaktív, významne prispievajúcim ku klimatickým zmenám.Upozorňujeme: Darujte 2 - 3 % daní

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné  najneskôr v pondelok 2. mája 2022. Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive.

Daňovník - fyzická osoba, ktorej vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, je povinná podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive v štruktúrovanej forme, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Poukázať môže podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. 

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. júla 2022. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, platba sa musí zrealizovať najneskôr 29. júla 2022. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov Notárskej komory SR a dostupný je na internetovej stránke notar.sk.

IT: Stratili ste svoje dáta?

Používatelia majú najväčšie obavy z krádeže citlivých dát, phishingových útokov a ransomvéru. Výsledky pravidelného prieskumu Cyber Protection Week poukazujú na množiace sa počty prípadov straty osobných či pracovných dát, ale tiež rastúcu popularitu cloudového zálohovania. Už takmer tri štvrtiny IT používateľov muselo niekedy obnovovať svoje dáta zo zálohy a viac ako polovica v roku 2021 nenávratne stratila svoje dáta, či už z dôvodu ľudskej chyby, zlyhania systému, straty zariadenia alebo malvérového útoku. 

Obavy bežných používateľov z kybernetických útokov vlani vzrástli, hoci ich zálohovacie návyky sa príliš nezmenili. Napríklad iba jeden z desiatich zálohuje každý deň, pričom celých 34 % iba raz mesačne a 41 % zálohuje nepravidelne alebo vôbec. Zistenia Acronis, ktoré vyplývajú z odpovedí na otázky položené viac než 6.200 IT používateľom a IT manažérom z 22 krajín celého sveta, tiež popisujú medzery v oblasti IT bezpečnosti. Napríklad 43 % z nich aktualizuje svoje systémy najskôr po týždni od ich vydania. Takmer polovica si nie je istá, či ich bezpečnostné nástroje ich ochránia pred súčasnými hrozbami. Hoci sa správne obávajú phishingových a ransomvérových útokov, dostatočnú pozornosť nevenujú ďalším hrozbám, ako napríklad DDoS alebo cryptojackingu.

Najzaujímavejšie dáta prieskumu:
 • Až 56 % bežných používateľov (alebo ich rodinní príslušníci) stratilo v roku 2021 nenávratne svoje dáta, z toho 30 % raz, 21 % viac ako raz až 5-krát a 5 % dokonca viac ako 5-krát. Len 44 % bežných užívateľov vlani nestratilo svoje dáta vôbec.
 • Už 39 % používateľov muselo niekedy obnovovať svoje dáta, 33 % viackrát a len 28 % nemuselo zatiaľ obnovovať vôbec.
 • Obnovou dát strávilo 6 % používateľov viac než celý deň, 15 % menej než deň, 46 % menej ako polovicu dňa a 33 % menej než hodinu.
 • Iba 10 % používateľov zálohuje svoje počítače či mobilné zariadenia každý deň, 37 % pravidelne a celých 43 % nepravidelne či vôbec.
 • Ak ide o úložiská, už 54 % používateľov zálohuje do cloudu, čo je dvojnásobok údaja z roku 2019, t. j. pred pandémiou. Úmerne s tým sa na takmer polovicu znížilo využívanie lokálnych úložísk (na 33 %) a najviac odporúčané hybridné zálohovanie robí 12 % používateľov.
 • Používatelia sa najviac obávajú krádeže dát kreditných kariet, identity a hesiel (65 %), malvérových útokov (59 %), phishingu (49 %) a ransomvéru (42 %). Naopak, nemajú dostatočnú predstavu o hrozbách cryptojackingu (iba 26 %), DDoS rizikách (20 %) a útokoch na domáce a IoT zariadenia (19 %).

SR: Ceny elektriny a zemného plynu v roku 2023

Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví regulované ceny elektriny a plynu v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %. Zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami môže minimalizovať dopady trhových cien pre domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.

Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti. Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 148 Eur/MWh, čo je cca 2,4 násobok oproti trhovej cene elektriny, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena elektriny ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup elektriny pre regulovaných odberateľov na budúci rok je júl až september 2022. Trhové ceny elektriny majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v elektrizačných sústavách, a prevádzku systému, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 %. Implementácia nedávno uzatvoreného Memoranda so Slovenskými elektrárňami má za cieľ minimalizovať vplyv trhových cien a stabilizovať regulované ceny elektriny pre cieľové skupiny odberateľov pre nasledujúce dva roky.

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 61,7 Eur/MWh, čo je 2,7 násobok oproti trhovej cene plynu, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena plynu ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup plynu pre regulovaných odberateľov na budúci rok potrvá až do septembra 2022 a cena plynu veľmi intenzívne reaguje na otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ. Trhové ceny plynu majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v plynárenských sieťach, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 %. Tento vývoj ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov, ktorí majú možnosť si zvoliť dodávku plynu za regulované ceny od roku 2023.

Ceny zemného plynu ako dominantného paliva pre výrobu tepla v SR (viac ako 50 %) prirodzene ovplyvnia aj regulované ceny tepla vyrobeného a dodaného v systémoch centrálneho zásobovania tepla (CZT). Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 je v rozpätí 40 – 50 % oproti súčasnosti, avšak dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla, a pod. Popri náraste trhových cien plynu úrad eviduje aj nárast cien iných palív používaných v CZT, napr. biomasy.

utorok 19. apríla 2022

EU: Na obnovu oceánov

Na konferencii Náš oceán v Palau predstavila Európska únia zoznam 44 prísľubov na roky 2020 – 2022 v celkovej hodnote 1 miliardy eur. V súčasnosti tiež aktualizuje svoj program medzinárodnej správy oceánov, do ktorého chce vyčerpávajúcim spôsobom zahrnúť nedávne príležitosti, ktoré priniesla Európska zelená dohoda.

V rokoch 2021 – 2023 poputuje na výskum, vývoj a inovácie takmer 500 miliónov eur v podobe počiatočného financovania (t. j. finančných prostriedkov na zakladanie podnikov) v rámci misie programu Horizont „Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030“. Táto misia bude zameraná na oceány a vody ako celok a zohrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody. Pomôže dosiahnuť ciele Európskej únie chrániť 30 % morských oblastí členských štátov, ako aj obnoviť morské ekosystémy, znížiť množstvo plastového odpadu v moriach, znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov, a tak zabrániť znečisťovaniu a odstrániť ho, a pomôcť ďalej rozvíjať udržateľné a obehové modré hospodárstvo.

Európska únia oznámila ďalej príspevok 55 miliónov eur počas dvoch rokov na posilnenie monitorovania morského prostredia a zmeny klímy prostredníctvom svojho programu satelitného monitorovania Copernicus a služby WEkEO, ktorá medzinárodnej výskumnej obci prostredníctvom jednotného kontaktného miesta umožňuje prístup ku všetkým produktom opisujúcim minulosť, súčasnosť a budúcnosť zemského systému spolu s on-line nástrojmi pre vedu o životnom prostredí zaoberajúcu sa zariadeniami pre cloud computing.