utorok 28. februára 2017

Trend: Slováci chcú žiť “smart”
Éra počítačovej dominancie je za nami. Globálne štatistiky ukazujú, že už približne jedna tretina používateľov smartfónov sa v súkromí pripája k internetu častejšie cez smartfón než cez počítač či tablet.

Moderné zariadenia sa udomácnili aj v rukách slovenských používateľov, pričom takmer tretina (30%) sa v súkromí pripája k internetu v rovnakej miere cez všetky dostupné zariadenia (smartfón, tablet, počítač), najmä ľudia vo veku do 34 rokov (45%). Pripojenie cez počítač dominuje u seniorov 55+ (64%).

Práve cenová dostupnosť a široké možnosti výberu umožnili používateľom obľúbiť si viac ako jedno zariadenie, ktoré používajú. V roku 2012 sa na Slovensku uspokojilo len s jedným zariadením (smartfón, tablet, počítač) až 70% ľudí, v roku 2016 ich počet klesol na 22%. Na druhej strane všetky tri zariadenia používalo pred piatimi rokmi len 1% používateľov, dnes ich počet vzrástol na 27%. Slovenské domácnosti tak nie sú výnimkou ani v používaní ďalších zariadení s pripojením k internetu. Tzv. smart televíziu vlastní dnes už 32% používateľov, ďalšie digitálne zariadenia schopné streamovať obsah z internetu na televíznej obrazovke má 11% domácností.

Podľa štatistík Consumer Barometer, do ktorého sa za posledných päť rokov zapojilo 625 tisíc spotrebiteľov z celého sveta. Výsledky prieskumu poukazujú na významné zmeny v správaní spotrebiteľov za posledných päť rokov, či už ide o zariadenia, ktoré používajú, alebo o internet, ktorý sa stal súčasťou ich životov.  
Facebook: Aj medzi Slovákmi stále najpoužívanejší
Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť  aspoň raz za mesiac sedem z desiatich dospelých. Využívanie sietí sa tak stáva jednou z najčastejších aktivít, ktoré Slováci na internete vykonávajú. Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Už dávno však neplatí, že ich používajú len mladí ľudia. Je bežné, že zosieťovaní sú ľudia nad 50 rokov a dokonca aj dôchodcovia (36% dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne).  

Najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) zostáva Facebook. Aspoň raz do mesiaca ho využíva až 68% obyvateľov Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 45%.  Samozrejme platí, že Facebook je populárnejší viac u mladých ľudí a s postupne narastajúcim vekom jeho vyžívanie klesá. Na druhej strane môžeme jasne konštatovať, že je to veľmi univerzálna sociálna sieť využívaná rôznymi sociálnymi skupinami veľmi podobne.

Facebook používajú prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región (v Bratislave je však využívanie o niečo intenzívnejšie). Muži majú radi Facebook  len o niečo menej ako ženy. Môžeme povedať, že Facebook je na Slovensku najrozšírenejšie médium vôbec. Veď posledné parlamentné voľby na Slovensku dokázali jasne jeho silu aj najväčším pochybovačom.  

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.
Upozorňujeme: Nákupy dlhopisov
Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) v poslednom období výrazne vzrástla aktivita rôznych subjektov, ktorí verejnosti ponúkajú nákup dlhopisov so zaujímavým výnosom.

Verejne ponúkať cenné papiere, t. j. akcie a dlhopisy, je však možné len po schválení prospektu cenného papiera NBS. Informácie o taktýchto schválených prospektoch cenných papierov sú zverejnené na webovom sídle NBS: Dohľad nad finančným trhom - Verejná ponuka cenných papierov
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ponúkať cenné papiere neverejne len pri splnení podmienok, ktoré ustanovuje  zákon o cenných papieroch, najmä v prípade, ak je určená pre obmedzený okruh osôb (menej ako 150) alebo výlučne kvalifikovaným investorom, alebo ak ide o investíciu minimálne 100.000 EUR na 1 osobu. Takáto neverejná ponuka je spojená s rizikami, preto by sa mali budúci investori vždy vopred uistiť, že všetky informácie o nákupe cenných papierov sú im známe a zodpovedajú ich zámerom, finančným cieľom a možnostiam a ich rizikovému profilu.

pondelok 27. februára 2017

SR: Máme radi teplo
Vyššia teplota v interiéroch je drahšia, negatívne ovplyvňuje naše zdravie aj životné prostredie. Napriek tomu sú prekúrené priestory v domácnostiach, kanceláriách, školách či verejných budovách na Slovensku realitou.

V slovenských domácnostiach bežne nameriame o štyri stupne viac ako je európsky štandard. Vyplýva to z prieskumu ista Slovakia, ktorá tento rok zrealizovala odpočty údajov o spotrebe tepla pre viac ako 110.000 domácností. Štandardne sa vykuruje na 22 až 24 stupňov, pričom odporúčaná teplota v obytných priestoroch je 20 stupňov Celzia. V západnej Európe používatelia bytov a domov často aj tých optimálnych 20 stupňov znižujú na 18 stupňov. Motiváciou sú nielen úspory na energiách, ale aj zodpovednejší prístup k cenným zdrojom a k životnému prostrediu.

Jednoduchým opatrením, ako môže používateľ nehnuteľnosti ušetriť až 6% energie, je zníženie teploty v interiéry o 1 stupeň Celzia. Zachovanie tepelnej pohody je do veľkej miery ovplyvnené aj vlhkosťou vzduchu. Pri vlhkosti vzduchu 30% a teplote 23 °C dosiahneme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21°C a vlhkosti vzduchu 60%. Dosiahnuté úspory tepla sa tak môžu vyšplhať až na 12%. Dôležitú úlohu zohráva tiež regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využitia, efektívne vetranie či temperovanie počas neprítomnosti v byte.

Na zvýšenie energetickej efektívnosti celej budovy sa v praxi osvedčilo rozpočítavanie nákladov na teplo na základe údajov z meračov tepla či pomerových rozdeľovačoch tepla. Celková spotreba v bytovom dome v prvom roku a úspory vtedy dosahujú až 20%. Znižovanie nákladov na bývanie je možné dosiahnuť aj častejším sledovaním spotreby tepla v priebehu vykurovacej sezóny. Najnovšie technológie umožňujú zobrazovanie údajov o spotrebe na internetovom portáli. Pomocou počítača, tabletu či smartfónu dokážu vlastníci nehnuteľností sledovať dennú spotrebu tepla a porovnávať ju s predošlými obdobiami, čím získajú lepší prehľad o svojom spotrebiteľskom správaní, ktoré môžu podľa potreby meniť.
TOOP: Princíp jedenkrát a dosť
Koncom januára sa v estónskom Talline konalo úvodné stretnutie zástupcov konzorcia z 21 európskych krajín k projektu TOOP (The Once Only Principle).

Projekt v rámci programu Horizont 2020 spustila Európska komisia 1. januára 2017 s cieľom zabezpečiť implementáciu princípu, podľa ktorého by si štát opakovane nemal pýtať údaje, ktoré mu už raz občania alebo firmy dali. Zástupcom Slovenka v konzorciu je PosAm. ,,Využijeme skúsenosti a znalosti pri zavádzaní princípu jedenkrát  a dosť zo Slovenska. Len nedávno sme oslávili tretie výročie zavedenia Registra účtovných závierok, ktorého cieľom bolo práve zavedenie tohto princípu pri komunikácii účtovných jednotiek s verejnou správou", hovorí Peter Kolesár. PosAm je tiež koordinátorom pre slovenské verejné inštitúcie, ktoré sa zapoja do pilotného projektu. V súčasnosti na ňom participujú Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR.

Zavádzanie TOOP sa otestuje v troch pilotných projektoch. Ide o cezhraničné elektronické služby pre mobilitu podnikania, aktualizáciu dát o podnikateľských subjektoch a online sprístupnenie dokumentácie a certifikátov pre lodnú prepravu. Umožnia prepojiť až šesťdesiat informačných systémov z dvadsaťjeden krajín. Úlohou je nielen otestovať navrhovanú architektúru a technológie, ale taktiež urýchliť úradom a firmám poskytovanie služieb a zjednodušiť podnikanie v rámci jednotného digitálneho trhu EÚ.
ÚRSO: Faktúry za elektrinu
Pre všetkých odberateľov na Slovensku zostávajú v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017. V prípade vyúčtovacích faktúr aj za január a február roku 2017 by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

Ak odberatelia takéto vyúčtovacie faktúry obsahujúce tiež vyúčtovanie reálnej spotreby za január a február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na ÚRSO. Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, ÚRSO odporúča dodávateľom nasledovné:
- Pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január a február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.

-Pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z. Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu tohto týždňa.

piatok 24. februára 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné kozmetické výrobky
Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve a v Estónsku ďalšie nebezpečné produkty. Môžu sa tiež objaviť v našich predajniach.

V Superskin Concentrate značky Liz Earle (výrobná dávka/typ: 6T & 6P & 6F) zo Spojeného kráľovstva zistili úlomky skla! Pri aplikácii tak môže spôsobiť poškodenie tváre alebo rúk.

V kréme s medovkou a malinou Cream multi-purpose with melissa and raspberry značky MIRRA DAILY (výrobná dávka/typ: 0317R07, čiarový kód: 4602819004611) z Ruskej federácie bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0014%), čo je v rozpore s európskou legislatívou. Takáto zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov!
EÚ: 444 miliónov eur pre energetickú infraštruktúru
Členské štáty EÚ odobrili návrh Európskej komisie a za najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie je vybraných 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn. Sú medzi nimi aj 2 spojené so Slovenskom.

Cez tieto projekty sa má pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: ,,Som rád, že medzi projektmi, ktoré dostanú pomoc, sú aj dva spojené so Slovenskom - práce na slovensko-poľskom plynovom prepojení vo výške 107 miliónov eur a projekt štúdie týkajúcej sa plynového potrubia medzi Bulharskom a Slovenskom (Eastring projekt) vo výške 1 milióna eur."

Peniaze na vybraté projekty sa čerpajú z Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility ,CEF), podporného programu EÚ na financovanie infraštruktúry.
Aktuálne: Merania jódu-131 v ovzduší
Úrad verejného zdravotníctva SR vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší. Zatiaľ nebola zistená zvýšená úroveň aktivity jódu-131 v ovzduší.

štvrtok 23. februára 2017

UK: Genetika na kolesách
Analyzovanie vzorky DNA z miesta činu a následná restrikčná analýza, teda štiepenie DNA. Porovnanie získaného profilu páchateľa s profilmi piatich podozrivých a identifikácia delikventa.

Takto vyzerá experiment, počas ktorého sa zo stredoškolákov aspoň na chvíľu stávajú vyšetrovatelia závažného trestného činu - forenzní genetici, a to priamo v priestoroch svojej strednej školy. Tak takéto napätie a vedecké vzrušenie ponúka projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Projekt Genetika na kolesách vznikol v minulom roku ako súčasť projektu KEGA. Do projektu sa môžu prihlásiť stredné školy formou krátkej videopozvánky. Do prvého kola sa prihlásilo 30 škôl, z ktorých bolo vybraných osem. ,,Ďalším školám sme ponúkli, že prídeme urobiť aspoň prednášku a mnohí túto možnosť uvítali. Doteraz (od októbra 2016) sme s praktickými cvičeniami navštívili štyri stredné školy na Slovensku - v Komárne, Vranove nad Topľou, Humennom a Prešove. Na gymnáziu v Gelnici sme boli urobiť prednášku a Spojená škola Tilgnerova z Bratislavy prišla k nám na fakultu," hovorí iniciátorka doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Genetika na kolesách tak doteraz absolvovala cca 1.350 km a laboratórne cvičenie si vyskúšalo 129 študentov. Sprievodnou aktivitou projektu sú aj workshopy pre učiteľov biológie o nových trendoch vo výučbe genetiky, na ktorých sa zúčastnilo 26 pedagógov.

Forenzný experiment, ktorý si genetici UK pripravili pre stredoškolákov, trvá dve vyučovacie hodiny. ,,Musím študentov pochváliť, pretože doteraz sa na všetkých školách podarilo páchateľa odhaliť", dodáva doc. Ševčovičová. Pre študentov, ktorých tieto cvičenia zaujmú, budú pracovníci katedry genetiky organizovať počas letných prázdnin týždňové letné sústredenie v laboratóriách katedry. Počas neho budú môcť pokračovať v experimentálnej činnosti a vyskúšať si náročnejšie metódy aj prácu so špičkovými prístrojmi.
EÚ: Hospodárka a sociálna analýza členských krajín
Európska komisia zároveň posúdila pretrvávajúce nerovnováhy, rozpočtovú dohody a dlhovú situáciu v Taliansku, ale tiež skresľovania štatistík v rakúskom Salzburgu s návrhom pokuty.

Celkovo 27 správ o jednotlivých európskych krajinách (okrem Grécka s osobitným programom makroekonomických úprav) prenáša pozornosť na národný rozmer európskeho semestra. Ešte v novembri minulého roka začal hĺbkový prieskum v 13 členských štátoch o makroekonomickej nerovnováhe. Záverom je, že vo Fínsku v súčasnosti takáto nerovnováha neexistuje. Ostatných 12 členských štátov čelí buď nerovnováhe (Nemecko, Írsko, Španielsko, Holandsko, Slovinsko a Švédsko), alebo nadmernej nerovnováhe (Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko, Cyprus).

Ako je na tom Slovensko? ,,Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským výzvam. Hospodárstvo slušne rastie, rast HDP bol vlani 5. najvyšší v únii, nezamestnanosť klesla pod priemer v eurozóne a aktuálny rozpočet považuje Európska komisia za jeden z pätice najlepších v celej EÚ. Ako problémové oblasti EK vidí obrovské regionálne rozdiely, vysokú dlhodobú nezamestnanosť, kvalitu vzdelávania, sociálne vylúčenie rómskych komunít či nižšiu kvalitu podnikateľského prostredia a verejnej správy. Dobrá hospodárska situácia, široký rozsah možností financovania, vrátane značných európskych fondov, však vytvárajú veľký priestor na ich zvládnutie", komentoval Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Našu krajinu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť a vylúčenie niektorých skupín z trhu práce, narastajúce regionálne rozdiely spôsobené okrem iného zlou dopravnou infraštruktúrou, zhoršujúce sa výsledky v školstve, nelichotivé indikátory v oblasti verejného zdravia, ako aj pretrvávajúce problémy vo verejnej správe, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a vytvárajú priestor na korupciu.

streda 22. februára 2017

SR: Ceny Nadácie Orange
Až do 23. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie.

O piatich nominantoch v každej kategórii rozhodnú hodnotiace komisie z odborníkov pre danú oblasť. V druhom kole  absolvujú zástupcovia mimovládok osobné prezentácie. Tie budú posledným krokom boja o ocenenie a hodnotiaca komisia následne vyberie víťazov, ktorí okrem ceny získajú aj finančnú podporu. Po druhýkrát  rozhodne o  víťazovi aj široká verejnosť v online hlasovaní. Udelená bude tiež Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na nadaciaorange.egrant.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je 23. marca 2017 o 24.00 hod. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2016 budú vyhlásení na slávnostnom gala večere v Bratislave.
Eurostat: Spotreba energie v EÚ je nižšia ako v roku 1990, ale závislosť na dovoze fosílnych palív naďalej rastie
V roku 2015 dosiahla hrubá domáca spotreba energie v EÚ 1,626 mld. ton ropného ekvivalentu, čo predstavuje pokles o 2,5 percenta oproti roku 1990 a pokles o 11,6 percenta oproti rekordnému roku 2006, kedy sa spotreba energie v Európskej únii vyšplhala až na 1,840 mld. ton ropného ekvivalentu.

Fosílne palivá predstavovali v roku 2015 s podielom takmer tri štvrtiny naďalej hlavný zdroj energie, hoci jej podiel rokmi postupne klesá - zatiaľ čo v roku 1990 predstavovali fosílne palivá 83 percent, minulý rok to už bolo 73 percent. Naproti tomu ale vzrástla závislosť EÚ na dovoze fosílnych palív - zatiaľ čo v roku 1990 to bolo 53 percent, v roku 2015 tento podiel predstavoval už 73 percent.

Väčšina členských štátov tak ostáva vysoko závislá na fosílnych palivách. Na Slovensku predstavovali v roku 2015 fosílne palivá podiel 65 percent na celkovej spotrebe energie, pričom v roku 1990 to bolo 82 percent. Závislosť Slovenska od dovozu fosílnych palív však naďalej ostáva nad priemerom EÚ, a predstavuje 90 percent. Oproti roku 1990 ide o zlepšenie o dve percentá.

utorok 21. februára 2017

Junior Internet: Posledné dni na prihlásenie
Blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári sa stále môžu prihlásiť do 12. ročníka súťaže (do 26. februára).

Tento ročník je totiž špeciálny vďaka kategórii JuniorText, kde môžu študenti napísať svoje práce na tému: Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným? Vybrať si môžete úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Dôležité je ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu - finále, kde svoje projekty verejne odprezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.

Súťažné projekty hodnotí odborná porota celkovo v šiestich kategóriách: JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorTEXT a JuniorLEARN. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu od 31. marca do 1. apríla 2017.
Aktuálne: Informačno-poradenské centrá pre eurofondy
V Banskej Bystrici otvorili siedme informačno-poradenské centrum (IPC), ktoré majú poskytovať bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhať pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programovom období 2014 - 2020.

Doterajších šesť IPC bolo zriadených v priebehu druhého polroka 2016, počas ktorého každé IPC už získalo do databázy približne 150 záujemcov. Pracovníci poskytujú informácie osobne, prostredníctvom emailu ale aj telefonicky. IPC v rámci svojej činnosti organizujú školenia a vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov napr. o verejnom obstarávaní, k jednotlivým vyhláseným výzvam a pod. Spolupracujú taktiež s regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG), informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami ZMOSu a pod. Otázky žiadateľov sa doposiaľ najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov (služby, kultúry, vzdelávania), spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie, informácií  o jednotlivých operačných programoch atď.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Za uplynulé mesiace sa podľa Petra Pellegriniho podarilo zvýšiť čerpanie eurofondov o viac ako 550 miliónov EUR (nárast o takmer o 300%). V porovnaní 28 krajín EÚ ku koncu roku 2016 Slovensko tak stúplo o 4 miesta. Vyhlásených už bolo 193 výziev a vyzvaní v objeme 9 miliárd EUR, vyčerpali sme vyše 800 miliónov EU.

pondelok 20. februára 2017

Radíme: Reklamácia online
Pri reklamácii tovaru zakúpeného v e-shope je potrebné tovar zaslať predajcovi, ktorý má povinnosť reklamáciu vybaviť do 30 dní. Reklamačná lehota začína plynúť odo dňa, kedy predajca zaslaný tovar prevezme späť od spotrebiteľa. Povinnosťou predajcu je potom zabezpečiť bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny či uplatnenie zľavy na tovar, odstúpenie od zmluvy alebo zamietnutie reklamácie.

10 spotrebiteľských rád pre reklamáciu
1. V prípade nespokojnosti s daným tovarom máte ako spotrebiteľ právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho zakúpenia. Spolu s tovarom je potrebné priložiť aj doklad o zakúpení a odstúpenie od zmluvy.
2. Reklamáciu vášho tovaru zbytočne neodkladajte. Je vhodné kontaktovať e-shop, v ktorom bol tovar zakúpený.
3. Reklamácia sa uplatňuje aj pri zľavnenom tovare. Tovar však nie je možné reklamovať z dôvodu, pre ktorý bol daný tovar zlacnený.
4. Pôvodný obal ani krabicu, v ktorej bol tovar pôvodne zabalený, nebudete potrebovať. Obal nie je súčasťou zakúpeného tovaru. Výnimka platí iba v prípade tovaru, ktorý je bez obalu nepredajný a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5. Reklamovaný tovar je potrebné zabaliť, priložiť sprievodný list s popisom chyby zakúpeného tovaru, doklad o zaplatení či záručný list. Aj napriek tomu, že s dokladom o kúpe daného tovaru bude reklamácia jednoduchšia, tovar je možné reklamovať aj bez záručného listu či dokladu. Stačiť by mal výpis z účtu, všetko však záleží na ústretovosti predávajúceho.
6. Reklamovaný tovar sa odporúča posielať s podacím lístkom. V rukách tak budete mať doklad o tom, že tovar bol zaslaný na reklamáciu.
7. Rovnako sa odporúča vyžiadať si potvrdenie o vydaní/zaslaní reklamácie od predajcu, v ktorom by mali byť uvedené všetky informácie o konkrétnej reklamácii.
8. V prípade uznania reklamácie platí poštovné e-shop. Počítajte však s tým, že pôjde o najnižšie a nutne vynaložené náklady.
9. Pri opakovanej reklamácii tovaru s rovnakou chybou (trikrát), rôzne chyby tovaru (štyrikrát), alebo tri rôzne chyby naraz, máte nárok na vrátenie peňazí.
10. Predajca môže reklamáciu tovaru zamietnuť v prípade, že bolo zistené bežné opotrebovanie tovaru, nesprávne používanie či poškodenie tovaru.
Magická sedmička: #1 Ja na prvom mieste
Rok 2016 priniesol viacero noviniek v internete vecí (Internet of Things, IoT). Vzniklo niekoľko výnimočných personalizovaných aplikácií a aj v tomto roku sa internet vecí stane čoraz viac internetom mňa.

Podľa Cisco bude do roku 2020 internetovo pripojených až 50 miliárd zariadení, z ktorých 40% pripadne spotrebiteľom z post-miléniovej generácie Z. Vďaka rastúcej obľube tzv. nositeľných zariadení si ich používatelia postupne začínajú vytvárať vlastné inteligentné ekosystémy prispôsobené ich vkusu, zvykom a životnému štýlu. Očakávajú inteligentné platformy umožňujúce robiť veci podľa seba, vlastným štýlom. Táto požiadavka nie je vôbec prehnanou, keďže technológiu reagujúcu na individuálne potreby používateľov už dnes poznáme.

Čo to ale znamená pre značky a firmy? Mali by pristúpiť k čiastočnej kontrole svojich zákazníkov, čo im umožní priamu komunikáciu o spôsobe ich výberu. Budú si ale musieť osvojiť nové technológie v oveľa väčšej miere a využívať údaje nazhromaždené armádou tzv. botov. Spotrebitelia tak zároveň získajú rozmanité spôsoby zákazníckeho prístupu. Gartner predpokladá, že už v tomto roku spotrebitelia pri online nakupovaní pomocou mobilných digitálnych asistentov utratia viac ako 2 miliardy amerických dolárov. Aj podľa Grayling sa bude umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI,) čoraz viac využívať na riadenie rôznych aspektov nášho života - či už pôjde o pracovné stretnutia, nakupovanie alebo cestovanie.

piatok 17. februára 2017

Novinka: Virtuálna pamäť Bratislavy
Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) chce sprístupniť dejiny hlavného mesta SR v elektronickej forme. Do projektu sa môžu zapojiť inštitúcie aj súkromní zberatelia často s unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi.

Zámerom portálu PamMap.sk so sofistikovaným systémom filtrovania informácií  je združovať odborné texty s digitalizátmi o dejinách Bratislavy počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio a videospomienky pamätníkov na nedávne desaťročia. Portál vznikol ako vedľajší produkt pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy a už funguje v testovacej prevádzke.
Spolupracovníci a dobrovoľníci doposiaľ zdigitalizovali vyše 100.000 pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne, aj v závislosti od finančných zdrojov, na portál pridávať.

Unikátna virtuálna brána do histórie mesta v rámci celej Európy zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas. A práve tzv. georeferencovaná historická topografia mesta má osobitý význam, keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje - používateľ si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS - lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.
Aktuálne: Registrácia domén .sk
Národný registrátor domén SK-NIC pripravuje nový systém a pravidlá registrácie domén. Zmeny majú nastať od začiatku júna t.r.

Nové pravidlá umožnia registrovať doménu na 10 rokov a nielen na rok, ako tomu bolo doteraz. Vlastníkom domény už môže byť ktokoľvek z EÚ, príp. s doručovacou adresou v únii. Zjednoduší sa administratíva aj záťaž registrátorov, no zároveň sa má účinnejšie bojovať s doménovými podvodníkmi.

Hodnotné doménové mená, napríklad slovensko.sk, majú čoraz vyššiu  hodnotu. Sú súčasťou nehmotného majetku, rovnako ako patenty či ochranné známky, ale aj imidžu každej obchodnej spoločnosti. Ich hodnota rastie o to viac, že sa postupne míňajú. Správca národnej domény .sk SK-NIC aktuálne registruje vyše 355.000 národných domén. V najbližších mesiacoch plánuje tiež  zmeniť vlastnícku štruktúru. Cieľom vstupu nového investora je zvýšenie konkurencieschopnosti .sk domén na medzinárodnom trhu, technologické inovácie a získanie zahraničného know-how.

štvrtok 16. februára 2017

Roboty a umelá inteligencia
Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky. Podľa Medzinárodnej federácie pre robotiku (IFR) predstavoval priemerný nárast predaja robotov v období rokov 2010 až 2014 približne 17 % ročne, pričom len v roku 2014 sa zvýšil o 29 %.

Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh legislatívnych pravidiel pre sektory robotiky a umelej inteligencie, ktoré by umožnili plne rozvinúť ich hospodársky potenciál a zároveň zabezpečili primeranú úroveň bezpečnosti. Legislatívna úprava má tiež zadefinovať pravidlá zodpovednosti za škody, napríklad pri nehodách spôsobených automobilmi bez vodiča. Poslanci v tejto súvislosti požadujú zavedenie systému povinného poistenia a vytvorenie doplnkového fondu, z ktorého by sa vyplácali kompenzácie obetiam nehôd autonómnych vozidiel. Európska komisia by v dlhodobom horizonte mala vytvoriť špecifický právny status pre roboty s cieľom jasne zadefinovať, kto je zodpovedný za prípadnú škodu.

Exekutíva EÚ by podľa poslancov mala monitorovať aj trendy vývoja zamestnanosti, najmä vytváranie, presuny a úbytok pracovných miest v dôsledku zvýšeného využívania robotov. S čoraz intenzívnejším využívaním robotov bude potrebné venovať sa aj etickým otázkam. Parlament preto navrhuje dobrovoľný etický kódex pre výskumníkov a dizajnérov v oblasti robotiky. Mal by zaistiť, že budú konať v súlade s právnymi a etickými štandardmi a že dizajn robotov a ich využitie bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Vzniknúť by mala tiež Európska agentúra pre robotiku a umelú inteligenciu, ktorá by verejným orgánom poskytovala odborné zázemie a expertízu v oblasti technických, etických a regulačných otázok.
Upozorňujeme: Nebezpečné svietidlá
Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na výrobky, ktoré môžu ohroziť zdravie používateľov.

Červeno - čierna stolná lampa, typ S-1204 z Číny s vypínačom na spodnej časti obsahuje 1 ks úspornej žiarovky KONOC(R). Nevyhovujúci prierez vodičov a materiál, z ktorého je vyrobená, nie je odolný voči úderu a hrozí tak prístup k živým častiam svietidla s potenciálnym nebezpečenstvom elektrického šoku. Tento výrobok je zákazaný a ak ste si ho už zakúpili, máte pri vrátení právo na vrátenie kúpnej ceny. Vo vlastnom záujme by ste ho mali prestať používať.

Nebezpečnými sú aj svietidilá Philips, konkrétne Fair Hue (40339/31/P7, 40340/31/P7), Being Hue (32610/48/P7, 32610/30/P7 a 32610/31/P7) a Still Hue (32613/48/P7, 32613/30/P7, 32613/31/P7). V niektorých prípadoch bolo zistené, že ich časti sa uvoľňujú alebo odlamujú. Svietidiel vyrobených po 07.11.2016 a iných svietidiel typu Philips Hue sa tieto problémy netýkajú. Ak ale vlastníte niektorý z výrobkov s uvedeným typovým číslom, mali by ste kontaktovať bezplatné telefonické centrum Philips Slovakia. Číslo výrobku je uvedené na striebornom štítku na zadnej strane tela svietidla. Podrobné inštrukcie sú dostupné na: http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Slovakia/ODLI20170125_001-UPD-sk_SK-instrukcie-SK.pdf.
Skype: Online tlmočník
Miestne úrady na Slovensku začínajú pri komunikácii s nepočujúcimi využívať služby tlmočníka cez internet.

Bezplatnú službu možno využiť v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do 20.00 h. Funguje cez Skype, na spojenie s tlmočníkom z/do znakovej reči je tak potrebný počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou. Podrobnejšie informácie sú priamo na stránke http://onlinetlmocnik.sk/.

Službu Online tlmočník už využíva Miestny úrad v Dúbravke, Mestský úrad v Hurbanove aj prešovská radnica. Práve v Prešove žije početnejšia skupina nepočujúcich ľudí, v meste pôsobia Slovenská únia sluchovo postihnutých aj občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí, navyše tu má tiež sídlo Spojená škola pre deti s poruchami sluchu.

streda 15. februára 2017

Radíme: Zlaté pravidlá úverov
Rozmýšľate práve o úvere? Skôr než vás zláka reklama, osvojte si zlaté pravidlá správneho úverovania.

1. Vec, na ktorú si beriete úver, by mala mať dlhšiu životnosť než je splatnosť úveru.

2. Nesiahajte po prvej ponuke. Na trhu je vždy niekoľko alternatív. Dajte si pripraviť viacej ponúk a vyberte tú najvýhodnejšiu. O výhodnosti úveru nerozhoduje len samotná výška úrokovej sadzby, ale viacero iných dôležitých parametrov. Aj na internete sú k dispozícii úverové kalkulačky, ktoré môžu uľahčiť vaše rozhodovanie.

3. Zmluvu si poriadne preštudujte pred jej podpisom, neprehliadnite žiaden detail. Nikdy nevynechávajte časti označené hviezdičkou a prečítajte si aj poznámky uvedené pod čiarou. Pokiaľ so zmluvou nesúhlasíte, nepodpisujte ju.

4. V prípade akéhokoľvek problému komunikujte s bankou - aj vtedy, keď vám hrozí platobná neschopnosť (spolu s bankou môžete nájsť prijateľné riešenie, ak nebudete komunikovať a nepriznáte problémy, vystavujete sa riziku exekúcie). Ideálne je využiť poistenie úveru pre prípad neschopnosti ho splácať. V prípade straty zamestnania či iných závažných problémov je možné upraviť splátkový kalendár, alebo požiadať o odklad splátok.

5. Popri splácaní úveru si vytvárajte rezervu. Ešte pred požiadaním o úver zvážte, či ste schopní mesačnú splátku zo svojho príjmu splácať. Pokiaľ máte viac úverov, skonsolidujte ich. Z ušetrených peňazí si môžete vytvárať potrebnú rezervu. Tá by mala byť min. vo výške troch mesačných splátok.

6. Viacero úverov si konsolidujte do jedného, aby ste spojením úverov ušetrili na úrokoch a mohli ste si znížiť aj výšku mesačnej splátky. Najčastejšie konsolidujeme bezúčelové pôžičky, povolené prečerpanie na účte či kreditné karty.
Úver: Zadlžená je polovica Slovákov
Podľa prieskumu Millward Brown pre KRUK spláca nejaký úver polovica (51%) Slovákov. Viac ako tretina dlžníkov (37%) pritom nemá zamestnanie a nachádza sa v horšej finančnej situácii (58% ľudí s úverom).

Úver má prakticky rovnaký počet mužov a žien (52, resp. 51% obyvateľov SR), najčastejšie v strednom veku (68% ľudí vo veku 35 až 44 rokov). Požičiavajú si najmä ľudia zo stredných miest od 10.000 do pol milióna obyvateľov (53%), naopak najmenej Slováci žijúci na dedine s počtom obyvateľov do tisíc (45%).
Alarmujúci je fakt, že ide z významnej časti o ľudí bez zamestnania, navyše žijúcich v stredných mestách, kde sa všeobecne práca hľadá horšie. Asi 17% zadlžených ľudí tak plánuje vziať si ďalší úver, čím sa dostanú do zložitej situácie, kedy musia splácať stále narastajúce dlhy.

V tomto roku plánuje vziať si úver zhruba každý desiaty Slovák (12%) spravidla s cieľom zaobstarania bývania (42%), vybavenia bytu (25%) alebo nákupu vozidla (24%). Veľa ľudí si požičiava aj na bežnú prevádzku domácnosti. Úvery si pritom berú predovšetkým ľudia, ktorí považujú svoje znalosti o finančnom trhu za veľmi vysoké. Priemerná zadlženosť Slovákov v rámci spotrebných úverov (teda bez zahrnutia hypoték) je pomerne nízka, muži v priemere dlhujú okolo 1.180 eur, zatiaľčo ženy necelých 900 eur. Najviac dlhujú obyvatelia Košického kraja (priemerne 3.800 eur), najmenej ľudia z Bratislavy (priemerne 3.400 eur).

utorok 14. februára 2017

Valentín: Používatelia,,Macov" najväčší romantici
Používatelia Mac zariadení sú vo veciach lásky otvorenejší. S obľubou ich využívajú na zoznámenie sa, zorganizovanie rande či vyhľadávanie sexuálnych partnerov. Rovnako sú náchylnejší podeliť sa na sociálnych sieťach o svoje skúsenosti a zážitky z ľúbostného života. Skrýva sa za ich túžbou po romantickom dobrodružstve väčšia obrazovka?

Každý vzťah začína zoznámením. A práve v tomto úvodnom momente sú podľa preskumu Kaspersky Lab majitelia Mac počítačov nepochybne lídrami spomedzi používateľov ostatných zariadení. Až 14% z nich využíva sociálne siete na zorganizovanie rande s nádejou na začiatok vzťahu, pričom 11% si prostredníctvom nich hľadá sexuálnych partnerov. To je dvojnásobne viac ako je priemer u všetkých ostatných respondentov (8% a 5%). Preto neprekvapí, že práve fanúšikovia Macov patria k tým, ktorí nemajú problém odhaliť svoj súčasný stav čo sa týka vzťahu (83% vs. 63%) a ich sexuálnu orientáciu (70% vs. 44%) na sociálnych sieťach. Platí to aj v prípade zdieľania informácií o ich romantických aktivitách - až tretina (31%) z nich nemá problém podeliť sa na sociálnych sieťach o ich zážitky, skúsenosti či poznatky vo veciach lásky. Používatelia ostatných zariadení s tým majú oveľa väčší problém - v prieskume sa k týmto aktivitám priznalo len necelých 16% v priemere.

Do akej miery však ovplyvňujú sociálne siete tých, ktorí majú v reálnom živote existujúce vzťahy (partnerov)? Takmer polovica všetkých respondentov (46%) sa zhodla v tom, že ich vzťah sa vďaka sociálnym sieťam zlepšil. Používatelia Macov patria k tým najšťastnejším aj v tomto ohľade (68%). Je to spôsobené možno aj tým, že práve oni s obľubou využívajú na komunikáciu s milovaným partnerom práve sociálne siete (45%), pričom u ostatných respondentov to bolo v priemere len 36%.
Valentín: Hitom sú sladkosti aj zážitky
Oslavovať sviatok lásky bude tento rok až 78 % zamilovaných na Slovensku. Najčastejšie si vytvoria romantický večer doma alebo navštívia reštauráciu, takmer štvrtina uprednostní kino, divadlo či dokonca adrenalínové dobrodružstvá.

Vyplýva to z online prieskumu portálu Zľavomat.sk, ktorého sa zúčastnilo začiatkom februára 880 respondentov. Valentín je jeden z mála sviatkov, kedy na portáli nakupujú viac muži než ženy. Tento rok
si Slováci dávajú na valentínskej oslave záležať - investujú do darčekov a zážitkov približne o tretinu viac peňazí než vlani. Priemerný valentínsky darček sa pohybuje okolo 45 eur. Novinkou sú špeciálne ponuky pre single ľudí: zážitky s priateľmi či masáže. Možno práve v tento deň spoznajú svoju lásku.

Ako Slováci oslavujú Valentína?
1. doma: 39 %
2. v reštaurácii: 36 %
3. zážitkom: 24 %

Koľko eur minú na Valentína?
1. do 20 eur: 63 %
2. 20 - 50 eur: 31 %
3. nad 50 eur: 6 %

Čo zamilovaní kupujú na Valentína?
1. sladkosť: 37 %
2. zážitok: 16 %
3. kvety: 13 %
4. erotickú bielizeň: 5 %
5. iné: 29%
Valentín: Oslavuje vyše tretina Slovákov
Najviac oslavujú sviatok zaľúbených ľudia žijúci v Bratislavskom kraji (52%).

Kým najviac žien (13%) vníma Valentína ako Deň zaľúbených od Nežnej revolúcie, tak najviac mužov (13%) si ho spája s týmto dňom až keď si našli partnerku.Z oslaujúcich až 92% mužov a 96% žien očakáva, že budú obdarovaní. Muži najčastejšie kupujú ženám kvety a sladkosti. Ženy podľa vlastného vyjadrenia obdarúvajú mužov sladkosťami a vyhľadávajú spoločnú večeru. Ak majú muži popustiť uzdu svojej fantázii a vybrať netradičný darček,
najviac sa im páči spodná bielizeň a ženy najčastejšie venujú zážitkové darčeky.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu ACRC na vzorke 1.025 respondentov vo veku 15 až 65 rokov muži sú ochotní zaplatiť za valentínsky darček priemerne 38 eur a ženy 27 eur. Najštedrejší sú ľudia vo vekovej skupine 35 až 44 rokov, ktorí by kúpili darček v priemernej hodnote 41 eur.

pondelok 13. februára 2017

Galileo: Pomáha zlepšovať linku 112

Spustenie prvých služieb navigačného systému Galileo a uvedenie prvých Galileo smartfónov na trh sú dôkazom, že údaje získané z vesmírnych technológií majú nesmierny vplyv na každodenný život občanov EÚ.

V sobotu 11. februára sme si pripomenuli Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania. Volanie na linku 112 je v rámci celej EÚ  zadarmo, a to vďaka európskej legislatíve z roku 1991. Tento rok
zároveň prináša niektoré zlepšenia vďaka európskemu navigačnému systému Galileo, ktorý je schopný lokalizovať volajúceho s  oveľa väčšiu presnosťou.

Až približne 300 tisíc volajúcich ročne nie je schopných presne určiť  alebo popísať polohu, kde sa práve nachádza z dôvodu zlého zdravotného stavu, neznalosti okolia alebo zo stresu. EÚ preto
finančne podporila projekt HELP 112, ktorý testoval používanie  globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) v snahe zlepšiť  lokalizovanie volajúceho v Litve, Taliansku, Rakúsku a častiach
Spojeného kráľovstva, čo nedávno prispelo k záchrane mnohých životov.


SR: Pokles cien potravín sa postupne zastavuje
Spotrebiteľské ceny sa za minulý rok znížili priemerne o -0,5 % a ceny potravín o -2,8 %. Na jeseň sa ale začal medziročný cenový pokles potravín postupne zmierňovať a v medzimesačnom porovnaní začali ceny dokonca rásť. Naďalej však platí, že potraviny nás vychádzajú v priemere lacnejšie ako pred rokom. Aký vývoj nás čaká v roku 2017? Analýzu pripravila Jana Glasová.  

Slovensko sa počas tohto roka prehupne z deflácie opäť do inflácie. Žiadne prudké zdražovanie nás ale nečaká, v priemere sa odhaduje rast cien mierne nad jedným percentom. Postupne budú rásť aj ceny potravín, podľa údajov OSN sa svetové ceny potravín už zvýšili v januári t.r. Index cien potravín vzrástol na najvyššiu hodnotu od februára 2015, a to predovšetkým kvôli rastúcim cenám cukru, obilnín a rastlinných olejov. Ceny mliečnych produktov a mäsa zostali podľa indexu v podstate stabilné. Pod medziročné zdražovanie potravín sa u nás v tomto roku bude podpisovať aj vyprchanie efektu zníženej DPH na vybrané potraviny a zo svetového hľadiska vyššie ceny ropy. K určitej stabilizácii by následne mohlo dôjsť v letných mesiacoch v súvislosti s novou úrodou. To ale bude závisieť od toho, aká bude.  

Na základe údajov ŠÚ SR najvýraznejší medziročný cenový rast v závere vlaňajška dosiahli viaceré druhy zeleniny a ovocia. Konkrétne uhorky zdraželi až o dve tretiny, cesnak o približne 40 % a karfiol o tretinu. Dvojciferný medziročný rast ceny dosiahol ešte kryštálový cukor, šošovica, hrozno a syr Eidam. Viac ako pred rokom sme ale zaplatili aj za iné druhy ovocia a zeleniny, za klasické rožky, ale tiež napríklad za ryby, slaninu či klobásy. Naopak najviac sa oproti decembru 2015 znížili ceny karotky, petržlenu a kapusty, a to približne o štvrtinu. Menej ako pred rokom sme ale zaplatili aj za viaceré mliečne výrobky vrátane mlieka, masla, smotany, tvarohu, bryndze a rôznych druhov syrov. Ani pri kúpe mäsa sme nemuseli siahať tak hlboko do vrecka ako pred rokom, a to či už sme do košíka vložili bravčové, hovädzie alebo kuracie mäso. Z mäsových výrobkov najvýraznejšie medziročne zlacneli kuracie prsia, a to o zhruba -13 %.

piatok 10. februára 2017

Generácia Z: Až 98% nakupuje v kamenných obchodoch
Podľa novej štúdie prvá „digitálne gramotná“ generácia najradšej nakupuje v kamenných obchodoch. Vychádza z prieskumu IBM Institute for Business Value a z dát o viac ako 15.000 zákazníkoch vo veku 13 až 21 rokov v 16 krajinách sveta.

Príslušníci generácie Z s dátumom narodenia od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia až do prvých rokov po roku 2000 sú prvou digitálne gramotnou generáciou, ktorá nepoznala svet bez smartfónov, mobilných telefónov a iných digitálnych zariadení. Podľa štúdie ale až 67% nakupuje iba v kamenných obchodoch a 31% v nich nakupuje aspoň niekedy, z čoho vyplýva, že až 98% stále nakupuje v klasických obchodoch.
 
Celkový počet príslušníkov generácie Z dosiahne v roku 2020 približne 2,6 miliardy ľudí. Predstavujú kúpnu silu vo výške 44 miliárd dolárov a 75% tvrdí, že minie viac ako polovicu zarobených peňazí! Až 52% nemá problém so zmenou značky produktu, pokiaľ kvalita nespĺňa ich požiadavky. Pre 66% sú rozhodujúcimi faktormi pri zmene značky kvalita a dostupnosť produktu a 65% z nich je zameraných na hodnotu, ktorú im značka ponúka.

Štúdia tiež odhalila digitálne zvyklosti generácie Z:
- 73% používa svoje mobilné telefóny hlavne na posielanie textových správ a chatov s rodinou a priateľmi, ale radi by takto „komunikovali“ aj so svojimi obľúbenými značkami.
- 36% je ochotných vytvoriť digitálny obsah pre svoju obľúbenú značku, 42% je ochotných zapojiť sa do nejakej hry v rámci marketingovej kampane a 43% sa zapojí do recenzie produktu.
- Nemajú pochopenie pre využívanie zložitých technológií, požadujú bezproblémové digitálne a mobilné služby.
- 62% nebude používať aplikácie alebo internetové stránky, ktoré majú zložitú navigáciu a 60% nebude využívať aplikácie alebo internetové stránky, ktoré sa pomaly načítajú.
- Chcú vedieť, ako sú chránené informácie, ktoré poskytnú.
- Menej ako 30% je ochotných zdieľať informácie o svojom zdraví, mieste pobytu, osobnom živote alebo informácie o platbách. Až 61% sa bude cítiť lepšie, keď budú vedieť, že ich informácie sú bezpečne uložené a sú dostatočne chránené.
Novinka: Register poistných udalostí
Novela zákona o poisťovníctve umožnila zriadiť register poistných udalostí, ktorý funguje od 1. januára tohto roka.

Register spravuje Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) a umožní jednotlivým poisťovniam nahliadnuť do rôznych škodových udalostí a získať potrebné informácie. Do registra vkladajú všetky poisťovne údaje o klientoch aj poistných udalostiach. Nahliadnuť do registra budú môcť aj klienti. Vložené údaje sa v ňom archivujú päť rokov.

Poisťovniam umožní nový register tiež zaviesť systém bonusov a malusov v rámci povinného zmluvného poistenia áut. Klienti, ktorí spôsobili nehodu, tak môžu mať drahšiu povinnú poistku. Zároveň register pomôže odhaliť aj poistné podvody, ktoré pribúdajú aj na Slovensku.
Dlhy: Slovák v priemere dlhuje 655 eur
Fyzické osoby najčastejšie dlhujú pri splácaní spotrebných úverov, za telekomunikačné služby, poistenie a energetické služby. Celková suma zadlženia slovenského obyvateľstva narástla podľa Národnej banky Slovenska na 26,29 miliardy eur.

Najčastejšie dlžné sumy sú podľa databázy EOS KSI do 250 eur, a to až v prípade 62% Slovákov. Ďalej zo štatistík EOS KSI Slovensko vyplýva, že slovenský dlžník priemerne spláca 136 eur mesačne. Až takmer polovica (38%) dlžníkov na Slovensku má dve a viac nesplatených pohľadávok.

Možno tiež konštatovať, že platobná disciplína Slovákov nie je príliš dobrá. Až 65% dlžníkov nie je schopných splácať svoje dlhy, alebo poruší splátkový kalendár.  
EÚ: Automatické uznávanie adopcií
Adoptívni rodičia stále narážajú na právne a administratívne prekážky pri presťahovaní do inej krajiny EÚ, či už ide o zápis osvojeného dieťaťa do školy alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 
Európska komisia by mala predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia schváleného Európskym parlamentom. Ide o prípady, keď sú adoptívni rodičia a osvojené deti rezidentmi toho istého členského štátu. Haagsky dohovor síce požaduje automatické uznávanie adopcií vo všetkých signatárskych štátoch vrátane členských štátov EÚ, avšak len v prípadoch, keď adoptívni rodičia osvojeného dieťaťa pochádzajú z odlišných štátov.

Poslanci s cieľom urýchliť automatické uznávanie vnútroštátnych adopcií inými krajinami EÚ navrhujú zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení. Vyzývajú tiež na stanovenie spoločných minimálnych štandardov, nie však vo forme právne záväzných právnych predpisov, ale všeobecných usmernení založených na osvedčených postupoch.


štvrtok 9. februára 2017

Novinka: Centrum prevencie internetovej závislosti
Podľa výskumov sú na Slovensku 2 – 3% používateľov internetu zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 – 30 rokov a častejšie chlapci než dievčatá.  
Pri príležitosti t.r. medzinárodného Dňa bezpečného internetu vznikol projekt neZavislost.sk ako centrum prevencie internetovej závislosti. Cieľom je nielen mobilná aplikácia a informačný portál, ale tiež výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.
 
Projekt sa bude zameriavať najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Bude sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk. 
 
Ste už závislí? Urobte si jednoduchý test-internetovej-zavislosti.  
 


 Trend: Počítač, smartfón a k tomu televízia
Televíziu dnes sleduje ju 92% slovenskej internetovej populácie, ale už inak. Popri jej sledovaní čoraz častejšie používame ďalšie zariadenia.

Najčastejšie ide o počítač (stolný alebo notebook) – ten používa denne popri sledovaní televízie 56% ľudí – alebo o smartfón, ktorý denne popri televízii používa 54% ľudí. V menšej miere opýtaní na dennej báze popri televízii používajú klasický mobilný telefón (16%) alebo tablet (15%).

A akým ďalším činnostiam sa opýtaní zvládajú popri televízii venovať? Najmä tým komunikačným: k najfrekventovanejším aktivitám podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia (510 respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) patrí prezeranie a písanie mailov či iných správ. Obom sa popri televízii venuje 55% respondentov z internetovej populácie. Prehliadanie sociálnych sietí popri sledovaní televízie denne zvláda 54% opýtaných. Všetkým spomenutým komunikačným činnostiam sa popri televízii spravidla venujú viac ženy ako muži.

Vo všeobecnosti, používanie viacerých prístrojov naraz nie je v súčasnosti ničím neobvyklým. Napríklad počítač súčasne a smartfón denne používa 44%. Podobne vysoký počet ľudí už však nenájdeme u žiadnej ďalšej kombinácii prístrojov: napríklad tablet zároveň s počítačom denne používa 23% opýtaných, kombináciu smartfónu a tabletu 16%. 
Exekúcia: V minulom roku už pre každého 41. dôchodcu
Na Slovensku máme nový trend - rastúci počet exekučných konaní voči poberateľom starobných dôchodkov. Za posledné tri roky sa počet exekvovaných dôchodcov zvýšil o 6.029.

V porovnaní s celkovým počtom dôchodcov v SR v minulom roku (1.378.800) bol exekúciou z dôchodku postihnutý podľa Sociálnej poisťovne každý 41. dôchodca. Kým v roku 2014 bol počet exekvovaných poberateľov starobných dôchodkov 27.986, k 31. decembru minulého roka poisťovňa vykonávala už 34.015 zrážok z dôchodku. Medzi najčastejšie dôvody exekúcií dôchodkov patria nezaplatené účty za telefón, internet či dlhy na poistnom.  
 
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodku a ľudí v preddôchodkovom veku, že odchod do starobného dôchodku neznamená ukončenie exekučných zrážok. Poistenec sa tým svojich dlhov nezbaví. Poisťovňa mu ich bude naďalej mesačne zrážať z dôchodku na základe exekučného príkazu, pretože je to jej zákonnou povinnosťou.

Trend: Útoky cez IoT zariadenia aj zložitejšie DDoS útoky
V poslednom štvrťroku 2016 zaznamenali Kaspersky Lab DDoS útoky z 80 krajín oproti 67 v predchádzajúcom kvartáli. V prvej desiatke najviac napadnutých krajín možno pozorovať zmeny - na prvé pozície prenikli Nemecko a Kanada (nahradili Taliansko a Holandsko). V top 10 sa naďalej objavuje Veľká Británia, Francúzsko a medzi nováčikmi aj Bulharsko.

Najdlhší DDoS útok zaznamenaný koncom minulého roku trval až 292 hodín (12,5 dňa) a bol zároveň aj najdlhším v roku 2016. Ďalší rekord bol prekonaný aj v množstve DDoS útokov zistených v priebehu jedného dňa – 5. novembra zachytili Kaspersky Lab až 1915 DDoS útokov. Koniec roka bol pozoruhodný aj z pohľadu rozmanitosti zasiahnutých cieľov (Deutsche Telekom či najväčšie ruské banky). Patria k prvým obetiam nového trendu DDoS útokov vedených cez obrovské botnety zo zraniteľných IoT zariadení, ako napr. Mirai.   

Počas celého štvrťroku došlo k výraznému poklesu amplifikovaných DDoS útokov najmä vďaka vylepšenej ochrane a menšiemu počtu zraniteľných serverov. Nahradili ich útoky na aplikačných vrstvách (napr. na WordPress Pingback). Detekovať ich je oveľa náročnejšie, keďže sú schopné napodobniť aktivity skutočných používateľov a stále častejšie využívajú šifrovanie serverov. To dramaticky zvyšuje ich účinnosť, pretože komplikuje proces odfiltrovania „odpadu“ od ostatných legitímnych požiadaviek vzhľadom na potrebu dešifrovania.

streda 8. februára 2017

Novinka: Web o zakázaných látkach
Nový web má sprostredkovať a uľahčiť overovanie zakázaných látok pre športovcov. Obsahuje databázu najpoužívanejších liekov a nájdu sa v nej aj anabolické steroidy. 

Boj s dopingom je celosvetovo na vzostupe najmä po škandáloch spojených s pozitívnymi nálezmi ruských olympionikov, ktorým už Medzinárodný olympijský výbor odobral tituly a ďalšie sa vyšetrujú. Používanie webu zakazanelatky.sk je jednoduché – stačí do vyhľadávača zadať látku alebo názov lieku a aplikácia vyhodnotí, či je látka v ňom povolená alebo zakázaná v súťažnom aj mimosúťažnom období. Rovnakým spôsobom sa môže prepnúť aj na účinnú látku. Je však aj zopár látok, ktoré sú zakázané len pri určitom druhu športu, preto je pri takej látke poznámka, ktorého športu sa týka. 


Stránka obsahuje aj unikátny slovník pojmov, v prípade, že by používateľ neovládal presne antidopingovú terminológiu. Kontrola v aplikácii prebieha okamžite a doteraz  nezaznamenala žiadne chyby alebo výkyvy. Do konca roka 2017 má byť prepojená so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, aby sa pri zavádzaní každého nového lieku na trh okamžite aktualizovala.