štvrtok 31. marca 2022

e-Learning: UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života

Tajomstvo úspechu veľkých značiek a mien, akými sú Petra Vlhová, Bill Gates, IBM či Volkswagen, sa 
bezplatne odhaľuje prostredníctvom programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života. A čo je tajomstvom úspechu? Je to zmena perspektívy, vďaka ktorej si dokážeme splniť svoje túžby a ciele. Zvýšením úrovne sebapoznania (upgradom) si berieme život do vlastných rúk a sami zlepšujeme jeho kvalitu.

Ako to dosiahnuť v praxi? Po jednoduchej registrácií na https://www.educoach.sk/studenti/ sa záujemci dostanú do e-learningovej platformy, v ktorej majú k dispozícii 6 modulov. V každom module ich prevedie moderátor a vzdelávací kouč 1 témou v krátkom 15-minútovom videu. Na to, aby vedeli počuté preniesť do svojich každodenných životov, EduCoach pripravil pracovné listy a vizualizačné videá, vďaka ktorým si študenti uvedomia, čo všetko už dosiahli, za čo všetko môžu byť vo svojom živote vďační a ako pracovať so zameraním pozornosti na to, čo chcú vo svojich každodenných aktivitách zažívať. Jednoducho sa naučia, ako žiť tú najlepšiu verziu svojho života, ako kormidlovať medzi požiadavkami školy, rodičov a budúceho povolania a ako sa nestratiť na tejto ceste.

EduCoach združuje 17 profesionálnych koučov. Ich spoločnou ambíciou je aj pomocou programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života podporiť potenciál študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. Ich prax podporujú aj mnohé štúdie zo zahraničia, ktoré sa venujú zlepšeniu školského systému zavádzaním koučovacej kultúry.

EU: Nový európsky Bauhaus - výzvy

Na podporu realizácie nového európskeho Bauhausu (NEB) vyhlásila Európska komisia tri nové výzvy. Podpora je určená špeciálne pre občanov, mestá a obce, aby preniesli hlboko do svojich komunít tento environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt. Cieľom NEB je skombinovať dizajn, udržateľnosť, dostupnosť, cenovú dostupnosť a investície a pomôcť tak pri realizácii Európskej zelenej dohody.

Prvá a druhá výzva, ktorú spustil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), sa zameriavajú na aktivity zapájania občanov a spoločné vytváranie verejných priestorov. „Výzva na zapojenie občanov“ vyzýva identifikovať relevantné výzvy NEB pre mestá a na spoluprácu pri navrhovaní riešení. Projekty majú občanom pomôcť osvojiť si udržateľnejšie návyky, vyvinúť nové produkty, služby alebo riešenia a členom komunity stať sa aktérmi zmeny. Výzva „Spolutvorba verejného priestoru“ podporí projekty, ktoré nachádzajú v témach nového európskeho Bauhausu inovatívne riešenia. Vyzývajú miestnych aktérov, aby hľadali inšpiratívne, krásne a udržateľné  návrhy verejných priestorov v mestách, mestských a vidieckych oblastiach a vytvárali nové transformačné riešenia. Uzávierka predloženia žiadostí pre obe výzvy z EIT je 29. mája 2022 o 23:59 SELČ.

Tretia výzva „Podpora nových európskych miestnych iniciatív Bauhaus“ poskytuje technickú pomoc malým a stredne veľkým obciam, ktoré nemajú kapacitu alebo bohaté odborné znalosti potrebné na realizáciu nápadov NEB. Vybraných 20 lokálnych projektov bude ťažiť z adresnej podpory na mieste, ktorú poskytuje skupina interdisciplinárnych expertov v súlade s NEB aj cieľmi Green Deal. Podpora z kohéznej politiky má teda pomôcť zaviesť lokálny prístup k iniciatívam NEB na regionálnej a miestnej úrovni a zapojiť verejné orgány v členských štátoch, aby spustili viac projektov NEB na národnej úrovni. Technickú pomoc financuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Môže mať formu na mieru šitých metodických, technických, regulačných, finančných a sociálno-ekonomických expertíz poskytovaných expertným tímom priamo na mieste, ktoré podporia ďalší rozvoj projektových koncepcií zo strany samospráv, ako aj súbor nástrojov pre budúcich vlastníkov projektov. Uzávierka prihlášok je 23. mája 2022 o 17:00 SELČ.


Bitcoin: Rekordná úroveň

Svet je prepojený s digitálnou revolúciou a keďže investori jej venujú stále viac pozornosti, aj dlhodobá trajektória bitcoinu by mala stúpať. Napokon, najväčšia svetová kryptomena dosiahla rekordnú úroveň - v pondelok 28. 3. večer sa jeho cena dostala na tohtoročné maximum a nad 48.000 USD (43.771,66 eura). Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si najväčšia a najznámejšia kryptomena pripísala viac než 27 %.

Bitcoin prerazil pásmo 35.000 – 45.000 USD, kde sa nachádzal od januára tohto roku. Približuje sa k ďalšiemu dôležitému míľniku 50.000 $. „Ceny budú z dlhodobého hľadiska raketovo stúpať – a inštitucionálni aj retailoví investori nebudú chcieť prísť o včasnú výhodu“, komentuje Nigel Green. Sledovanie ostatných, ako dosahujú slušné výnosy, vo vás môže vyvolať pocit, že sa musíte pripojiť a zarobiť. Avšak aj keď túžba dostať sa do rozbehnutého vlaku môže byť silná, zvyčajne to nie je dobrý spôsob, ako robiť investičné rozhodnutia, a zvyčajne je to neuvážené.

V našich čoraz viac digitalizovaných ekonomikách, v ktorých spoločnosti pôsobia vo viac než jednej jurisdikcii, existuje neodmysliteľná hodnota digitálnych globálnych mien bez hraníc na obchodné účely. Nedávne vážne geopolitické problémy navyše upriamili pozornosť na ďalšie kľúčové črty Bitcoinu, medzi ktoré patrí decentralizácia, odolnosť voči cenzúre či neskonfiškovateľnosť.

STK: Najviac chýb pri posudzovaní bŕzd a svetiel

Neohlásené inšpekcie spoločnosti TESTEK počas roku 2021 odhalili vážne nedostatky u 35 % z preverovaných STK. Išlo napríklad o zámerné manipulácie s výsledkami merania bŕzd alebo celkového hodnotenia kontrolovaného vozidla. Najviac porušení bolo odhalených pri kontrole bŕzd a osvetlenia. Problémy odhalili aj priebežné vopred ohlásené kontroly prístrojov a zariadení STK. 

V roku 2021 bol odborný dozor technickej služby vykonaný celkovo u 63 STK, čo je o 3 viac (+ 5 %) než v roku 2020. S využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sa preverili vybrané technické kontroly, ktoré zrealizovalo 352 technikov. Predmetom bola približne každá tretia STK a každý tretí technik technickej kontroly. Na 22 z kontrolovaných STK (35 %) zistili a zdokumentovali pracovníci dozoru celkovo 142 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Dopustilo sa ich spolu 55 technikov technickej kontroly, teda 16 % z kontrolovaného počtu technikov. Bez zistených závažných porušení bolo 41 z kontrolovaných STK (65 %) a 297 z kontrolovaných technikov (84 %). Väčšina zistených porušení predpisov (61 %) sa týkala zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 19 % odhalených porušení sa týkalo chýb zariadení osvetlenia vozidla a 14 % zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku parkovacej brzdy. Zvyšok tvorili chyby pri kontrole ostatných častí vozidla, respektíve iné porušenia predpisov.

Okrem neohlásených inšpekcií sa vlani robili aj ohlásené kontroly. Priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly podlieha raz za dva roky každá STK na základe schváleného a zverejneného plánu. Zameriava sa na preverenie technického vybavenia, stavebného vyhotovenia a administratívnych požiadaviek na STK. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v určenej lehote odstrániť (do 60 dní), hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V roku 2021 bolo vykonaných celkovo 92 priebežných overení, z čoho len na 4 STK, čiže v 4 % prípadov (!), bolo konštatované, že STK spĺňa podmienky na vykonávanie technických kontrol. Na 88 STK, teda v 96 % prípadov, bolo zistené nesplnenie. Všetky zistené nesplnenia boli v stanovenej lehote odstránené. Oproti roku 2020 bolo vykonaných o 53 pribežných overení viac (+ 136 %). Medzi najčastejšie zisťované nesplnenia predpisov patrili chyby pri technologických zariadeniach používaných na vykonávanie technických kontrol (66 %), monitorovacích záznamových zariadeniach - kamerových systémoch (17 %) a evidencii tlačív dokladov (6 %).

streda 30. marca 2022

Výzva: Prevádzkovatelia STK či kontroly originality

Štyri nové výberové konania na vykonávanie činností technických služieb vyhlásili Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny dopravný úrad. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca mája tohto roku. Oznámenia o vyhlásení výberových konaní sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva.

Súčasné technické služby vykonávajú svoju činnosť na základe poverenia z roku 2004, pričom tieto poverenia sú platné do 20. mája 2023. Nové výberové konania sa týkajú:
 • technickej služby technickej kontroly,
 • technickej služby emisnej kontroly,
 • technickej služby kontroly originality,
 • technickej služby montáže plynových zariadení.
Po realizácii výberových konaní rezort udelí nové poverenia na výkon technických služieb technickej kontroly a emisnej kontroly, ako aj kontroly originality a montáž LPG, CNG a LNG. 

Technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality a technická služba montáže plynových zariadení sú osoby poverené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako nezávislé organizácie zabezpečujúce činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.


EU: Potravinová bezpečnosť

Európsky parlament schválil uznesenie o potrebe naliehavého akčného plánu Európskej únie na zaistenie potravinovej bezpečnosti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Zákonodarcovia v prijatom texte vyzývajú na urýchlené poskytnutie pomoci Ukrajine vo forme dodávok potravín a na zmeny v nastavení stratégie EÚ v oblasti produkcie potravín v únii.

Parlament v snahe zmierniť závažné dôsledky ruského útoku na potravinovú bezpečnosť obyvateľov Ukrajiny vyzval na spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu, a to na úrovni EÚ aj medzinárodného spoločenstva. Únia by zároveň mala zaistiť vytvorenie bezpečných potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny, ktoré by slúžili ako náhrada uzavretých prístavov na brehu Čierneho mora. Poslanci tiež žiadajú, aby EÚ poskytla ukrajinským farmárom nedostatkové osivá, palivá a hnojivá.

Pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu ukázali, že Európska únia musí znížiť svoju závislosť od vstupov dovážaných od príliš malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na diverzifikáciu dodávok z tretích krajín. Komisia by podľa zákonodarcov mala z krátkodobého hľadiska uvažovať nad možnosťami, ako pomôcť zmierniť dosah výrazného zvýšenia cien hnojív na poľnohospodárov. Z dlhodobého hľadiska poslanci v záujme zníženia závislosti od dovážaných hnojív presadzujú prechod na alternatívne organické zdroje živín a podporu inovácií v poľnohospodárstve.

Parlament v reakcii na narušenie dovozu poľnohospodárskych produktov požaduje prijatie opatrení na zvýšenie domácej produkcie potravín. Poľnohospodárska pôda by sa podľa poslancov mala využívať len na výrobu potravín a krmív. Zákonodarcovia tiež v snahe vyriešiť nedostatok určitých plodín presadzujú, aby bolo roľníkom umožnené využívať v roku 2022 na ich pestovanie aj pôdu ležiacu úhorom. Komisia by tiež mala poskytnúť najviac zasiahnutým odvetviam podporu a zmobilizovať v tejto súvislosti aj krízovú rezervu v objeme 479 miliónov eur. Voľnejšie ruky v oblasti podpory poľnohospodárov majú mať podľa poslancov aj členské štáty EÚ. Zákonodarcovia presadzujú, aby im bolo umožnené poskytovať subjektom na poľnohospodárskom trhu širokú, rýchlu a flexibilnú podporu vo forme štátnej pomoci.

Aktuálne: Vojna na Ukrajine ženie ceny nahor

Priemerná slovenská domácnosť vynakladá každý mesiac zhruba 17 % svojich celkových výdavkov na potraviny a približne 15 % smeruje na bývanie a energie. Ak nepočítame dane, poistenie a splátky pôžičiek, tak sú to práve potraviny a bývanie, na čo vynakladáme najväčšiu časť svojich rodinných rozpočtov. Nasledujú výdavky na dopravu, kam smeruje zhruba desatina mesačných výdavkov. A práve tieto položky aj najvýraznejšie zdražujú.

Ceny benzínu sú na rekordných hodnotách. Podľa údajov Štatistického úradu SR za 11. tohtoročný týždeň sa ceny 95-oktánového benzínu na týždennej báze prudko zvýšili až o 3,7 % a dosiahli úroveň 1,700 eur za liter. A ceny nafty si na týždennej báze pripísali takmer 4 % a vzrástli na úroveň 1,608 eur za liter. Aj v medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je oproti vlaňajšku drahší o zhruba 27 %. Ešte výraznejší rast ale zaznamenáva nafta, ktorá je až o 37 % drahšia ako vlani. Ak si to premietneme na plnú natankovú nádrž benzínu (50 litrov), tak dnes za ňu zaplatíme až 85 eur, ale pred rokom nás stála 67 eur, teda o 18 eur menej. Po prepočítaní na odpracovný čas to pre nás znamená, že kým vlani sme na plnú nádrž benzínu museli pracovať 9 hodín, tak dnes to je viac než 11 hodín. Ešte dramatickejší rozdiel je pri naftových motoroch, keďže za plnú nádrž dnes zaplatíme až o 22 eur viac ako vlani, teda 80 eur. Na natankovanie plnej nádrže sme vlani museli strávaiť v práci takmer 8 hodín, ale dnes je to až o 3 hodiny dlhšie. Zdražovanie pohonných hmôt na našich pumpách nadväzuje na rýchlo rastúce ceny ropy na komoditnom trhu. Nahor je ropa tlačená hlavne obavami z jej nedostatku na trhu po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine.

Februárová inflácia dosiahla medziročný rast až o 9 %. Pod rast inflácie sa podpísali hlavne drahšie potraviny, ktorých tempo rastu aj vo februári výrazne zrýchlilo a dosiahlo až 9,6 %. Môžu za to rastúce ceny agrokomodít a energií vo svete a zvyšovanie nákladov na prepravu. Analytička Jana Glasová očakáva, že ceny potravín budú v najbližších mesiacoch naďalej rásť silným tempom nad 10 %. Vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín dvoma spôsobmi. Prvým z nich je zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta aj do cien potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, keďže Ukrajina aj Rusko patria medzi najväčších svetových producentov pšenice a kukurice, ale aj rastlinných olejov. Ceny obilnín aj olejov na svetovom trhu v súčasnosti kvôli vojne prudko rastú. Môžeme teda očakávať, že ich ceny pôjdu ešte nahor aj v našich obchodoch. Vo februárových cenách, za ktoré máme teraz údaje, nie je totiž ešte zahrnuté zdraženie v dôsledku narušených dodávok surovín z Ukrajiny a Ruska.

Na základe údajov ŠÚ SR za február 2022 vznikol rebríček základných potravín, ktoré sa porovnali s rovnakým obdobím vlaňajška a prepočítalo sa, koľko času musíme odpracovať na kúpu týchto potravín. Na čele sa nachádzajú viaceré druhy zeleniny. Najvýraznejší medziročný rast zaznamenal petržlen, ktorý je až o 55 % drahší ako vlani a uhorky, ktoré si prípisali takmer 50 %. Cenový rast v rozmedzí 20 až 30 % dosiahli ešte viaceré druhy zeleniny – zemiaky, paradajky, paprika, mrkva, zeler a kapusta. Okrem zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom umiestnili rastlinné oleje, múka a pečivo a taktiež aj mliečne výrobky. Rastliný olej bol vo februári medziročne drahší až o 31 %. Za klasické biele rohlíky dnes zaplatíme o takmer 30 % viac ako vlani a pšeničná múka je drahšia o štvrtinu. Chlieb nás vychádza približne o 14 % viac ako pred rokom. V rámci mliečnych výrobkov najviac zdraželo maslo, a to až o 28 %. Výrazne drahšie sú ale aj ďalšie mliečne výrobky – mlieko, bryndza, smotana aj tvrdé syry si pripisujú zhruba 15 %. Zdražovanie potravín sa samozrejme premieta aj do predlžovania času, ktorý musíme na ich kúpu odpracovať. Na kúpu 1 kg petržlenu sme vlani museli odpracovať 13 minút, ale po tohtoročnom zdražení je to až 21 minút. Druhé najvýraznejšie zdraženie dosiahli uhorky, tam sa čas strávený v práci predlžil zo 16 na 25 minút. Na kúpu 1 litra rastlinného oleja sme vlani pracovali 14 minút, dnes to je 19 minúť. A na kúpu masla sa čas predlžil z 9 na 12 minúť. Pomerne drahou potravinou je mäso, takže jeho ceny spotrebitelia citlivo sledujú. Hovädzie mäso je medziročne drahšie o 10 až 20 %. Napríklad na kúpu 1 kg hovädzieho zadného musíme dnes v práci stráviť 1 hodinu a 18 minút, čo je o 7 minút dlhšie ako vlani. Viac než desatinu si dnes priplácame aj pri kúpe kuracie mäsa. Ušetriť dokážeme jedine pri bravčovom mäse, ktoré je lacnejšie ako pred rokom – o -3 až -6 %. Nájsť potraviny, ktorých ceny sú nižšie ako pred rokom, je takpovediac “umenie”. Okrem bravčového mäsa sú oproti vlaňajšku lacnejšie ešte jablká, a to zhruba o -6 %. Ostatné sledované potraviny nás vychádzajú viac ako vlani.

Pneumatiky: Zasypávajú tonami mikroplastov

Pri bežnej prevádzke sa každoročne na území Európskej únie uvoľní z pneumatík až 500 tisíc ton materiálu. Na prevoz uhlia rovnakej váhy by bola potrebná vlaková súprava dlhá z Bratislavy až po Nové Mesto nad Váhom. dTest pripravil rebríček 68 pneumatík z pohľadu množstva oderu, a na 14 dní sprístupňuje aj kompletné výsledky najnovšieho testu 32 letných pneumatík.

Bežné skúšky kvality zamerané na dezén pneumatiky neodhalia množstvo materiálu, ktoré sa oderie z celej gumy počas prevádzky. „Testovanie prebiehalo počas troch rokov súčasne s klasickými testami pneumatík. Zisťovalo sa, či existuje súvislosť medzi jazdnými vlastnosťami a množstvom odieraného materiálu“, dodáva Hana Hoffmannová s tým, že iba niektoré pneumatiky s nižšou mierou odierania vykazovali o niečo slabšie výsledky počas jazdy na snehu. Na mieru oderu pneumatík pôsobí celý rad faktorov. Väčšie množstvo mikroplastov sa obvykle vyprodukuje pri jazde v horských oblastiach. K vyššiemu oderu prispieva cesta s betónovým povrchom, teplo a mokrá vozovka. Vplyv má aj vyšší točivý moment motora, váha vozidla a tiež rýchlosť či štýl jazdy. Počas testov oderu pneumatík sa zo všetkých testovaných vzoriek v priemere uvoľnilo 120 gramov na 1.000 najazdených kilometrov. Odraté kúsky gúm sú zvyčajne väčšie ako 50 mikrometrov a ani pri menších rozmeroch obvykle nehrozí hlboké preniknutie do dýchacej sústavy človeka. Spoločne s inými mikroplastmi však predstavujú hrozbu pre kvalitu vody, pôdy a života v nich. 

Výsledky z Formuly 1: Test sa zameral na šesť rozmerov pneumatík – tri letné a tri zimné. Výsledky ukázali, že existujú kvalitné pneumatiky, ktoré v porovnaní s konkurenciou zaťažujú životné prostredie menším množstvom mikroplastov. Porovnanie súhrnných výsledkov značiek ukázalo, že najekologickejšie sú pneumatiky od výrobcov Michelin, Vredestein a Goodyear. Na opačnom konci tabuľky sa však umiestnili aj tri prémiové značky - Continental, Bridgestone a Pirelli. Pri pohľade na množstvo uvoľňovaných častíc by sa v prípade pneumatík Pirelli dalo s trochou zveličenia povedať, že táto značka napodobňuje svoje pneumatiky pre monoposty Formuly 1 aj v prípade tých, ktoré sú určené na bežnú jazdu.

utorok 29. marca 2022

Aktuálne: Pribúdajú otravy liekmi

Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) upozorňujú na zvýšený počet detí úmyselne intoxikovaných liekmi. Na Oddelení urgentného príjmu počas minulého týždňa prijali štyri deti úmyselne intoxikované liekmi s obsahom paracetamolu, ako aj v kombinácii s inými liekmi. V mesiaci marec hospitalizovali štyri deti intoxikované paracetamolom. 

,,Intoxikácia paracetamolom je nebezpečná v tom, že v úvode nemusia byť prítomné žiadne symptómy, k ich rozvoju môže prísť až po 24 hodinách, čo už je moment, kedy pečeň môže byť natrvalo poškodená", uviedol na sociálnej sieti lekár Jakub Gécz z urgentného príjmu. Symptómy sú prevažne gastrointestinálne – bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie. Niekedy deti užijú paracetamol aj v kombinácii s inými účinnými látkami, napríklad kofeínom, kedy hrozí aj otrava kofeínom a deti pociťujú búšenie srdca, majú závrate, kŕče, poruchy vedomia a iné symptómy.

Úmyselné intoxikácie liekmi, prípadne v kombinácii s inými látkami, majú vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu a slovenskí lekári ich sledujú už u detí od 12 rokov, ktoré ich užijú s úmyslom ublížiť si. S úmyselnými otravami paracetamolom sa lekári podľa NÚDCH stretávali aj v minulosti, bolo to však jedno dieťa mesačne.

EU: Ako zmierniť vysoké ceny energií

Po samite vo Versailles predložila 
Európska komisia legislatívny návrh, v ktorom od členských štátov vyžaduje, aby k 1. novembru 2022 zabezpečili naplnenie podzemných zásobníkov plynu na 80 % kapacity a v nasledujúcich rokoch na 90 %. Komisia je pripravená zriadiť pracovnú skupinu pre spoločný nákup plynu na úrovni EÚ. Členské štáty navrhli viacero potenciálnych núdzových opatrení aj na obmedzenie dosahu vysokých cien elektriny.

Prevádzkovatelia zásobníkov a úložísk plynu by vnútroštátnym orgánom mali nahlasovať úrovne naplnenia. Členské štáty by následne mali mesačne monitorovať úrovne naplnenia a podávať Euróspkej komisii správy. Zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou na zaistenie bezpečnosti dodávok. Novou povinnou certifikáciou všetkých prevádzkovateľov zásobníkov sa predíde potenciálnym rizikám vyplývajúcim z vonkajšieho vplyvu. Prevádzkovatelia, ktorí certifikáciou neprejdú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly zásobníkov plynu v EÚ. Navyše aj ukončenie činnosti zásobníka plynu bude podmienené súhlasom vnútroštátneho regulačného orgánu. Komisia navrhuje podporiť dopĺňanie zásobníkov plynu v EÚ poskytnutím 100 % zľavy z kapacitných prepravných taríf na vstupných a výstupných miestach do zásobníkov.

Na riešenie vysokých cien elektriny neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Dôvodom sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia energetických sietí. Dôležité je riešiť základné príčiny súčasných vysokých cien elektriny prijatím spoločných európskych opatrení na trhu s plynom. V máji predloží Európska komisia podrobný plán REPowerEU a posúdi možnosti optimalizácie koncepcie trhu s elektrinou. Takisto je pripravená navrhnúť plán EÚ na úsporu energie. Zvažuje tiež poskytnúť členským štátom usmernenia, ako čo najlepšie využiť cielené výnimky pre jednotlivé krajiny podľa smernice o zdaňovaní energie.

Aktuálne: Nové ceny za vodu

Od 1. apríla 2022 mení Bratislavská vodárenská spoločnosť cenu vodného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 eura za kubický meter (m3) bez DPH, respektíve 1,2464 eura za m3 s DPH. Cena za stočné sa zatiaľ nemení.

Zmena ceny za vodu vstupuje do platnosti 1. apríla tohto roku. V termíne od 1. do 10. apríla t. r. by mali zákazníci vykonať na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet. Môžu ho následne oznámiť priamo cez zákaznícky portál spoločnosti on-line, alebo osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre spoločnosti. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

Ak zákazník nenahlási stav vodomeru v určenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Prebehne automaticky a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody.

Upozorňujeme: Lieky z internetu

Na podvodné internetové stránky, ktoré ponúkajú rôzne zázračné produkty a neoverené lieky, upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Na zvýšenie dôveryhodnosti používajú logá aj označenia štátnych inštitúcií či súkromných spoločností, alebo sa skrývajú za všeobecné pomenovania ako „vedci z prestížnej univerzity“ či fiktívne percentá účinnosti produktov.

Pri objednávke “zázračných prípravkov“, ktoré majú rýchlo dopomôcť k zdraviu, môžete nielen prísť o peniaze za zbytočný a neúčinný produkt, ale ohroziť aj svoje zdravie. Odporúča sa preto vopred konzultovať ich užívanie s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že lieky viazané na lekársky predpis sa vydávajú výhradne v lekárni na základe lekárskeho predpisu. Rovnako tak aj na kúpu voľnopredajných liekov rezort odporúča využívať iba sieť tzv. kamenných lekární alebo schválených internetových lekární. Autorizované internetové lekárne majú na svojich stránkach znázornené zelené logo a po kliknutí ste automaticky presmerovaní na webovú stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv so zoznam subjektov s povolením na internetový výdaj (predaj).

V žiadnom prípade sa neodporúča nakupovať lieky prostredníctvom inzerátov, sociálnych sietí alebo od fyzických osôb! Pri zaobstaraní z iných zdrojov môže ísť o produkty s neistým pôvodom a zložením, o falšované lieky alebo produkty s nedodržanými podmienkami skladovania. Nákupom takýchto produktov riskujete svoje zdravie.

Ako rozpoznať podvodnú webovú stránku
• Webová (internetová) stránka – overte si, či obsahuje kontakt a informácie o prevádzkovateľovi webu, všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, spôsoby platby či spôsoby doručenia tovaru a pod. Podvodné stránky zvyčajne neuvádzajú žiadne kontaktné údaje.
• Gramatika webovej (internetovej) stránky - veľa gramatických a štylistických chýb môže byť spôsobených automatickým on-line prekladom textu z iného jazyka.
• Hodnovernosť autora – identitu a dôveryhodnosť autora je možné preveriť z iných zdrojov.
• Kvalita zdrojov – uvedené zdroje nie sú v rozpore s tvrdeniami v danej webovej (internetovej) stránke a použité tvrdenia majú oporu vo vedecky overených alebo overiteľných dátach.
• Zamyslite sa – legitímna webová (internetová) stránka sa vás nesnaží zmanipulovať a neponúka „zázraky na počkanie.“

pondelok 28. marca 2022

GDPR: Cookie lišta v rozpore?

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR. Ak nadobudne rozhodnutie právoplatnosť, bude mať vplyv aj na slovenských prevádzkovateľov webov. Téma tzv. „cookies“ je na Slovensku dlhodobo podceňovaná, a to aj napriek tomu, že sa týka prakticky všetkých prevádzkovateľov webov. Na čo sa teda máme pripraviť?

V Slovenskej republike upravuje cookies zákon o elektronických komunikáciách, ktorý okrem iného implementuje ePrivacy smernicu Európskej únie. Tá podmieňuje marketingové využívanie cookies súhlasom používateľa. Až v minulom roku však boli zavedené sankcie za porušenie pravidiel cookies, ktoré v slovenskej legislatíve takmer 20 rokov chýbali. Prekvapivá je však ich výška - až do 10 % z obratu. Pokuta tak môže v tomto prípade presiahnuť aj výšku sankcie podľa GDPR, ktorá je v najvyššej sadzbe 4 % z celkového svetového ročného obratu s limitom 20 miliónov eur. Naopak, pri „nepodnikateľoch“ môže byť uložená maximálne pokuta vo výške do 20.000 eur. „Pri zásahoch do súkromia nie je dôležité, či ich robí fyzická alebo právnická osoba alebo či má status podnikateľa, podstatný je dopad porušenia na práva dotknutých osôb. Znenie zákona upravujúce sankcie pre podnikateľov a nepodnikateľov rozdielne bude skôr motiváciou pre obchádzanie zákona“, zhodnotil zavedenie sankcií advokát Jakub Berthoty.

Väčšina prevádzkovateľov nemá čas ani dostatočné vedomosti na riešenie úpravy cookies a volia jednoduché riešenie formou externého dodávateľa rozhrania. Medzi najznámejších poskytovateľov v EÚ patrí spoločnosť IAB Europe so svojím systémom získavania súhlasu Transparency & Consent Framework (TCF). Známe cookie lišty využíva v EÚ až 80 % prevádzkovateľov webov, vrátane gigantov ako Google, Microsoft či Amazon. Cieľom je informovať používateľov o oprávnených záujmoch inzerentov a súčasne získavať súhlas používateľov so spracovaním osobných údajov v systéme real - time bidding (RTB)*. Podľa belgického dozorného orgánu sú však cookie lišty v rozpore s GDPR. IAB Europe bola uložená aj pokuta vo výške 250 tisíc eur a povinnosť vymazať všetky údaje zhromaždené s využitím TCF. V zmysle rozhodnutia TCF totiž okrem iného nezabezpečuje bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, nepoužíva platný právny základ a neinformuje používateľov o tom, ako budú ich osobné údaje ďalej spracúvané. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže IAB Europe podalo odvolanie. Ak však bude neúspešné, budú osobné údaje, ktoré prostredníctvom TCF zhromaždili prevádzkovatelia v EÚ, spracúvané nezákonne, a teda budú musieť byť vymazané. Prevádzkovatelia by mali zvážiť komplexný audit využívania cookies zameraný na to, ktoré osobné údaje skutočne potrebujú a ktoré údaje postačujú aj v anonymizovanej forme, a teda nepodliehajú GDPR. Audit by mal tiež jasne určiť, aké právne základy sú vhodné na príslušné spracúvanie osobných údajov a či využívaný súhlas spĺňa zákonné podmienky.

*RTB je sieť partnerov, ktorá umožňuje zlepšiť predaj reklamného priestoru prostredníctvom využívania dát v reálnom čase a personalizovanej (behaviorálnej) reklamy. Na predaj a nákup reklamného priestoru používa okamžitú automatizovanú on-line aukciu, kde používateľ vstúpi na webovú stránku alebo do aplikácie, ktorá obsahuje reklamný priestor, čím sa aktivuje sa automatizovaný on-line aukčný systém. Tisícky inzerentov ponúkajú v reálnom čase cenu za cielenú reklamu, špecificky prispôsobenú profilu dotknutej osoby. Denne sa takto vydražia miliardy inzerátov.

Radíme: Chyby pri daňovom priznaní

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné venovať pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela či manželku. Ak daňovník počas roka poberal tzv. pandemický rodičovský príspevok, za toto obdobie nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. Ak ste už podali chybne vyplnené daňové priznanie, do 31.03.2022 môžete podať opravné daňové priznanie. 

Rodičia mohli počas minulého roka v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten však nemá vplyv na uplatnenie NZČD na manžela či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ak sa napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Poberanie rodičovského príspevku alebo tzv. pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie tejto podmienky.

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti je rozhodujúca aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Na tieto účely sa ním rozumie len príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok. Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.


Upozorňujeme: Koniec odvodovej úľavy

Zamestnávatelia na Slovensku si pri platení poistného mohli do konca februára 2022 uplatniť tzv. odvodovú úľavu za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov, alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Táto výnimka sa však od 1. marca 2022 skončila a vzniká povinnosť prihlásiť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do Sociálnej poisťovne, resp. odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil.

Najneskôr do 2. apríla 2022 majú zamestnávatelia na Slovensku voči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
 • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára 2022 a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022,
 • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári 2022 a skončí pred 1. aprílom 2022 a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.
Zamestnávateľ prihlasuje / odhlasuje zamestnancov na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.

piatok 25. marca 2022

Joga: Čo robiť a nerobiť pri meditácii

Pri rýchlom životnom tempe je mimoriadne dôležité nachádzať spôsoby, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so stresom. Všímavosť, resp. všímavý stav mysle (z angl. mindfulness), sa často využíva ako terapeutická technika. Ide o duševný stav, ktorý dosiahnete zameraním vedomia na prítomný okamih, pri ktorom si uvedomujete a prijímate svoje pocity, myšlienky a telesné vnemy. Ukázalo sa, že meditácia a joga podporujú všímavosť (mindfulness), ktorá má potenciál zlepšiť príznaky depresie, úzkosti a dokonca aj kognitívne schopnosti. Tzv. mindfulness cvičenia môžu pomôcť so sústredením, stresom a postojom, najmä ich kombináciou s pravidelným cvičením a správnou životosprávou. 

„Niekedy po dlhom dni je mojou cestou k relaxu nenáročné joga cvičenie. Joga však môže byť aj skvelým spôsobom, ako deň začať – vďaka niekoľkým jednoduchým joga cvikom si viete vyčistiť myseľ a pozitívne sa naladiť na celý deň“, hovorí Samantha Clayton. Podľa organizácie John Hopkins Medicine prináša joga mnohé benefity: zlepšenie sily, rovnováhy a flexibility, úľavu od bolesti chrbta, zmiernenie príznakov artritídy, podporuje zdravie srdca, pomáha zlepšiť spánok, prináša pocit väčšej energie a lepšej nálady, pomáha zvládať stres a lepšie sa o seba starať. Vyhradiť si len desať minút denne na cvičenie jogy vám môže pomôcť vytvoriť si rituál na uvoľnenie mysle a tela, aby ste mohli čeliť vašim výzvam s väčším pokojom a ľahkosťou.

Praktické meditačné tipy podľa Samanthy Clayton:
1. Nemyslite si, že na meditáciu potrebujete úplne tiché a odľahlé miesto. V reálnom svete, a najmä doma s deťmi alebo v kancelárii, je nájdenie takéhoto miesta takmer nemožné.
2. Snažte sa odstrániť všetky kľúčové rušivé vplyvy, ako sú telefóny, displeje (monitorov alebo notebookov) či veľmi hlučné priestory. Jednoducho otočte kancelársku stoličku od monitora alebo ak ste doma, zatvorte sa napríklad v spálni či do inej miestnosti, kde môžete byť sami.
3. Nepresviedčajte sa, že potrebujete nejaké špeciálne vybavenie, ako je podložka na cvičenie, deka či iné pomôcky, pretože meditovať môžete kdekoľvek. Čím menej sa spoliehate na veci okolo seba, tým ľahšie si nájdete chvíľku na meditáciu, nech ste kdekoľvek.
4. Snažte sa sedieť alebo ležať na pohodlnom mieste, kde sa cítite príjemne. Vytvorte si prostredie pre meditáciu. Oči môžete mať otvorené aj zatvorené – dôležité je robiť to, čo vám vyhovuje.
5. Nenúťte sa do určitého štýlu dýchania (nosom, do brucha a pod.). Môže to mať spočiatku aj odpudivý účinok alebo dokonca vyvolať pocit ľahkej závrate. Na technike dýchania môžete začať pracovať, keď sa viac zžijete s meditáciou a budete sa pri nej cítiť pohodlne.
6. Sústreďte sa na svoj dych. Vnímajte, ako vzduch vchádza do vášho tela a ako z neho vychádza. Uvedomujte si svoj dych a to, ako ho cítite. Jednoducho vnímajte daný okamih.
7. Nenechajte mysľou prúdiť negatívne myšlienky, ani sa nezaťažujte tým, čo všetko ešte potrebujete vybaviť.
8. Presmerujte svoju pozornosť od denných vybavovačiek späť na svoj dych. Kedykoľvek sa vám tieto myšlienky začnú vkrádať do mysle, prijmite ich na vedomie a nechajte ich plynúť preč.
9. Nemajte dlhý zoznam afirmácií či cieľov, na ktoré myslíte alebo ktoré si hovoríte nahlas. 
10. Majte jedno alebo dve kľúčové slová, ktoré vám pomáhajú uvoľniť sa alebo vás vedú k pozitívnemu
pocitu bytia.
„Usilujte sa praktizovať vedomú všímavosť (resp. mindfulness) a dýchanie počas celého dňa. Nezabúdajte, že meditácia sa považuje za formu cvičenia, rovnako ako joga. Na to, aby ste pocítili jej plné upokojujúce účinky, ju potrebujete konzistentne praktizovať. Avšak nebuďte na seba príliš prísni, ak vás raz za čas ovládne život“, dodáva Samantha Clayton.

EU: Riešenia energetickej krízy

V Európskom parlamente prebehla diskusia so zástupcami Európskej komisie a Rady o plánoch na zavedenie spoločných európskych opatrení pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. V úvode rozpravy boli predstavené najnovšie návrhy exekutívy EÚ, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok plynu na nasledujúcu zimu, zmierniť dosah rastu cien energií na domácnosti a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov. 

Hoci Európania momentálne nečelia bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti dodávok ropy a plynu, väčšina europoslancov podporila rýchlejšie zavádzanie využívania obnoviteľných zdrojov v snahe zvýšiť nezávislosť Európy od ruských fosílnych palív. Niektorí vyzvali členské štáty EÚ na zníženie zdaňovania energií a požadovali oddelenie cien elektriny a plynu. Iní sa zamerali na dôsledky špekulácii na trhu s energiami, zdôraznili potrebu znižovania spotreby a navrhli dodatočné zdanenie energetických spoločností, ktoré profitovali na rastúcich cenách.

Európska komisia tento týždeň predložila nový legislatívny návrh, ktorý by mal pred budúcou zimou zaistiť naplnenie podzemných zásobníkov plynu aspoň na 80 % a v nasledujúcich rokoch až na 90 % ich kapacity. Zverejnila tež oznámenie, v ktorom vymenúva možnosti intervencie na trhu na európskej aj vnútroštátnej úrovni a popisuje ich výhody a nevýhody. Exekutíva EÚ v nadväznosti na ruskú inváziu na Ukrajinu načrtla ešte 8. marca plán na zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív, počnúc plynom, v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. REpowerEU navrhuje viacero opatrení, ktoré reagujú na rastúce ceny energií v Európe a ktoré by zároveň mali zaistiť doplnenie zásob plynu na ďalšiu zimu.

6G: Evolučné kontinuum

Úspešné smerovanie k 6G vyžaduje, aby bol vývoj základných technológií v súlade s vývojovým cyklom ľudského správania, spoločnosti a techniky, pretože sa navzájom ovplyvňujú a tvoria evolučné kontinuum. Vízia „automatizácia života“ (Automating Life) je preto založená na spojení cloudových, sieťových a AI (umelá inteligencia) technológií a systému hodnôt ako rovnoprávnosť, udržateľnosť a dôvera.


Pod vedením profesora Franka Fitzeka z Technickej univerzity v Drážďanoch pracuje Centrum pre hmatový internet s ľudskou interakciou (CeTI) a centrum 6G-life na tom, aby ľudia mohli v kvázi reálnom čase vstupovať do interakcie s kyberneticko-fyzickými systémami vo fyzickom alebo digitálnom svete prostredníctvom inteligentných komunikačných sietí (5G a pokročilejších). Umožnenie tohto typu interakcie podporí spravodlivý prístup do vzdialených prostredí pre ľudí rôzneho pohlavia, veku, pôvodu alebo fyzických obmedzení. Má tiež potenciál demokratizovať prístup k zručnostiam a odborným znalostiam, rovnako ako k výsledkom špičkového výskumu v oblasti udržateľnosti, bezpečnosti, odolnosti a latencie. Spojenie cloudu, sietí a umelej inteligencie zohráva u 6G kľúčovú úlohu. Zásadný význam preto majú nové koncepty distribuovaných systémov, správy dát a výpočtových prostriedkov. Katedra telekomunikačných sietí na Technickej univerzite v Berlíne pod vedením profesora Falka Dresslera  vyvíja nové riešenia pre budúce virtuálne edge computing, strojové učenie a siete a distribuovanú správu dát v ére 6G.

Akademické granty uľahčia výskum v rámci projektu automatizácie života v zhode s iniciatívou Digital Equity Grid Innovation (TETRA), ktorú spoločnosť VMware iniciovala v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE FNI a kanadskou Mitacs. „Toto evolučné kontinuum – teda to, ako sa ľudia menia, technológie vyvíjajú a spoločnosť reaguje – je spôsob, akým VMware smeruje k 6G – podporou technológií zameraných na ľudské potreby, ktoré napríklad skvalitňujú a zachraňujú životy, ale čo je dôležitejšie, umožňujú ľuďom rásť s technológiami as ich pomocou tak, ako si želajú – nie tak, ako im to technológie diktujú“, dodal Kaniz Mahdi.

Trend: Investície do technológií

Digitálne technológie sú v 21. storočí nevyhnutnou súčasťou podnikania a nedávno sa odhadlo, že 70 % firiem už má stratégiu digitálnej transformácie: či už ide o investovanie do kvantového počítača, prechod na 5G alebo používanie umelej inteligencie. Prirodzene rôzne podniky majú pri investovaní do technológií rôzne priority.

So zámerom zistiť, o ktoré digitálne technológie sa zaujímajú majitelia firiem a ktoré krajiny najviac investujú do nových technológií, uskutočnil WalkMe.com prieskum medzi 1.303 vlastníkmi firiem a analyzoval výdaje krajín, kam a kým investujú peniaze ako aj analýzu údajov z indexu digitálnej budúcnosti 2021-22. Podľa výsledkov je najväčší záujem investovať do 5G, keďže 32,9 % respondentov si vybralo novú technológiu vysokorýchlostného pripojenia za svoju primárnu oblasť investícií. Nie je to žiadnym prekvapením, pretože 5G je teraz k dispozícii v 112 krajinách po celom svete a dostupnosť 5G aktuálne pokrýva 49,2 % územia USA. Na druhom mieste je internete vecí (IoT), pričom 21,9 % účastníkov si túto oblasť zvolilo za svoju primárnu investíciu. Technológia IoT (Internet of Things) zahŕňa akékoľvek fyzické zariadenia, ktoré možno pripojiť k internetu – od lietadiel po počítače a žiarovky až po detské hračky. Umelá inteligencia (AI) zaujala tretie miesto so 14,5 % záujemcov o investovanie. Sektor AI rýchlo rastie vo forme samoriadiacich áut, inteligentných vysávačov, hlasovo ovládaných asistentov (napr. Alexa a Google Home) a veľa ďalších.

WalkMe.com tiež analyzoval najnovšie údaje z indexu Digital Future Index, ktorý zoradil krajiny podľa ich výdavkov na technológie vrátane umelej inteligencie, tzv. imersiv technológií, blockchainu a internetu vecí. Spojené štáty americké sú krajinou, ktorá najviac investuje do digitálnych technológií a celosvetovo investuje najviac peňazí v každej kategórii, pričom prvenstvo patrí AI (Artificial Intelligence) a investície krajiny do AI už celkovo presiahli 71 miliárd libier. Na druhom mieste je Čína, ktorá tiež investovala väčšinu svojich peňazí do AI vo výške viac než 34 miliárd libier. Spojené kráľovstvo je celosvetovo na treťom mieste a na prvom mieste v Európe. Odhaduje sa, že investovalo celkovo 10,4 miliardy GBP na digitálne technológie, pričom najviac peňazí patrilo AI ( 1,3 miliardy GBP ). Izrael je celosvetovo štvrtý, pokiaľ ide o AI a Immersive Tech (virtuálna realita), a piate miesto v oblasti IoT technológií. Švajčiarsko je na štvrtom mieste v DLT (Blockchain) a na piatom mieste v Immersive Tech.           

štvrtok 24. marca 2022

EU: Osobné dôchodky

V Európskej únii vstúpilo do platnosti nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo prijaté v roku 2019. Má byť oporou pre nový dobrovoľný celoeurópsky systém sporenia na odchod do dôchodku, ktorý bude môcť ponúkať široká škála finančných inštitúcií v celej EÚ.
 

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, označovaný aj skratkou PEPP, je nosným prvkom akčného plánu Európskej komisie na posilnenie únie kapitálových trhov. Bude k dispozícii ako doplnok k verejným a zamestnaneckým dôchodkovým systémom popri existujúcich vnútroštátnych súkromných dôchodkových systémoch. Sporiteľom na dôchodok ponúkne väčší výber, výhody plynúce z intenzívnejšej hospodárskej súťaže, väčšiu transparentnosť a flexibilitu pri voľbe jednotlivých možností produktu. Poskytovatelia PEPP budú mať prospech z jednotného trhu s PEPP a z uľahčenej cezhraničnej distribúcie, čo im umožní združovať aktíva a má viesť k úsporám z rozsahu.

Návrh týkajúci sa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ktorý Európska komisia predložila v júni 2017, je súčasťou jej akčného plánu na posilnenie únie kapitálových trhov. Nariadenie o PEPP bolo schválené a prijaté 25. júla 2019. Má prispieť k budovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami, rozšíriť možnosti poskytovateľov ponúkať osobné dôchodkové produkty cezhranične a poskytnúť spotrebiteľom konkurencieschopnú alternatívu sporenia na dôchodok.

SR: Prvá fotka bábätka

Zaujímavý projekt Prvá fotka bábätka sa aktuálne realizuje  v desiatich nemocniciach na Slovensku a ročne sa rodičom predčasne narodených detí takto odovzdá 1.000 fotiek s povzbudivým nápisom: „Gratulujeme, narodil sa vám bojovník!“

Predčasný pôrod znamená, že bábätko nie je pripravené na život vonku. Úloha neonatológov preto od prvých momentov spočíva v poskytnutí špeciálnej a intenzívnej starostlivosti bábätku, v zabezpečení jeho životných funkcií a v riešení prípadných ťažkostí. Závažnosťou celej situácie sa stráca krása prvého stretnutia matky so svojím dieťatkom, keďže mamy po predčasnom pôrode svoje dieťa nevidia bezprostredne po jeho príchode na svet, ale na túto chvíľu musí mama čakať niekoľko hodín až dní, keď to zdravotný stav bábätka a jej samotnej, umožňuje. OZ malíček preto v roku 2015 prišiel s projektom Prvá fotka bábätka s cieľom zblížiť rodičov s ich dieťatkom a byť ich prvým kontaktom na diaľku vo chvíľach dočasného odlúčenia. „Kartička s fotkou ich bábätka, ktorú mamy na pooperačnom oddelení dostávajú z rúk ošetrujúcich doktorov ich bábätka spolu so základnými informáciami o svojom bojovníkovi, im pomáha prekonať náročné chvíle po predčasnom pôrode. Táto fotografia navyše zmierňuje pocit odlúčenia a zhmotňuje chvíle počiatkov materstva, kým zdravotný stav dovolí mamičke ísť za jej dieťatkom osobne,“ približuje filozofiu projektu Ľubica Kaiserová. Skúsenosti rodičov od začiatku fungovania tejto praxe na oddeleniach sú, podľa jej slov, mimoriadne pozitívne, keďže prostredníctvom neho sa v prenesenom význame rodičom posiela aj sila, viera, nádej a odhodlanie bojovať v náročných prvých chvíľach po predčasnom pôrode a v prípade mám pomáhajú aj v podpore mliekotvorby, ktorá je u predčasne narodených detí mimoriadne dôležitá. 

Projekt je úspešne zavedený vo všetkých šiestich perinatologických centrách na Slovensku: v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach i v Martine. Funguje aj na štyroch neonatológiach: v Humennom, Poprade, v Trenčíne a na Kramároch. Tisícke párov rodičov tak každý rok lekári a lekárky spolu s prvou informáciou o bábätku prinášajú aj niečo, čo si väčšina z nich uchová po celý život - neoceniteľnú pamiatku na prvé hodiny života ich bojovníka. Kartička obsahuje okrem fotky a nápisu aj týždeň, v ktorom sa dieťatko narodilo, pôrodnú váhu predčasne narodeného bábätka, z ktorých mnoho nedosahuje ani 1 000 g, a dĺžku novorodenca. Pôvodné fotoaparáty nahradili tablety a vreckové́ tlačiarne, prostredníctvom ktorých zdravotník bábätko odfotí a následne je možné fotografiu kedykoľvek vytlačiť̌. 

Trend: Vyššie IT rozpočty

Podľa prieskumu spoločnosti N-able prudký rast kybernetických útokov vedie 7 z 10 malých a stredne veľkých spoločností (SMB), zákazníkov poskytovateľov riadených služieb (MSP), k zvýšeniu IT rozpočtov. Nárast útokov na svojich klientov registruje 82 % poskytovateľov.

Nová správa State of the Market: The New Threat Landscape vychádza z odpovedí 500 respondentov z viacerých amerických a európskych MSP spoločností. Report sa okrem iného zaoberal aj zmenou pracovných zvyklostí v dôsledku epidémie COVID-19 a následnou zmenou aktivít kybernetických útočníkov. Konštatuje, že s kontinuálnym vývojom hrozieb v kybernetickej bezpečnosti musia MSP držať krok s najnovšími trendmi tak, aby dokázali účinne ochrániť svojich zákazníkov. „MSP poskytovatelia zažili náročné obdobie pandémie, v priebehu ktorého museli zaistiť fungovanie infraštruktúr zákazníkov za úplne iných podmienok. Kybernetickí útočníci ale pracovali rovnako intenzívne, aby nové okolnosti dokázali využiť vo svoj prospech. MSP firmy potrebujú pochopiť, ako sa vyvíjajú najrôznejšie bezpečnostné hrozby, a na základe toho vylepšiť ochranu svoju aj svojich zákazníkov pomocou dostupných MSP nástrojov“, povedal David Kinon.

Najzaujímavejšie zistenia:
 • 82 % MSP registruje nárast útokov na svojich zákazníkov, a to v priemere z 8 na 14 útokov mesačne.
 • Mnohí zákazníci využívajú iba základné prvky IT bezpečnosti ako napr. automatizované zálohovanie, ďalšie kľúčové nástroje ale chýbajú. Väčšina MSP ponúka klientom dvojfaktorovú autentizáciu, avšak iba 40 % si ju inštaluje na svoje vlastné systémy. 
 • Najčastejšími útokmi sú (v tomto poradí) phishing, DDoS a ransomvér. 
 • Ako následok úspešného útoku na zákazníkov uvádza viac ako 50 % MSP finančné straty, 46 % stratu zákazníkov, 45 % zníženie reputácie a 28 % stratu dôvery zákazníkov.
 • 70 % SMB zákazníkov sa chystá zvýšiť svoje rozpočty na IT bezpečnosť, priemerný plánovaný rast rozpočtov je 7 %, čo pre MSP poskytovateľov predstavuje zaujímavú príležitosť.
 • Jedným z kľúčových odporúčaní na zmiernenie rastúcich rizík je automatizácia kritických oblastí IT bezpečnosti.

Aktuálne: Platiť kartou, v hotovosti či mobilom?

Veľa ľudí radšej volí zaužívaný spôsob, a to aj pri platení. Viac ako polovica Slovákov v kamenných predajniach uprednostňuje úhradu platobnou kartou so zadávaním PIN. Navyše, traja z desiatich preferujú platenie v hotovosti. Na druhej strane, z roka na rok pribúda kupujúcich, ktorí platia mobilnými telefónmi, je ich približne 16 percent. Dvaja zo sto v súčasnosti platia hodinkami. 

Drvivá väčšina Slovákov dnes vlastní minimálne jednu platobnú kartu, či už debetnú alebo kreditnú, mnohí majú obe. Hojne ich využívajú aj pri platení v klasických obchodoch. Najviac Slovákov - takmer 53 percent – v nich platí platobnou kartou a zároveň zadáva PIN. Predovšetkým mladšie generácie preferujú skôr bezkontaktné platobné techniky. Úhrady pomocou Google Pay alebo Apple Pay v mobilnom telefóne využíva približne 16 percent a platenie hodinkami preferujú 2 percentá respondentov. Hoci čoraz menej ľudí pri pokladniach v obchodoch vyberá z peňaženky hotovosť, stále sa medzi nami nájde približne 30 percent takých, ktorí najviac veria práve plateniu fyzickými peniazmi. Podľa prieskumu takmer 40 percent ľudí bez maturity uprednostňuje práve platby v hotovosti.

Platiť mobilným zariadením, či už mobilom, tabletom alebo smart hodinkami je veľmi jednoduché všade tam, kde je platobný terminál, napríklad za nákup v potravinách, tankovanie na čerpacej stanici či v obchode s oblečením. Takto jednoducho sa dajú vybaviť aj úhrady na samoobslužných termináloch umožňujúcich bezkontaktné platby, napr. aj za parkovanie či cestovné lístky. Samozrejmosťou sú tiež nákupy cez internet u obchodníkov, ktorí akceptujú Google Pay a Apple Pay a tiež vyberanie hotovosti z bezkontaktných bankomatov. „Zrejme najväčšiu výhodou platenia mobilom je jeho jednoduchý spôsob. Takto vôbec so sebou nemusíte nosiť peňaženku či platobnú kartu alebo pri on-line nakupovaní si nemusíte sadať za počítač. Nosiť so sebou mobil takmer všade je pritom v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou. Karta digitalizovaná v mobile je pritom bezpečnejšia a viac chránená ako ktorákoľvek bežná platobná karta“, hovorí Alessandro Villa.

Aj vplyvom koronavírusu sa značná časť nakupovania presunula do on-line priestoru. Väčšina Slovákov je opatrných v prípade nákupov na internete, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ s ním nemajú doterajšiu skúsenosť. Podľa prieskumu si traja z desiatich opýtaných vždy overujú dôveryhodnosť e-shopu v prípade, že sa v ňom chystajú nakupovať prvýkrát, ďalších viac ako 40 percent ľudí si ho preveruje vo väčšine prípadov. Najviac pritom sledujú hodnotenia iných zákazníkov (58 %), do úvahy berú odporúčania od známych (34 %) alebo kontrolujú, či je na webovej adrese ikona zámku. Takmer polovica opýtaných si pri neznámom e-shope radšej nechá tovar poslať na dobierku.

streda 23. marca 2022

EU: Posilnenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Novými pravidlami Európskej komisie sa majú zriadiť spoločné opatrenia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Európskej únie. Cieľom je posilniť ich odolnosť a schopnosť reagovať na kybernetické hrozby a incidenty a zabezpečiť odolnú a bezpečnú verejnú správu EÚ v kontexte množiacich sa škodlivých kybernetických činností v globálnom prostredí.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rastúcimi geopolitickými výzvami je nevyhnutné, aby sme ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti pristupovali spoločne. Preto komisia navrhla nariadenie o kybernetickej bezpečnosti a nariadenie o informačnej bezpečnosti. Stanovením spoločných priorít a rámcov tieto pravidlá ešte viac prehĺbia medziinštitucionálnu spoluprácu, minimalizujú vystavenie riziku a posilnia bezpečnostnú kultúru EÚ.

Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti
Navrhovaným nariadením o kybernetickej bezpečnosti sa vytvorí rámec správy, riadenia a kontroly rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vytvorí sa nová medziinštitucionálna rada pre kybernetickú bezpečnosť, posilnia sa spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a podporí sa pravidelné posudzovanie vyspelosti a lepšia kybernetická hygiena. Zároveň sa rozšíri mandát tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach (CERT-EU), ktorý bude slúžiť ako centrum na výmenu spravodajských informácií o hrozbách, koordináciu reakcie na incidenty a ako ústredný poradný orgán a poskytovateľ služieb.

Kľúčové prvky návrhu nariadenia o kybernetickej bezpečnosti:
 • Posilniť mandát tímu CERT-EU a poskytnúť zdroje potrebné na jeho plnenie.
 • Požadovať od všetkých inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, aby:
 • mali rámec správy, riadenia a kontroly rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 • vykonávali základné kybernetickobezpečnostné pravidlá na riešenie zistených rizík,
 • realizovali pravidelné posúdenia vyspelosti,
 • vytvorili plán na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti schválený svojím vedením,
 • bez zbytočného odkladu zdieľať s tímom CERT-EU informácie týkajúce sa incidentov.
 • Zriadiť novú medziinštitucionálnu radu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá bude riadiť a monitorovať vykonávanie nariadenia a usmerňovať CERT-EU,
 • Premenovať CERT-EU – „tím reakcie na núdzové počítačové situácie“ na „centrum kybernetickej bezpečnosti“ v súlade s vývojom v členských štátoch a na celom svete, ale z dôvodu rozpoznania názvu ponechať skratku „CERT-EU“.
Nariadenie o informačnej bezpečnosti
Navrhovaným nariadením o informačnej bezpečnosti sa vytvorí minimálny súbor pravidiel a noriem v oblasti informačnej bezpečnosti pre všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ s cieľom lepšie a konzistentne chrániť informácie pred vyvíjajúcimi sa hrozbami. Tieto nové pravidlá poskytnú stabilný základ pre bezpečnú výmenu informácií medzi všetkými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ a s členskými štátmi. Budú vychádzať zo štandardizovaných postupov a opatrení na ochranu informačných tokov.

Kľúčové prvky návrhu nariadenia o informačnej bezpečnosti:
 • vytvoriť účinnú správu s cieľom podporiť spoluprácu vo všetkých inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ, konkrétne medziinštitucionálnu koordinačnú skupinu pre informačnú bezpečnosť,
 • vypracovať spoločný prístup na kategorizáciu informácií na základe úrovne dôvernosti,
 • modernizovať politiky v oblasti informačnej bezpečnosti vrátane digitálnej transformácie a práce na diaľku,
 • zefektívniť súčasné postupy a dosiahnuť väčšiu kompatibilitu medzi príslušnými systémami a zariadeniami.

Aktuálne: Priemerne 2 - 4 bezpečnostné aplikácie

Podľa prieskumu GFI Software medzi partnermi spoločnosti v ČR a na Slovensku (február 2022) za posledný rok lokálne firmy posilnili svoju IT bezpečnosť najviac v oblastiach firewallu / VPN sietí, ochrany emailov a softvérovej zraniteľnosti. Respondenti, ktorí dodávajú riešenia hlavne do segmentu malých a stredných firiem (SMB), uviedli, že ich zákazníci najčastejšie prevádzkujú 2 až 4 bezpečnostné aplikácie. 

Prevažuje stále záujem o perpetuálne licencie, hoci je už vidieť zreteľný posun k modelu predplatného a cloudových služieb. Hlavným dôvodom preferencie perpetuálneho modelu je úspora nákladov na softvér, zásadnou nevýhodou sú potom z dlhodobého hľadiska chýbajúce aktualizácie a postupná zastaranosť systémov.

Zaujímavé zistenia z prieskumu:
 • Firmy sa v poslednom roku najčastejšie posilňovali o riešenia firewallu/VPN (35,2 %), ochrany emailov (24,5 %), patch managementu (15,7 %) a správy hesiel (15,7 %).
 • 79 % SMB firiem využíva v priemere 2 - 4 samostatné aplikácie IT bezpečnosti, jedinú používa 16 % a 5 - 8 riešení 5 %.
 • Perpetuálne softvérové licencie preferuje 59,8 % firiem, model predplatného využíva 23,5 % a cloudové služby 13,7 % firiem. Zostávajúce 3 % preferujú open source.
 • Faxovanie využíva necelých 7 % podnikov, hlavne väčších organizácií, a to výhradne iba formou digitálneho faxovania či faxovania ako služby.
„České a slovenské spoločnosti reagujú na nové hrozby posilňovaním ochrany svojich kľúčových infraštruktúr. Avšak prieskum tiež ukázal, že sa stále veľká časť firiem spolieha na riešenia bez kontinuálnej údržby, čo môže byť pomerne nebezpečné v situácii, kedy nové riziká vznikajú veľmi rýchlo a vyžadujú aktualizáciu bezpečnostných nástrojov“, upozornila Marie Baranová.

SR: Najväčšie záväzky majú Bratislavčania

Priemerný dlh slovenských dlžníkov so záväzkami po splatnosti sa mierne zvýšil. Zatiaľčo v roku 2020 išlo priemerne o 2.500 eur, v minulom roku sa priemerná výška záväzku slovenských dlžníkov zvýšila na necelých 2.700 eur. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch majú dlhy skôr muži (58 % dlžníkov), ktorí majú tiež trochu vyššie záväzky (v priemere takmer 3.000 eur). 

Podľa analýzy spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) najviac Slovákov s dlhmi po splatnosti pochádza z Košického kraja - 17 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2.400 eur. Nasleduje Nitriansky kraj so 16 % dlžníkov a priemerným dlhom 2.400 eur. Z Bratislavského kraja pochádza síce len 9 % dlžníkov, ale ich priemerný dlh po splatnosti je zároveň najvyšší – vyše 3.200 eur. Najmenej dlžníkov so záväzkami po splatnosti má Žilinský kraj (viac než 8 %) s priemerným dlhom 2.600 eur. „Z pohľadu vytvárania úspor a schopnosti splácať záväzky posledné dva roky stále považujeme za neštandardné. V minulom roku sa síce neopakoval taký rýchly rast úspor domácností ako v roku 2020, ľudia však naďalej viac zvažovali, či budú schopní platiť najnutnejšie výdavky, či budú mať prostriedky na pokrytie záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských úverov a viac si vytvárali finančné rezervy. Z našej analýzy opäť vyplynulo pozitívne zistenie, že je relatívne nízky podiel dlžníkov s dlhmi po splatnosti v najmladšej a naopak v najstaršej vekovej kategórii“, hovorí Jaroslava Palendalová.

Slováci majú finančné záväzky po splatnosti predovšetkým v produktívnom veku. Takmer 26 % slovenských dlžníkov je vo veku 35 až 54 rokov a ich priemerný dlh je 2.700 eur. Len necelé 1 % dlžníkov spadá do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Viac než 13 % dlžníkov je starších ako 65 rokov a priemerne dlžia takmer 1.700 eur. „Takmer polovica dlžníkov svoje záväzky zatiaľ ani nezačala splácať. Aj keď dlžník z nejakého dôvodu nemôže aktuálne splácať, je nutné, aby kontaktoval veriteľov, vysvetlil im situáciu a spoločne našli postup, ako takúto situáciu riešiť. Súčasne opakovane narážame na kumuláciu dlhov, takmer každý desiaty dlžník má viac než jeden dlh po splatnosti. V tomto roku už možno s istotou počítať so zdražovaním energií a v podstate všetkých nákladov na domácnosť. Ak sú ľudia už teraz v situácii, keď nezvládajú splácať svoje záväzky, mali by začať premýšľať, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie“, dodáva Jaroslava Palendalová.

On-line: Kalkulačka RPMN

Kalkulačku na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), pomocou ktorej si môžete prepočítať celkové náklady spojené s poskytnutím úveru, zverejnila na internete Národná banka Slovenska. Reaguje tak na skúsenosti z praxe, podľa ktorých postup pri výpočte RPMN sprevádza množstvo nejasností pri interpretácii zákonných pravidiel.

Kalkulačka na rpmn.nbs.sk zahŕňa prepočet RPMN pre bezúčelové aj viazané spotrebiteľské úvery. Možno ju použiť na kontrolný prepočet RPMN pre úverové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2022. Do kalkulačky sa zadávajú výlučne údaje dohodnuté v úverovej zmluve a v dokumentoch, ktoré sú súčasťou zmluvy. Správny výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) je dôležitou informáciou pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru, a preto je kľúčovým ukazovateľom na porovnanie výhodnosti ponúkaných úverov. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj poplatky, ktoré súvisia s úverom, napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru (ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku). Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

Ak je RPMN vypočítané nesprávne v neprospech spotrebiteľa, a takto je mu oznámené pri poskytnutí úveru zo strany banky alebo nebankového veriteľa, tak sa úver považuje za bezúročný a bezodplatný. Ak má teda spotrebiteľ v zmluve uvedené RPMN nižšie, než by malo byť, má povinnosť vrátiť len požičanú istinu a nemusí platiť úroky ani poplatky. Regulácia je na to, aby spotrebitelia neboli klamaní, že majú lacnejší úver, ako je v skutočnosti. Toto pravidlo jednak motivuje k očakávanej obozretnosti zo strany slušných poskytovateľov úverov, aby RPMN vypočítali správne, na druhej strane môže zvýšiť záujem spotrebiteľov overiť si, či neboli pri RPMN oklamaní. Ak sa tieto strany stretnú pred súdom pri spore o zaplatenie pohľadávky z úveru, je základným záujmom súdu overiť správnosť výpočtu RPMN.

RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom na porovnanie výhodnosti úverov. Okrem úrokovej miery zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, napr. poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou na získanie úveru za výhodnejších podmienok. Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje, koľko zaplatíte navyše oproti požičanej sume priemerne za rok, ak si úver zoberiete.

utorok 22. marca 2022

EU: Kybernetická odolnosť

Európska komisia pripravuje nový právny akt Európskej únie o kybernetickej odolnosti – European Cyber Resilience Act. Komisia plánuje jeho zverejnenie v druhej polovici tohto roka s cieľom doplniť už existujúci základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 25. mája 2022 vyplnením dotazníka na stránke ec.europa.eu.

Dotazník bude čoskoro dostupný aj v slovenskom jazyku. Odpoveď je možné zaslať v slovenčine alebo v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ. Verejnosť a zainteresované strany sa na konzultáciách môžu dozvedieť viac o budúcej legislatívnej práci a zároveň majú možnosť poskytnúť spätnú väzbu a odporúčania, ako porozumieť problematike, ktorú návrh rieši. Ich návrhy na zlepšenie kybernetickej odolnosti môžu mať vo výsledku vplyv aj na samotný právny akt.

Základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súčasnosti tvorí aktuálne platná a účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v únii (tzv. Smernica NIS) a tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií (Akt o kybernetickej bezpečnosti). Stratégia kybernetickej bezpečnosti pre digitálnu dekádu z roku 2020 avizovala vytvorenie nových horizontálnych pravidiel – spoločných európskych noriem kybernetickej bezpečnosti pre pripojené produkty a súvisiace služby, ktoré budú obsahom pripravovaného právneho aktu, ktorý bude doplnením základného právneho rámca pre kybernetickú bezpečnosť na úrovni EÚ.

On-line: Zdravá pitná voda

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili v rámci Svetového dňa vody (22.3.2022) odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú k dispozícii aj bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Prehľad aktivít je zverejnený on-line na webstránke uvzsr.sk.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.Radíme: Ako sa dobre vyspať

Vyvážená strava, dostatok pohybu, čo najmenej stresu a kvalitný spánok. To sú niektoré zo zásad zdravého životného štýlu. Práve s posledným menovaným bodom má podľa inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) problémy až 40 % populácie. Niektorí spia málo, iní zase nekvalitne. Potvrdzujú to aj dáta zo smart hodiniek Amazfit, podľa ktorých používatelia týchto zariadení zaznamenali mierny medziročný pokles priemernej dĺžky spánku. 

Podľa prieskumu Harvard School of Public Health kvalitný spánok zostáva cestou na udržiavanie fyzického aj mentálneho zdravia. Ľudia, ktorí málo spia, sú náchylnejší trpieť obezitou či kardiovaskulárnymi ochoreniami. Dáta zo smart hodiniek (vzorka 26 miliónov používateľov) pritom potvrdili, že používatelia  na celom svete počas 59 dní uplynulého roka  spali menej než 7 hodín. Priemerná dĺžka spánku v porovnaní s rokom 2020, kedy spali priemerne 7 hodín a 20 minút, klesla o minútu - na 7 hodín 19 minút. Podľa všeobecne dostupných vedeckých dát je pritom dôležité, aby dospelí ľudia strávili spánkom minimálne 7 hodín a deti od osem do desať hodín.

Ďalšie zaujímavé údaje:
- ženy spia priemerne o 13 minút dlhšie ako muži,
- najmladší ľudia spia o 33 minút dlhšie ako najstarší ľudia,
- v roku 2021 sa o 20% zvýšil počet nocí, kedy sme spali menej než 7 hodín,
- aktívny životný štýl vedie k lepšej kvalite spánku,
- telo si zachováva lepší výkon a schopnosť regenerácie pri 7 až 8 hodinovom spánku,
- približne 16,3 % ľudí si počas dňa zdriemne.

Spánok by mal byť čo najkvalitnejší, aby sa predchádzalo vzniku zdravotných problémov, a to obzvlášť v dnešnej uponáhľanej, stresujúcej dobe. Spánok je totiž jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvnia, ako sa budete cítiť počas celého dňa. Aj malé zmeny rutiny dokážu zlepšiť každý deň, môžu skvalitniť aj spánok. Väčšina týchto pravidiel univerzálne platí pre všetkých a je ich možné začať aplikovať prakticky okamžite:
 • Snažte sa obmedziť kofeín v druhej polovici dňa: Veľký vplyv na spánok má príjem kofeínu. Ten sa nenachádza iba v káve, ale aj v zelenom či čiernom čaji, kakau a v kolových nápojoch. Ich konzumácii by sme sa preto mali vyvarovať štyri až šesť hodín pred spánkom. Citlivejší jedinci by potom mali príjem kofeínu eliminovať už pokojne po obede a v druhej polovici dňa.
 • Pripravte si podmienky na dobrý spánok: Vaša spálňa či priestor, kde spíte, by mal byť vyvetraný, dostatočne vzdušný, tichý, tmavý a s optimálnou teplotou okolo 20 stupňov Celzia. Skôr v chladnom priestore s čerstvým vzduchom sa totiž spí lepšie ako vo vydýchanom vzduchu. Pravidlá sa viažu aj k samotnej posteli, ktorú by ste mali využívať výhradne na spánok a intímne chvíľky. Činnosti ako jedlo, práca, sledovanie televízie či štúdium do postele nepatria.
 • Pozor na modré svetlo: Ide o svetlo, ktoré vyžarujú elektronické zariadenia ako počítač, televízia či mobilný telefón a ktoré má negatívny vplyv na kvalitu spánku. Znižuje hladinu melatonínu – hormónu, ktorý riadi denný rytmus organizmu. Ľahko teda spôsobí, že po dlhom pozeraní do počítača neskoro v noci vlastne nie sme až tak unavení. Naše telo si totiž kvôli množstvu modrého svetla myslí, že je ešte deň. Ideálne je teda ho večer obmedziť. Našťastie existujú pomocníci – červené okuliare alebo špeciálne aplikácie na telefóne, ktoré ho filtrujú, a teda do určitej miery eliminujú.
 • Kvalitný spánok so šikovným pomocníkom: Vplyv na kvalitu odpočinku má aj to, ako dlho spíte hlbokým spánkom. Zistiť dĺžku tejto fázy dnes merajú smart hodinky, ktoré majú zabudovaný monitoring spánku a dokážu analyzovať, ako dlho ste boli bdelí, koľko času ste strávili v posteli a aké dlhé boli jednotlivé fázy spánku. Na základe týchto informácií môžete prispôsobiť svoju spánkovú hygienu,  prípadne svoj režim tak, aby ste dosiahli optimálnu dĺžku hlbokého spánku. Ďalším prínosom sú aplikácie budíka, ktoré vás prebudia vo fáze ľahkého spánku, a to vo chvíli blízkej času, ktorý si sami určíte. Vďaka tomu nebudete vstávať „dolámaní“ a eliminujete rána, kedy nebudete môcť otvoriť oči a prebrať sa.